Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19, kab mob tshiab khaus lauv nam vais lav) - Cov ntaub ntawv, cov kev pab cuam, thiab cov peev txheej hauv Xeev Washington

Tus Xov Tooj Pab Cuam Txog Tus Kab Mob COVID-19: Pab rau cov neeg ua hauj lwm, kev lag luam, kev teem caij txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab lwm yam

Yog tias koj muaj lus nug txog tus kab mob COVID-19 los sis xav tau kev pab teem sij hawm txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov hu rau 1-800-525-0127 thiab nias #. Thaum lawv teb, hais koj hom lus kom nkag tau mus rau cov neeg pab cuam txhais lus. Tus xov tooj pab cuam yog qhov txhua hnub thiab nws lub sij hawm uas tau teev rau ntawm Department of Health (Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) lub vev xaib (tsuas yog ua Lus Askiv nkaus xwb). 

Tshaj qhia txog kev ua txhaum rau kev lag luam

Cov lag luam yuav tsum ua raws li cov cai kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhua. Yog tias koj xav ceeb toom txog kev ua txhaum cai, thov hu rau tus xov tooj pab cuam txog tus kab mob COVID-19 saum toj no kom tau txais kev pab hauv koj hom lus. Qee tus neeg yuav nug koj txog qhov ua txhaum cai thiab xa koj daim ntawv tsis txaus siab tam koj. Koj tsis tas yuav qhia koj lub npe los sis cov ntaub ntawv tiv tauj rau koj los xa cov lus tsis txaus siab.

Koj kuj tseem tuaj yeem ua ntawv hais qhov tsis txaus siab ua Lus Askiv nyob rau hauv phab ntawv Kev Tshaj Qhia Txog Kev Ua Txhaum Ntawm Tus Kab Mob COVID-19.

Thov nco ntsoov tias yog koj qhia koj lub npe los sis cov ntaub ntawv tiv tauj, nws tuaj yeem raug tshaj tawm yog tias ib tus neeg xa ntaub ntawv thov ntawm pej xeem cov ntaub ntawv thov rau cov ntaub ntawv ntawd. Cov ntaub ntawv tau piav qhia nyob hauv tus tswv xeev Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntiag Tug (tsuas yog ua Lus Askiv nkaus xwb) yuav tso tawm raws li qhov tseev kom muaj nyob rau hauv lub xeev Txoj Cai Kev Teev Ntaub Ntawv Rau Pej Xeem, RCW 42.56.

Kev pab ntau ntxiv rau cov neeg ua hauj lwm, cov lag luam thiab cov koom haum

Siv cov kev pab cuam txhais lus, tus xov tooj pab cuam tuaj yeem qhia koj mus rau kev taw qhia txua yam thiab cov kev pab cuam. Lawv kuj tuaj yeem pab koj sau daim foos Nug Txog Kev Lag Luam thiab Tus Neeg Ua Hauj Lwm Txog Tus Kab Mob COVID-19 yog tias koj tseem muaj lus nug. Koj yuav raug nug rau cov ntaub ntawv tiv tauj yog li ntawd koj thiaj tuaj yeem tau txais lus teb.

Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Khaus Lauv Nam Vais Lav (Coronavirus, COVID-19)

Rau kev paub ntxiv txog ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, thov mus saib nplooj ntawv qhia txog Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19.

WA Tsab Ntawv Ceeb Toom txog kev nthuav tawm kev ceeb toom rau lub app hauv lub xov tooj smartphone
Image
WANotify FlowChart HMONG FINAL

WA Notify (WA Ceeb Toom) (los kuj hu ua Washington Exposure Notifications (Washington Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob) yog qhov cuab yeej tshiab uas ua hauj lwm nrog cov xov tooj loj, los ceeb toom rau cov neeg siv yog tias ntxim li lawv yuav nphav tau kab mob COVID-19 lawm yam tsis tas yuav qhia txog tus kheej.  Nws yog kev ntiag tug tag nrho thiab yuav tsis paub txog tias koj yog leej twg los sis tsis soj tias koj mus qhov twg.

Kuv yuav muab WA Notify nruab rau hauv kuv lub xov tooj li cas?

Nyob hauv lub iPhone, qhib siv Exposure Notifications nyob rau ntawm Cov Chaw Teeb Tsa (Settings):

 • Mus rau Settings (Cov Chaw Teeb Tsa)
 • Swb nqis rau hauv Exposure Notifications
 • Nyem rau “Qhib Exposure Notifications”
 • Xaiv United States (Teb Chaws Mes Kas)
 • Xaiv Washington

Nyob hauv lub xov tooj siv Android:

Nyob hauv Android los sis iPhone, thaij tus QR khauj:

WA Notify QR code

Nws ua hauj lwm li cas?

Thaum koj qhib siv WA Notify, koj lub xov tooj yuav khwv yees sib pauv, cov khauj uas tsis paub tias yog leej twg li nrog cov xov tooj ntawm cov neeg uas koj nyob ze tus uas nws qhib siv WA Notify ib yam. Lub app siv qhov uas pov hwm kev yog ntiag tug siv tev naus laus yis Npus Thuj Siv Roj Tsawg los khwv yees sib pauv cov khauj no yam tsis muaj ntaub ntawv qhia txog koj. Lwm tus neeg siv WA Notify uas tau nyob ze koj nyob rau ob vij dhau los tom qab no ntsuam sim paub tias mob COVID-19 thiab coj raws li cov kauj ruam no los ceeb toom rau lwm tus paub yam tsis qhia npe, koj yuav tau txais kev ceeb toom yam tsis qhia npe tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm. Qhov no yuav qhia rau koj kom mus txais kev saib xyuas raws li qhov koj xav tau kom sai thiab pab pov thaiv koj los ntawm kev kis tus kab mob COVID-19 mus rau lwm tus neeg nyob ib ncig koj.

Txoj cai teeb tseg yuav tuav los txheeb cov koom txoos uas ntxim li yuav ua rau kis kab mob COVID-19 los ntawm cov uas nyob sib nrug nyab xeeb los sis sij hawm luv txaus uas koj yuav tsis tas ceeb toom qhia. WA Notify tsuas ceeb toom qhia koj yog tias koj muaj feem ntxim li nphav tau lawm. Yog li tsis tau txais qhov kev ceeb tom ces yog xov xwm zoo lawm.

WA Notify muaj ua ntau tshaj 30 hom lus yog li ntawd cov neeg nyob hauv Washington coob heev tuaj yeem siv tau qhov cuab yeej no.

Txoj hauv kev tshaj tawm koj cov tshwm sim tawm los ntawm kev kuaj uas pom muaj kab mob nyob rau ntawm tsev

Cov neeg uas yuav cov cuab yeej kuaj raws khw muag tshuaj thiab tau txais qhov tshwm sim tawm los pom muaj kab mob tsim nyog hu rau tus xov tooj maj ceev txog kab mob COVID-19 ntawm lub xeev, 1-800-525-0127 tag ntawd nias # (nias 7 txhawm rau ua Lus Xab Pes Niv), kom sai li sai tau thaum uas lawv tau txais cov tshwm sim tawm los. Tus xov tooj maj ceev yog qhib hnub Monday pib txij 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj, thiab hnub Tuesday txog Sunday (thiab soj saib rau cov hnub so hauj lwm) 6 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj. Muaj cov kev pab cuam txhais lus.

Thaum koj hu mus, thov qhia rau lawv paub tias koj yog tus neeg siv WA Notify (WA Kev Ceeb Toom). Cov neeg ua hauj lwm ntsig txog tus xov tooj maj ceev tuaj yeem muab tau txoj kab txuas nkag mus txheeb xyuas uas koj tuaj yeem siv tau los ceeb toom rau lwm tus neeg siv WA Notify paub tias ntshe tej zaum lawv nphav raug kab mob lawm.

Thov cim tseg: WA Notify yog lub cuab yeej ceeb toom kev nphav raug kab mob. Nws tsis yog tsim tawm los rau cov neeg siv ntaus nkag lawv cov tshwm sim tawm los.

Kuv li kev yog ntiag tug puas raug pov thaiv li cas?

WA Notify yog siv raws qhov tev naus laus yis Google Apple Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob, qhov uas tawm qauv los pov thaiv koj li kev yog ntiag tug. Nws ua hauj lwm tuaj sab hauv qab yam tsis tas khaws los sis nthuav qhia qhov chaw los sis li ntaub ntawv qhia txog tus kheej thiab yuav tsis tas paub tias koj yog leej twg los sis koj nyob qhov twg mam ua hauj lwm tau zoo. Los ntawm kev siv ib nyuag qhov me ntawm Npus Thuj xwb, koj lub roj xov tooj yuav tsis raug kev cuam tshuam.

Kev koom nrog yog yam uas yus yeem yus. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv tau nkag mus los sis tawm tau txhua lub sij hawm. Rau kev paub ntxiv txog ntawm txoj hauv pov thaiv tus siv li ntaub ntawv qhia txog tus kheej, saib qhov WA Exposure Notifications tsab cai ntaub ntawv qhia txog tus kheej.

Cov kev ceeb toom qhia ntawd zoo li cas?

Nws muaj ob hom ntawm cov kev ceeb toom uas koj yuav tau txais. Tus uas ntsuam xyuas paub tias muaj kab mob lawm yuav tau txais ib txoj kab txheeb xyuas sau ntawv thiab/los sis muaj qhov tshwm tuaj ceeb toom qhia. Cov neeg siv WA Notify tus uas ntxim li nphav tau lawm yuav tau txais kev ceeb toom qhia txog kev nphav tau kab mob. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev ceeb toom no thiab saib qhov nws zoo thooj.

Nws pab tau li cas?

Qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm lub University of Washington (Ntawv Askiv nkaus xwb) pom tias muaj coob leej tus uas siv qhov kev ceeb tom txog kev nphav tau kab mob, yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua. Cov tshwm sim tau qhia tias WA Notify cawm tau khwv yees li 40-115 txoj sia thiab ntxim li yuav pov thaiv tau thaj tsam li 5,500 xwm txheej kab mob COVID-19 ncua sij hawm thawj plaub lub hlis uas nws raug siv. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias tab txawm muaj tsawg leej ntawm cov neeg siv WA Notify xwb los yuav pab txo tau kev kis kab mob COVID-19 thiab cov tuag, qhia tias WA Notify yog ib yam cuab yeej zoo heev los pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Puas xav tau kev nthuav qhia los lus hais txog WA Notify (WA Ceeb Toom)?

Saib peb qhov WA Notify cov cuab yeej rau kev xa xov hauv xaus saus mis dias, cov ntawv nthuav tawm, tus qauv kev tshaj tawm hauv xov tooj cua thiab TV, thiab lwm yam.

Lwm cov lus nquag nug

Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis ib tsab xov los ntawm Washington State Department of Health (DOH, Xeev Washington Chav Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv). Vim li cas?

DOH xa tsab xov thiab/los sis qhov pom tshwm tuaj ceeb toom qhia rau txhua leej tus uas tsis ntev los no tau nyob ze tus kuaj paub tias mob COVID-19 kom cov neeg siv WA Notify tuaj yeem tau txais kev qhia paub sai thiab tsis qhia npe rau lwm tus neeg siv uas ntxim li nphav tau kab mob lawm. Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev ceeb toom no thiab saib qhov nws zoo thooj.

Yog koj xav tau txais ob qho, tsuas taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis nyem rau txoj kab nyob hauv tsab xov thiab coj raws cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom tsis qhia npe rau lwm tus siv paub txog qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm.

Kuv puas yuav siv WA Notify yog tias kuv twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm?

Yog. Tab txawm koj twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txwm lawm tawm tsam kab mob COVID-19, koj tseem yuav tau siv los xyaum ua kev ceev faj txog kab mob sib kis. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yeej yog ib txoj hauv kev siv tau zoo los pov thaiv koj tus kheej, tab sis tseem tshuav qhov pheej hmoo me uas koj muaj feem kis tau los sis kis rau lwm tus uas tseem tsis tau txhaj tshuaj li.

Kuv tau txais kev ceeb toom txog kev pab txhawb ntaub ntawv qhia txog kuv li WA Notify rau lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv. Vim li cas?

Lub Washington State Department of Health (DOH) xav paub txog seb tam sim no WA Notify ua hauj lwm zoo li cas kom peb thiaj paub yam yuav tau txhim kho rau qhov khoom siv no. Yog tias koj kam faib tawm koj li WA Notify ntaub ntawv qhia, koj qhov yog ntiag tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua li qub. Yuav tsis muaj ntaub ntawv qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm thiab yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog DOH thiaj tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no xwb thiab tsuas nyob rau qib xeev xwb.

Yog tias cov neeg siv WA Notify pom zoo los faib tawm lawv tej ntaub ntawv, yam twg yuav raug sau tseg?

Yog tias koj kam faib tawm koj li ntaub ntawv, koj qhov yog ntiag tug los yeej tseem raug pov thaiv txhij txhua. Yuav tsis muaj ntaub qhia txog tus kheej raug sau los sis faib tawm, yog li ntawd yuav tsis muaj txoj hauv kev twg txheeb paub tias yog koj. Tsuas yog lub Washington State Department of Health tuaj yeem saib tau qhov ntaub ntawv no nyob rau qib xeev, qhov uas yuav muaj nrog:

 • Cov neeg uas pom zoo los qhia lawv li ntaub ntawv los ntawm WA Notify. Qhov no pab tau peb paub txog tias seb sawv cev tau peb tus qauv li cas.
 • Qhov ntau ntawm Exposure Notifications tau txais los ntawm cov neeg siv WA Notify. Pab tau peb pom txog qhov ntxim yuav sib kis ntawm kab mob COVID-19.
 • Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas nyem rau qhov ceeb toom txog kev nphav tau kab mob. Qhov no yuav pab tau peb tshawb txog seb tib neeg puas yuav ua zoo xav txog cov lus pom zoo siv txog zej tsoom kev noj qab haus huv.

Qhov coob ntawm cov tib neeg tus uas tau nyob ze nrog tus uas ntsuam sim paub tias muaj kab mob COVID-19 lawm, tab sis kuj tsis nyob ze txaus los sis tsis ntev txaus rau los ceeb toom txog qhov nphav tau. Qhov no pab tau peb los ua zoo xam suav seb yuav ua li cas los txiav txim qhov nphav tau nyob hauv WA Notify tsim nyog yuav tau hloov txav.

Thaum kuv qhib siv WA Notify nyob hauv kuv lub iPhone, puas yog kuv tsim nyog qhib los tua qhov "Availability Alerts (Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj)"?

Tsis qhib los tau. Ua ke no nws tau pom zoo kom koj qhib siv yog tias koj mus kev deb tawm sab nrauv ntawm xeev Washington rau ib ncua sij hawm uas ntev tsawv. Thaum Cov Kev Ceeb Toom Uas Muaj qhib siv, koj yuav tau txais cov kev ceeb toom thaum koj mus rau ib qhov chaw uas muaj lub cuab yeej tev naus laus yis ceeb toom txog kev nphav tau kab mob dhau ntawm WA Notify lawm. Cov neeg siv iPhone tuaj yeem txhab ntxiv ntau cheeb tsam chaw tab sis tsuas tuaj yeem teeb tau ib qhov chaw ua qhov siv nyob rau lub sij hawm no. Koj yuav tsis tas tshem tawm cheeb tsam chaw los mus siv qhov tshiab. Cov neeg siv Android tuaj yeem nruab cov app ceeb toom txog kev nphav tau kab mob xws li WA Notify los ntawm ntau lub xeev tab sis tsuas yog lub app uas siv tau qhov tev naus laus yis uas sib thooj li WA Notify yog raug tawm qauv los siv nyob rau sij hawm no.

Puas yog kuv yuav tsum tau xaiv nkag mus siv WA Notify?

Yog. WA Notify yog siv tau dawb thiab yog yus yeem yus. Koj tuaj yeem xaiv tawm tau txhua lub sij hawm. Qhov kaw tsis siv los sis muab rho tawm hauv xov tooj yooj yim xwb. Txhua tus khauj xov tooj uas khwv yees muab los ntawm lwm tus neeg siv nyob ze yuav raug muab tshem tawm thiab tsis tuaj yeem rov rub los dua lawm.

Puas yog WA Notify yog ib lub app soj taug qab?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis soj taug qab los sis tsis tuav tej ntaub ntawv hais txog ntawm tus neeg uas koj nyob ze, yog li nws yuav tsis “soj taug qab.” Kev soj taug qab txheeb xyuas txhua tus neeg uas kuaj paub tseeb tias nphav tau kab mob COVID-19 lawm. Lub app yuav tsis khaws tseg los sis sib pauv tej ntaub ntawv txog tus kheej, yog li ntawd nws tsis muaj feem uas txhua tus paub tias leej twg tau nyob ze koj.

Qhov "nphav tau" yog dab tsi?

Qhov nphav tau tshwm sim thaum koj siv sij hawm ntev tsawv nyob ze nrog lwm tus neeg siv WA Notify tus uas tom qab no kuaj paub tias kis mob COVID-19 lawm. Coj raws li lus qhia los ntawm lub Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob) tam sim no (Lus Askiv nkaus xwb) hais txog kev nyob sib nrug thiab kev kis kab mob COVID-19. Los txiav txim txog qhov nphav tau, WA Notify yog siv thooj raws li txoj cai koom nrog CDC tej lus qhia txog ntawm kev nyob sib ze – thaj tsam li 6 feet los hauv no (2 mev) ntev li 15 feeb los sis ntev tshaj ntawd rau ncua sij hawm uas tsis txav chaw li – thiab tuaj yeem hloov txav mus raws cov tub coj xwm saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog tias WA Notify qhia kuv tias ntxim li kuv yuav nphav tau kab mob lawm?

Yog tias WA Notify qhia tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm, qhov kev ceeb toom nyob hauv koj lub xov tooj yuav qhia koj mus rau lub vev xaib muaj lus qhia txog ntawm yam koj tsim nyog ua tom ntej. Qhov no suav nrog txoj hauv kev thiab qhov chaw mus kuaj, tej lus qhia txog ntawm kev ceev koj tus kheej cia thiab cov uas nyob ze koj kom nyab xeeb, thiab cov chaw muab lus teb rau koj cov lus nug. Nws yog ib yam tseem ceeb yuav tau nyeem thiab coj raws cov lus qhia nyob rau hauv lub vev xaib kom zoo.

Puas yog tib neeg paub tias kuv kuaj paub tseeb tias mob COVID-19 lawm?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis qhia tej ntaub ntawv txog ntawm koj nrog lwm tus neeg li. Thaum muaj qee tus neeg tau txais qhov kev ceeb toom txog ntawm qhov ntxim li nphav tau kab mob, lawv tsuas paub tias muaj qee tus neeg nyob ze lawv 14 hnub dhau los uas kuaj paub tias mob COVID-19 lawm. Lawv yuav tsis paub tus neeg uas nphav tau kab mob los sis qhov chaw uas nphav tau kab mob.

Puas yog kuv yuav tsum tau them rau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yog siv tau dawb xwb.

Lub WA Notify pab tau xeev Washington zoo npaum li cas?

Qhov kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm lub University of Washington (Ntawv Askiv nkaus xwb) pom tias muaj coob leej tus uas siv qhov kev ceeb tom txog kev nphav tau kab mob, yuav tau txais txiaj ntsig zoo dua. Cov tshwm sim tau qhia tias WA Notify cawm tau li khwv yees 40 txog 115 txoj sia thiab ntxim li yuav pov thaiv tau thaj tsam li 5,500 xwm txheej kab mob COVID-19 ncua sij hawm thawj plaub lub hlis uas nws raug siv. Cov ntawv tshaj tawm qhia tias tab txawm muaj tsawg leej ntawm cov neeg siv WA Notify xwb los yuav pab txo tau kev kis kab mob COVID-19 thiab cov tuag, qhia tias WA Notify yog ib yam cuab yeej zoo heev los pov thaiv kev kis kab mob COVID-19.

Puas yog WA Notify siv tau yog tias kuv tawm sab nrauv ntawm lub Xeev?

Yog. Yog tias koj mus rau lub xeev uas siv tev naus laus yis Apple/Google, koj lub xov tooj yuav khwv yees sib pauv cov khauj nrog cov neeg siv nyob rau lub xeev ntawd. Yuav tsis tas hloov dab tsi li nrog cov chaw teeb tsa hauv koj lub app. Yog tias koj txav tawm ntawm Washington rau ib ncua sij hawm ntev tsawv, koj tsim nyog tshab xyuas cov hauv kev xaiv muaj nyob rau hauv lub xeev tshiab kom tau txais kev pab txhawb thiab cov kev ceeb toom qhia.

Vim li cas peb thiaj yuav tau muaj qhov txuas lus taug qab thiab WA Notify?

Txuas lus taug qab yog qhov siv tau zoo los cuam tshuam nrog zej tsoom kev noj qab haus hauv siv tau ntau caum xyoo lawm. WA Notify pab txhawb qhov kev ua hauj lwm no yam tsis qhia npe. Nov yog qhov piv txwv: Yog koj kuaj paub tias mob COVID-19 lawm, cov tub coj xwm saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv yuav hu thiab hais koj qhia cov neeg koj tau nyob ze tsis ntev los no. Koj tsis tuaj yeem qhia npe tus neeg txawv uas koj tau nyob ze nrog hauv lub tsheb npav. Yog neb ob leeg siv WA Notify, tus neeg txawv uas nyob hauv lub tsheb npav ntawd tuaj yeem tau txais kev ceeb toom yam tsis qhia npe txog qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm thiab ua tau cov kauj ruam los pov thaiv qhov kev kis ntawm tus kab mob COVID-19 rau lawv cov phooj ywg thiab tsev neeg. Tsuas zoo ib yam li kev ntxuav tes thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los pab nres kev kis kab mob COVID-19, ua ke no lawv yuav siv tau zoo zog.

Ntev li cas uas WA Notify siv los ceeb toom qhia lwm tus neeg siv?

Cov neeg siv tus uas nphav tau kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus neeg siv yuav tau txais kev ceeb toom qhia nyob rau 24 teev tom qab tus siv kuaj paub tias mob COVID lawm coj raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom qhia lwm tus siv WA Notify yam tsis qhia npe.

Puas yog nws muaj feem tau txais ntau zaus kev ceeb toom los ntawm WA Notify?

Cov neeg siv tus uas nphav tau kab mob COVID-19 los ntawm lwm tus neeg siv yuav tau txais kev ceeb toom qhia nyob rau 24 teev tom qab tus siv kuaj paub tias mob COVID lawm coj raws li cov kauj ruam nyob hauv WA Notify los ceeb toom qhia lwm tus siv WA Notify yam tsis qhia npe.

Kuv yuav qhia rau WA Notify li cas yog tias kuv kuaj paub tias mob COVID lawm?

Yog koj kuaj paub tias mob lawm thiab lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv tau hu rau koj, lawv yuav nug seb koj paus siv WA Notify. Yog koj siv, lawv yuav xa txoj kab txuas mus txheeb xyuas tuaj rau koj thiab/los sis kev ceeb toom thiab pab koj ua raws li cov kauj ruam ntaus nws mus rau hauv WA Notify. Txoj kab txuas mus los sis kev ceeb toom yog tsis cuam tshuam nrog koj li ntaub ntawv qhia txog tus kheej. Lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv tsis muaj hauv kev los paub txog tias leej twg tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app txog ntawm kev nphav tau thaum koj ua raws cov kauj ruam. Qhov kev ceeb toom txog kev nphav tau yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv qhia txog koj. Thaum muaj neeg coob leej uas tsis qhia npe lees txog cov tshwm sim ntawm kev kuaj rau hauv WA Notify, nws yuav zoo dua vim peb thiaj tuaj yeem pov thaiv tau qhov kev sib kis ntawm COVID-19.

Yog koj kuaj paub tias mob lawm thiab tseem yuav tau lees koj qhov kuaj tau los nyob rau hauv WA Notify, hu rau Tus Xov Tooj Pab Ceev Txog COVID-19 ntawm 1-800-525-0127, tag ntawd nias # thiab coj raws li cov hnov nrov tshwm tuaj rau WA Notify.

Puas muaj lwm yam kuv yuav tau ua tom qab kuv nruab WA Notify mus rau hauv kuv lub xov tooj lawm?

Lwm qhov kev nqis tes yuav tau siv yog:

 1. Koj kuaj pom muaj kab mob COVID-19 lawm, los sis
 2. Koj tau txais qhov kev ceeb toom tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm.

Yog koj kuaj paub tias mob lawm thiab lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv tau hu rau koj, lawv yuav nug seb koj puas siv WA Notify. Yog koj siv, lawv yuav xa txoj kab txuas mus txheeb xyuas tuaj rau koj thiab/los sis kev ceeb toom thiab pab koj ua raws li cov kauj ruam ntaus nws mus rau hauv WA Notify. Txoj kab txuas mus los sis kev ceeb toom yog tsis cuam tshuam nrog koj li ntaub ntawv qhia txog tus kheej. Lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv tsis muaj hauv kev los paub txog tias leej twg tau txais kev ceeb toom los ntawm lub app txog ntawm kev nphav tau. Qhov kev ceeb toom txog kev nphav tau yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv qhia txog koj. Thaum muaj neeg coob leej uas tsis qhia npe lees txog cov tshwm sim ntawm kev kuaj rau hauv WA Notify, nws yuav zoo dua vim peb thiaj tuaj yeem pov thaiv tau qhov kev sib kis ntawm COVID-19.

Yog tias WA Notify qhia tias ntxim li koj nphav tau kab mob lawm, qhov kev ceeb toom nyob hauv koj lub xov tooj yuav qhia koj mus rau lub vev xaib muaj lus qhia txog ntawm yam koj tsim nyog ua tom ntej. Qhov no suav nrog txoj hauv kev thiab qhov chaw mus kuaj, tej lus qhia txog ntawm kev ceev koj tus kheej cia thiab cov uas nyob ze koj kom nyab xeeb, thiab cov chaw muab lus teb rau koj cov lus nug. Nws yog ib yam tseem ceeb yuav tau nyeem thiab coj raws cov lus qhia nyob rau hauv lub vev xaib kom zoo. Qhov kev ceeb toom yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv qhia txog tus uas ntxim li nphav tau koj los sis qhov chaw nphav tau. Nws yeej tsis paub npe tiag li.

Kev siv WA Notify puas ua rau kuv lub roj xov tooj tag zoo los sis siv das taj xov tooj?

Tsis Yog. Nws raug tawm qauv los muaj feem cuam tshuam me ntsis rau koj li das taj xov tooj thiab lub roj xov tooj xwb uas yog siv tev naus laus yis Npus Thuj Siv Roj Tsawg.

Puas yog kuv yuav tau cia Npus Thuj qhib cia rau WA Notify los ua hauj lwm?

Yog. WA Notify siv Npus Thuj Siv Roj Tsawg, kom Npus Thuj yuav tsum siv tau tas li rau kev ua hauj lwm los tuav txog lwm tus siv uas nyob ze.

Puas yog kuv yuav tau muab WA Notify qhia cia rau hauv kuv lub xov tooj rau nws ua hauj lwm?

Tsis Yog. WA Notify yuav ua hauj lwm tuaj hauv qab lawm.

Lub WA Notify pov thaiv tau cov kev tshaj tawm kuaj tsis muaj kab mob li cas?

WA Notify yuav kom cov neeg siv los lees txog qhov kuaj paub tias mob lawm yam tsis qhia npe uas yog siv txoj kab txuas mus txheeb xyuas los sis ceeb toom uas tau muab los ntawm cov tub coj xwm saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv. Txoj kab txuas mus los sis kev ceeb toom yog tsis cuam tshuam nrog koj li ntaub ntawv txheeb txog tus kheej. Tom qab koj nyem rau los sis taum tes rau txoj kab txuas mus txheeb xyuas los sis qhov kev ceeb toom, WA Notify tuaj yeem tuav khub nrog cov khauj ntawm cov neeg siv tus uas ntau nyob ze thiab ceeb toom lawv txog qhov ntxim li nphav tau kab mob lawm. Qhov kev ceeb toom yuav tsis suav nrog tej ntaub ntawv qhia txog tus uas ntxim li nphav tau lawv los sis qhov chaw nphav tau ntawd tshwm sim qhov twg.

Puas yog WA Notify siv tau nyob rau cov xov tooj loj hom qub?

Cov neeg siv iPhone tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov toj siv:

 • iOS vaws saj 13.7 los sis lub tshiab zog ntawd (rau iPhone 6s, 6s Plus, SE los sis lub tshiab zog)
 • iOS vaws saj 12.5 (rau iPhone 6, 6 plus, 5s)

Cov neeg siv Android tuaj yeem siv tau WA Notify yog tias koj lub xov tooj siv Android siv tau Npus Thuj Siv Roj Tsawg thiab Android Vaws Saj 6 (API 23) los sis siab dua sauv.

Puas yog kuv yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo thiaj siv tau WA Notify?

Tsis Yog. WA Notify yuav tsis paub txog los sis tsis ntsuam xyuas koj lub hnub nyoog.

Puas yog qhov tev naus laus yis no ua hauj lwm yog tias kuv faib kuv lub xov tooj rau lwm tus siv?

WA Notify tsis tuaj yeem qhia tias leej twg siv lub xov tooj nyob rau sij hawm thaum ntxim li nphav tau kab mob. Yog koj faib siv koj lub xov tooj, txhua tus siv lub xov tooj yuav tau ua raws li lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv cov lus qhia yog tias WA Notify qhia tias ntxim li nphav tau kab mob COVID-19 lawm.

Puas yog WA Notify ua hauj lwm nyob hauv cov cuab yeej xws li iPads los sis cov moos coj ntawm tes hom zoo

Tsis Yog. Qhov Ceeb Toom Txog Kev Nphav Tau Kab Mob raug tawm qauv los siv rau cov xov tooj zoo nkaus xwb thiab nws siv tsis tau rau cov iPads los sis cov xov tooj thes lej.

Lub xeev Washington ua li cas kom cov neeg tsis muaj xov tooj zoo los siv tau qhov tev naus laus yis no?

Tsis yog WA Notify xwb thiaj yog qhov cuab yeej los pab pov thaiv kev kis kab mob COVID-19. Kev hu taug xyuas thiab lwm cov kev ua hauj lwm los yeej muaj txiaj ntsig rau txhua cov neeg nyob hauv Washington, tab txawm yog tias lawv tsis muaj xov tooj zoo. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los nres kev sib kis kab mob COVID-19, thiab kev rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kev nyob sib nrug, thiab ciam txwv qhov nyob ua ke coob yog lwm txoj hauv kev uas txhua leej tuaj yeem pab nres tau qhov kev sib kis ntawm COVID-19.

Tsoom fwv teb chaws lub Lifeline program (khoos kas Xov Tooj Pab Cawm Txoj Sia) yuav pab them tus nqi xov tooj txhua lub hlis rau txhua tus uas muaj cai siv. Qee tus neeg uas koom siv cov chaw pab cuam siv vais lej los kuj pab muab lub xov tooj zoo rau siv dawb. Los kawm paub ntxiv txog ntawm lub khoos kas, tus uas muaj cai rau, txoj hauv kev los thov rau thiab kev koom nrog cov pab cuam siv vais lej (Lus Askiv nkaus xwb).

Nco ntsoov, kev tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog txoj hauv kev zoo tshaj plaws los nres qhov kev sib kis.

Vim li cas zoo li WA Notify thiaj siv roj xov tooj ntau ua luaj?

Qhov tseeb tiag, nws yeej tsis zoo li ntawd. Qhov siv roj nyob hauv koj lub cuab yeej qhia txog feem pua ntawm roj seb raug siv li cas lawm txhua hnub suav nrog cov app xws li WA Notify. Feem ntau lawm cov app yuav tsis khiav tsheej hmo. WA Notify yeej tsis ua li ntawd ib yam, tab sis nws YUAV khwv yees nrhiav cov khauj txhua ob peb teev seb puas tuav tau tus siv uas muaj mob lawm kom nws thiaj ceeb toom tau rau koj txog qhov ntxim nphav tau kab mob. Yog li ntawd, piv txwv, yog tias tsis muaj lub app twg ua hauj lwm thaum koj tsaug zog lawm, ces WA Notify thiaj sawv cev ua lub app uas siv roj ntau dua ncua sij hawm ntawd. Qhov ntawd tsis tau txhais tias WA Notify yuav siv roj ntau heev tsuas yog siv feem pua ntau zog ntawm qhov siv roj me ntsis xwb.

Washington tau tso tawm WA Notify ua ntau tshaj 30 hom lus, yog li ntawd vim li cas kuv tsuas pom ua lus Askiv thiab lus Xab Pees Niv hauv Google Play store nkaus xwb?

WA Notify tsuas ua hauj lwm raws li hom lus uas muab teeb tseg nyob rau hauv cov neeg siv lub xov tooj xwb. Nws tsuas muaj ib vaws saj ntawm WA Notify, tab sis cov ntawv tshwm tuaj – ceeb toom txog kev nphav tau kab mob, piv txwv li – tshwm tuaj raws tus neeg siv hom lus nyiam siv rau ntau tshaj 30 hom lus uas xeev Washington tau siv. 

Kuv tau txais qhov kev ceeb toom thiab/los sis tsab xov, tab sis tus neeg uas tau kuaj yog tsev neeg los sis ib tus neeg hauv tsev neeg. Kuv yuav tsum ua li cas? 

Cov neeg siv lub WA Notify tus uas kuaj paub tias muaj mob lawm tsim nyog coj raws li cov kauj ruam tsis qhia npe los ceeb tom qhia lwm tus uas ntxim li nphav tau kab mob lawm, koj tsim nyog txhob quav ntsej txog cov ntawv tshaj xo los sis cov kev ceeb toom uas tsis muaj nqis rau koj.

Yog koj tsev neeg los sis ib tus hauv tsev neeg siv WA Notify, tau kuaj paub tias muaj mob lawm, thiab tseem yuav tau lees lawv qhov kuaj tau los rau hauv WA Notify, lawv tseem tuaj yeem hu rau Tus Xov Tooj Pab Ceev Txog COVID-19 ntawm 1-800-525-0127, tag ntawd nias # thiab coj raws li cov hnov nrov tshwm tuaj rau WA Notify Thaum teb tsab xov tooj lawm, nug rau WA Notify txoj kab txheeb xyuas.

Kuv yuav tau siv sij hawm ntev li cas los taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis siv txoj kab txuas mus txheeb xyuas?

Koj muaj 24 xuab moos tom qab tau txais qhov kev ceeb toom los sis tsab xov kom ua raws cov kauj ruam los qhia rau lwm tus paub nyob hauv WA Notify. Yog koj tsis tuaj yeem taum tes rau qhov kev ceeb toom los sis nyem rau txoj kab txuas mus txheeb xyuas nyob rau lub sij hawm ntawd, hu rau tus xov tooj pab ceev txog COVID-19 ntawm 1-800-525-0127, tag ntawd nias # thiab coj raws li cov lus qhia rau WA Notify Thaum teb tsab xov tooj lawm, nug rau WA Notify txoj kab txheeb xyuas. Koj los kuj tuaj yeem thov tau txoj kab txuas mus thaum lub chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv hu rau koj hais txoj koj cov tshwm sim tau los ntawm kev kuaj COVID-19.

Vim li cas Washington xaiv siv qhov no los daws teeb meem?

Washington tau tsim ib pawg neeg saib xyuas hauv xeev, suav nrog rau cov kws tshwj xeeb saib xyuas kev ruaj ntseg thiab saib xyuas pej xeem kev ua neej ywj pheej thiab cov tswv cuab ntawm ntau cov zej zog, los tshab xyuas Apple/Google qhov kev daws teeb meem. Muaj ib pab tau pom zoo kom saws los siv raws tus qauv uas ntxim li txaus ntseeg pov thaiv ntaub ntawv tau zoo thiab siv tau nyob rau lwm lub xeev.

Cov Peev Txheej Uas Muaj Feem Xyuam txog Kev Ua Hauj lwm thiab Kev Lag Luam

Cov Nyiaj Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm

Yog tias koj poob koj txoj hauj lwm, tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais rau cov nyiaj pab cuam rau kev poob hauj lwm. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv txog kev sau daim ntawv thov nyiaj rau kev poob hauj lwm, koj tuaj yeem hu xov tooj rau 1-800-318-6022. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Cov Neeg Ua Hauj Lwm thiab Cov Tswv Lag Luam

Kev sib kis ntawm tus kab mob khaus laus nam vais lav (coronavirus) cuam tshuam rau ntau pua tus neeg ua hauj lwm thiab cov tswv hauj lwm hauv peb lub xeev.

Yuav tiv thaiv neeg ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb, chaw ua haujlwm yuav tsum:

 • Qhia lawv cov neeg ua haujlwm txog cov cim thiab cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) ua hom lus uas lawv nkag siab.
 • Ua raws li txoj phiaj xwm kev nyob sib nrug deb ntawm fab sim neej.
 • Nquag ua kev ntxuav tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob.
 • Yuav tsum nquag ntxuav tes kom huv.
 • Nco ntsoov tias cov neeg ua haujlwm mob nyob hauv tsev.

Cov lus teb rau cov lus nug uas nquag nug txog kev so muaj mob muaj nkeeg uas tau txais kev them nyiaj, kev them nyiaj rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov ntsiab lus txog kev nyab xeeb ntawm chaw ua hauj lwm yog muaj nyob rau ntawm Department of Labor & Industries (Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Hauj Lwm thiab Lag Luam) ua ntau hom lus.

Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm, koj tuaj yeem foob hais qhov tsis txaus siab uas yog hu rau Department of Labor & Industries ncaj qha ntawm 800-423-7233. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Yog tias koj muaj lus nug txog koj li kev lag luam thiab cov neeg ua hauj lwm thaum lub sij hawm muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), koj tuaj yeem hu rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb ntawm 855-829-9243.

Cov Peev Txheej Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Nyiaj Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv

Tej zaum koj yuav tsim nyog rau kev tuav pov hwm kho mob pub dawb los sis raug nqi tsawg. Hu rau Health Care Authority ntawm 1-855-923-4633. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus.

Alien Emergency Medical (AEM) Pab Them yog ib qho kev pab cuam rau cov tib neeg uas muaj kev mob xwm txheej ceev thiab tsis ua raws li kev nkag teb chaws los sis kev nkag teb chaws, los sis yog ib tus neeg muaj cai uas tsis tau muaj txog 5 xyoos.

Help Me Grow Washington Tus Xov Tooj Xwm Ceev ntawm 1-800-322-2588 tuaj yeem txheeb xyuas txawv cov phiaj xwm kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam koj tsim nyog rau thiab pab koj ua ntawv thov. Qhov no suav nrog:

 • WIC (Lub Koom Haum Poj Niam, Me Nyuam Mos & Kev Noj Zoo Ntawm Cov Me Nyuam Yaus)
 • Kev Tuav Pov Hwm Noj Qab Haus Huv rau me nyuam yaus, poj niam cev xeeb tub thiab cov laus
 • Kev tswj kom tsis txhob muaj me nyuam los ntawm txoj Kev Siv Tes Hauj Lwm
 • Kev noj qab haus huv thiab phiaj xwm chaw saib xyuas tsev neeg
 • Cev xeeb tub thiab khoom siv me nyuam yaus
 • Kev pab rau kev yug noj yug mis
 • Lawv kuj muaj cov koom haum pab khoom noj khoom haus thiab cov peev xwm.
Lus Qhia Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Khiav Rog

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Tawg Rog) yuav pab kom cov neeg nkag teb chaws nkag siab txog qhov tseeb uas tseem ceeb txog kab mob COVID-19 thiab kev txhawj xeeb txog kev nkag teb chaws. Qee yam tseem ceeb kom paub txog:

 • Cov tsev kho mob thiab chaw kho mob tsis pub sib qhia txog kev muaj xam xaj los sis kev nkag teb chaws hauv ICE.
 • Kev mus kuaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev mus cuag tau cov kev pab kho mob los sis txo nqi kho mob yuav tsis cuam tshuam rau koj lub peev xwm thov daim npav ntsuab los sis xam xaj.
 • Koj yuav tsum muaj tus lej xaus saus siv los thov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm. Yog koj xav tham nrog lwm tus txog kev txais nyiaj pab rau kev poob hauj lwm hu rau 1-800-318-6022.
 • Tau txais cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm yuav tsis ua rau koj muaj peev xwm thov los sis daim npav ntsuab los sis yog neeg xam xaj raws li cov cai Tsoom Fwv Kev Pab Cuam.
 • Tej zaum koj yuav tsim nyog rau Washington State Paid Family thiab Medical Leave los saib xyuas rau ib tug neeg mob nrog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) los sis saib xyuas koj tus kheej yog tias koj mob tus kab mob. Koj tsis tas yuav muaj tus lej xaus saus los txais cov nyiaj no. ESD lees txais ntau yam lntaub ntawv sib ntxawv.
 • Yog tias koj yog tus tswv lag luam uas tab tom nrhiav kev pab, kev thov qiv nyiaj rau xwm txheej ti tes ti taw los ntawm Federal Small Business Administration (Tsoom Hwv Lub Loos Kam Saib Xyuas Cov Lag Luam Me) yuav tsis tsim kev puas tsuaj rau koj lub peev xwm tau daim npav nyob los sis tau xam xaj.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nkag Teb Chaws thiab Neeg Tawg Rog) tau qhia tias yog koj tsis paub meej txog koj qhov xwm txheej los sis koj tsev neeg qhov, los sis koj cov txiaj ntsig, ces hu rau tus kws lij choj txog kev nkag teb chaws, tus neeg saib xyuas kev nkag teb chaws los sis ib tug neeg sawv cev uas tau txais kev lees paub los ntawm Department of Justice (DOJ, Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees). Koj tuaj yeem nrhiav ib tug kws lij choj los ntawm American Immigration Lawyers Association (Lub Koom Haum Kws Lij Choj Txog Kev Nkag Teb Chaws Hauv Asmeskas), los sis koj tuaj yeem mus saib tus vev xaib ntawm cov koom haum uas tau txais kev lees txais los ntawm DOJ.

OIRA muaj cov koom haum los pab cov neeg tawg rog thiab cov neeg tsiv teb nrog:

 • Nrhiav hauj lwm thiab kev cob qhia.
 • Kev txhawb nqa kev nkag teb chaws.
 • Kev muab tswv yim rau cov tub ntxhais hluas.
 • Txhawb nqa rau cov txwj laus neeg tawg rog, cov me nyuam yaus, cov tub ntxhais kawm, thiab lwm tus.
 • Muaj cov koom haum muaj tsis tu ncua qhib nyob deb thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Lub chaw hauj lwm tau txais kev pab cuam tshiab los pab koj ua ntawv thov rau cov hauj lwm los sis kev poob hauj lwm, txhawb nqa koj txoj kev kawm, thiab muab kev pab cuam rau vaj tse. Kev Pab Nyiaj Rau Cov Neeg Tawg Rog thiab Kev Pab Cuam Kho Mob Rau Neeg Tawg Rig kev tsim nyog tau muab ncua rau Lub Cuaj Hlis NTuj Tim 30, 2020.
 • Xav tau kev pab cuam thiab cov ntaub ntawv ntau ntxiv, hu rau 360-890-0691.

Rau cov lus nug txog txoj cai tuaj txawv teb chaws, kev tau txais xa kev pab rau cov txheeb ze / cov phooj ywg uas tau raug ntes, thiab lwm yam ntaub ntawv muaj feem, koj tuaj yeem tiv tauj rau Washington Kev Koom Tes Ntawm Cov Neeg Nkag Teb Chaws tus xov tooj xwm ceev ntawm 1-844-724-3737. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj.

Kev Noj Qab Haus Hauv Fab Hlwb Kev Xav thiab Tus Cwj Pwm Kev Xav

Qhov nv yuav yog ib lub sij hawm ntxhov siab. Nws yog ib qho uas koj los sis koj tus hlub yuav ntxhov siab, tu siab, ntshai los yog npau taws. Koj tsis yog nyob ib leeg. Nws zoo nyob rau hauv nrhiav kom paub thiab thov kev pab.

Txhua tus neeg nyias txawv nyias rau nyias kev ntxhov siab thiab lub sij hawm nyuaj. Qhov tseem ceeb tshaj uas koj tuaj yeem ua tau yog saib xyuas koj tus kheej, koj tsev neeg, thiab koj lub zej zog raws li qhov zoo tshaj plaws.

Dab tsi yuav pab koj tiv thaiv thaum lub sij hawm nyuaj no? Koj puas tau mus txog thiab txuas nrog phooj ywg thiab tsev neeg? Tej zaum qee qhov sib zog nqus pa thiab ncab ib ce, qee yam tawm dag zog, los sis muaj pw tsaug zog hmo ntuj? Muab sij hawm los saib xyuas nws tus kheej ua ntej, txawm li cas los xij yuav saib koj, tuaj yeem pab txo kev ntxhov siab.

Hu rau Washington Listens ntawm 1-833-681-0211. Muaj kev pab txhais lus hauv xov tooj. Txhawm rau daws rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) txog kev kis ceev, Xeev Washington tau tshaj tawm qhov kev pab txhawb hu ua Washington Listens. Cov neeg uas siv Washington Listens cov kev pab cuam tau txais pab txhawb tswj hwm kom siab thiab tiv nrog qhov hloov pauv vim yog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Washington Listens muaj rau txhua tus neeg nyob hauv Washington los tham nrog tus kws paub tshwj xeeb. Cov hu tau txais kev txhawb nqa thiab txuas nrog cov kev pab hauv zej zog hauv lawv thaj chaw. Txoj hauj lwm no tsis qhia npe.

Yog tias koj muaj teeb meem thiab xav nrog lwm tus tham kom tau txais kev sab laj, muaj ob peb txoj kev xaiv.

 • Disaster Distress Helpline yog qhia kev tawm tswv yim daws teebmeem sai rau cov neeg uas tau ntsib txoj kev xav kev ntxhov siab muaj cuam tshuam rau tej yam ntuj tsim los yog tib neeg ua los kev puas tsuaj Hu rau1-800-985-5990. Thaum lawv teb, hais koj hom lus txhawm rau kom tau txais cov kev pab cuam kev txhais lus. Tus xov tooj pab muaj 24 teev txhua hnub.
 • Crisis Connections muaj rau Tus Xov Tooj 24-Teev Ntawm Kev Puas Tsuaj uas muab kev pab tam sim rau cov tib neeg, tsev neeg, thiab cov phooj ywg ntawm tib neeg thaum muaj kev ntxhov siab. Nws pab cuam rau cov neeg nyob hauv Lub Nroog King. Muaj kev pab cuam txhais lus. Hu rau 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline muaj cov kev tiv thaiv thiab kev kub ntxhov rau cov tib neeg xav txog kev tua tus kheej. Cov neeg hlub tseem tuaj yeem hu tus xov tooj pab txoj sia kom tau txais kev pab rau lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg. Hu rau 1-800-273-8255. Muaj tus xov tooj xwm ceev hu tau 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lim tiam. Muaj ib qho kev pab tshwj xeeb rau cov qub tub rog. Hu rau 1-800-273-8255 thiab tom qab ntawd ntaus 1. Yog tias koj lag ntseg thiab hnov lus tsis zoo, hu rau 1-800-799-4889.
Cov Peev Txheej Khoom Noj Khoom Haus

Yog tias koj muaj me nyuam yaus hnub nyoog 18 los sis qis dua lawv tuaj yeem tau txais zaub mov dawb los ntawm cov tsev kawm. Cov neeg muaj mob xiam oob qhab uas kawm ntawv hauv cov chav kawm yuav muaj feem tau txais zaub mov noj hauv tsev kawm ntawv. Hauv ntau qhov xwm txheej, cov zaub mov no tau xa los lossis nqis rau hauv cov chaw nyob deb tsev kawm ntawv xws li chaw tos npav. Hu rau koj lub tsev kawm hauv nroog txhawm rau txhawm rau paub yog tias lawv tau txais zaub mov dawb.

Rau cov neeg cev xeeb tub, cov niam tshiab thiab cov menyuam hnub nyoog qis dua tsib xyoos, koj tuaj yeem yuav tau zaub mov noj los ntawm Department of Health lub koom haum saib xyuas Poj Niam, Me Nyuam Mos thiab Cov Me Nyuam (WIC). Xav tau kev pab txhais lus, hu rau 1-866-632-9992.

Cov txhab nyiaj hauv tuam txhab noj mov yuav tau hloov lawv cov sij hawm los sis yuav raug kaw rau kev taug kev hauv tsheb vim tias muaj cov neeg xav tau khoom noj ntau ntxiv thaum muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Thov hu ua ntej mus. Northwest Harvest yog ib lub txhab nyiaj tuam txhab khoom noj thoob xeev. Ntaus lub npe ntawm koj lub nroog rau hauv lub thawv sab laug ntawm lub thawv ntsuab hauv lub vev xaib no.

Yog tias koj nyob hauv Sab Hnub Tuaj Washington, koj tuaj yeem nrhiav cov npe npe ntawm cov txhab nyiaj rau khoom noj Second Harvest. Xaiv koj lub nroog hauv lub vev xaib no txog cov npe ntawm cov txhab nyiaj hauv koj thaj chaw.

Daim npav pab nyiaj yuav zaub mov noj tiag taw

Cov nyiaj pab yuav zaub mov noj tiag taw (EBT) tuaj yeem siv los mus yuav khoom noj thiab muaj rau ntau tus neeg. Cov neeg pej xeem Meskas tuaj yeem thov cov nyiaj pab no tau ntawm nplooj vev xaib Zaub Mov Noj Tiag Taw ntawm Tuam Ceeb Washington Feem Haujl Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Tib Neeg thiab Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Social and Health Services) (DSHS) tus vev xaib.

Nco Tseg: Tsoom hwv tau muab qhov tseev kom muaj hauj lwm uas siv rau qee tus neeg laus ncua tseg lawm thaum lub sij hawm muaj tej xwm txheej kab mob no. Txawm li cas los xij, tsoom hwv Meskas tseev kom koj yuav tsum yog neeg pej xeem Meskas kom thiaj li tsim nyog tau txais cov nyiaj no.

Daim npav rho nyiaj zoo li qhov uas tau piav los saum toj sauv yog muaj rau ntau tus neeg uas tsis yog neeg pej xeem Meskas uas ua tau raws li yamn uas tseev kom muaj rau lwm lub khoo kas tag nrho. Koj tuaj yeem thov cov nyiaj pab no nrog DSHS Lub Khoo Kas Pab Zaub Mov Noj Hauv Lub Lav (sau ua Lus Askiv nkaus xwb).

Cov Ntaub Ntawv thiab Cov Peev Txheej rau Cov Yim Neeg

Nov yog lub sijhawm ntxhov siab rau tag nrho tsev neeg. Nov yog qee qhov lus qhia txog kev coj ua li no nrog koj cov me nyuam:

Tuav tsev neeg kev sab laj nyob rau qhov chaw zoo thiab txhawb kom cov neeg hauv tsev neeg nug txog. Txiav txim siab yuav muaj kev sib tham txawv nrog cov me nyuam yaus txhawm rau siv cov lus lawv tuaj yeem nkag siab thiab daws lawv cov kev ntshai los sis kev tsis nkag siab.

Txawm hais tias koj yuav tsum tau nyob kom paub, txo qis tshaj xov xwm tshaj tawm los yog kev tshaj xov xwm uas yuav txhawb tau kev ntshai los sis poob siab. Nco ntsoov tshwj xeeb txog (thiab txwv tsis pub tshaj) ntau npaum li cas kev tshaj xov xwm lossis kev siv sij hawm nyob rau koj cov me nyuam raug nthuav txog kis thoob qhov txhia chaw.

Tsom rau kev txhawb nqa me nyuam yaus los ntawm txhawb cov lus nug thiab pab lawv nkag siab txog qhov xwm txheej tam sim no.

 • Tham txog lawv cov kev xav thiab ua kom siv tau.
 • Pab lawv qhia lawv txoj kev xav los ntawm kev kos duab los sis lwm yam dej num.
 • Piav kom meej cov kev qhia tsis meej los sis kev nkag siab tsis meej txog tias tus kab mob kis tau li cas thiab tsis yog txhua tus kabmob ua pa yog tus kab mob tshiab uas tuaj yeem ua rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).
 • Muab kev nplij siab thiab ua siab ntev me ntsis.
 • Txheeb rov qab nrog koj cov me nyuam tsis tu ncua los sis thaum muaj xwm txheej hloov.
 • Ua kom koj tsev neeg lub caij nyoog nyob sib puag thaum mus pw, pluas mov noj, thiab kev tawm dag zog.
 • Siv sij hawm los ua tej yam hauv tsev uas tau ua rau koj thiab koj tsev neeg zoo siab dua rau lwm qhov xwm txheej ntxhov siab, xws li nyeem ntawv, saib yeeb yaj kiab, mloog nkauj, ua si, dhia ua si, los sis koom ua tej yam kev ntseeg hauv Is Tawj Nem).
 • Paub txog cov kev xav xws li kev kho siab, kho siab, ntshai tsam kis tus kab mob, ntxhov siab, ntxhov siab thiab ntshai yog qhov ib txwm muaj rau cov xwm txheej ntxhov siab xws li tus mob kis tau.
 • Pab koj tsev neeg koom cov kev lom zem thiab cov ntsiab lus muaj txiaj ntsig nrog koj tsev neeg thiab kev coj noj coj ua tseem ceeb.
Cov Peev Txheej thiab Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)