Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19, kab mob tshiab khaus lauv nam vais lav) - Cov ntaub ntawv, cov kev pab cuam, thiab cov peev txheej hauv Xeev Washington

cov kev pab cuam, thiab cov peev txheej hauv Xeev Washington

Yog tias koj muaj lus nug txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), thov hu rau 1-800-525-0127 thiab nias #. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus. Tus xov tooj xwm ceev qhib thaum 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj Hnub Monday- Hnub Friday thiab 8 teev sawv ntxov-6 teev tsaus ntuj rau Hnub Saturday- Hnub Sunday.

Cov Hloov Pauv Tas Sim No

Txog Lub Rau Hlis Ntuj Tim 26, 2020, txhua tus neeg nyob hauv Xeev Washington yuav tsum tau rau daim npog ntsej muag yog tias lawv nyob rau sab hauv tsev qhov chaw muaj tib neeg los sis sab nraum zoov thiab tsis tuaj yeem nyob deb ntawm lwm tus li 6 fij (2 mev). Tej zaum qee tus neeg yuav muaj mob uas ua rau nws tsis tuaj yeem rau ntaub npog ntsej muag, tab sis yeej tsis muaj ib tus tib neeg twg uas yuav lees qhia tias lawv muaj mob nkeeg. Tsis tas li ntawd, txhua tus tswv hauj lwm yuav tsum muab cov ntaub npog ntsej muag los sis npog qhov ncauj qhov ntswg rau txhua tus neeg ua hauj lwm uas tsis ua hauj lwm ib leeg.

Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 31, Gov. Inslee tau ncua lub sij hawm them nqi ntawm kev tsis sib txuas kev pab cuam thiab tus nqi them lig kom dhau Lub Xya Hlis Ntuj Tim 28 tag nrho rau cov khoom siv hluav taws xob, xov tooj xaiv hauv av, thiab cov dej siv hluav taws xob. Xav kom cov pej xeem nyob hauv hu ncaj qha rau lawv lub tuam txhab hluav taws xob kom nug txog kev pab ntawm kev them lawv cov nqi.

Tus tswv xeev tseem tau ncua lub sij hawm them nqi tshem tawm mus txog Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1. Yog tias koj tus tswv zos los sis tus saib xyuas thaj av tab to ua txhaum txoj cai lij choj, koj tuaj yeem hu xov tooj rau Xeev Tus Kws Lij Choj Chav Ua Hauj lwm thiab hais ib tsab xov ntawm (833) 660-4877 thiab xaiv Qhov Xaiv 1. Ib tus neeg ua hauj lwm yuav hu rov qab rau koj.

Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog dab tsi?

Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19 yog ib tug kab mob ntawm kev ua pa. Nws sib kis tau los ntawm kev txham thiab hnoos, nyob sib ze nrog lwm tus, suav nrog sib tuav tes, thiab noj sib koom los sis haus dej.

Cov tsos mob zoo li cas?

Cov tsos mob tseem ceeb ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog hnoos, ua pa luv los sis tsawg kawg yog mob ob tus tsos mob no: ua npaws, ua daus no, rov tshee nrog rau ua no, mob ib ce, mob taub hau, mob caj pas, saj tsis hnov qab los sis tsis hnov tsw.

Cov neeg twg yog tus muaj feem kis tshaj plaws?

Cov neeg laus, txhua cov neeg laus hluas uas nws muaj lwm yam mob, thiab cov poj niam cev xeeb tub yog cov muaj feem yuav mob nyhav los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).

Tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog:

 • Nyob hauv tsev kom ntau li ntau tau, tshwj xeeb yog tias koj muaj mob.
 • Siv daim ntaub npog ntsej muag ntawm tej chaw zej tsoom.
 • Nyob kom nrug li rau fij (2 mev) ntawm lwm tus.
 • Nquag Ntxuav koj ob txhais tes los siv cov tshuaj ntxuav tes.
 • Npog koj hnoos thiab txham.
 • Tsis txhob kov koj lub ntsej muag.
 • Tu Ntxuav koj lub tsev sab hauv kom huv si.
 • Yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tiv tauj rau koj tus kws kho mob thiab thov kom kuaj. Yog koj tsis muaj ib tus kws kho mob, tiv tauj rau qhov chaw kho mob maj rawm uas ze koj. Yog koj tsis muaj is xas las (insurance), tiv toj koj lub chaw saib kev noj qab haus huv hauv ntawm cheeb tsam.

Cov ntaub ntawv thiab cov khoom siv ntxiv hais txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19(COVID-19) thiab kev nyob nyab xeeb lug:

Kev Rov Qhib Washington: Safe Start Plan

Txhawm pab txwv rau kom tsis txhob pub Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) no kis nthuav dav, Tus Thawj Kav Xeev Inslee tau thov kom cov neeg hauv Washington nyob hauv tsev ntau li ntau tau. Nws muaj plaub zeeg sij hawm kev npaj rau rov qhib cov lag luam dua thiab cov hauj lwm. Txhua lub teb chaws yuav tsum uas kom txuas plaub zeeg sij hawm.

Cov hauj lwm tseem ceeb uas tau tso cai tam sim no muaj xws li:

 • Cov hauj lwm tseem ceeb xws li khw muag khoom noj, chaw muag roj, khaws muag tshuaj los sis mus teem sij hawm kho mob.
 • Mus ua hauj lwm tom ib qho lag luam tseem ceeb los sis ib qho lag luam rov qhib dua nyob hauv tus tswv tswj teb chaw Safe Start Plan.
 • Txais cov khoom nqa los ntawm lub tsev noj mov nyob ze. Cov khw noj mov tau qhib txhawm rau qhov txwv kev zaum noj mov uas yuav pib nyob rau Zeeg Sij Hawm 2.
 • Tawm mus sab nraud txhawm rau taug kev thiab kev tawm dag zog, ntev li ntev tau yuav tsum tau tswj xyuas kev nyob sib nrug deb ntawm lub cev li rau fij (2 mev). Rov qab mus hauv cov chaw uas ze ntawm tsev txhawm rau zam kom tsis txhob kis tau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) sab nraum koj lub zej zog.
 • Hnub siv nyob rau hauv xeev cov chaw ua si thiab pej xeem tej av txhawm rau nuv ntses, yos hav zoov thiab lwm yam kev lom zem. Pom zoo rau kev mus pw hav zoov ntawv xeev cov chaw ua si ua nyob haus teb chaws uas tsawg kawg nyob rau Zeeg Sij Hawm 2.

Cov Peev Txheej Uas Muaj Feem Xyuam txog Kev Ua Hauj lwm thiab Kev Lag Luam

Cov Nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm

Yog tias koj poob koj txoj hauj lwm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais rau cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev sau daim ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm, koj tuaj yeem hu xov tooj rau 1-800-318-6022. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Cov Neeg Ua Hauj Lwm thiab Cov Tswv Lag Luam

Kev sib kis ntawm tus kab mob khaus laus nam vais lav (coronavirus) cuam tshuam rau ntau pua tus neeg ua hauj lwm thiab cov tswv hauj lwm hauv peb lub xeev.

Yuav tiv thaiv neeg ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb, chaw ua haujlwm yuav tsum:

 • Qhia lawv cov neeg ua haujlwm txog cov cim thiab cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) ua hom lus uas lawv nkag siab.
 • Ua raws li txoj phiaj xwm kev nyob sib nrug deb ntawm fab sim neej.
 • Nquag ua kev ntxuav tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob.
 • Yuav tsum nquag ntxuav tes kom huv.
 • Nco ntsoov tias cov neeg ua haujlwm mob nyob hauv tsev.

Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm, koj tuaj yeem foob hais qhov tsis txaus siab uas yog hu rau Department of Labor & Industries ncaj qha ntawm 800-423-7233. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Yog tias koj muaj lus nug txog koj li kev lag luam thiab cov neeg ua hauj lwm thaum lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), koj tuaj yeem hu rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm 855-829-9243.

Cov Peev Txheej Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Nyiaj Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv

Tej zaum koj yuav tsim nyog rau kev tuav pov hwm kho mob pub dawb los sis raug nqi tsawg. Hu rau Health Care Authority ntawm 1-855-923-4633. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Alien Emergency Medical (AEM) Pab Them yog ib qho kev pab cuam rau cov tib neeg uas muaj kev mob xwm txheej ceev thiab tsis ua raws li kev nkag teb chaws los sis kev nkag teb chaws, los sis yog ib tus neeg muaj cai uas tsis tau muaj txog 5 xyoos.

Help Me Grow Washington Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm 1-800-322-2588 tuaj yeem txheeb xyuas txawv cov phiaj xwm kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam koj tsim nyog rau thiab pab koj ua ntawv thov. Qhov no suav nrog:

 • WIC (Lub Koom Haum Poj Niam, Me Nyuam Mos & Kev Noj Zoo Ntawm Cov Me Nyuam Yaus)
 • Kev Tuav Pov Hwm Noj Qab Haus Huv rau me nyuam yaus, poj niam cev xeeb tub thiab cov laus
 • Kev tswj kom tsis txhob muaj me nyuam los ntawm txoj Kev Siv Tes Hauj Lwm
 • Kev noj qab haus huv thiab phiaj xwm chaw saib xyuas tsev neeg
 • Cev xeeb tub thiab khoom siv me nyuam yaus
 • Kev pab rau kev yug noj yug mis
 • Lawv kuj muaj cov koom haum pab khoom noj khoom haus thiab cov peev xwm.

Lus Qhia Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Khiav Rog

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) pab cov neeg nkag teb chaws nkag siab txog cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (Covid-19) thiab kev txhawj xeeb txog neeg nkag teb chaws, xws li Cov Thawj Zej Zos. Qee yam tseem ceeb kom paub txog:

 • Cov tsev kho mob thiab chaw kho mob tsis pub sib qhia txog kev muaj xam xaj los sis kev nkag teb chaws hauv ICE.
 • Kev mus kuaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev mus cuag tau cov kev pab kho mob los sis txo nqi kho mob yuav tsis cuam tshuam rau koj lub peev xwm thov daim npav ntsuab los sis xam xaj.
 • Koj yuav tsum muaj tus lej xaus saus siv los thov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Yog koj xav tham nrog lwm tus txog kev txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm hu rau 1-800-318-6022.
 • Tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav tsis ua rau koj muaj peev xwm thov los sis daim npav ntsuab los sis yog neeg xam xaj raws li cov cai Tsoom Fwv Kev Pab Cuam.
 • Tej zaum koj yuav tsim nyog rau Washington State Paid Family thiab Medical Leave los saib xyuas rau ib tug neeg mob nrog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) los sis saib xyuas koj tus kheej yog tias koj mob tus kab mob. Koj tsis tas yuav muaj tus lej xaus saus los txais cov nyiaj no. ESD lees txais ntau yam lntaub ntawv sib ntxawv.
 • Yog tias koj yog tus tswv lag luam tab tom nrhiav kev pab, ua ntawv thov rau tseem hwv Small Business Administration Nyiaj qiv rau kev puas tsuaj loj yuav tsis hem koj txoj kev muaj peev xwm thov daim npav ntsuab lossis kev ua pej xeem raws li cov cai Tsoom Fwv Kev Pab Cuam tshiab.

SCov lus ceeb toom tshwj xeeb rau Tsoom Fwv Kev Pab Cuam: ntau tus neeg tawm tswv yim pom zoo tias tsev neeg yuav tsum tau siv cov kev pab cuam uas lawv tsim nyog tau txais. Txawm li cas los xij, txhua qhov teeb meem kev nkag teb chaws yog ib qho tau ua zoo saib. Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) pom zoo tias yog koj tsis paub meej txog koj li kev ua neeg los sis tsev neeg li cas thiab/los sis siv cov txiaj ntsig, koj yuav tsum tham nrog kws lij choj kev nkag teb chaws los sis Department of Justice (DOJ) tso cai sawv cev. Tej zaum koj yuav nrhiav tau kws lij choj hla teb chaws American Immigration Lawyers Association. Los sis koj tuaj yeem mus ntsib DOJ-lub koom haum kev lees paub lub vev xaib.

OIRA muaj cov koom haum los pab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nrog:

 • Nrhiav hauj lwm thiab kev cob qhia.
 • Kev txhawb nqa kev nkag teb chaws.
 • Kev muab tswv yim rau cov tub ntxhais hluas.
 • Txhawb nqa rau cov txwj laus neeg tawg rog, cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais kawm, thiab lwm tus.
 • Muaj cov koom haum muaj tsis tu ncua qhib nyob deb thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Lub chaw hauj lwm tau txais kev pab cuam tshiab los pab koj ua ntawv thov rau cov hauj lwm los sis kev poob hauj lwm, txhawb nqa koj txoj kev kawm, thiab muab kev pab cuam rau vaj tse. Kev Pab Nyiaj Rau Cov Neeg Tawg Rog thiab Kev Pab Cuam Kho Mob Rau Neeg Tawg Rig kev tsim nyog tau muab ncua rau Lub Cuaj Hlis NTuj Tim 30, 2020.
 • Xav tau kev pab cuam thiab cov ntaub ntawv ntau ntxiv, hu rau 360-890-0691.

Rau cov lus nug txog txoj cai tuaj txawv teb chaws, kev tau txais xa kev pab rau cov txheeb ze / cov phooj ywg uas tau raug ntes, thiab lwm yam ntaub ntawv muaj feem, koj tuaj yeem tiv tauj rau Washington Kev Koom Tes Ntawm Cov Neeg Nkag Teb Chaws tus xov tooj xwm ceev ntawm 1-844-724-3737. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Kev Noj Qab Haus Hauv Fab Hlwb Kev Xav thiab Tus Cwj Pwm Kev Xav

Qhov nv yuav yog ib lub sij hawm ntxhov siab. Nws yog ib qho uas koj los sis koj tus hlub yuav ntxhov siab, tu siab, ntshai los yog npau taws. Koj tsis yog nyob ib leeg. Nws zoo nyob rau hauv nrhiav kom paub thiab thov kev pab.

Txhua tus neeg nyias txawv nyias rau nyias kev ntxhov siab thiab lub sij hawm nyuaj. Qhov tseem ceeb tshaj uas koj tuaj yeem ua tau yog saib xyuas koj tus kheej, koj tsev neeg, thiab koj lub zej zog raws li qhov zoo tshaj plaws.

Dab tsi yuav pab koj tiv thaiv thaum lub sij hawm nyuaj no? Koj puas tau mus txog thiab txuas nrog phooj ywg thiab tsev neeg? Tej zaum qee qhov sib zog nqus pa thiab ncab ib ce, qee yam tawm dag zog, los sis muaj pw tsaug zog hmo ntuj? Muab sij hawm los saib xyuas nws tus kheej ua ntej, txawm li cas los xij yuav saib koj, tuaj yeem pab txo kev ntxhov siab.

Hu rau Washington Listens ntawm 1-833-681-0211. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj. Txhawm rau daws rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) txog kev kis ceev, Xeev Washington tau tshaj tawm qhov kev pab txhawb hu ua Washington Listens. Cov neeg uas siv Washington Listens cov kev pab cuam tau txais pab txhawb tswj hwm kom siab thiab tiv nrog qhov hloov pauv vim yog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Washington Listens muaj rau txhua tus neeg nyob hauv Washington los tham nrog tus kws paub tshwj xeeb. Cov hu tau txais kev txhawb nqa thiab txuas nrog cov kev pab hauv zej zog hauv lawv thaj chaw. Txoj hauj lwm no tsis qhia npe.

Yog tias koj muaj teeb meem thiab xav nrog lwm tus tham kom tau txais kev sab laj, muaj ob peb txoj kev xaiv.

 • Disaster Distress Helpline yog qhia kev tawm tswv yim daws teebmeem sai rau cov neeg uas tau ntsib txoj kev xav kev ntxhov siab muaj cuam tshuam rau tej yam ntuj tsim los yog tib neeg ua los kev puas tsuaj Hu rau1-800-985-5990. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus. Tus xov tooj pab muaj 24 teev txhua hnub.
 • Crisis Connections muaj rau Tus Xov Tooj 24-Teev Ntawm Kev Puas Tsuaj uas muab kev pab tam sim rau cov tib neeg, tsev neeg, thiab cov phooj ywg ntawm tib neeg thaum muaj kev ntxhov siab. Nws pab cuam rau cov neeg nyob hauv Lub Nroog King. Muaj kev pab cuam txhais lus. Hu rau 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline muaj cov kev tiv thaiv thiab kev kub ntxhov rau cov tib neeg xav txog kev tua tus kheej. Cov neeg hlub tseem tuaj yeem hu tus xov tooj pab txoj sia kom tau txais kev pab rau lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg. Hu rau 1-800-273-8255. Muaj tus xov tooj xwm ceev hu tau 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Muaj ib qho kev pab tshwj xeeb rau cov qub tub rog. Hu rau 1-800-273-8255 thiab tom qab ntawd ntaus 1. Yog tias koj lag ntseg thiab hnov lus tsis zoo, hu rau 1-800-799-4889.

Cov Peev Txheej Khoom Noj Khoom Haus

Yog tias koj muaj me nyuam yaus hnub nyoog 18 los sis qis dua lawv tuaj yeem tau txais zaub mov dawb los ntawm cov tsev kawm. Cov neeg muaj mob xiam oob qhab uas kawm ntawv hauv cov chav kawm yuav muaj feem tau txais zaub mov noj hauv tsev kawm ntawv. Hauv ntau qhov xwm txheej, cov zaub mov no tau xa los lossis nqis rau hauv cov chaw nyob deb tsev kawm ntawv xws li chaw tos npav. Hu rau koj lub tsev kawm hauv nroog txhawm rau txhawm rau paub yog tias lawv tau txais zaub mov dawb.

Rau cov neeg cev xeeb tub, cov niam tshiab thiab cov menyuam hnub nyoog qis dua tsib xyoos, koj tuaj yeem yuav tau zaub mov noj los ntawm Department of Health lub koom haum saib xyuas Poj Niam, Me Nyuam Mos thiab Cov Me Nyuam (WIC). Xav tau kev pab txhais lus, hu rau 1-866-632-9992.

Cov txhab nyiaj hauv tuam txhab noj mov yuav tau hloov lawv cov sij hawm los sis yuav raug kaw rau kev taug kev hauv tsheb vim tias muaj cov neeg xav tau khoom noj ntau ntxiv thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Thov hu ua ntej mus. Northwest Harvest yog ib lub txhab nyiaj tuam txhab khoom noj thoob xeev. Ntaus lub npe ntawm koj lub nroog rau hauv lub thawv sab laug ntawm lub thawv ntsuab hauv lub vev xaib no.

Yog tias koj nyob hauv Sab Hnub Tuaj Washington, koj tuaj yeem nrhiav cov npe npe ntawm cov txhab nyiaj rau khoom noj Second Harvest. Xaiv koj lub nroog hauv lub vev xaib no txog cov npe ntawm cov txhab nyiaj hauv koj thaj chaw.

Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Peev Txheej rau Cov Yim Neeg

Nov yog lub sijhawm ntxhov siab rau tag nrho tsev neeg. Nov yog qee qhov lus qhia txog kev coj ua li no nrog koj cov me nyuam:

Tuav tsev neeg kev sab laj nyob rau qhov chaw zoo thiab txhawb kom cov neeg hauv tsev neeg nug txog. Txiav txim siab yuav muaj kev sib tham txawv nrog cov me nyuam yaus txhawm rau siv cov lus lawv tuaj yeem nkag siab thiab daws lawv cov kev ntshai los sis kev tsis nkag siab.

Nquag tiv tauj nrog tsev neeg thiab cov phooj ywg hauv xov tooj los sis cov kev pab cuam hauv online.

Txawm hais tias koj yuav tsum tau nyob kom paub, txo qis tshaj xov xwm tshaj tawm los yog kev tshaj xov xwm uas yuav txhawb tau kev ntshai los sis poob siab. Nco ntsoov tshwj xeeb txog (thiab txwv tsis pub tshaj) ntau npaum li cas kev tshaj xov xwm lossis kev siv sij hawm nyob rau koj cov me nyuam raug nthuav txog kis thoob qhov txhia chaw.

Tsom rau kev txhawb nqa me nyuam yaus los ntawm txhawb cov lus nug thiab pab lawv nkag siab txog qhov xwm txheej tam sim no.

 • Tham txog lawv cov kev xav thiab ua kom siv tau.
 • Pab lawv qhia lawv txoj kev xav los ntawm kev kos duab los sis lwm yam dej num.
 • Piav kom meej cov kev qhia tsis meej los sis kev nkag siab tsis meej txog tias tus kab mob kis tau li cas thiab tsis yog txhua tus kabmob ua pa yog tus kab mob tshiab uas tuaj yeem ua rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).
 • Muab kev nplij siab thiab ua siab ntev me ntsis.
 • Txheeb rov qab nrog koj cov me nyuam tsis tu ncua los sis thaum muaj xwm txheej hloov.
 • Ua kom koj tsev neeg lub caij nyoog nyob sib puag thaum mus pw, pluas mov noj, thiab kev tawm dag zog.
 • Siv sij hawm los ua tej yam hauv tsev uas tau ua rau koj thiab koj tsev neeg zoo siab dua rau lwm qhov xwm txheej ntxhov siab, xws li nyeem ntawv, saib yeeb yaj kiab, mloog nkauj, ua si, dhia ua si, los sis koom ua tej yam kev ntseeg hauv Is Tawj Nem).
 • Paub txog cov kev xav xws li kev kho siab, kho siab, ntshai tsam kis tus kab mob, ntxhov siab, ntxhov siab thiab ntshai yog qhov ib txwm muaj rau cov xwm txheej ntxhov siab xws li tus mob kis tau.
 • Pab koj tsev neeg koom cov kev lom zem thiab cov ntsiab lus muaj txiaj ntsig nrog koj tsev neeg thiab kev coj noj coj ua tseem ceeb.

Cov neeg laus hnub nyoog tshaj 60 xyoo yog qhov muaj feem ntau yuav raug mob hnyav los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Yog tias koj muaj cov neeg laus hauv koj tsev neeg nyob nrog koj, nrhiav cov hauv kev los txo txoj kev pheej hmoo.

 • Muaj ib tsev neeg muaj kev pheej hmoo tsawg dua mus kav khw yuav khoom noj thiab lwm yam tseem ceeb.
 • Xyuas kom ntseeg tau tias txhua tus neeg ntxuav tes thaum lawv mus txog tsev. Nquag ntxuav tu kom huv si rau tej chaw sib koom nyob, cov npoo, thiab cov chav.
 • Yog tias ib tus neeg hauv koj tsev neeg tau kis los sis pom mob tshwm sim, cais lawv kom zoo tshaj qhov koj ua tau. Nws yog qhov zoo tshaj yog tias lawv tuaj yeem nyias muaj nyias chav nyob thiab chav dej. Nquag ntxuav tu cov chaw koom nyob kom huv si thiab ua kom ntseeg tau tias txhua tus neeg hauv tsev looj daim npog ntsej muag thaum lub sij hawm muaj ib tus neeg twg muaj mob los sis kis tau kis zoo.

Cov Peev Txheej thiab Cov Ntaub Ntawv Ntxiv