COVID-19 (ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါဃၢ်အသီ) - တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်

COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အဂ့ၢ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤကိးလီတဲစိ 1-800-525-0127 ဒီးစံၢ်လီၤ # တက့ၢ်ႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤ တက့ၢ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤစးထီၣ်အိးထီၣ်သးဖဲဂီၤ 6 နၣ်ရံၣ်တုမုၢ်နၤ 10 နၣ်ရံၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး ဒီးဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်- ဟါ 6 နၣ်ရံၣ်လၢမုၢ်ဘူၣ်နံၤ-မုၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)

ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် WA Notify လၢယလီတဲစိအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်.

လၢ iPhone န့ၣ်ႇ အိးထီၣ် Exposure Notifications လၢ settings န့ၣ်တက့ၢ်:

-    လဲၤဆူ settings
-    သုးလီၤဆူ Exposure Notifications
-    စံၢ်လီၤ “Turn On Exposure Notifications”
-    ဃုထၢ United States
-    ဃုထၢ Washington

လၢ Android လီတဲစိန့ၣ်:

-    လဲၤဆူ Google Play Store
-    ဟံးန့ၢ် (download) Washington Exposure Notifications App တက့ၢ် (WA Notify)

Washington Exposure Notifications မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. 

Image
WANotify FlowChart KAREN FINAL

 

 

Washington Exposure Notifications (ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤစ့ၢ်ကီးဒ် WA Notify) မ့ၢ်တၢ်ပီးတၢ်လီအသီတခါလၢ မၤတၢ်လၢစုဖီၣ်လီတဲစိတဖၣ်ႇ လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤႇ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ပလီၢ် ၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ်မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒီး COVID-19လံဧါန့ၣ်လီၤ.  တၢ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ႇ ဒီးတသ့ၣ်ညါ မ့တမ့ၢ် တလူၤပိာ်နခီၣ်လီၢ်လၢ နမ့ၢ်မတဂၤလဲၣ် မ့တမ့ၢ် နလဲၤဖဲလဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

ဖဲနအိးထီၣ် WA Notify န့ၣ်ႇ နလီတဲစိခီလဲလိာ် တၢ်ကတိၤခူသူၣ်တဖၣ်လၢ အမၤဒၣ်အသး လၢအမံၤတဖျါဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနကပၤအလီတဲစိတဖၣ် လၢအအိးထီၣ်စ့ၣ်ကီး WA Notify န့ၣ်လီၤ. App တခါအံၤ သူဝဲ Bluetooth Low Energy (BLE) စဲးဖီကဟၣ်ပီညါလၢကလဲလိာ် တၢ်ကတိၤခူသူၣ်လၢအမၤဒၣ်အသးတဖၣ်အံၤ လၢတပာ်ဖျါဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးနၤနီတခါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤသူဝဲ WA Notify လၢ နလဲၤဘူးဘၣ်လၢအကပၤလၢအပူၤကွံာ်ခံနွံတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 ဒီးမ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတၢ်ကတိၤခူသူၣ်ဆူ app အပူၤန့ၣ်ႇ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢအတပာ်ဖျါမံၤသၣ်ဘၣ်လၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဘၣ်သဂၢၢ်တ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကပျဲနၤလၢ နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဟုကယာ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤချ့ချ့ဒီး မၤစၢၤတြီနၤလၢ တၢ်ရၤလီၤ COVID-19 ဆူၦၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢနခိၣ်ဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤကမၤစၢၤဝဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဝဲလၢ ဒ်ၦၤအါဂၤသူဝဲ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီး တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီးအါထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢ ဟီၣ်ကဝီၤဒိၣ်သၢခါလၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲၣ်လၢၦၤနီၣ်ဂံၢ်စှၤဂၤတဖၣ်သူဝဲ WA Notify မၤစှၤလီၤဝဲ တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သံတၢ်ၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ႇ တၢ်အိၣ်ယံၤလိာ်သးႇ ဒီး တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သးစှၤစှၤအသိးႇ WA Notify မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဂၤတခါလၢ မၤစၢၤဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

ယနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဘၢ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤဒ်လဲၣ်.

WA Notify မ့ၢ်ဝဲအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိသူၣ်ထီၣ်အသးလၢ Google Apple Exposure Notifications စဲးဖီကဟၣ်ပီညါႇ လၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်သိး ကဒီသဒၢ ၦၤသူတၢ်ဖိအနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျဲအံၤ တထၢဖှိၣ်မ့တမ့ၢ်တဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး Google, Apple, Washington ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ (DOH), မ့တမ့ၢ် ၦၤသူတၢ်ဖိအဂၤ နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်အံၤ နီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဘၣ်သးမၤကလီ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုထၢဝဲလၢကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ကဟးထီၣ်သ့ကိးဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ Washington ရ့ထၢဝဲ တၢ်ဘှါၡဲကျဲတဘိအံၤလဲၣ်.

Washington ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢတၢ်အဖုႇ လၢအပၣ်ဃုာ် တဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး ကမျၢၢ်တၢ်သဘျ့ၦၤစဲၣ်နီၤတဖၣ် ဒီးၦၤတဝၢဖိအါဂၤႇ လၢကသမံသမိး Apple/Google တၢ်ဘှါၡဲအကျဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဖုအံၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတ့ၢ်ဝဲ တၢ်လုၢ်ဖိဟံးန့ၢ်တၢ်လၢ အခီၣ်ထံးသူၣ်ထီၣ်အသးလၢ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ နဲၣ်ဖျါတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့ႇ အိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Exposure Notification FAQ တၢ်ဆါလၢအကဲထီၣ်အသးသ့အတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ

1.    မ့ၢ်ပဘၣ်ဃုထၢတၢ်ဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

လိၣ်လီၤ. WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, နထုးကွံာ် WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဂာ် ဒီးတၢ်ဆါ) တဘျီလၢ်လၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. နဆိကတီၢ်ကွံၥ်တၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်သဒီး မၤဟါမၢ်ကွံၥ် appအံၤသ့လီၤ. နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်ခဲလၢၥ်လၢ နလီတဲစိပၢၤဃၥ်လၢ ပှၤလၢနကပိၥ်ကပၤအံၤကဘၣ်တၢ်မၤဟါမၢ်ကွံၥ်ဒီး နက့ၤမၤန့ၢ်အီၤတသ့လၢၤဘၣ်.

2.    WA Notify အံၤမ့ၢ််တၢ်လၢအလူၤပိၥ်ထီၣ်ပခီၣ်လီၢ် appဧါ.

 တမ့ၢ်ဘၣ်. တၢ်လၢအလူၤပိၥ်ထီၣ်ပခီၣ်လီၢ်လၢအံၤ ပၥ်ဖျါထီၣ်ပၥ်စၢၤ ပှၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covid-19 န့ၣ်လီၤ. WA Notify အံၤ တလူၤပိၥ်ထွဲဒီး မၤဒၢၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအအိၣ်လၢ န contactအပူၤဘၣ်အဃိ, အအံၤတမၤဒၢၣ် ဘၣ်တၢ်ဘၣ် App အဝဲအံၤ တပၥ်ဖှိၣ်ဒီး ဆီတလဲဘၣ် နီၢ်တဂၤဘၣ်တဂၤအတၢ််အိၣ်သးဘၣ်. အဃိတၢ်အံၤ ပၥ်ဖျါထီၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢ အဆဲးကျိးဒီးနၤအဂ့ၢ်အကျိၤတသ့ဝဲဘၣ်.

3.    တၢ်ပၥ်အိၣ်ဖျါတၢ်စံးတၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ပၥ်အိၣ်ဖျါတၢ်ကဲထီၣ်ဝဲဖဲလၢ နသူစွဲဃး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအရ့ဒိၣ် လၢအဘူးဒီးပှၤလၢအသူစွဲ WA Notify လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covid-19န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကဲထီၣ်ဝဲလၢအကတီၢ်အံ  CDC (Center for Disease Control- w>yXRCm w>ql;w>qg  vD>c.o;)အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး Covid-19 အတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိၥ်သးဒီး တၢ်အးလီၤက့ၤပှၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ န့ၣ်လီၤ.

4.    တၢ်မနုၤကဲထီၣ်အသးသ့ ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်လဲၣ်.

ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနလီတဲစိအံၤ ကတဲဖျါနၤ websiteဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်လၢနကြၢးမၤခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး မ့ၢ််နကဘၣ်တၢ်သမံသမိးနၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ််းကျိၤလၢ နကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီး ဒီတဒၢနသးဒီး တၢ်အဂံၢ်ထံးလၢ ကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤဒီးလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ website အပူၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.

5.    ယနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤဘၢ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤဒ်လဲၣ်.

WA Notify မ့ၢ်ဝဲအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိသူၣ်ထီၣ်အသးလၢ Google Apple Exposure Notifications စဲးဖီကဟၣ်ပီညါႇ လၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်သိး ကဒီသဒၢ ၦၤသူတၢ်ဖိအနီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်လီၤ. ၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤကျဲအံၤ တထၢဖှိၣ်မ့တမ့ၢ်တဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး Google, Apple,  0.&S.w.ကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ -, Washington State Department of Health (DOH), မ့တမ့ၢ် ၦၤသူတၢ်ဖိအဂၤ နီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်အံၤ နီၢ်ကစၢ်တဂၤအတၢ်ဘၣ်သးမၤကလီ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. ၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုထၢဝဲလၢကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် ကဟးထီၣ်သ့ကိးဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဒီသဒၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်, လူၤပိၥ်ထွဲ WA အတၢ်ပၥ်ဖျါလၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်တက့ၢ်.

6.    ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19ဒီး မ့ၢ်ပှၤဂၤသ့ၣ်ညါဝဲသ့ဧါ.

တသ့ဘၣ်. WA Notifyအံၤ တပၥ်ဖျါနဂ့ၢ်နကျိၤဆူပှၤဂၤဘၣ်. ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီဒီး ကသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤလၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ လၢအပူၤကွံာ် 14 သီအပူၤန့ၣ်မၤကွၢ်အသးဒီး ဘၣ်တၢ် ထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တသ့ၣ်ညါဝဲလၢ မ့ၢ်မတၤမတၤဒီး တၢ်အံၤကဲထီၣ်အသးဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

7.    မ့ၢ်ပဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒ်သိး ပကသူ WA Notify ဧါ.

WA Notify အံၤမ့ၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်အခီလီန့ၣ်လီၤ.

8.    WA Notifyအံၤ ကမၤစၢၤ Washington လီၢ်ခၢၣ်သးကဝီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဝဲလၢ ဒ်ၦၤအါဂၤသူဝဲ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဒီး တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီးအါထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢ ဟီၣ်ကဝီၤဒိၣ်သၢခါလၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ မ့မ့ၢ်ဒၣ်လဲၣ်လၢၦၤနီၣ်ဂံၢ်စှၤဂၤတဖၣ်သူဝဲ WA Notify မၤစှၤလီၤဝ COVID-19ဲ တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သံတၢ်ၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ႇ တၢ်အိၣ်ယံၤလိာ်သးႇ ဒီး တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သးစှၤစှၤအသိးႇ WA Notify မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဂၤတခါလၢ မၤစၢၤဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

9.    WA Notify အံၤ ပၥ်ဖျါဝဲ ဖဲလၢ ပမ့ၢ်ဟးဆူလီၢ်ကဝီၤဂုၤဂၤဧါ.

လိၣ်လီၤ.   နမ့ၢ်ဟးဆူလီၢ်ကဝီၤအဂုၤဂၤဒီး appလၢ ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ Apple/Google Technologyဒီး နလီတဲစိအံၤကဆီတလဲအသးလၢ နီၢ်ဂံၢ်ပတြီၢ်လၢ လီၢ်ကဝီၤလၢနလဲၤတၢ်အလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တလိၣ်လၢနကဆီတလဲတၢ််တမံၤမံၤလၢန app settings န့ၣ်ဘၣ်. နမ့ၢ်သုးနသးဆူ ဝၣ်ၡ့ၣ်တၢၣ် အဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ယံၥ်ဒီး နကြၢးမၤသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်လၢလီၢ်ကဝီၤအသီ ဒ်သိးနကန့ၢ်ဘၣ် လီၢ်ကဝီၤအတၢ်မၤစၢၤဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်လီၤ.

10.    ဘၣ်မနုၤအဃိပလိၣ်ဘၣ် တၢ်လူၤကွၢ်ခီၣ်လီၢ်ဒီး WA Notify န့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်လူၤကွၢ်ခီၣ်လီၢ်အံၤ ကဲဘျုးလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢ ဆံဆဲၣ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလီၤ. WA Notifyအံၤ မၤစၢၤတၢ်အိၣ်သးအံၤ တအိၣ်ဖျိအိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ.  အအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိလီၤ. နမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covid-19ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကကိးနၤဒီး ကသံကွၢ်နၤဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢ အထံၣ်လိၥ်သးဒီးနၤတဖၣ်လီၤ. နတဲဖျါထီၣ်ပှၤလၢ နဆ့ၣ်နီၤလၢအကပၤလၢ သိလ့ၣ်အဖီခိၣ် တသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် သုမ့ၢ်သူ WA Notifyဒီး ပှၤလၢအဆ့ၣ်နီၤလၢနကပၤလၢ သိလ့ၣ်အပူၤအံၤစ့ၣ်ကီး တၢ်ကဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤဒီး တၢ်အံၤ မ့ၢ်ခီၣ်ခါလၢ ကဒုးစှၤလီၤ Covid-19အတၢ်ရၤလီၤဆူ အဝဲ အသကိးဒီး အဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့စုဒီး တၢ်သူမဲၥ်ဒီတဒၢစ့ၣ်ကီး Covid-19အတၢ်ရၤလီၤ စ့ၣ်ကီးလီၤ.

11.    WA Notify ကဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဂၤအဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၥ်ထဲလဲၣ်.

ဖဲပှၤလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covid-19 အံၤ မ့ၢ်အိးထီၣ်တၢ်ပၥ်ပနီၣ် အနီၢ်ဂံၢ်လၢ WA Notify ဒီး လၢ ၂၄နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၢ် ဟ့ၣ်ပလီၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ.

12.    ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢ WA Notify သ့စ့ၣ်ကီးဧါ.

သ့ဝဲလီၤ. ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤ အဘျီအါတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၣ်အီၤ တၢ်ကစီၣ်အသီအသီတဖၣ်လီၤ.

13.    ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး မ့ၢ်ပကဘၣ်တဲ WA Notify ဒ်လဲၣ်.

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကဃုသ့ၣ်ညါနၤဒီး ကသံကွၢ်ဝဲ မ့ၢ်နသူ WA Notify န့ၣ်လီၤ.  နမ့ၢ်သူ WA Notify န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ကသုးကျဲၤဝဲလၢ တၢ်ပၥ်ပနီၢ်အနီၢ်ဂံၢ်ဒီး နကဘၣ်နုၥ်လီၤလၢ WA Notifyန့ၣ်လီၤ. တၢ်အနီၢ်ဂံၢ်အံၤ တစၢဃၥ်ဃုၥ်ဒီး နနီၢ်ကစၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ တသ့ၣ်ညါပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤခီဖျိ app ဖဲလၢနနုၥ်လီၤလၢနနီၢ်ဂံၢ် ဘၣ်. ၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤလီၤ.   'ပှၤမ့ၢ်ပၥ်ဖျါ ပှၤအနီၢ်ဂံၢ်အါဒီး တၢ်ဒီတဒၢ
Covid-19အတၢ်ရၤလီၤအံၤ ကဲဘျုးဝဲလီၤ.

14.    ပမ့ၢ်တ့ၢ်လီၤ WA Notifyလၢ လီတဲစိဒီး ပကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤလိၣ်ဝဲဖဲ:
1.    ယမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး Covd-19
2.    ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19

ပမ့ၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covidဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ ကဃုသ့ၣ်ညါနၤဒီး ကသံကွၢ်ဝဲ မ့ၢ်နသူ WA Notify န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်သူ WA Notify န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ကသုးကျဲၤဝဲလၢ တၢ်ပၥ်ပနီၢ်အနီၢ်ဂံၢ်ဒီး နကဘၣ်နုၥ်လီၤလၢ WA Notifyန့ၣ်လီၤ. တၢ်အနီၢ်ဂံၢ်အံၤ တစၢဃၥ်ဃုၥ်ဒီး နနီၢ်ကစၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်ဘၣ်. တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်အံၤ တသ့ၣ်ညါပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤခီဖျိ app ဖဲလၢနနုၥ်လီၤလၢနနီၢ်ဂံၢ် ဘၣ်. ၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤလီၤ.  'ပှၤမ့ၢ်ပၥ်ဖျါ ပှၤအနီၢ်ဂံၢ်အါဒီး တၢ်ဒီတဒၢ Covid-19အတၢ်ရၤလီၤအံၤ ကဲဘျုးဝဲလီၤ.

ဖဲလၢ WA Notify တဲဖျါလၢ ပဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်တခါခါန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢနလီတဲစိအံၤ ကတဲဖျါနၤ websiteဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ လၢတၢ်လၢနကြၢးမၤခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒီး မ့ၢ််နကဘၣ်တၢ်သမံသမိးနၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ််းကျိၤလၢ နကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီး ဒီတဒၢနသးဒီး တၢ်အဂံၢ်ထံးလၢ ကစံးဆၢနတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤဒီးလူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ website အပူၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ အတဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဖျိဖျိဖျါဖျါဘၣ်လီၤ.

15.    တၢ်သူစွဲ WA Notifyအံၤ မၤလၢၥ်ကလီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး ဟံးန့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် အါဝဲဧါ.

တအါဝဲဘၣ်. တၢ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သးအတမၤဘၣ်ဒိ လီတဲစိ အဂံၢ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢ dataအဂီၢ် ဖဲပမ့ၢ်သူ Bluetooth Low Energy technology န့ၣ်လီၤ.

16.    ဒ်သိး WA Notifyအံၤကမၤတၢ်အဂီၢ် လိၣ်ပအိးထီၣ် Bluetooth ဧါ.

လိၣ်လီၤ.  WA Notifyအံၤ ဘၣ်ထွဲဒီး Bluetooth Low Energyအဃိ Bluetoothအံၤ ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤ ဒ်သိးကဃုထံၣ်ဘၣ်ပှၤလၢတၢ်ကပိၥ်ကပၤအဂီၢ်လီၤ.

17.    မ့ၢ်လိၣ်လၢပကဘၣ်အိးထီၣ် လီတဲစိ ဒ်သိး WA Notifyအံၤ ကမၤတၢ်အဂီၢ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notifyအံၤမၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံသ့ဝဲလီၤ.

18.    WA Notifyအံၤ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ ပမ့ၢ်တဘၣ်ဂၥ်ဒီးတၢ်ဆါ ဒ်လဲၣ်.

WA Notifyအံၤလိၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ပၥ်ပနီၢ်အနီၢ်ဂံၢ်လၢ ပှၤလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်ဒီး Covid-19 ခီဖျိ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အနီၢ်ဂံၢ်အံၤ တစၢဃၥ်ဃုၥ်ဒီး နီၢ်တဂၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. နီၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်တၢ်အိးထီၣ်ဝံၤဒီး WA Notifyအံၤ ဒုးဘၣ်လိၥ်ဝဲဒီး ပှၤလၢအသူတၢ်တဂၤလၢ အအိၣ်တ့ၢ််လၢအကပိၥ်ကပၤ သ့ဝဲဒီး ဒုးသ့ၣ်ညါဝဲတၢ်လၢ အကဲထီၣ်သ့ သ့ဝဲလီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဘၣ်ဃးဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဒီးနၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  

19.    မ့ၢ် WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဆီၣ်ထွဲလီတဲစိၤချုးစိၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်ဧါ.

ပှၤစူးကါလီတဲစိ iPhone တဖၣ် စူးကါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ သ့ဖဲနတၢ်မၤအကျဲသနူ လၢအမၤတၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ -

 • iOS အကလုာ် 13.7 မ့တမ့ၢ် လၢခံကတၢၢ် (လၢ iPhone 6s, 6s Plus, SE မ့တမ့ၢ် အသီတဖၣ်အဂီၢ်)
 • iOS အကလုာ် 12.5 (လၢ iPhone 6, 6 plus, 5s အဂီၢ်)

ပှၤလၢအသူ Android တဖၣ်စူးကါ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါသ့ဖဲ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး န Android လီတဲစိလၢအအိၣ်ဒီး Bluetooth Low Energyဒီး Android အကလုာ် 6 (API 23) ဒီးဆူအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

20.    တၢ်သူ WA Notifyအံၤအဂီၢ် မ့ၢ်လိၣ်လၢပကအိၣ် ၁၈နံၣ်ဧါ.

တလိၣ်ဘၣ်. WA Notify တသ့ၣ်ညါဒီးတသမံသမိးနသးအနံၣ်အလါဘၣ်.

21.    မ့ၢ် techonology/ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တခါအံၤ ပသူအီၤသ့လၢ ပမ့ၢ်သူ လီတဲစိဒီး ပှၤဂၤသ့ဧါ.

WA Notify တဲဝဲတသ့လၢ မမ့ၢ်မတၤမတသူလီတဲစိ ဖဲလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့ ဘၣ်. နမ့ၢ်သူလီတဲစိဒီးပှၤတဂၤဂၤဒီး ပှၤလၢအသူလီတဲစိအံၤ လိၣ်ဝဲလၢ ကလူၤပိၥ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်နဲၣ်ကျဲဒီး WA Notify မ့ၢ် ပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ.

22.    WA Notifyအံၤ မ့ၢ်ပသူအီၤသ့လၢ iPads ဒီး စဲးဖီကဟၣ်နၣ်ရံၣ် သ့ဧါ.  

တသ့ဘၣ်. တၢ်ဆါကဲထီၣ်သ့အတၢ်ဒုးပလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤထဲလၢ လီတဲစိတဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢipads ဒီး စဲးဖီကဟၣ်နၣ်ရံၣ် အဂီၢ်ဘၣ်.

23.    ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ Washington ရ့ထၢဝဲ တၢ်ဘှါၡဲကျဲတဘိအံၤလဲၣ်.

Washington ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပၢဆှၢတၢ်အဖုႇ လၢအပၣ်ဃုာ် တဘံၣ်တၢ်ဘၢဒီး ကမျၢၢ်တၢ်သဘျ့ၦၤစဲၣ်နီၤတဖၣ် ဒီးၦၤတဝၢဖိအါဂၤႇ လၢကသမံသမိး Apple/Google တၢ်ဘှါၡဲအကျဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဖုအံၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတ့ၢ်ဝဲ တၢ်လုၢ်ဖိဟံးန့ၢ်တၢ်လၢ အခီၣ်ထံးသူၣ်ထီၣ်အသးလၢ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ နဲၣ်ဖျါတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့ႇ အိၣ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢအဂၢၢ်အကျၢၤ ဒီး ဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

24.    Washington လီၢ်ကဝီၤအံၤမ့ၢ် အသုးကျဲၤတၢ်ဒ်သိး ပှၤလၢ တသူလီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ် အကန့ၢ်ဘၣ်တၢ် တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

WA Notify တမ့ၢ်ဝဲတၢ်ပီးတၢ်လီအဂၤတခါလၢ မၤစၢၤဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လူၤထွဲခီၣ်လီၢ်ဒီး တၢ်ဂုၤဂၤတဖၣ် အံၤကဲဘျုးလၢ ပှၤလၢအအိၣ်လၢ Washington အဂီၢ် တကးဒံးဘၣ်ပှၤလၢအတသူ လီတဲစိအဂီၢ် စ့ၣ်ကီးလီၤ. တၢ်သူမဲၥ်ဒီတဒၢ, တၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိၥ်သး, တၢ်ပၥ်ပနီၢ်တၢ်အိၣ်စုးအိၣ်ရိ အနီၢ်ဂံၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပှၤကိးဂၤမၤသ့န့ၣ်လီၤ.

25.    ယမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤယ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဆူကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အအိၣ်န့ၣ်လီၤ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်.

Washington ကီၢ်စဲၣ်ဆူၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤ (Department of Health (DOH) အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤမၤတၢ်ကဲထီၣ် လိၣ် ထီၣ်ထဲလဲၣဒီးပမၤတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤ သ့န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဒီးကျဲတအိၣ်နီတ ဘိလၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအမ့ၢ်နၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲ DOH ဧိၤနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤသ့ဒီးထဲဒၣ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

26.    WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤစူးကါတၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ် နီၤလီၤ အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ် တၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤနတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်န့ၣ်, တၢ်ဒီသဒၢဒံးနနီၢ်က စၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တထၢဖှိၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဒီးကျဲတအိၣ်နီတ ဘိလၢကဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢအမ့ၢ်နၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ထဲ Washington ကီၢ်စဲၣ် DOH ဧိၤထံၣ်ကီၢ်စဲၣ်-ပတီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤသ့, လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်လၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်အဒိအံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါအနီၣ်ဂံၢ် ခီဖျိ WA ပှၤစူးကါတၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤ သးအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအစံၢ်လီၤတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢကဟးဃုသ့ၣ်ညါပှၤတဖၣ်အဲၣ်ဒိးကွၢ်ထံဆိကမိၣ်ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. 
 • ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢမၤကွၢ်သးဖျါလၢဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 ဘၣ်ဆၣ်တအိၣ်ဘူးထဲန့ၣ်ညါဘၣ် မ့တမ့ၢ် တယံာ်တလၢကဲၢ်ဆိးလၢပှၤတဂၤလၢအ အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးတၢ်ဆါလၢတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢပကကွၢ်ထံဆိကမိၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲလၢအဆၢတဲာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ဆါ လၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအပူၤအံၤတၢ်ကြၢးမၤဘၣ် လိာ်အီၤဧါန့ၣ်လီၤ. 

27.    ဖဲယစူးကါ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢယ iPhone လီတဲစိအဖီခိၣ်သ့အခါ, ယကြၢးအိးထီၣ် မ့တမ့ၢ် အိးထီၣ် "တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်အိၣ်" နီၣ်ဆီၣ်ဧါ. 

နကးတံာ်ဃာ်န့ၣ်အိၣ်ခ့ၣ်လီၤ, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်နၤလၢနကအိးထီၣ်ဖဲနမ့ၢ်လဲၤတၢ် က့ၤတၢ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်အချၢအခါ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ယံာ်တကတီၢ် အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ဂာ်အိၣ်အိးထီၣ်အခါ, နမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဖဲနလဲၤဆူတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအကျိၤ အကျဲ လၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအလီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူးကါ iPhone လီတဲစိတဖၣ် ထၢနုာ်လီၤဟီၣ်ကဝီၤတဘျုးဘ့ၣ်သ့ ဘၣ်ဆၣ် ပာ်ပနီၣ်သ့ထဲဒၣ်ဟီၣ်ကဝီၤတခါဧိၤလၢကမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. နတလိၣ်တြူၢ်သံကွံာ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢတခါလၢဟီၣ်က ဝီၤအသီတခါကမၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအစူးကါ Android တဖၣ် ထၢနုာ်လီၤတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါအဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်အမ့ၢ် WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢကီၢ်စဲၣ်တဘျုးဘ့ၣ်သ့ ဘၣ်ဆၣ်စူးကါသ့ထဲဒၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်စဲးဖီကဟၣ်အကျိၤအကျဲတခါလၢ အဘၣ် လိာ်ဖိးမံဒီး WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤလၢကမၤတၢ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

28.    ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤ စူးကါဘဲးထြံၣ်အါမးလဲၣ်.

နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တလၢာ်ဘဲးထြံၣ်ထဲန့ၣ်ညါဘၣ်. ဘဲးထြံၣ်လၢနစူးကါအီၤလၢနပီးလီအဖီခိၣ် ဒုးနဲၣ်ဘဲးထြံၣ်အမျးကယၤလၢအစူးကါ အသးလၢတသီစုာ်စုာ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်အမ့ၢ် WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. အဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအါတက့ၢ်တမၤတၢ်ဒီတနၤကျၢၤဘၣ်. WA စ့ၢ်ကီးတမၤတၢ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အံၤသမံသမိး နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ် ကျၢၤအီၤတသ့တဖၣ်ကိးစှၤနၣ်ရံၣ်တဘျီလၢကဘၣ်လိာ်ဒီးပှၤစူးကါတၢ်ဖိလၢအမၤကွၢ် အသးဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်အံၤဟ့ၣ်ပလီၢ်နၤကသ့ဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ဆါတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, အဒိ, အဲး(ပ)အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်တမၤတၢ်ဖဲနမံအခါန့ၣ်, WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ် ညါကဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်စူးကါဘဲးထြံၣ်အမျးကယၤအါအါဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီတမ့ၢ်လၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤစူးကါဘဲးထြံၣ်အါအါဘၣ် - မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်စူးကါဘဲးထြံၣ်စှၤကိာ်ဖိလၢအမျးကယၤအါန့ၣ်လီၤ. 

29.    မ့ၢ်ယကမၤန့ၢ်စဲးဖီကဟၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကျိၤအကျဲတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအဲး(ပ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ Android လီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ်သ့ဧါ.

သ့လီၤ. Google ဒုးအိၣ်ထီၣ်အံမ့(လ) လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢ ကဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး မ့တမ့ၢ် တၢ်နဲၣ်ကျဲအါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အံမ့(လ) exposure-notifications-api-support@google.com

30.    Washington ထုးထီၣ်ရၤလီၤ WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ ကျိာ် 29 ကျိာ်အပူၤ ဒီးဘၣ်မနုၤအဃိလၢယထံၣ်ထဲအဲကလံးကျိာ်ဒီးစပ့ၣ်ကျိာ်ဧိၤလၢ Google Play စတိအပူၤလဲၣ်.

WA တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ မၤတၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢကျိာ်လၢတၢ်ပာ်အီၤအသံအမံ လၢ ပှၤစူးကါတၢ်အလီတဲစိအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ထဲတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအကလုာ်တခါဧိၤ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မ့ၢ်ဟဲဖျါထီၣ်တမံၤလၢ်လၢ် - တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ, အဒိ - ကဖျါထီၣ်လၢပှၤစူးကါတၢ် ဘၣ်သးကျိာ် 29 ကျိာ်လၢ Washington ကီၢ်စဲၣ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ခါခဲအံၤတၢ်ကစီၣ်အသီ

စးထီၣ်ဖဲလါယူၤ 26, 2020 န့ၣ်, ပှၤကိးဂၤဒဲးအိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ ကဘၣ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ မ့တမ့ၢ် ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ဒီး အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး 6 ခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) မ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတနီၤကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူး တၢ်ဆါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်အဃိ ဘၣ်ဆၣ်အလီၢ်တအိၣ်လၢပှၤကိး ဂၤဒဲးကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အုၣ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်မၤက စၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကိး ဂၤဒဲးလၢတဖံးမၤတၢ်အိၣ်ထဲတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲလါမ့ၤ 31 သီန့ၣ်, ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် Inslee ဆဲးမၤထီထီၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၤ တူာ်ကွံာ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးလဲစဲၤခံတုၤလၢလါယူၤလံ 28 လၢတၢ်စူးကါကဲဘျုးဂံၢ်သဟီၣ် လီတဲစိဘူး လဲဒီးထံဧိၤနိဧိၤအပှ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဘၣ်ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လၢကကိးလီတဲစိ ဆူဟံၣ်ဃီတၢ်စူးကါကဲဘျုးအခီပနံာ်လိၤလိၤဒ်သိးကသံကွၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်အတၢ်လံာ်တၢ်ငါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်ဆဲးမၤထီထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်လၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တုၤလၢလါအီးကူာ် 1 န့ၣ်လီၤ. နဟီၣ်ခိၣ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် မ့ၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ် တစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူကီၢ်စဲၣ်ပီၣ်ရီဂံၢ်ခိၣ်သ့ၣ်၀ဲၤဒၢးဒီးပာ်တ့ၢ်လီၤနတၢ်ကစီၣ်ဖဲ (833) 660-4877 ဒီးဃုထၢနီၣ်ဂံၢ် 1 သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤကကိးစိက့ၤနၤလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

COVID-19 မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

COVID-19 မ့ၢ်တၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤန့ၣ်လီၤႋ ရၤလီၤသးသ့လၢတၢ်ကဆဲ ဒီးတၢ်ကူး တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤဂၤတဖၣ် ဃုာ်ဒီးတၢ်နူးဆဲးလိာ်သး ဒီးတၢ်အီၣ်ဃုာ်သကိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထံတၢ်နိန့ၣ်လီၤႋ

အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ

COVID-19 အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကူး ကသါတလၢသါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တ ဖၣ်ခံမံၤအံၤအစှၤကတၢၢ်တမံၤမံၤ- တၢ်လိၤကိၢ် တၢ်ဂိၢ်ကနိး တၢ်ကနိးကစုၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂိၢ်ကနိး တၢ်တကံတကး ခိၣ်ဆါ ကိာ်ဘူၢ်ဘိဆါ အီၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါတၢ်အရီၢ် မ့တမ့ၢ် တနၢဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မတၤအိၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်ႋ

ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် ပှၤသးနံၣ်ကိးပတီၢ်ဒဲးလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂုၤဂၤတဖၣ်ဒီးပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်လၢကဆူးက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ်ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ

ဒီသဒၢကဟုကယာ်လီၤနနီၢ်ကစၢ်ဒီးနပှၤတ၀ၢ-

 • အိၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဖဲအသ့ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲနမ့ၢ်ဆိးက့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • စူးကါတၢ်ကံာ်ညးကးဘၢမဲာ်ဖဲဟးလၢကမျၢၢ်အကျါတက့ၢ်ႋ
 • အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးဒီးပှၤဂၤအစှၤကတၢၢ်ဃုခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) တက့ၢ်ႋ
 • သ့ကဆှီနစုခဲအံၤခဲအံၤဒီးစူးကတၢ်မၤကဆှီစုတက့ၢ်ႋ
 • ကးဘၢနသးဖဲနကူးဒီးကဆဲအခါတက့ၢ်ႋ
 • ဖီၣ်ဘူးနမဲာ်သၣ်တဂ့ၤႋ
 • မၤကဆှီတၢ်လီၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်လၢနဟံၣ်ပူၤတက့ၢ်ႋ
 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဆဲးကျၢနကသံၣ် သရၣ်ဒီးဃ့မၤကွၢ်သးတက့ၢ်ႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ် ဆဲးကျၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကွၢ်ထွဲစဲ ထၢၣ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤတက့ၢ်ႋ နတၢ်အုၣ်ကီၤမ့ၢ်တအိၣ် ဆဲးကျၢနလီၢ်က၀ီၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဃး COVID-19 ဒီးတၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့-

တၢ်အိးထီၣ်က့ၤ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်- Safe Start Plan

လၢကမၤပတုာ်စၢၤ COVID-19 တၢ်ရၤလီၤသးအဂီၢ်, ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် Inslee ဃ့ဘၣ် ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ပှၤကီၢ်စဲၣ်ဖိတ ဖၣ်လၢကအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လွံၢ်ပတီၢ်လၢတၢ်အိးထီၣ်က့ၤမုၢ် ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ခီၣ်ထံၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ကဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤလွံၢ်ပတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အကျဲလၢခါခဲအံၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၤတၢ်ပျဲမ့ၢ်၀ဲ-

 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကါဒိၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်လၢပနံာ်ရိကျး တၢ်ဒၢသိလ့ၣ်အသိ တၢ်လဲၤမၤန့ၢ် ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်လဲၤဖံးလဲၤမၤတၢ်လၢအမ့ၢ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အကါဒိၣ်တမံၤ မ့တမ့ၢ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤ လၢတၢ်ပျဲအိးထီၣ်က့ၤသးလၢ ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်အ Safe Start plan ဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်လဲၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်က့ၤစိာ်အီၣ်ဆူဟံၣ်လၢတၢ်အီၣ်ကျးအိၣ်ဘူးတံၢ်ႋ တၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ်အိးထီၣ်သး အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်အီၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စးထီၣ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတီၢ် 2 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်လဲၤဟးကသုၣ်ကသီဆူတၢ်ချၢဒီးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်စီၤစုၤ ယံၤလိာ်သးဃုခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) န့ၣ်လီၤႋ ဟးကသုၣ်ကသီသးလၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဘူးဒီး ဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤဒ်သိးကဟးဆှဲး COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသးလၢနပှၤတ၀ၢပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • စူးကါကီၢ်စဲၣ်ကရၢၢ်တဖၣ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢမုၢ်ဆါခီလၢတၢ်တခွဲညၣ် တၢ်ဟးခးအီၣ်တၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်ကသုၣ်ကသီသးအဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲတၢ်အိၣ်ဒဲဖဲကီၢ်စဲၣ်ကရၢၢ်တဖၣ်လၢခီၣ် ထံၣ်တဖၣ်အပူၤအစှၤကတၢၢ်ကအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတီၢ် 2 န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤ

တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး

နတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့ၢ်ဆူကွံာ်န့ၣ် နခွဲးယာ်ကြၢးဘၣ်လၢတၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်မၤပှဲၤလီၤတၢ်ဃ့အီၣ်လိးထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 သ့န့ၣ်လီၤႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါသတြိာ်မၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်လၢပကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂၤလၢအကလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒုးအိၣ်ပူၤဖျဲးဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်-

 • ဟ့ၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အပနီၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ် တဖၣ်လၢကျိာ်လၢအနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၤကတၢၢ်ႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးအကျဲႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ကဆှီစုဒီးတၢ်မၤကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤဒီးလၢအဘၣ်အကျဲတက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢဆိးက့အိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် နတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသး မုာ်အဂ့ၢ်သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိလိၤလိၤဆူ Department of Labor & Industries ဖဲ 800-423-7233 သ့န့ၣ် လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်ဖဲ COVID19 ကတီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ Employment Security Department(တၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဘံၣ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ 855-829-9243 သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နဒိးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအခွဲးယာ်လၢတလၢာ်စ့ မ့တမ့ၢ် လၢအပှ့ၤဆံးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ Health Care Authority ဖဲ 1-855-923-4633တက့ၢ်. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

Alien Emergency Medical (AEM) တၢ်လုၢ်ဘၢပၣ်ဃုာ် မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢပှၤတဖၣ်လၢ အကြၢးထီၣ်ဘးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်ဒီးတတုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးတပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ် 5 နံၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Help Me Grow ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-800-322-2588 န့ၣ် ပာ်ဖျါန့ၢ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်တဖၣ်လၢနခွဲးယာ်တုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်အီၤဒီးပတံထီၣ်စၢၤနၤသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • WIC (ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်အိၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်တိာ်ကျဲၤ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဖိဒံဖိသၣ် ပှၤမိၢ်ဒၢဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဒီသဒၢဟုးသးလၢ Take Charge Program(တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဟံးမူဒါအိၣ်ဒီးကံၢ်စီ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိာ်ကျဲၤကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိသၣ်ဆံးအဂီၢ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အီမိၢ်နုၢ်ထံ
 • အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ဒုးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်စၢၤပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ Covid-19 ဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အဂီၢ်, ဒ်အမ့ၢ် Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်အဂုၤဂၤလၢဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤ-

 • တၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်ကဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်ဘၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ်ဒီး ICE ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဒိးကွၢ်ဘၣ်သးလၢ COVID-19 အဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤ မ့တမ့ၢ် လၢဟ့ၣ်စှၤဘၣ်အပှ့ၤန့ၣ် တမၤဘၣ်ဒိနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံထီၣ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိပတီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ
 • နကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်အဖိးသဲစးလၢပတံထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးတၢၣ်ပီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဘၣ်ဃးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံး န့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 တက့ၢ်ႋ
 • တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနခွဲးယာ်လၢကပတံထီၣ် မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ကဲထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) တၢ်သိၣ်တၢ် သီဖီလာ်အဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢအကြၢးဒီး ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘူးလဲ ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီခွဲး လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်ပှၤတဂၤလၢအဆိးက့ဒီး Covid-19 မ့တမ့ၢ် လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဖဲနမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်န့ၢ်ဒီးဘဲရၢးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်တအိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ESD တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်လံာ်တီလံာ်မီအကလုာ်ဂုၤဂၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့မ့ၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤကစၢ်လၢဃုမၤန့ၢ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ တၢ်ပတံထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်စ့က ဒွဲလၢတၢ်တတၢၢ်တနါလၢ Small Business Administration အဂီၢ်န့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် လၢနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံထီၣ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကဲထီၣ်ဘၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ Public Charge (ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဖီလာ်အဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီလၢ Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) အဂီၢ်- ပှၤကတိၤခဲၣ်စၢၤတၢ်တဖၣ်အါဂၤဟ့ၣ် ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကြၢးဆဲးစူးကါ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအခွဲးယာ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်အိၣ်သးတခါစုာ်စုာ်လီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢနသးမ့ၢ်တကျၢၤဘၣ်ဃးနတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်သးပတီၢ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ်န့ၣ် နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီး တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပီၢ်ရီတဂၤ မ့တမ့ၢ် Department of Justice (DOJ) ခၢၣ်စးလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်သ့ၣ်ညါ တူၢ်လိာ်ပာ်ကဲတဂၤန့ၣ်လီၤႋ နဃုမၤန့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ရီတဂၤလၢ American Immigration Lawyers Association သ့န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် နကွၢ်ဘၣ်ဖဲ DOJ တၢ်ကရၢကရိပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်သ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ်ပာ်ကဲ သ့န့ၣ်လီၤႋ

ORIA အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ်လၢ-

 • တၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ႋ
 • တၢ်အံးထွဲရဲၣ်ကျဲၤပှၤသးစၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမှံၤတုာ်ပှၢ်တီၤတဖၣ် ပှၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ကၠိဖိတဖၣ် ဒီးဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤအညီနုၢ်တဖၣ်အိးထီၣ်သးလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤအကျဲဖဲ COVID-19 ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ဲၤဒၢးအိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတဖၣ်လၢကပတံထီၣ်စၢၤနၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးရဲၣ်ကျဲၤစၢၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး လီၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကျိၣ်စ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိ စၢၤမၤစၢၤ အခွဲးယာ်ဆဲးမၤအါထီၣ်သးတုၤလၢလါစဲးပတ့ဘၢၣ် 30, 2020 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤအဂ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 360-890-0691 တက့ၢ်ႋ

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် တၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ဆှၢ ခီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢဘူးတံၢ်/တံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဒုးဃာ်အီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲအဂုၤဂၤန့ၣ် နဆဲးကျၢ Washington Immigrant Solidarity Network (၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ရိဖှိၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်) ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-844-724-3737 သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

သးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်သးဂဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ ကမ့ၢ်တၢ်အညီနုၢ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် နပှၤသးဘိတဖၣ်ကလီၤဘှံးလီၤတီၤ သူၣ်အုးသးအုး ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် မ့တမ့ၢ် သးဒိၣ်သးဖျိသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႋ နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်ႋ တၢ်ဃုန့ၢ်ဒီးဃ့ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤမဲာ်ဆှးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤကိးဂၤဒဲးခီၣ်ဆၢဘၣ်တၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်အိၣ်သးလၢကျဲလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနမၤအီၤသ့မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤနသး နဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးနပှၤတ၀ၢလၢနမၤ အီၤသ့အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲကတီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ မ့ၢ်နထံၣ်လိာ်သး ဒီးဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်လိာ်က့ၤသးဒိးတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကသါ ယိာ်ယိာ်ဒီးတၢ်စူၢ်ထီၣ်သး တၢ်ဂဲၤထီၣ်ကပၢၤတစဲးတမှဲး မ့တမ့ၢ် မံဘၣ်မုာ်မုာ်တနၤဧါႋ ဟံးတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လၢကွၢ်ထွဲလီၤဘၣ်က့ၤသးမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကါဒိၣ် ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် မၤစှၤ လီၤစၢၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ

ကိးလီတဲစိဆူ Washington Listens ဖဲ 1-833-681-0211 တက့ၢ်ႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခီၣ်ဆၢဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဂီၢ်, ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါတၢ်ကိးအီၤလၢ Washington Listens န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢစူးကါဘၣ်၀ဲ Washington Listens တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကရဲၣ် ကျဲၤမၤကယါလီၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိအ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Washington Listens အိၣ်လၢပှၤအိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်ဒ်သိး ကကတိၤဘၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်လီၤဆီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤကိးလီတဲစိတဖၣ်ဒိး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဒုးဘျးစဲန့ၢ်အီၤဆူပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတပာ်ဖျါပှၤအမံၤအသၣ်ဘၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤဒီးအဲၣ်ဒိးလၢကစံးကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ် ကျဲအိၣ်၀ဲတနီၤန့ၣ်လီၤႋ

 • Disaster Distress Helpline ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဆိအချ့လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဂီၢ်လၢပှၤလၢ အတူၢ်ဘၣ် တၢ်သးဆီၣ်သနံး လၢသးဂ့ၢ်၀ီဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တတၢာ်တနါ ကဲထီၣ်သးလၢန့ဆၢၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိပှၤကညီမၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-985-5990 တက့ၢ်ႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအ ခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ်ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤႋ
 • Crisis Connections အိၣ်ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အလီကျိၤ 24 နၣ်ရံၣ်လၢအဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ ဆူပှၤလၢအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ပူၤအနီၢ်ကစၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးတံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ King ခီၣ်ထံးပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကိးလီတဲစိဆူl 1-866-427-4747 တက့ၢ်ႋ
 • National Suicide Prevention Lifeline ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် လၢပှၤလၢဆိးကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤသံလီၤက့ၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အပှၤသဘိတဖၣ်ကိးလီတဲစိဆူ lifeline ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိး တဖၣ်အဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 တက့ၢ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ် နွံပူၤ 7 သီလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤလီၤဆီလၢသုးလီၢ်လံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 ဒီးစံၢ်လီၤ 1 တက့ၢ်. နမ့မ့ၢ်ပှၤနၢ်တအၢဒီးပှၤအနၢ်ဃၢန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-799-4889 တက့ၢ်ႋ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဖိတဂၤလၢသးနံၣ် 18 နံၣ် မ့တမ့ၢ် သးစၢ်န့ၢ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကလီတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့လၢ ကၠိန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် အခွဲးအိၣ်လၢကၠိအတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအါမံၤန့ၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်တီၣ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ ဒီးပာ်လီၤန့ၢ်အီၤဖဲတၢ်စံၣ်လီၤကၠိအလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်သိလ့ၣ် ပတုာ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆဲးကျၢနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဟီၣ်က၀ီၤဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီ တၢ်အီၣ်အလီၢ်တက့ၢ်ႋ

မ့မ့ၢ်ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် မိၢ်အသီတဖၣ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢသးနံၢ်ယဲၢ်နံၣ်ဆူဖီလာ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ Department of Health အပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် (WIC) တၢ်တိာ်ကျဲၤ သ့နၣ် လီၤႋ ကျိာ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-866-632-9992 တက့ၢ်ႋ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သးနၢၣ်တဖၣ်ကဆီတလဲဘၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပံး ကွံာ်၀ဲတၢ်လဲၤနုာ်အကျဲခီဖျိလၢတၢ်မၤလိာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအါထီၣ်ဖဲ Covid-19 ကတီၢ်အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤကိးဆိလီတဲစိတချုးနလဲၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ Norwest Harvest မ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ် ခၢၣ်သနၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်တဖုန့ၣ်လီၤႋ ဒိလီၤန၀့ၢ်အမံၤလၢလံာ်ကွီၢ်ပူၤလၢလွံၢ်နၢၣ်ကွီၤအဟ့လၢ စုစ့ၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤမဲာ်သၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်မုၢ်ထီၣ်တကပၤန့ၣ် နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်သ့ဖဲ Second Harvestန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢနခီၣ်ထံၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤလၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်တဖၣ်လၢ နဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သးဘၣ်ဆီၣ်သနံးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီဖျၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တနီၤလၢကဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢဃုာ်ဒီးနဖိတဖၣ်အဂီၢ်-

ကိးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၢ်အမုာ်တတီၤဒီးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်တက့ၢ်ႋ ကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဘၣ်ကျိာ်လၢအ၀ဲ သ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးပျံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကနၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်လိာ်သးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ်လၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤကျိၤကျဲတက့ၢ်ႋ

အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ချုးထီၣ်တၢ်ကစီၣ် မၤစှၤလီၤတၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်နါစိၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ကစီၣ်လၢအမၤအါထီၣ်နတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါပာ် သူၣ်ပာ်သး (ဒီးမၤစှၤလီၤ) လၢတၢ်လုၢ်ဘၢန့ၢ်တၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကစီၣ်လၢနဖိတဖၣ်ကွၢ်ဘၣ် အီၤဘၣ်ဃးတၢ်ဆါသတြိာ်အဂ့ၢ်အါထဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပညိၣ်န့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်ဒီးဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤအီၤတၢ်အိၣ်သးလၢခါခဲအံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • စံးကတိၤဘၣ်ဃးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်ႋ
 • မၤစၢၤအီၤဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်တ့တၢ်ဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ်တက့ၢ်ႋ
 • ပာ်ဖျါဆှံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကမူၣ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်ဃးဒီးဘဲရၢး ဃၢ်လၢအရၤလီၤသးဒီးတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်တဖၣ်တမ့ၢ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါအသီလၢဒုးကဲထီၣ် COVID-19 ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤမုာ်အီၤဒီးသးစူၤလၢအဖီခိၣ်တစဲးတက့ၢ်ႋ
 • သံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးနဖိတဖၣ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးညီနုၢ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်အိၣ်သး ဆီတလဲသးအခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်မံအဆၢကတီၢ် တၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကမၤဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်လၢအကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် နဟံၣ်ဖိဃီဖိအသးလၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးလၢတၢ်အိၣ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဖးလံာ်လဲၢ် တၢ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူ တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် တၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် (တၢ်ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤလၢအ့ထၢၣ်နဲး) အဂီၢ်တက့ၢ်
 • သ့ၣ်ညါလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးသယုၢ် တၢ်ဘျဲသး တၢ်ပျံၤလၢကဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ခီၣ်ဆၢအညီနုၢ် လၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးအတၢ်အိၣ်သးပူၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆါသတြိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဒုးပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲစၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအကဲဘျုးလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးလုၢ်လၢ်အလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်လၢသးနံၣ် 60 ဆူဖီခိၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢကဆိးက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ်ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤႋ လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိပူၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤသူၣ်ခ့သးပှၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကျဲလၢကမၤစှၤ လီၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တက့ၢ်ႋ

 • မၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်စှၤလၢကလဲၤပှ့ၤဘၣ်တၢ်လၢပနံာ်ရိကျးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကါဒိၣ်အဂုၤဂၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးသ့ကဆှီဘၣ်အစုတဘျီဃီဖဲအဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ မၤကဆှီဘၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢပှၤအါဂၤစူးကဃုာ်အီၤ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ် ဒီးဒၢးတဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်ႋ
 • ပှၤလၢနဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတဂၤမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အီၤလၢနမၤအီၤသ့အဂ့ၤကတၢၢ်တက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်စူးကါဘၣ်အနီၢ်က စၢ်ဒၢးဒီးတၢ်လုၢ်ထံဒၢးလီၤဆီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤကဆှီဘၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ် လၢပှၤအါဂၤစူးကဃုာ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤဒီးမၤလီၤတံၢ်လၢပှၤလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤကိးဂၤဒဲးကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဖဲဆၢကတီၢ်လၢပှၤတဂၤဂၤဆိးက့ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်န့ၢ်တၢ်ဆါလီၤတံၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤတဖၣ်