Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19, kab mob tshiab khaus lauv nam vais lav) - Cov ntaub ntawv, cov kev pab cuam, thiab cov peev txheej hauv Xeev Washington

Tus Xov Tooj Pab Cuam Txog Tus Kab Mob COVID-19: Pab rau cov neeg ua hauj lwm, kev lag luam, kev teem caij txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab lwm yam

Yog tias koj muaj lus nug txog tus kab mob COVID-19 los sis xav tau kev pab teem sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov hu rau 1-800-525-0127 thiab nias #. Thaum lawv teb, hais koj hom lus kom nkag tau mus rau cov neeg pab cuam txhais lus. Tus xov tooj pab cuam yog qhov txhua hnub thiab nws lub sij hawm uas tau teev rau ntawm Department of Health (Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) lub vev xaib (tsuas yog ua Lus Askiv nkaus xwb).

Tshaj qhia txog kev ua txhaum rau kev lag luam

Cov lag luam yuav tsum ua raws li cov cai kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhua. Yog tias koj xav ceeb toom txog kev ua txhaum cai, thov hu rau tus xov tooj pab cuam txog tus kab mob COVID-19 saum toj no kom tau txais kev pab hauv koj hom lus. Qee tus neeg yuav nug koj txog qhov ua txhaum cai thiab xa koj daim ntawv tsis txaus siab tam koj. Koj tsis tas yuav qhia koj lub npe los sis cov ntaub ntawv tiv tauj rau koj los xa cov lus tsis txaus siab.

Koj kuj tseem tuaj yeem ua ntawv hais qhov tsis txaus siab ua Lus Askiv nyob rau hauv phab ntawv Kev Tshaj Qhia Txog Kev Ua Txhaum Ntawm Tus Kab Mob COVID-19.

Thov nco ntsoov tias yog koj qhia koj lub npe los sis cov ntaub ntawv tiv tauj, nws tuaj yeem raug tshaj tawm yog tias ib tus neeg xa ntaub ntawv thov ntawm pej xeem cov ntaub ntawv thov rau cov ntaub ntawv ntawd. Cov ntaub ntawv tau piav qhia nyob hauv tus tswv xeev Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntiag Tug (tsuas yog ua Lus Askiv nkaus xwb) yuav tso tawm raws li qhov tseev kom muaj nyob rau hauv lub xeev Txoj Cai Kev Teev Ntaub Ntawv Rau Pej Xeem, RCW 42.56.

Kev pab ntau ntxiv rau cov neeg ua hauj lwm, cov lag luam thiab cov koom haum

Siv cov kev pab cuam txhais lus, tus xov tooj pab cuam tuaj yeem qhia koj mus rau kev taw qhia txua yam thiab cov kev pab cuam. Lawv kuj tuaj yeem pab koj sau daim foos Nug Txog Kev Lag Luam thiab Tus Neeg Ua Hauj Lwm Txog Tus Kab Mob COVID-19 yog tias koj tseem muaj lus nug. Koj yuav raug nug rau cov ntaub ntawv tiv tauj yog li ntawd koj thiaj tuaj yeem tau txais lus teb.

Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Khaus Lauv Nam Vais Lav (Coronavirus, COVID-19)

Rau kev paub ntxiv txog ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, thov mus saib nplooj ntawv qhia txog Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19.

WA Tsab Ntawv Ceeb Toom txog kev nthuav tawm kev ceeb toom rau lub app hauv lub xov tooj smartphone

Yog koj xav los kawm paub ntxiv txog ntawm WA Notify, suav nrog txoj hauv kev lo nruab nws mus rau hauv koj lub xov tooj, mus saib WANotify.org

Cov Peev Txheej Uas Muaj Feem Xyuam txog Kev Ua Hauj lwm thiab Kev Lag Luam

Cov Nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm

Yog tias koj poob koj txoj hauj lwm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais rau cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev sau daim ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm, koj tuaj yeem hu xov tooj rau 1-800-318-6022. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Cov Neeg Ua Hauj Lwm thiab Cov Tswv Lag Luam

Kev sib kis ntawm tus kab mob khaus laus nam vais lav (coronavirus) cuam tshuam rau ntau pua tus neeg ua hauj lwm thiab cov tswv hauj lwm hauv peb lub xeev.

Yuav tiv thaiv neeg ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb, chaw ua haujlwm yuav tsum:

 • Qhia lawv cov neeg ua haujlwm txog cov cim thiab cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) ua hom lus uas lawv nkag siab.
 • Ua raws li txoj phiaj xwm kev nyob sib nrug deb ntawm fab sim neej.
 • Nquag ua kev ntxuav tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob.
 • Yuav tsum nquag ntxuav tes kom huv.
 • Nco ntsoov tias cov neeg ua haujlwm mob nyob hauv tsev.

Cov lus teb rau cov lus nug uas nquag nug txog kev so muaj mob muaj nkeeg uas tau txais kev them nyiaj, kev them nyiaj rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov ntsiab lus txog kev nyab xeeb ntawm chaw ua hauj lwm yog muaj nyob rau ntawm Department of Labor & Industries (Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm thiab Lag Luam) ua ntau hom lus.

Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm, koj tuaj yeem foob hais qhov tsis txaus siab uas yog hu rau Department of Labor & Industries ncaj qha ntawm 800-423-7233. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Yog tias koj muaj lus nug txog koj li kev lag luam thiab cov neeg ua hauj lwm thaum lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), koj tuaj yeem hu rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm 855-829-9243.

Cov Peev Txheej Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Nyiaj Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv

Tej zaum koj yuav tsim nyog rau kev tuav pov hwm kho mob pub dawb los sis raug nqi tsawg. Hu rau Health Care Authority ntawm 1-855-923-4633. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Alien Emergency Medical (AEM) Pab Them yog ib qho kev pab cuam rau cov tib neeg uas muaj kev mob xwm txheej ceev thiab tsis ua raws li kev nkag teb chaws los sis kev nkag teb chaws, los sis yog ib tus neeg muaj cai uas tsis tau muaj txog 5 xyoos.

Help Me Grow Washington Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm 1-800-322-2588 tuaj yeem txheeb xyuas txawv cov phiaj xwm kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam koj tsim nyog rau thiab pab koj ua ntawv thov. Qhov no suav nrog:

 • WIC (Lub Koom Haum Poj Niam, Me Nyuam Mos & Kev Noj Zoo Ntawm Cov Me Nyuam Yaus)
 • Kev Tuav Pov Hwm Noj Qab Haus Huv rau me nyuam yaus, poj niam cev xeeb tub thiab cov laus
 • Kev tswj kom tsis txhob muaj me nyuam los ntawm txoj Kev Siv Tes Hauj Lwm
 • Kev noj qab haus huv thiab phiaj xwm chaw saib xyuas tsev neeg
 • Cev xeeb tub thiab khoom siv me nyuam yaus
 • Kev pab rau kev yug noj yug mis
 • Lawv kuj muaj cov koom haum pab khoom noj khoom haus thiab cov peev xwm.
Lus Qhia Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Khiav Rog

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Tawg Rog) yuav pab kom cov neeg nkag teb chaws nkag siab txog qhov tseeb uas tseem ceeb txog kab mob COVID-19 thiab kev txhawj xeeb txog kev nkag teb chaws. Qee yam tseem ceeb kom paub txog:

 • Cov tsev kho mob thiab chaw kho mob tsis pub sib qhia txog kev muaj xam xaj los sis kev nkag teb chaws hauv ICE.
 • Kev mus kuaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev mus cuag tau cov kev pab kho mob los sis txo nqi kho mob yuav tsis cuam tshuam rau koj lub peev xwm thov daim npav ntsuab los sis xam xaj.
 • Koj yuav tsum muaj tus lej xaus saus siv los thov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Yog koj xav tham nrog lwm tus txog kev txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm hu rau 1-800-318-6022.
 • Tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav tsis ua rau koj muaj peev xwm thov los sis daim npav ntsuab los sis yog neeg xam xaj raws li cov cai Tsoom Fwv Kev Pab Cuam.
 • Tej zaum koj yuav tsim nyog rau Washington State Paid Family thiab Medical Leave los saib xyuas rau ib tug neeg mob nrog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) los sis saib xyuas koj tus kheej yog tias koj mob tus kab mob. Koj tsis tas yuav muaj tus lej xaus saus los txais cov nyiaj no. ESD lees txais ntau yam lntaub ntawv sib ntxawv.
 • Yog tias koj yog tus tswv lag luam uas tab tom nrhiav kev pab, kev thov qiv nyiaj rau xwm txheej ti tes ti taw los ntawm Federal Small Business Administration (Tsoom Hwv Lub Loos Kam Saib Xyuas Cov Lag Luam Me) yuav tsis tsim kev puas tsuaj rau koj lub peev xwm tau daim npav nyob los sis tau xam xaj.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Tawg Rog) tau qhia tias yog koj tsis paub meej txog koj qhov xwm txheej los sis koj tsev neeg qhov, los sis koj cov txiaj ntsig, ces hu rau tus kws lij choj txog kev nkag teb chaws, tus neeg saib xyuas kev nkag teb chaws los sis ib tug neeg sawv cev uas tau txais kev lees paub los ntawm Department of Justice (DOJ, Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees). Koj tuaj yeem nrhiav ib tug kws lij choj los ntawm American Immigration Lawyers Association (Lub Koom Haum Kws Lij Choj Txog Kev Nkag Teb Chaws Hauv Asmeskas), los sis koj tuaj yeem mus saib tus vev xaib ntawm cov koom haum uas tau txais kev lees txais los ntawm DOJ.

OIRA muaj cov koom haum los pab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nrog:

 • Nrhiav hauj lwm thiab kev cob qhia.
 • Kev txhawb nqa kev nkag teb chaws.
 • Kev muab tswv yim rau cov tub ntxhais hluas.
 • Txhawb nqa rau cov txwj laus neeg tawg rog, cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais kawm, thiab lwm tus.
 • Muaj cov koom haum muaj tsis tu ncua qhib nyob deb thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Lub chaw hauj lwm tau txais kev pab cuam tshiab los pab koj ua ntawv thov rau cov hauj lwm los sis kev poob hauj lwm, txhawb nqa koj txoj kev kawm, thiab muab kev pab cuam rau vaj tse. Kev Pab Nyiaj Rau Cov Neeg Tawg Rog thiab Kev Pab Cuam Kho Mob Rau Neeg Tawg Rig kev tsim nyog tau muab ncua rau Lub Cuaj Hlis NTuj Tim 30, 2020.
 • Xav tau kev pab cuam thiab cov ntaub ntawv ntau ntxiv, hu rau 360-890-0691.

Rau cov lus nug txog txoj cai tuaj txawv teb chaws, kev tau txais xa kev pab rau cov txheeb ze / cov phooj ywg uas tau raug ntes, thiab lwm yam ntaub ntawv muaj feem, koj tuaj yeem tiv tauj rau Washington Kev Koom Tes Ntawm Cov Neeg Nkag Teb Chaws tus xov tooj xwm ceev ntawm 1-844-724-3737. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Kev Noj Qab Haus Hauv Fab Hlwb Kev Xav thiab Tus Cwj Pwm Kev Xav

Qhov nv yuav yog ib lub sij hawm ntxhov siab. Nws yog ib qho uas koj los sis koj tus hlub yuav ntxhov siab, tu siab, ntshai los yog npau taws. Koj tsis yog nyob ib leeg. Nws zoo nyob rau hauv nrhiav kom paub thiab thov kev pab.

Txhua tus neeg nyias txawv nyias rau nyias kev ntxhov siab thiab lub sij hawm nyuaj. Qhov tseem ceeb tshaj uas koj tuaj yeem ua tau yog saib xyuas koj tus kheej, koj tsev neeg, thiab koj lub zej zog raws li qhov zoo tshaj plaws.

Dab tsi yuav pab koj tiv thaiv thaum lub sij hawm nyuaj no? Koj puas tau mus txog thiab txuas nrog phooj ywg thiab tsev neeg? Tej zaum qee qhov sib zog nqus pa thiab ncab ib ce, qee yam tawm dag zog, los sis muaj pw tsaug zog hmo ntuj? Muab sij hawm los saib xyuas nws tus kheej ua ntej, txawm li cas los xij yuav saib koj, tuaj yeem pab txo kev ntxhov siab.

Yog tias koj muaj teeb meem thiab xav nrog lwm tus tham kom tau txais kev sab laj, muaj ob peb txoj kev xaiv.

 • Disaster Distress Helpline yog qhia kev tawm tswv yim daws teebmeem sai rau cov neeg uas tau ntsib txoj kev xav kev ntxhov siab muaj cuam tshuam rau tej yam ntuj tsim los yog tib neeg ua los kev puas tsuaj Hu rau1-800-985-5990. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus. Tus xov tooj pab muaj 24 teev txhua hnub.
 • Crisis Connections muaj rau Tus Xov Tooj 24-Teev Ntawm Kev Puas Tsuaj uas muab kev pab tam sim rau cov tib neeg, tsev neeg, thiab cov phooj ywg ntawm tib neeg thaum muaj kev ntxhov siab. Nws pab cuam rau cov neeg nyob hauv Lub Nroog King. Muaj kev pab cuam txhais lus. Hu rau 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline muaj cov kev tiv thaiv thiab kev kub ntxhov rau cov tib neeg xav txog kev tua tus kheej. Cov neeg hlub tseem tuaj yeem hu tus xov tooj pab txoj sia kom tau txais kev pab rau lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg. Hu rau 1-800-273-8255. Muaj tus xov tooj xwm ceev hu tau 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Muaj ib qho kev pab tshwj xeeb rau cov qub tub rog. Hu rau 1-800-273-8255 thiab tom qab ntawd ntaus 1. Yog tias koj lag ntseg thiab hnov lus tsis zoo, hu rau 1-800-799-4889.
Cov Peev Txheej Khoom Noj Khoom Haus

Yog tias koj muaj me nyuam yaus hnub nyoog 18 los sis qis dua lawv tuaj yeem tau txais zaub mov dawb los ntawm cov tsev kawm. Cov neeg muaj mob xiam oob qhab uas kawm ntawv hauv cov chav kawm yuav muaj feem tau txais zaub mov noj hauv tsev kawm ntawv. Hauv ntau qhov xwm txheej, cov zaub mov no tau xa los lossis nqis rau hauv cov chaw nyob deb tsev kawm ntawv xws li chaw tos npav. Hu rau koj lub tsev kawm hauv nroog txhawm rau txhawm rau paub yog tias lawv tau txais zaub mov dawb.

Rau cov neeg cev xeeb tub, cov niam tshiab thiab cov menyuam hnub nyoog qis dua tsib xyoos, koj tuaj yeem yuav tau zaub mov noj los ntawm Department of Health lub koom haum saib xyuas Poj Niam, Me Nyuam Mos thiab Cov Me Nyuam (WIC). Xav tau kev pab txhais lus, hu rau 1-866-632-9992.

Cov txhab nyiaj hauv tuam txhab noj mov yuav tau hloov lawv cov sij hawm los sis yuav raug kaw rau kev taug kev hauv tsheb vim tias muaj cov neeg xav tau khoom noj ntau ntxiv thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Thov hu ua ntej mus. Northwest Harvest yog ib lub txhab nyiaj tuam txhab khoom noj thoob xeev. Ntaus lub npe ntawm koj lub nroog rau hauv lub thawv sab laug ntawm lub thawv ntsuab hauv lub vev xaib no.

Yog tias koj nyob hauv Sab Hnub Tuaj Washington, koj tuaj yeem nrhiav cov npe npe ntawm cov txhab nyiaj rau khoom noj Second Harvest. Xaiv koj lub nroog hauv lub vev xaib no txog cov npe ntawm cov txhab nyiaj hauv koj thaj chaw.

Daim npav pab nyiaj yuav zaub mov noj tiag taw

Cov nyiaj pab yuav zaub mov noj tiag taw (EBT) tuaj yeem siv los mus yuav khoom noj thiab muaj rau ntau tus neeg. Cov neeg pej xeem Meskas tuaj yeem thov cov nyiaj pab no tau ntawm nplooj vev xaib Zaub Mov Noj Tiag Taw ntawm Tuam Ceeb Washington Feem Haujl Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Tib Neeg thiab Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Social and Health Services) (DSHS) tus vev xaib.

Nco Tseg: Tsoom hwv tau muab qhov tseev kom muaj hauj lwm uas siv rau qee tus neeg laus ncua tseg lawm thaum lub sij hawm muaj tej xwm txheej kab mob no. Txawm li cas los xij, tsoom hwv Meskas tseev kom koj yuav tsum yog neeg pej xeem Meskas kom thiaj li tsim nyog tau txais cov nyiaj no.

Daim npav rho nyiaj zoo li qhov uas tau piav los saum toj sauv yog muaj rau ntau tus neeg uas tsis yog neeg pej xeem Meskas uas ua tau raws li yamn uas tseev kom muaj rau lwm lub khoo kas tag nrho. Koj tuaj yeem thov cov nyiaj pab no nrog DSHS Lub Khoo Kas Pab Zaub Mov Noj Hauv Lub Lav (sau ua Lus Askiv nkaus xwb).

Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Peev Txheej rau Cov Yim Neeg

Nov yog lub sijhawm ntxhov siab rau tag nrho tsev neeg. Nov yog qee qhov lus qhia txog kev coj ua li no nrog koj cov me nyuam:

Tuav tsev neeg kev sab laj nyob rau qhov chaw zoo thiab txhawb kom cov neeg hauv tsev neeg nug txog. Txiav txim siab yuav muaj kev sib tham txawv nrog cov me nyuam yaus txhawm rau siv cov lus lawv tuaj yeem nkag siab thiab daws lawv cov kev ntshai los sis kev tsis nkag siab.

Txawm hais tias koj yuav tsum tau nyob kom paub, txo qis tshaj xov xwm tshaj tawm los yog kev tshaj xov xwm uas yuav txhawb tau kev ntshai los sis poob siab. Nco ntsoov tshwj xeeb txog (thiab txwv tsis pub tshaj) ntau npaum li cas kev tshaj xov xwm lossis kev siv sij hawm nyob rau koj cov me nyuam raug nthuav txog kis thoob qhov txhia chaw.

Tsom rau kev txhawb nqa me nyuam yaus los ntawm txhawb cov lus nug thiab pab lawv nkag siab txog qhov xwm txheej tam sim no.

 • Tham txog lawv cov kev xav thiab ua kom siv tau.
 • Pab lawv qhia lawv txoj kev xav los ntawm kev kos duab los sis lwm yam dej num.
 • Piav kom meej cov kev qhia tsis meej los sis kev nkag siab tsis meej txog tias tus kab mob kis tau li cas thiab tsis yog txhua tus kabmob ua pa yog tus kab mob tshiab uas tuaj yeem ua rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).
 • Muab kev nplij siab thiab ua siab ntev me ntsis.
 • Txheeb rov qab nrog koj cov me nyuam tsis tu ncua los sis thaum muaj xwm txheej hloov.
 • Ua kom koj tsev neeg lub caij nyoog nyob sib puag thaum mus pw, pluas mov noj, thiab kev tawm dag zog.
 • Siv sij hawm los ua tej yam hauv tsev uas tau ua rau koj thiab koj tsev neeg zoo siab dua rau lwm qhov xwm txheej ntxhov siab, xws li nyeem ntawv, saib yeeb yaj kiab, mloog nkauj, ua si, dhia ua si, los sis koom ua tej yam kev ntseeg hauv Is Tawj Nem).
 • Paub txog cov kev xav xws li kev kho siab, kho siab, ntshai tsam kis tus kab mob, ntxhov siab, ntxhov siab thiab ntshai yog qhov ib txwm muaj rau cov xwm txheej ntxhov siab xws li tus mob kis tau.
 • Pab koj tsev neeg koom cov kev lom zem thiab cov ntsiab lus muaj txiaj ntsig nrog koj tsev neeg thiab kev coj noj coj ua tseem ceeb.
Cov Peev Txheej thiab Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)