Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19, kab mob tshiab khaus lauv nam vais lav) - Cov ntaub ntawv, cov kev pab cuam, thiab cov peev txheej hauv Xeev Washington

cov kev pab cuam, thiab cov peev txheej hauv Xeev Washington

Yog tias koj muaj lus nug txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), thov hu rau 1-800-525-0127 thiab nias #. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus. Tus xov tooj xwm ceev qhib thaum 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj Hnub Monday- Hnub Friday thiab 8 teev sawv ntxov-6 teev tsaus ntuj rau Hnub Saturday- Hnub Sunday.

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)

 

Kuv yuav ua li cas thiaj tau WA Kev Ceeb Toom los nyob hauv kuv lub xov tooj? 

Nyob hauv lub iPhone, qhib siv Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob nyob rau ntawm Cov Chaw Teeb Tsa (Settings):

-    Mus rau Cov Chaw Teeb Tsa (Settings)
-    Swb nqis rau hauv Exposure Notifications (Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob)
-    Nyem rau “Turn On Exposure Notifications (Qhib Siv Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob)”
-    Xaiv United States (Teb Chaws Mes Kas)
-    Xaiv Washington

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

-    mus rau Google Play Store
-    Mus daus lauj lub Washington Exposure Notifications app (Washington Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob) (WA Notify)

Washington Exposure Notifications  (Washington Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob) yog Dab Tsi? 

Image
WANotify FlowChart HMONG FINAL

 

 

Washington Exposure Notifications  (Washington Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob) (los kuj hu ua WA Kev Ceeb Toom) yog qhov khoom tshiab uas ua hauj lwm nrog cov xov tooj loj, yam tsis tas yuav qhia txog koj tus kheej, los ceeb toom rau cov neeg siv yog tias lawv ntxim li yuav nphav tau kab mob COVID-19 lawm.  Nws tsuas yog kev ntiag tug nkaus xwb, thiab yuav tsis paub los sis taug qab tias koj yog leej twg los sis koj mus qhov twg.

Nws ua hauj lwm li cas?

Thaum koj qhib siv WA Kev Ceeb Toom, koj lub xov tooj yuav khwv yees sib pauv, cov khauj uas tsis paub tias yog leej twg li nrog cov xov tooj ntawm cov neeg uas koj nyob ze tus uas nws qhib siv WA Kev Ceeb Toom thiab. Lub app siv hom tev naus laus yis Npus Thuj Siv Hluav Taws Xob Me Xwb (Bluetooth Low Energy, BLE) los khwv yees sib pauv cov khauj yam tsis tas qhia ntaub ntawv dab tsi txog koj li. Yog tias lwm tus neeg siv WA Kev Ceeb Toom uas koj tau nyob ze nrog nyob rau ob vij dhau los tau ntsuam sim pom muaj mob COVID-19 thiab tau muab lawv tus khauj txheeb xyuas ntxiv mus rau hauv lub app, koj yuav tau txais kev ceeb toom yam tsis qhia npe tias tej zaum ntxim li koj yuav nphav tau kab mob lawm thiab. Qhov no yuav qhia rau koj kom mus txais kev saib xyuas raws li qhov koj xav tau kom sai thiab pab pov thaiv koj los ntawm kev kis tus kab mob COVID-19 mus rau lwm tus neeg nyob ib ncig koj.

Nws pab tau li cas?

Cov tub ntxhais kawm pom tias muaj neeg coob tus uas siv qhov kev ceeb toom txog kev nphav tau kab mob, muaj txiaj ntsig zoo. Cov qauv yog saib raws ntawm peb lub cheeb nroog nyob hauv xeev Washington qhia tias tab txawm yuav muaj neeg siv WA Kev Ceeb Toom tsawg xwb los tuaj yeem txo tau cov kev kis kab mob thiab cov tuag. Zoo ib yam li kev rau cov ntaub npog ntsej muag, kev nyob kom lub cev sib nrug thiab kev tswj kom nyob ua ke tsawg, WA Kev Ceeb Toom yog ib qhov cuab yeej ntxiv los pab pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Kuv li kev yog ntiag tug puas raug pov thaiv li cas?

WA Kev Ceeb Toom yog siv raws Google Apple qhov tev naus laus yis Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob, qhov uas raug tawm qauv los pov thaiv kev nyab xeeb ntawm tus neeg siv. Qhov kev ua hauj lwm no yuav tsis txheeb sau los sis qhia txog qhov chaw nyob los sis tus kheej li ntaub ntawv nrog rau Google, Apple, lub Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv (DOH), los sis lwm cov neeg siv. Kev koom nrog yog yam uas yus yeem yus. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv tau nkag mus los sis tawm tau txhua lub sij hawm.

Vim li cas Washington xaiv siv qhov no los daws teeb meem?

Washington tau tsim ib pawg neeg saib xyuas hauv xeev, suav nrog rau cov kws tshwj xeeb saib xyuas kev ruaj ntseg thiab saib xyuas pej xeem kev ua neej ywj pheej thiab cov tswv cuab ntawm ntau cov zej zog, los tshab xyuas Apple/Google qhov kev daws teeb meem. Muaj ib pab tau pom zoo kom saws los siv raws tus qauv uas ntxim li txaus ntseeg pov thaiv ntaub ntawv tau zoo thiab siv tau nyob rau lwm lub xeev.

Cov Lus Nquag Nug Txog Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob

1.    Puas yog kuv yuav tau xaiv nkag mus siv WA Notify?

Yog. WA Notify yog pab dawb xwb thiab yus yeem yus siv. Koj tuaj yeem xaiv tawm tau txhua lub sij hawm. Muab qhov khoom siv no tua tawm los sis muab lub app tshem tawm yooj yim xwb. Cov khauj uas khwv yees muab los khaws tseg ntawm lub xov tooj uas muaj lwm tus neeg siv nyob ze ntawd yuav raug muab tshem tawm thiab yuav tsis tuaj yeem rub tau rov los lawm.

2.    WA Notify puas yog lub app taug xyuas kev nyob sib ze?

Tsis Yog. Taug xyuas kev nyob sib ze txheeb txog tus neeg uas ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19 uas tau nyob sib ze nrog xwb. WA Notify tsis soj qab los sis caum qab tej ntaub ntawv hais txog ntawm tus koj tau nyob ze nrog, yog li ntawd nws tsis “taug xyuas kev nyob sib ze.” Lub app yuav tsis khaws los sis sib pauv tej ntaub ntawv qhia txog ntiag tug, yog li ntawd ua tsis tau uas tej tus neeg yuav paub txog tias koj tau nyob ze nrog leej twg.

3.    Qhov “nphav tau kab mob” yog dab tsi?

Kev nphav tau tshwm sim thaum koj siv sij hawm nyob ze nrog lwm tus siv WA Notify tus uas tom qab ntawd ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19. Coj raws li lus qhia los ntawm lub Lub Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control, CDC) hais txog ntawm kev nyob sib nrug thiab kev kis kab mob COVID-19.

4.    Yuav ua li cas yog tias WA Notify qhia tias ntxim li kuv nphav tau kab mob lawm?

Yog tias WA Notify qhia tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm, qhov kev ceeb toom muaj hauv koj lub xov tooj yuav qhia koj ncaj nraim mus rau ib lub vev xaib uas muaj ntaub ntawv qhia txog yam koj tsim nyog ua mus tom ntej. Qhov no suav nrog txoj hauv kev thiab qhov chaw mus txais kev ntsuam sim, ntaub ntawv qhia txog ntawm kev ceev koj tus kheej thiab lwm tus nyob ze koj kom nyab xeeb, thiab cov chaw muaj ntaub ntawv los teb koj cov lus nug. Nws yog ib qho tseem ceeb yuav tau nyeem thiab coj raws cov lus qhia muaj nyob hauv lub vev xaib kom zoo.

5.    Kuv li kev yog ntiag tug yuav raug pov thaiv li cas?

WA Notify yog siv raws Google Apple Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Moab li tev naus laus yis, qhov uas raug tawm qauv los saib xyuas kev nyab xeeb ntawm tus siv li kev yog ntiag tug. Qhov kev ua hauj lwm no yuav tsis txheeb sau los sis qhia tawn tej ntaub ntawv qhia chaw nyob los sis ntaub ntawv qhia txog tus kheej nrog rau Google, Apple, lub Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Health, DOH), los sis lwm cov neeg siv. Kev koom nrog yog yam uas yus yeem yus. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv tau nkag mus los sis tawm tau txhua lub sij hawm. Rau kev paub ntxiv txog ntawm txoj hauv kev uas tus siv li kev yog ntiag tug raug pov thaiv, mus saib WA Exposure Notifications tsab cai hais txog kev ntiag tug.

6.    Puas yog tib neeg yuav paub tias kuv ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis qhia tej ntaub ntawv hais txog nrog rau lwm tus li. Thaum muaj qee tus neeg tau txais qhov kev ceeb toom hais txog ntawm qhov ntxim nphav tau kab mob, lawv tsuas paub tias muaj qee tus neeg uas nyob ze lawv 14 hlub dhau los ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19 lawm. Lawv yuav tsis paub tias yog leej twg los sis nphav tau kab mob nyob qhov twg.

7.    Puas yog kuv yuav tau them nyiaj rau lub WA Notify?

Tsis yog. WA Notify yog siv dawb xwb.

8.    WA Notify yuav pab tau xeev Washington li cas?

Cov kev txhawb fawb pom tias muaj neeg coob tus uas siv qhov kev ceeb toom txog kev nphav tau kab mob, muaj txiaj ntsig zoo. Cov qauv yog saib raws ntawm peb lub cheeb nroog nyob hauv xeev Washington qhia tias tab txawm yuav muaj neeg siv WA Notify tsawg xwb los tuaj yeem txo tau cov kev kis kab mob thiab cov tuag. Zoo ib yam li kev rau cov ntaub npog ntsej muag, kev nyob kom lub cev sib nrug thiab kev tswj kom nyob ua ke tsawg, WA Notify yog ib qhov cuab yeej ntxiv los pab pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

9.    Puas yog WA Notify tseem siv tau hauj lwm thaum kuv tawm mus sab nrauv ntawm lub xeev?

Yog. Yog tias koj mus rau ib lub xeev tseem muaj siv lub app uas siv Apple/Google li tev naus laus yis, koj lub xov tooj yuav muaj kev khwv yees siv pauv cov khauj nrog cov neeg siv nyob hauv lub xeev ntawd. Nws tsis tas yuav muaj kev hloov pauv dab tsi li nyob rau hauv kev teeb koj lub app. Yog tias koj tawm mus sab nrauv ntawm Washington rau ncua sij hawm ntev, koj tsim nyog yuav saib cov hauv kev xaiv siv nyob ntawm koj lub xeev tshiab kom tau txais kev pab txhawb thiab ceeb toom hauv zos.

10.    Vim li cas peb thiaj yuav tau siv ob yam kev taug xyuas kev nyob sib ze thiab WA Notify?

Kev taug xyuas kev nyob sib ze muaj qhov cuam tshuam txog zej tsoom kev noj qab haus huv los tau ntau caum xyoo lawm. WA Notify pab txhawb rau txoj hauj lwm no yam tsis qhia npe. Nov yog cov piv txwv: Yog tias koj ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19, cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv yuav hu thiab nug koj kom qhia cov neeg koj tau nyob ze tsis ntev no. Koj tsis tuaj yeem yuav qhia tau tus neeg txawv uas koj tau zaum ze hauv lub tsheb npav. Yog tias neb ob leeg siv WA Notify, tus neeg txawv hauv lub tsheb npav tuaj yeem tau txais kev ceeb toom yam tsis qhia npe txog ntawm qhov ntxim nphav tau kab mob thiab ua tau cov kauj ruam los pov thaiv kev kis kab mob COVID-19 mus rau lawv cov phooj ywg thiab tsev neeg. Tsuas zoo ib yam li kev ntxuav tes thiab kev rau daim ntaub npog ntsej muag los yeej pab tau nres kev kis kab mob COVID-19, siv ob peb yam no ua ke haj yam pab tau zoo.

11.    Yuav siv sij hawm ntev li cas rau WA Notify los ceeb toom rau lwm tus neeg siv paub?

Cov neeg siv tus uas tej zaum yuav nphav tau kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus neeg siv yuav tau txais kev ceeb toom qhia nyob rau 24 teev tom qab ntsuam sim pom muaj kab mob thaum uas tus siv muaj tus khauj txheeb xyuas ntaus nkag mus rau WA Notify.

12.    Puas yog muaj feem ntxim li tau txais kev ceeb toom ntau lwm los ntawm WA Notify?

Yog, cov neeg siv tus uas tej zaum yuav nphav tau ntau zaus yuav tau txais kev ceeb toom qhia txhua zaus nphav tshiab.

13.    Kuv yuav qhia rau WA Notify li cas yog tias kuv ntsuam sim pom muaj COVID lawm?

Yog tias koj ntsuam sim pom muaj kab mob lawm thiab tus neeg ua hauj lwm txog zej tsoom kev noj qab haus huv hu koj, lawv yuav nug koj tias koj puas siv WA Notify.  Yog tias koj siv, lawv yuav tsim tus khauj txheeb xyuas thiab pab koj ntaus nkag mus rau hauv WA Notify. Tus khauj yuav tsis khi nrog koj li ntaub ntawv qhia txog tus kheej. Tus neeg ua hauj lwm txog zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tsis muaj hauv kev paub txog tias leej twg yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app hais txog kev nphav tau kab mob thaum koj ntaus koj tus khauj nkag. Qhov kev ceeb toom qhia yuav tsis muaj nrog tej ntaub ntawv qhia txog koj. Cov neeg coob npaum twg qhia lawv cov khauj, ces peb tuaj yeem pov thaiv tau kev kis kab mob COVID-19 zoo npaum ntawd.

14.    Puas muaj lwm yam dab tsi ntxiv uas kuv yuav tau ua tom qab nruab WA Notify mus rau hauv kuv lub xov tooj lawm?

Tsuas ua ntxiv yog tias:
1.    Koj ntsuam sim pom muaj kab mob COVID-19, los sis
2.    Koj tau txais kev ceeb toom tias ntxim koj yuav nphav tau kab mob lawm.

Yog tias koj ntsuam sim pom muaj kab mob, thiab tus neeg ua hauj lwm txog zej tsoom kev noj qab haus huv tau hu rau koj, lawv yuav nug seb koj puas siv WA Notify. Yog tias koj siv, lawv yuav tsim tus khauj txheeb xyuas thiab pab koj ntaus nkag mus rau hauv WA Notify. Tus khauj yuav tsis khi nrog koj li ntaub ntawv qhia txog tus kheej. Tus neeg ua hauj lwm txog zej tsoom kev noj qab haus huv yuav tsis muaj hauv kev paub txog tias leej twg yuav tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app hais txog kev nphav tau kab mob thaum koj ntaus koj tus khauj nkag. Qhov kev ceeb toom qhia yuav tsis muaj nrog tej ntaub ntawv qhia txog koj. Cov neeg coob npaum twg qhia lawv cov khauj, ces peb tuaj yeem pov thaiv tau kev kis kab mob COVID-19 zoo npaum ntawd.

Yog tias WA Notify qhia tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm, qhov kev ceeb toom muaj hauv koj lub xov tooj yuav qhia koj ncaj nraim mus rau ib lub vev xaib uas muaj ntaub ntawv qhia txog yam koj tsim nyog ua mus tom ntej. Qhov no suav nrog txoj hauv kev thiab qhov chaw mus txais kev ntsuam sim, ntaub ntawv qhia txog ntawm kev ceev koj tus kheej thiab lwm tus nyob ze koj kom nyab xeeb, thiab cov chaw muaj ntaub ntawv los teb koj cov lus nug. Nws yog ib qho tseem ceeb yuav tau nyeem thiab coj raws cov lus qhia muaj nyob hauv lub vev xaib kom zoo. Qhov kev ceeb toom yuav tsis muaj nrog tej ntaub ntawv tias leej twg ntxim li yuav nphav tau koj lawm los sis qhov chaw twg. Txhua yam yeej tsis qhia npe li.

15.    Puas yog siv WA Notify yuav uas rau kuv lub xov tooj roj tag sai los sis siv das taj (data) xov tooj ntau?

Tsis Yog. Nws raug tawm qauv los kom muaj feem cuam tshuam koj li data thiab roj xov tooj me-me los ntawm kev siv Bluetooth Low Energy technology.

16.    Puas yog kuv yuav tsum qhib Bluetooth lub WA Notify thiaj ua hauj lwm?

Yog. WA Notify siv Bluetooth Low Energy, yog li ntawd yuav tau qhib Bluetooth tas li kom lub xov tooj kev ua hauj lwm tiav tuav tau cov neeg nyob ze.

17.    Puas yog kuv yuav tau qhib WA Notify hauv kuv lub xov tooj nws thiaj ua hauj lwm?

Tsis Yog. WA Notify yuav ua hauj lwm tuaj txheej hauv qab (nws ua nws hauj lwm thaum yuav kov xov tooj)

18.    WA Notify yuav pov thaiv kev ceeb toom cuav li cas?

WA Notify yuav kom cov neeg siv los lees tias kuaj pom muaj kab mob lawm uas yog kev siv tus khauj txheeb xyuas uas tau muab los ntawm cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv. Tus khauj no yuav tsis khi nrog qhov qhia txog tus kheej. Tom qab ntaus tus khauj rau lawm, WA Notify tuaj yeem muab cov khauj uas khwv yees tau los coj los tuav khub ntawm cov neeg siv tus uas nyob ze thiab qhia rau lawv paub txog ntawm qhov ntxim nphav tau kab mob. Qhov kev ceeb toom yuav tsis suav nrog cov ntaub ntawv qhia txog ntawm tus neeg uas tej zaum lawv nphav tau kab mob nrog los sis qhov nphav tau kab mob tshwm sim nyob qhov chaw twg.

19.    Puas yog WA Notify siv tau nyob rau cov xov tooj loj hom qub?

Cov neeg siv iPhone tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov toj siv:

 • iOS vaws saj 13.7 los sis lub tshiab zog ntawd (rau iPhone 6s, 6s Plus, SE los sis lub tshiab zog)
 • iOS vaws saj 12.5 (rau iPhone 6, 6 plus, 5s)

Cov neeg siv Android tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov tooj siv Android siv tau Bluetooth Low Energy (Npus Thuj Siv Roj Tsawg) thiab Android Vaws Saj 6 (API 23) los sis siab dua sauv.

20.    Puas yog kuv yuav tsum muaj 18 xyoo thiaj siv tau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis paub los sis ntsuam xyuas koj lub hnub nyoog.

21.    Puas yog qhov tev naus laus yis no tseem siv tau yog tias kuv qiv kuv lub xov tooj rau lwm tus siv?

WA Notify tsis tuaj yeem qhia tias leej twg siv lub xov tooj nyob rau lub sij hawm nphav tau kab mob. Yog tias koj siv lub xov tooj, txhua tus neeg uas siv lub xov tooj yuav tau ua raws li tus neeg ua hauj lwm saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv cov lus qhia yog tias WA Notify qhia tias muaj feem nphav tau kab mob COVID-19 lawm.

22.    Puas yog WA Notify ua hauj lwm nyob rau cov xov tooj zoo li iPads los sis lub moos coj hom hu xov tooj tau?

Tsis Yog. Qhov kev lis hauj lwm Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob raug tawm qauv los tshwj xeeb rau cov xov tooj zoo xwb thiab yuav siv tsis tau nrog cov iPads los sis cov thes lej.

23.    Vim li cas Washington xaiv siv qhov no los daws teeb meem?

Washington tau tsim ib pawg neeg saib xyuas hauv xeev, suav nrog rau cov kws tshwj xeeb saib xyuas kev ruaj ntseg thiab saib xyuas pej xeem kev ua neej ywj pheej thiab cov tswv cuab ntawm ntau cov zej zog, los tshab xyuas Apple/Google qhov kev daws teeb meem. Muaj ib pab tau pom zoo kom saws los siv raws tus qauv uas ntxim li txaus ntseeg pov thaiv ntaub ntawv tau zoo thiab siv tau nyob rau lwm lub xeev.

24.    Yam dab tsi uas xeev Washington tab tom ua los pab kom cov neeg tsis muaj xov tooj zoo los siv tau qhov tev naus laus yis no?

Tsis yog WA Notify thiaj yog qhov cuab yeej los pab pov thaiv kev kis kab mob COVID-19 xwb. Kev taug xyuas kev nyob sib ze thiab lwm cov kev ua hauj lwm muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg nyob hauv Washington, tab txawm lawv tsis muaj xov tooj zoo los xij. Kev rau cov ntaub npog ntsej muag, kev nyob sib nrug, thiab kev txwv txhob nyob ua ke coob leej yog lwm txoj hauv kev uas txhua leej tuaj yeem ua tau los nres kev kis kab mob COVID-19.

25.    Kuv tau txais kev ceeb toom txog kev pab txhawb ntaub ntawv qhia txog kuv li WA Notify (WA Kev Ceeb Toom) rau lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv. Vim li cas?

Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Health, DOH) xav paub txog seb tam sim no WA Notify ua hauj lwm zoo li cas kom peb thiaj paub yam yuav tau txhim kho rau qhov khoom siv no. Yog tias koj kam faib tawm koj li WA Notify ntaub ntawv qhia, koj qhov yog ntiab tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua li qub. Yuav tsis muaj ntaub qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm thiab yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog DOH thiaj tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no xwb thiab tsuas nyob rau qib xeev xwb.

26.    Yog tias cov neeg siv WA Notify pom zoo los faib tawm lawv tej ntaub ntawv, yam twg yuav raug sau tseg?

Yog tias koj kam faib tawm koj li ntaub ntawv, koj qhov yog ntiag tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua. Yuav tsis muaj ntaub qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm, yog li ntawd yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no nyob rau qib xeev, qhov uas yuav muaj nrog:

 • Cov neeg uas pom zoo los qhia lawv li ntaub ntawv los ntawm WA Notify. Qhov no pab tau peb paub txog tias seb sawv cev tau peb tus qauv li cas.
 • Cov neeg uas tau txais kev ceeb toom txog kev nphav tau kab mob los ntawm cov neeg siv WA Notify. Pab tau peb pom txog qhov ntxim yuav sib kis ntawm kab mob COVID-19.
 • Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas nyem rau qhov ceeb toom txog kev nphav tau kab mob. Qhov no yuav pab tau peb tshawb txog seb tib neeg puas yuav ua zoo xav txog cov lus pom zoo siv txog zej tsoom kev noj qab haus huv. 
 • Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas tau nyob ze nrog tus uas ntsuam sim paub tias muaj kab mob COVID-19 lawm, tab sis kuj tsis nyob ze txaus los sis ntev txaus rau los ceeb toom txog qhov nphav tau. Qhov no pab tau peb los ua zoo xam suav seb yuav ua li cas los txiav txim qhov nphav tau nyob hauv WA Notify tsim nyog yuav tau hloov txav. 

27.    Thaum kuv qhib siv WA Notify nyob hauv kuv lub iPhone, puas yog kuv tsim nyog qhib los tua qhov sib hloov Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj (Availability Alerts)? 

Tua los yeej tau, pom zoo kom qhib yog tias koj tau taug kev deb tawm sab nrauv ntawm xeev Washington rau ib ncua sij hawm ntev tsawv. Thaum Availability Alerts qhib siv, koj yuav tau txais cov kev ceeb toom thaum koj mus rau ib qhov chaw uas muaj lub cuab yeej tev naus laus yis ceeb toom txog kev nphav tau kab mob dhau ntawm WA Notify lawm. Cov neeg siv iPhone tuaj yeem txhab ntxiv ntau cheeb tsam chaw tab sis tsuas tuaj yeem teeb tau ib qhov chaw ua qhov siv nyob rau lub sij hawm no. Koj yuav tsis tas tshem tawm cheeb tsam chaw los mus siv qhov tshiab. Cov neeg siv Android los kuj tuaj yeem nruab tau cov app ceeb toom txog kev nphav tau kab mob xws li WA Notify los ntawm ntau lub xeev tab sis tsuas yog ib lub xwb thiaj siv tau qhov tev naus laus yis phim siv nrog WA Notify tau raug teeb siv nyob rau lub sij hawm no.

28.    Vim li cas nws thiaj zoo li WA Notify siv roj xov tooj ntau heev?

Qhov tseeb tiag, nws yeej tsis zoo li ntawd. Qhov siv roj nyob hauv koj lub cuab yeej qhia txog feem pua ntawm roj seb raug siv li cas lawm txhua hnub suav nrog cov app xws li WA Notify. Feem ntau lawm cov app yuav tsis khiav tsheej hmo. WA Notify yeej tsis ua li ntawd ib yam, tab sis nws YUAV khwv yees nrhiav cov khauj txhua ob peb teev seb puas tuav tau tus siv uas muaj mob lawm kom nws thiaj ceeb toom tau rau koj txog qhov ntxim nphav tau kab mob. Yog li ntawd, piv txwv, yog tias tsis muaj lub app twg ua hauj lwm thaum koj tsaug zog lawm, ces WA Notify thiaj sawv cev ua lub app uas siv roj ntau dua ncua sij hawm ntawd. Qhov ntawd tsis tau txhais tias WA Notify yuav siv roj ntau heev tsuas yog siv feem pua ntau zog ntawm qhov siv roj me ntsis xwb. 

29.    Kuv puas tuaj yeem tau txais kev pab txhawb fab tev niv rau lub app WA Notify rau cov xov tooj siv Android?

Yog. Google tau teeb ib tus email rau tus neeg uas nws lub xov tooj los sis qhov khoom siv muaj teeb meem xav thov lus qhia siv los sis xav tau lwm cov lus qhia ntxiv. Email exposure-notifications-api-support@google.com

30.    Xeev Washington tau tso tawm WA Notify ua 29 hom lus, yog li ntawd vim li cas kuv ho tsuas pom nws sau ua lus Askiv thiab Xab Pees Niv nyob hauv Google Play qhov chaw cia app xwb?

WA Notify tsuas ua hauj lwm raws li hom lus uas muab teeb tseg nyob rau hauv cov neeg siv lub xov tooj xwb. Nws tsuas muaj ib hom ntawm WA Notify xwb, tab sis nws muaj qhov ceeb toom tshwm tuaj txog kev nphav tau kab mob, piv txwv li nws yuav tshwm tuaj raws li cov neeg siv hom lus uas nyiam siv ntawm 29 hom lus uas xeev Washington tau muab teeb cia. 

Cov Hloov Pauv Tas Sim No

Txog Lub Rau Hlis Ntuj Tim 26, 2020, txhua tus neeg nyob hauv Xeev Washington yuav tsum tau rau daim npog ntsej muag yog tias lawv nyob rau sab hauv tsev qhov chaw muaj tib neeg los sis sab nraum zoov thiab tsis tuaj yeem nyob deb ntawm lwm tus li 6 fij (2 mev). Tej zaum qee tus neeg yuav muaj mob uas ua rau nws tsis tuaj yeem rau ntaub npog ntsej muag, tab sis yeej tsis muaj ib tus tib neeg twg uas yuav lees qhia tias lawv muaj mob nkeeg. Tsis tas li ntawd, txhua tus tswv hauj lwm yuav tsum muab cov ntaub npog ntsej muag los sis npog qhov ncauj qhov ntswg rau txhua tus neeg ua hauj lwm uas tsis ua hauj lwm ib leeg.

Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 31, Gov. Inslee tau ncua lub sij hawm them nqi ntawm kev tsis sib txuas kev pab cuam thiab tus nqi them lig kom dhau Lub Xya Hlis Ntuj Tim 28 tag nrho rau cov khoom siv hluav taws xob, xov tooj xaiv hauv av, thiab cov dej siv hluav taws xob. Xav kom cov pej xeem nyob hauv hu ncaj qha rau lawv lub tuam txhab hluav taws xob kom nug txog kev pab ntawm kev them lawv cov nqi.

Tus tswv xeev tseem tau ncua lub sij hawm them nqi tshem tawm mus txog Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1. Yog tias koj tus tswv zos los sis tus saib xyuas thaj av tab to ua txhaum txoj cai lij choj, koj tuaj yeem hu xov tooj rau Xeev Tus Kws Lij Choj Chav Ua Hauj lwm thiab hais ib tsab xov ntawm (833) 660-4877 thiab xaiv Qhov Xaiv 1. Ib tus neeg ua hauj lwm yuav hu rov qab rau koj.

Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog dab tsi?

Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19 yog ib tug kab mob ntawm kev ua pa. Nws sib kis tau los ntawm kev txham thiab hnoos, nyob sib ze nrog lwm tus, suav nrog sib tuav tes, thiab noj sib koom los sis haus dej.

Cov tsos mob zoo li cas?

Cov tsos mob tseem ceeb ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog hnoos, ua pa luv los sis tsawg kawg yog mob ob tus tsos mob no: ua npaws, ua daus no, rov tshee nrog rau ua no, mob ib ce, mob taub hau, mob caj pas, saj tsis hnov qab los sis tsis hnov tsw.

Cov neeg twg yog tus muaj feem kis tshaj plaws?

Cov neeg laus, txhua cov neeg laus hluas uas nws muaj lwm yam mob, thiab cov poj niam cev xeeb tub yog cov muaj feem yuav mob nyhav los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).

Tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog:

 • Nyob hauv tsev kom ntau li ntau tau, tshwj xeeb yog tias koj muaj mob.
 • Siv daim ntaub npog ntsej muag ntawm tej chaw zej tsoom.
 • Nyob kom nrug li rau fij (2 mev) ntawm lwm tus.
 • Nquag Ntxuav koj ob txhais tes los siv cov tshuaj ntxuav tes.
 • Npog koj hnoos thiab txham.
 • Tsis txhob kov koj lub ntsej muag.
 • Tu Ntxuav koj lub tsev sab hauv kom huv si.
 • Yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tiv tauj rau koj tus kws kho mob thiab thov kom kuaj. Yog koj tsis muaj ib tus kws kho mob, tiv tauj rau qhov chaw kho mob maj rawm uas ze koj. Yog koj tsis muaj is xas las (insurance), tiv toj koj lub chaw saib kev noj qab haus huv hauv ntawm cheeb tsam.

Cov ntaub ntawv thiab cov khoom siv ntxiv hais txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19(COVID-19) thiab kev nyob nyab xeeb lug:

Kev Rov Qhib Washington: Safe Start Plan

Txhawm pab txwv rau kom tsis txhob pub Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) no kis nthuav dav, Tus Thawj Kav Xeev Inslee tau thov kom cov neeg hauv Washington nyob hauv tsev ntau li ntau tau. Nws muaj plaub zeeg sij hawm kev npaj rau rov qhib cov lag luam dua thiab cov hauj lwm. Txhua lub teb chaws yuav tsum uas kom txuas plaub zeeg sij hawm.

Cov hauj lwm tseem ceeb uas tau tso cai tam sim no muaj xws li:

 • Cov hauj lwm tseem ceeb xws li khw muag khoom noj, chaw muag roj, khaws muag tshuaj los sis mus teem sij hawm kho mob.
 • Mus ua hauj lwm tom ib qho lag luam tseem ceeb los sis ib qho lag luam rov qhib dua nyob hauv tus tswv tswj teb chaw Safe Start Plan.
 • Txais cov khoom nqa los ntawm lub tsev noj mov nyob ze. Cov khw noj mov tau qhib txhawm rau qhov txwv kev zaum noj mov uas yuav pib nyob rau Zeeg Sij Hawm 2.
 • Tawm mus sab nraud txhawm rau taug kev thiab kev tawm dag zog, ntev li ntev tau yuav tsum tau tswj xyuas kev nyob sib nrug deb ntawm lub cev li rau fij (2 mev). Rov qab mus hauv cov chaw uas ze ntawm tsev txhawm rau zam kom tsis txhob kis tau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) sab nraum koj lub zej zog.
 • Hnub siv nyob rau hauv xeev cov chaw ua si thiab pej xeem tej av txhawm rau nuv ntses, yos hav zoov thiab lwm yam kev lom zem. Pom zoo rau kev mus pw hav zoov ntawv xeev cov chaw ua si ua nyob haus teb chaws uas tsawg kawg nyob rau Zeeg Sij Hawm 2.

Cov Peev Txheej Uas Muaj Feem Xyuam txog Kev Ua Hauj lwm thiab Kev Lag Luam

Cov Nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm

Yog tias koj poob koj txoj hauj lwm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais rau cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev sau daim ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm, koj tuaj yeem hu xov tooj rau 1-800-318-6022. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Cov Neeg Ua Hauj Lwm thiab Cov Tswv Lag Luam

Kev sib kis ntawm tus kab mob khaus laus nam vais lav (coronavirus) cuam tshuam rau ntau pua tus neeg ua hauj lwm thiab cov tswv hauj lwm hauv peb lub xeev.

Yuav tiv thaiv neeg ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb, chaw ua haujlwm yuav tsum:

 • Qhia lawv cov neeg ua haujlwm txog cov cim thiab cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) ua hom lus uas lawv nkag siab.
 • Ua raws li txoj phiaj xwm kev nyob sib nrug deb ntawm fab sim neej.
 • Nquag ua kev ntxuav tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob.
 • Yuav tsum nquag ntxuav tes kom huv.
 • Nco ntsoov tias cov neeg ua haujlwm mob nyob hauv tsev.

Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm, koj tuaj yeem foob hais qhov tsis txaus siab uas yog hu rau Department of Labor & Industries ncaj qha ntawm 800-423-7233. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Yog tias koj muaj lus nug txog koj li kev lag luam thiab cov neeg ua hauj lwm thaum lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), koj tuaj yeem hu rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm 855-829-9243.

Cov Peev Txheej Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Nyiaj Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv

Tej zaum koj yuav tsim nyog rau kev tuav pov hwm kho mob pub dawb los sis raug nqi tsawg. Hu rau Health Care Authority ntawm 1-855-923-4633. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Alien Emergency Medical (AEM) Pab Them yog ib qho kev pab cuam rau cov tib neeg uas muaj kev mob xwm txheej ceev thiab tsis ua raws li kev nkag teb chaws los sis kev nkag teb chaws, los sis yog ib tus neeg muaj cai uas tsis tau muaj txog 5 xyoos.

Help Me Grow Washington Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm 1-800-322-2588 tuaj yeem txheeb xyuas txawv cov phiaj xwm kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam koj tsim nyog rau thiab pab koj ua ntawv thov. Qhov no suav nrog:

 • WIC (Lub Koom Haum Poj Niam, Me Nyuam Mos & Kev Noj Zoo Ntawm Cov Me Nyuam Yaus)
 • Kev Tuav Pov Hwm Noj Qab Haus Huv rau me nyuam yaus, poj niam cev xeeb tub thiab cov laus
 • Kev tswj kom tsis txhob muaj me nyuam los ntawm txoj Kev Siv Tes Hauj Lwm
 • Kev noj qab haus huv thiab phiaj xwm chaw saib xyuas tsev neeg
 • Cev xeeb tub thiab khoom siv me nyuam yaus
 • Kev pab rau kev yug noj yug mis
 • Lawv kuj muaj cov koom haum pab khoom noj khoom haus thiab cov peev xwm.

Lus Qhia Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Khiav Rog

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) pab cov neeg nkag teb chaws nkag siab txog cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (Covid-19) thiab kev txhawj xeeb txog neeg nkag teb chaws, xws li Cov Thawj Zej Zos. Qee yam tseem ceeb kom paub txog:

 • Cov tsev kho mob thiab chaw kho mob tsis pub sib qhia txog kev muaj xam xaj los sis kev nkag teb chaws hauv ICE.
 • Kev mus kuaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev mus cuag tau cov kev pab kho mob los sis txo nqi kho mob yuav tsis cuam tshuam rau koj lub peev xwm thov daim npav ntsuab los sis xam xaj.
 • Koj yuav tsum muaj tus lej xaus saus siv los thov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Yog koj xav tham nrog lwm tus txog kev txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm hu rau 1-800-318-6022.
 • Tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav tsis ua rau koj muaj peev xwm thov los sis daim npav ntsuab los sis yog neeg xam xaj raws li cov cai Tsoom Fwv Kev Pab Cuam.
 • Tej zaum koj yuav tsim nyog rau Washington State Paid Family thiab Medical Leave los saib xyuas rau ib tug neeg mob nrog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) los sis saib xyuas koj tus kheej yog tias koj mob tus kab mob. Koj tsis tas yuav muaj tus lej xaus saus los txais cov nyiaj no. ESD lees txais ntau yam lntaub ntawv sib ntxawv.
 • Yog tias koj yog tus tswv lag luam tab tom nrhiav kev pab, ua ntawv thov rau tseem hwv Small Business Administration Nyiaj qiv rau kev puas tsuaj loj yuav tsis hem koj txoj kev muaj peev xwm thov daim npav ntsuab lossis kev ua pej xeem raws li cov cai Tsoom Fwv Kev Pab Cuam tshiab.

SCov lus ceeb toom tshwj xeeb rau Tsoom Fwv Kev Pab Cuam: ntau tus neeg tawm tswv yim pom zoo tias tsev neeg yuav tsum tau siv cov kev pab cuam uas lawv tsim nyog tau txais. Txawm li cas los xij, txhua qhov teeb meem kev nkag teb chaws yog ib qho tau ua zoo saib. Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) pom zoo tias yog koj tsis paub meej txog koj li kev ua neeg los sis tsev neeg li cas thiab/los sis siv cov txiaj ntsig, koj yuav tsum tham nrog kws lij choj kev nkag teb chaws los sis Department of Justice (DOJ) tso cai sawv cev. Tej zaum koj yuav nrhiav tau kws lij choj hla teb chaws American Immigration Lawyers Association. Los sis koj tuaj yeem mus ntsib DOJ-lub koom haum kev lees paub lub vev xaib.

OIRA muaj cov koom haum los pab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nrog:

 • Nrhiav hauj lwm thiab kev cob qhia.
 • Kev txhawb nqa kev nkag teb chaws.
 • Kev muab tswv yim rau cov tub ntxhais hluas.
 • Txhawb nqa rau cov txwj laus neeg tawg rog, cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais kawm, thiab lwm tus.
 • Muaj cov koom haum muaj tsis tu ncua qhib nyob deb thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Lub chaw hauj lwm tau txais kev pab cuam tshiab los pab koj ua ntawv thov rau cov hauj lwm los sis kev poob hauj lwm, txhawb nqa koj txoj kev kawm, thiab muab kev pab cuam rau vaj tse. Kev Pab Nyiaj Rau Cov Neeg Tawg Rog thiab Kev Pab Cuam Kho Mob Rau Neeg Tawg Rig kev tsim nyog tau muab ncua rau Lub Cuaj Hlis NTuj Tim 30, 2020.
 • Xav tau kev pab cuam thiab cov ntaub ntawv ntau ntxiv, hu rau 360-890-0691.

Rau cov lus nug txog txoj cai tuaj txawv teb chaws, kev tau txais xa kev pab rau cov txheeb ze / cov phooj ywg uas tau raug ntes, thiab lwm yam ntaub ntawv muaj feem, koj tuaj yeem tiv tauj rau Washington Kev Koom Tes Ntawm Cov Neeg Nkag Teb Chaws tus xov tooj xwm ceev ntawm 1-844-724-3737. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Kev Noj Qab Haus Hauv Fab Hlwb Kev Xav thiab Tus Cwj Pwm Kev Xav

Qhov nv yuav yog ib lub sij hawm ntxhov siab. Nws yog ib qho uas koj los sis koj tus hlub yuav ntxhov siab, tu siab, ntshai los yog npau taws. Koj tsis yog nyob ib leeg. Nws zoo nyob rau hauv nrhiav kom paub thiab thov kev pab.

Txhua tus neeg nyias txawv nyias rau nyias kev ntxhov siab thiab lub sij hawm nyuaj. Qhov tseem ceeb tshaj uas koj tuaj yeem ua tau yog saib xyuas koj tus kheej, koj tsev neeg, thiab koj lub zej zog raws li qhov zoo tshaj plaws.

Dab tsi yuav pab koj tiv thaiv thaum lub sij hawm nyuaj no? Koj puas tau mus txog thiab txuas nrog phooj ywg thiab tsev neeg? Tej zaum qee qhov sib zog nqus pa thiab ncab ib ce, qee yam tawm dag zog, los sis muaj pw tsaug zog hmo ntuj? Muab sij hawm los saib xyuas nws tus kheej ua ntej, txawm li cas los xij yuav saib koj, tuaj yeem pab txo kev ntxhov siab.

Hu rau Washington Listens ntawm 1-833-681-0211. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj. Txhawm rau daws rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) txog kev kis ceev, Xeev Washington tau tshaj tawm qhov kev pab txhawb hu ua Washington Listens. Cov neeg uas siv Washington Listens cov kev pab cuam tau txais pab txhawb tswj hwm kom siab thiab tiv nrog qhov hloov pauv vim yog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Washington Listens muaj rau txhua tus neeg nyob hauv Washington los tham nrog tus kws paub tshwj xeeb. Cov hu tau txais kev txhawb nqa thiab txuas nrog cov kev pab hauv zej zog hauv lawv thaj chaw. Txoj hauj lwm no tsis qhia npe.

Yog tias koj muaj teeb meem thiab xav nrog lwm tus tham kom tau txais kev sab laj, muaj ob peb txoj kev xaiv.

 • Disaster Distress Helpline yog qhia kev tawm tswv yim daws teebmeem sai rau cov neeg uas tau ntsib txoj kev xav kev ntxhov siab muaj cuam tshuam rau tej yam ntuj tsim los yog tib neeg ua los kev puas tsuaj Hu rau1-800-985-5990. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus. Tus xov tooj pab muaj 24 teev txhua hnub.
 • Crisis Connections muaj rau Tus Xov Tooj 24-Teev Ntawm Kev Puas Tsuaj uas muab kev pab tam sim rau cov tib neeg, tsev neeg, thiab cov phooj ywg ntawm tib neeg thaum muaj kev ntxhov siab. Nws pab cuam rau cov neeg nyob hauv Lub Nroog King. Muaj kev pab cuam txhais lus. Hu rau 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline muaj cov kev tiv thaiv thiab kev kub ntxhov rau cov tib neeg xav txog kev tua tus kheej. Cov neeg hlub tseem tuaj yeem hu tus xov tooj pab txoj sia kom tau txais kev pab rau lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg. Hu rau 1-800-273-8255. Muaj tus xov tooj xwm ceev hu tau 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Muaj ib qho kev pab tshwj xeeb rau cov qub tub rog. Hu rau 1-800-273-8255 thiab tom qab ntawd ntaus 1. Yog tias koj lag ntseg thiab hnov lus tsis zoo, hu rau 1-800-799-4889.

Cov Peev Txheej Khoom Noj Khoom Haus

Yog tias koj muaj me nyuam yaus hnub nyoog 18 los sis qis dua lawv tuaj yeem tau txais zaub mov dawb los ntawm cov tsev kawm. Cov neeg muaj mob xiam oob qhab uas kawm ntawv hauv cov chav kawm yuav muaj feem tau txais zaub mov noj hauv tsev kawm ntawv. Hauv ntau qhov xwm txheej, cov zaub mov no tau xa los lossis nqis rau hauv cov chaw nyob deb tsev kawm ntawv xws li chaw tos npav. Hu rau koj lub tsev kawm hauv nroog txhawm rau txhawm rau paub yog tias lawv tau txais zaub mov dawb.

Rau cov neeg cev xeeb tub, cov niam tshiab thiab cov menyuam hnub nyoog qis dua tsib xyoos, koj tuaj yeem yuav tau zaub mov noj los ntawm Department of Health lub koom haum saib xyuas Poj Niam, Me Nyuam Mos thiab Cov Me Nyuam (WIC). Xav tau kev pab txhais lus, hu rau 1-866-632-9992.

Cov txhab nyiaj hauv tuam txhab noj mov yuav tau hloov lawv cov sij hawm los sis yuav raug kaw rau kev taug kev hauv tsheb vim tias muaj cov neeg xav tau khoom noj ntau ntxiv thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Thov hu ua ntej mus. Northwest Harvest yog ib lub txhab nyiaj tuam txhab khoom noj thoob xeev. Ntaus lub npe ntawm koj lub nroog rau hauv lub thawv sab laug ntawm lub thawv ntsuab hauv lub vev xaib no.

Yog tias koj nyob hauv Sab Hnub Tuaj Washington, koj tuaj yeem nrhiav cov npe npe ntawm cov txhab nyiaj rau khoom noj Second Harvest. Xaiv koj lub nroog hauv lub vev xaib no txog cov npe ntawm cov txhab nyiaj hauv koj thaj chaw.

Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Peev Txheej rau Cov Yim Neeg

Nov yog lub sijhawm ntxhov siab rau tag nrho tsev neeg. Nov yog qee qhov lus qhia txog kev coj ua li no nrog koj cov me nyuam:

Tuav tsev neeg kev sab laj nyob rau qhov chaw zoo thiab txhawb kom cov neeg hauv tsev neeg nug txog. Txiav txim siab yuav muaj kev sib tham txawv nrog cov me nyuam yaus txhawm rau siv cov lus lawv tuaj yeem nkag siab thiab daws lawv cov kev ntshai los sis kev tsis nkag siab.

Nquag tiv tauj nrog tsev neeg thiab cov phooj ywg hauv xov tooj los sis cov kev pab cuam hauv online.

Txawm hais tias koj yuav tsum tau nyob kom paub, txo qis tshaj xov xwm tshaj tawm los yog kev tshaj xov xwm uas yuav txhawb tau kev ntshai los sis poob siab. Nco ntsoov tshwj xeeb txog (thiab txwv tsis pub tshaj) ntau npaum li cas kev tshaj xov xwm lossis kev siv sij hawm nyob rau koj cov me nyuam raug nthuav txog kis thoob qhov txhia chaw.

Tsom rau kev txhawb nqa me nyuam yaus los ntawm txhawb cov lus nug thiab pab lawv nkag siab txog qhov xwm txheej tam sim no.

 • Tham txog lawv cov kev xav thiab ua kom siv tau.
 • Pab lawv qhia lawv txoj kev xav los ntawm kev kos duab los sis lwm yam dej num.
 • Piav kom meej cov kev qhia tsis meej los sis kev nkag siab tsis meej txog tias tus kab mob kis tau li cas thiab tsis yog txhua tus kabmob ua pa yog tus kab mob tshiab uas tuaj yeem ua rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).
 • Muab kev nplij siab thiab ua siab ntev me ntsis.
 • Txheeb rov qab nrog koj cov me nyuam tsis tu ncua los sis thaum muaj xwm txheej hloov.
 • Ua kom koj tsev neeg lub caij nyoog nyob sib puag thaum mus pw, pluas mov noj, thiab kev tawm dag zog.
 • Siv sij hawm los ua tej yam hauv tsev uas tau ua rau koj thiab koj tsev neeg zoo siab dua rau lwm qhov xwm txheej ntxhov siab, xws li nyeem ntawv, saib yeeb yaj kiab, mloog nkauj, ua si, dhia ua si, los sis koom ua tej yam kev ntseeg hauv Is Tawj Nem).
 • Paub txog cov kev xav xws li kev kho siab, kho siab, ntshai tsam kis tus kab mob, ntxhov siab, ntxhov siab thiab ntshai yog qhov ib txwm muaj rau cov xwm txheej ntxhov siab xws li tus mob kis tau.
 • Pab koj tsev neeg koom cov kev lom zem thiab cov ntsiab lus muaj txiaj ntsig nrog koj tsev neeg thiab kev coj noj coj ua tseem ceeb.

Cov neeg laus hnub nyoog tshaj 60 xyoo yog qhov muaj feem ntau yuav raug mob hnyav los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Yog tias koj muaj cov neeg laus hauv koj tsev neeg nyob nrog koj, nrhiav cov hauv kev los txo txoj kev pheej hmoo.

 • Muaj ib tsev neeg muaj kev pheej hmoo tsawg dua mus kav khw yuav khoom noj thiab lwm yam tseem ceeb.
 • Xyuas kom ntseeg tau tias txhua tus neeg ntxuav tes thaum lawv mus txog tsev. Nquag ntxuav tu kom huv si rau tej chaw sib koom nyob, cov npoo, thiab cov chav.
 • Yog tias ib tus neeg hauv koj tsev neeg tau kis los sis pom mob tshwm sim, cais lawv kom zoo tshaj qhov koj ua tau. Nws yog qhov zoo tshaj yog tias lawv tuaj yeem nyias muaj nyias chav nyob thiab chav dej. Nquag ntxuav tu cov chaw koom nyob kom huv si thiab ua kom ntseeg tau tias txhua tus neeg hauv tsev looj daim npog ntsej muag thaum lub sij hawm muaj ib tus neeg twg muaj mob los sis kis tau kis zoo.

Cov Peev Txheej thiab Cov Ntaub Ntawv Ntxiv