COVID-19 (ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါဃၢ်အသီ) - တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်

COVID-19 ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အဂ့ၢ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤကိးလီတဲစိ 1-800-525-0127 ဒီးစံၢ်လီၤ # တက့ၢ်ႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤ တက့ၢ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤစးထီၣ်အိးထီၣ်သးဖဲဂီၤ 6 နၣ်ရံၣ်တုမုၢ်နၤ 10 နၣ်ရံၣ် မုၢ်ဆၣ်-မုၢ်ဖီဖး ဒီးဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ်- ဟါ 6 နၣ်ရံၣ်လၢမုၢ်ဘူၣ်နံၤ-မုၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ

ခါခဲအံၤတၢ်ကစီၣ်အသီ

စးထီၣ်ဖဲလါယူၤ 26, 2020 န့ၣ်, ပှၤကိးဂၤဒဲးအိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤတဖၣ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ ကဘၣ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ မ့တမ့ၢ် ကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ဒီး အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သး 6 ခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) မ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတနီၤကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူး တၢ်ဆါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်အဃိ ဘၣ်ဆၣ်အလီၢ်တအိၣ်လၢပှၤကိး ဂၤဒဲးကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အုၣ်သးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်မၤက စၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကိး ဂၤဒဲးလၢတဖံးမၤတၢ်အိၣ်ထဲတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲလါမ့ၤ 31 သီန့ၣ်, ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် Inslee ဆဲးမၤထီထီၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၤ တူာ်ကွံာ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးလဲစဲၤခံတုၤလၢလါယူၤလံ 28 လၢတၢ်စူးကါကဲဘျုးဂံၢ်သဟီၣ် လီတဲစိဘူး လဲဒီးထံဧိၤနိဧိၤအပှ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဘၣ်ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လၢကကိးလီတဲစိ ဆူဟံၣ်ဃီတၢ်စူးကါကဲဘျုးအခီပနံာ်လိၤလိၤဒ်သိးကသံကွၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်အတၢ်လံာ်တၢ်ငါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်ဆဲးမၤထီထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်တစိၢ်တလီၢ်လၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တုၤလၢလါအီးကူာ် 1 န့ၣ်လီၤ. နဟီၣ်ခိၣ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် မ့ၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ် တစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူကီၢ်စဲၣ်ပီၣ်ရီဂံၢ်ခိၣ်သ့ၣ်၀ဲၤဒၢးဒီးပာ်တ့ၢ်လီၤနတၢ်ကစီၣ်ဖဲ (833) 660-4877 ဒီးဃုထၢနီၣ်ဂံၢ် 1 သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤကကိးစိက့ၤနၤလီတဲစိန့ၣ်လီၤႋ

COVID-19 မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

COVID-19 မ့ၢ်တၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤန့ၣ်လီၤႋ ရၤလီၤသးသ့လၢတၢ်ကဆဲ ဒီးတၢ်ကူး တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤဂၤတဖၣ် ဃုာ်ဒီးတၢ်နူးဆဲးလိာ်သး ဒီးတၢ်အီၣ်ဃုာ်သကိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထံတၢ်နိန့ၣ်လီၤႋ

အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ

COVID-19 အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကူး ကသါတလၢသါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တ ဖၣ်ခံမံၤအံၤအစှၤကတၢၢ်တမံၤမံၤ- တၢ်လိၤကိၢ် တၢ်ဂိၢ်ကနိး တၢ်ကနိးကစုၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂိၢ်ကနိး တၢ်တကံတကး ခိၣ်ဆါ ကိာ်ဘူၢ်ဘိဆါ အီၣ်တၢ်တသ့ၣ်ညါတၢ်အရီၢ် မ့တမ့ၢ် တနၢဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မတၤအိၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်လဲၣ်ႋ

ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် ပှၤသးနံၣ်ကိးပတီၢ်ဒဲးလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂုၤဂၤတဖၣ်ဒီးပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အဒိၣ်လၢကဆူးက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ်ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ

ဒီသဒၢကဟုကယာ်လီၤနနီၢ်ကစၢ်ဒီးနပှၤတ၀ၢ-

 • အိၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဖဲအသ့ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲနမ့ၢ်ဆိးက့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • စူးကါတၢ်ကံာ်ညးကးဘၢမဲာ်ဖဲဟးလၢကမျၢၢ်အကျါတက့ၢ်ႋ
 • အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးဒီးပှၤဂၤအစှၤကတၢၢ်ဃုခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) တက့ၢ်ႋ
 • သ့ကဆှီနစုခဲအံၤခဲအံၤဒီးစူးကတၢ်မၤကဆှီစုတက့ၢ်ႋ
 • ကးဘၢနသးဖဲနကူးဒီးကဆဲအခါတက့ၢ်ႋ
 • ဖီၣ်ဘူးနမဲာ်သၣ်တဂ့ၤႋ
 • မၤကဆှီတၢ်လီၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်လၢနဟံၣ်ပူၤတက့ၢ်ႋ
 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 အတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဆဲးကျၢနကသံၣ် သရၣ်ဒီးဃ့မၤကွၢ်သးတက့ၢ်ႋ နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ် ဆဲးကျၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကွၢ်ထွဲစဲ ထၢၣ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤတက့ၢ်ႋ နတၢ်အုၣ်ကီၤမ့ၢ်တအိၣ် ဆဲးကျၢနလီၢ်က၀ီၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဃး COVID-19 ဒီးတၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့-

တၢ်အိးထီၣ်က့ၤ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်- Safe Start Plan

လၢကမၤပတုာ်စၢၤ COVID-19 တၢ်ရၤလီၤသးအဂီၢ်, ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် Inslee ဃ့ဘၣ် ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ပှၤကီၢ်စဲၣ်ဖိတ ဖၣ်လၢကအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လွံၢ်ပတီၢ်လၢတၢ်အိးထီၣ်က့ၤမုၢ် ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ခီၣ်ထံၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ကဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤလွံၢ်ပတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အကျဲလၢခါခဲအံၤတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အီၤတၢ်ပျဲမ့ၢ်၀ဲ-

 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကါဒိၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လဲၤပှ့ၤတၢ်လၢပနံာ်ရိကျး တၢ်ဒၢသိလ့ၣ်အသိ တၢ်လဲၤမၤန့ၢ် ကသံၣ်ကသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်လဲၤဖံးလဲၤမၤတၢ်လၢအမ့ၢ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အကါဒိၣ်တမံၤ မ့တမ့ၢ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤ လၢတၢ်ပျဲအိးထီၣ်က့ၤသးလၢ ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်အ Safe Start plan ဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်လဲၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်က့ၤစိာ်အီၣ်ဆူဟံၣ်လၢတၢ်အီၣ်ကျးအိၣ်ဘူးတံၢ်ႋ တၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ်အိးထီၣ်သး အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစှၤလီၤတၢ်အီၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စးထီၣ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတီၢ် 2 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်လဲၤဟးကသုၣ်ကသီဆူတၢ်ချၢဒီးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်စီၤစုၤ ယံၤလိာ်သးဃုခီၣ်ယီၢ် (2 မံထၢၣ်) န့ၣ်လီၤႋ ဟးကသုၣ်ကသီသးလၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢအိၣ်ဘူးဒီး ဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤဒ်သိးကဟးဆှဲး COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသးလၢနပှၤတ၀ၢပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • စူးကါကီၢ်စဲၣ်ကရၢၢ်တဖၣ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢမုၢ်ဆါခီလၢတၢ်တခွဲညၣ် တၢ်ဟးခးအီၣ်တၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်ကသုၣ်ကသီသးအဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ပျဲတၢ်အိၣ်ဒဲဖဲကီၢ်စဲၣ်ကရၢၢ်တဖၣ်လၢခီၣ် ထံၣ်တဖၣ်အပူၤအစှၤကတၢၢ်ကအိၣ်လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတီၢ် 2 န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤ

တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး

နတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့ၢ်ဆူကွံာ်န့ၣ် နခွဲးယာ်ကြၢးဘၣ်လၢတၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဘၣ်မၤပှဲၤလီၤတၢ်ဃ့အီၣ်လိးထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုး ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 သ့န့ၣ်လီၤႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်

ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါသတြိာ်မၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်လၢပကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂၤလၢအကလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လၢကဒုးအိၣ်ပူၤဖျဲးဘၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်-

 • ဟ့ၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး COVID-19 အပနီၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ် တဖၣ်လၢကျိာ်လၢအနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၤကတၢၢ်ႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိာ်သးအကျဲႋ
 • ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သ့ကဆှီစုဒီးတၢ်မၤကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤဒီးလၢအဘၣ်အကျဲတက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢဆိးက့အိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်အတၢ်အိၣ်ပူၤဖျဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် နတီၣ်ထီၣ်တၢ်သူၣ်တမံသး မုာ်အဂ့ၢ်သ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိလိၤလိၤဆူ Department of Labor & Industries ဖဲ 800-423-7233 သ့န့ၣ် လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်ဖဲ COVID19 ကတီၢ်န့ၣ် နကိးလီတဲစိဆူ Employment Security Department(တၢ်န့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤဘံၣ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤ) ဖဲ 855-829-9243 သ့န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နဒိးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအခွဲးယာ်လၢတလၢာ်စ့ မ့တမ့ၢ် လၢအပှ့ၤဆံးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ Health Care Authority ဖဲ 1-855-923-4633တက့ၢ်. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ

Alien Emergency Medical (AEM) တၢ်လုၢ်ဘၢပၣ်ဃုာ် မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢပှၤတဖၣ်လၢ အကြၢးထီၣ်ဘးန့ၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်ဒီးတတုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးတပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ် 5 နံၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Help Me Grow ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-800-322-2588 န့ၣ် ပာ်ဖျါန့ၢ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်တဖၣ်လၢနခွဲးယာ်တုၤထီၣ်ဘးန့ၢ်အီၤဒီးပတံထီၣ်စၢၤနၤသ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • WIC (ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တၢ်အိၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်တိာ်ကျဲၤ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဖိဒံဖိသၣ် ပှၤမိၢ်ဒၢဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဒီသဒၢဟုးသးလၢ Take Charge Program(တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဟံးမူဒါအိၣ်ဒီးကံၢ်စီ)
 • တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်တိာ်ကျဲၤကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိသၣ်ဆံးအဂီၢ်
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်အီမိၢ်နုၢ်ထံ
 • အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ဒုးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်စၢၤပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ Covid-19 ဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အဂီၢ်, ဒ်အမ့ၢ် Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်အဂုၤဂၤလၢဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤ-

 • တၢ်တဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်ကဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်ဘၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အပတီၢ်ဒီး ICE ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဒိးကွၢ်ဘၣ်သးလၢ COVID-19 အဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤ မ့တမ့ၢ် လၢဟ့ၣ်စှၤဘၣ်အပှ့ၤန့ၣ် တမၤဘၣ်ဒိနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံထီၣ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ထံဖိကီၢ်ဖိပတီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ
 • နကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်အဖိးသဲစးလၢပတံထီၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးတၢၣ်ပီၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဘၣ်ဃးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံး န့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-318-6022 တက့ၢ်ႋ
 • တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢနခွဲးယာ်လၢကပတံထီၣ် မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် ကဲထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) တၢ်သိၣ်တၢ် သီဖီလာ်အဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နကအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢအကြၢးဒီး ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဘူးလဲ ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီခွဲး လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်ပှၤတဂၤလၢအဆိးက့ဒီး Covid-19 မ့တမ့ၢ် လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဖဲနမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်န့ၢ်ဒီးဘဲရၢးအဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ အလီၢ်တအိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ESD တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်လံာ်တီလံာ်မီအကလုာ်ဂုၤဂၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • နမ့မ့ၢ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤကစၢ်လၢဃုမၤန့ၢ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ တၢ်ပတံထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်စ့က ဒွဲလၢတၢ်တတၢၢ်တနါလၢ Small Business Administration အဂီၢ်န့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် လၢနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကပတံထီၣ်ခိၣ်ဂီၤဟ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကဲထီၣ်ဘၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢ Public Charge (ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဖီလာ်အဃိဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီလၢ Public Charge(ပဒိၣ်တၢ်အပှ့ၤ) အဂီၢ်- ပှၤကတိၤခဲၣ်စၢၤတၢ်တဖၣ်အါဂၤဟ့ၣ် ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ကြၢးဆဲးစူးကါ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအခွဲးယာ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်အိၣ်သးတခါစုာ်စုာ်လီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး၀ဲလၢနသးမ့ၢ်တကျၢၤဘၣ်ဃးနတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်သးပတီၢ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ်န့ၣ် နကြၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီး တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပီၢ်ရီတဂၤ မ့တမ့ၢ် Department of Justice (DOJ) ခၢၣ်စးလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်သ့ၣ်ညါ တူၢ်လိာ်ပာ်ကဲတဂၤန့ၣ်လီၤႋ နဃုမၤန့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ရီတဂၤလၢ American Immigration Lawyers Association သ့န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် နကွၢ်ဘၣ်ဖဲ DOJ တၢ်ကရၢကရိပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်သ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ်ပာ်ကဲ သ့န့ၣ်လီၤႋ

ORIA အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢကမၤစၢၤဘၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တဖၣ်လၢ-

 • တၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂီၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ႋ
 • တၢ်အံးထွဲရဲၣ်ကျဲၤပှၤသးစၢ်ႋ
 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမှံၤတုာ်ပှၢ်တီၤတဖၣ် ပှၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ကၠိဖိတဖၣ် ဒီးဂုၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်တိာ်ကျဲၤအညီနုၢ်တဖၣ်အိးထီၣ်သးလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤအကျဲဖဲ COVID-19 ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ဲၤဒၢးအိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတဖၣ်လၢကပတံထီၣ်စၢၤနၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တန့ၢ်ဖံးန့ၢ်မၤ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးရဲၣ်ကျဲၤစၢၤန့ၢ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး လီၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကျိၣ်စ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီး ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိ စၢၤမၤစၢၤ အခွဲးယာ်ဆဲးမၤအါထီၣ်သးတုၤလၢလါစဲးပတ့ဘၢၣ် 30, 2020 န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤအဂ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 360-890-0691 တက့ၢ်ႋ

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးပှၤနုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် တၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ဆှၢ ခီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢဘူးတံၢ်/တံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဒုးဃာ်အီၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤဘၣ်ထွဲအဂုၤဂၤန့ၣ် နဆဲးကျၢ Washington Immigrant Solidarity Network (၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်တၢ်ရိဖှိၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်) ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤ ဖဲ 1-844-724-3737 သ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

သးဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်သးဂဲၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ ကမ့ၢ်တၢ်အညီနုၢ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် နပှၤသးဘိတဖၣ်ကလီၤဘှံးလီၤတီၤ သူၣ်အုးသးအုး ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် မ့တမ့ၢ် သးဒိၣ်သးဖျိသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႋ နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်ႋ တၢ်ဃုန့ၢ်ဒီးဃ့ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤမဲာ်ဆှးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤကိးဂၤဒဲးခီၣ်ဆၢဘၣ်တၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်အိၣ်သးလၢကျဲလီၤဆီလိာ်သးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနမၤအီၤသ့မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤနသး နဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးနပှၤတ၀ၢလၢနမၤ အီၤသ့အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲကတီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ မ့ၢ်နထံၣ်လိာ်သး ဒီးဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်လိာ်က့ၤသးဒိးတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဧါႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကသါ ယိာ်ယိာ်ဒီးတၢ်စူၢ်ထီၣ်သး တၢ်ဂဲၤထီၣ်ကပၢၤတစဲးတမှဲး မ့တမ့ၢ် မံဘၣ်မုာ်မုာ်တနၤဧါႋ ဟံးတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လၢကွၢ်ထွဲလီၤဘၣ်က့ၤသးမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢကါဒိၣ် ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤတၢ်ဃုန့ၢ်တၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် မၤစှၤ လီၤစၢၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးသ့န့ၣ်လီၤႋ

ကိးလီတဲစိဆူ Washington Listens ဖဲ 1-833-681-0211 တက့ၢ်ႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခီၣ်ဆၢဘၣ် COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အဂီၢ်, ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါတၢ်ကိးအီၤလၢ Washington Listens န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢစူးကါဘၣ်၀ဲ Washington Listens တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကရဲၣ် ကျဲၤမၤကယါလီၤတၢ်သးဆီၣ်သနံးဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိအ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Washington Listens အိၣ်လၢပှၤအိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်ဒ်သိး ကကတိၤဘၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်လီၤဆီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤကိးလီတဲစိတဖၣ်ဒိး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်ဒုးဘျးစဲန့ၢ်အီၤဆူပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤတပာ်ဖျါပှၤအမံၤအသၣ်ဘၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤဒီးအဲၣ်ဒိးလၢကစံးကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ် ကျဲအိၣ်၀ဲတနီၤန့ၣ်လီၤႋ

 • Disaster Distress Helpline ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဆိအချ့လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အဂီၢ်လၢပှၤလၢ အတူၢ်ဘၣ် တၢ်သးဆီၣ်သနံး လၢသးဂ့ၢ်၀ီဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တတၢာ်တနါ ကဲထီၣ်သးလၢန့ဆၢၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိပှၤကညီမၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-985-5990 တက့ၢ်ႋ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်စံးဆၢလီတဲစိအ ခါ တဲဘၣ်နကျိာ်ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်ႋ တၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ်ကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤႋ
 • Crisis Connections အိၣ်ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အလီကျိၤ 24 နၣ်ရံၣ်လၢအဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ ဆူပှၤလၢအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ပူၤအနီၢ်ကစၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးတံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤစၢၤဘၣ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ King ခီၣ်ထံးပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢ လီတဲစိအလိၤအိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကိးလီတဲစိဆူl 1-866-427-4747 တက့ၢ်ႋ
 • National Suicide Prevention Lifeline ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် လၢပှၤလၢဆိးကမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤသံလီၤက့ၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အပှၤသဘိတဖၣ်ကိးလီတဲစိဆူ lifeline ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိး တဖၣ်အဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 တက့ၢ်ႋ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီကျိၤအိၣ်လၢ 24 နၣ်ရံၣ် နွံပူၤ 7 သီလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအလီကျိၤလီၤဆီလၢသုးလီၢ်လံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤႋ ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-273-8255 ဒီးစံၢ်လီၤ 1 တက့ၢ်. နမ့မ့ၢ်ပှၤနၢ်တအၢဒီးပှၤအနၢ်ဃၢန့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-799-4889 တက့ၢ်ႋ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဖိတဂၤလၢသးနံၣ် 18 နံၣ် မ့တမ့ၢ် သးစၢ်န့ၢ်အံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကလီတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့လၢ ကၠိန့ၣ်လီၤႋ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ် တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် အခွဲးအိၣ်လၢကၠိအတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအါမံၤန့ၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်တီၣ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ ဒီးပာ်လီၤန့ၢ်အီၤဖဲတၢ်စံၣ်လီၤကၠိအလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်သိလ့ၣ် ပတုာ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆဲးကျၢနတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဟီၣ်က၀ီၤဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီ တၢ်အီၣ်အလီၢ်တက့ၢ်ႋ

မ့မ့ၢ်ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် မိၢ်အသီတဖၣ်ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢသးနံၢ်ယဲၢ်နံၣ်ဆူဖီလာ်န့ၣ် နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ Department of Health အပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် (WIC) တၢ်တိာ်ကျဲၤ သ့နၣ် လီၤႋ ကျိာ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂီၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-866-632-9992 တက့ၢ်ႋ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သးနၢၣ်တဖၣ်ကဆီတလဲဘၣ်အတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကပံး ကွံာ်၀ဲတၢ်လဲၤနုာ်အကျဲခီဖျိလၢတၢ်မၤလိာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအါထီၣ်ဖဲ Covid-19 ကတီၢ်အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤကိးဆိလီတဲစိတချုးနလဲၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ Norwest Harvest မ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ် ခၢၣ်သနၣ်ကရၢမၤသကိးတၢ်တဖုန့ၣ်လီၤႋ ဒိလီၤန၀့ၢ်အမံၤလၢလံာ်ကွီၢ်ပူၤလၢလွံၢ်နၢၣ်ကွီၤအဟ့လၢ စုစ့ၣ်ဖဲပှာ်ယဲၤမဲာ်သၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဆိးလၢ ၀ၣ်ခၠံၣ်ထၢၣ်မုၢ်ထီၣ်တကပၤန့ၣ် နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်သ့ဖဲ Second Harvestန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢနခီၣ်ထံၣ်လၢပှာ်ယဲၤသန့အံၤလၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဂံၢ်ခၢၣ်သနၢၣ်တဖၣ်လၢ နဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ဆၢကတီၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သးဘၣ်ဆီၣ်သနံးလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီဖျၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တနီၤလၢကဟံးစုရဲၣ်ကျဲၤဘၣ်တၢ်အိၣ်သးလၢဃုာ်ဒီးနဖိတဖၣ်အဂီၢ်-

ကိးတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်လီၢ်အမုာ်တတီၤဒီးဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်တက့ၢ်ႋ ကွၢ်ဆိကမိၣ်လၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒီးဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်လၢတၢ်ကစူးကါဘၣ်ကျိာ်လၢအ၀ဲ သ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီဒီးပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးပျံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကနၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်လိာ်သးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ်လၢလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လၢပှာ်ယဲၤကျိၤကျဲတက့ၢ်ႋ

အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ချုးထီၣ်တၢ်ကစီၣ် မၤစှၤလီၤတၢ်ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်နါစိၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ကစီၣ်လၢအမၤအါထီၣ်နတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါပာ် သူၣ်ပာ်သး (ဒီးမၤစှၤလီၤ) လၢတၢ်လုၢ်ဘၢန့ၢ်တၢ်ကစီၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကစီၣ်လၢနဖိတဖၣ်ကွၢ်ဘၣ် အီၤဘၣ်ဃးတၢ်ဆါသတြိာ်အဂ့ၢ်အါထဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပညိၣ်န့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢကသံကွၢ်တၢ်ဒီးဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤအီၤတၢ်အိၣ်သးလၢခါခဲအံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • စံးကတိၤဘၣ်ဃးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒီးမၤဂၢၢ်ကျၢၤန့ၢ်အီၤတက့ၢ်ႋ
 • မၤစၢၤအီၤဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်တ့တၢ်ဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂုၤဂၤတဖၣ်တက့ၢ်ႋ
 • ပာ်ဖျါဆှံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကမူၣ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်ဃးဒီးဘဲရၢး ဃၢ်လၢအရၤလီၤသးဒီးတၢ်သါထီၣ်သါလီၤအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါခဲလၢာ်တဖၣ်တမ့ၢ်ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးတၢ်ဆါအသီလၢဒုးကဲထီၣ် COVID-19 ဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤမုာ်အီၤဒီးသးစူၤလၢအဖီခိၣ်တစဲးတက့ၢ်ႋ
 • သံကွၢ်လီၤတံၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီးနဖိတဖၣ်လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးညီနုၢ်ပတီၢ် မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်အိၣ်သး ဆီတလဲသးအခါန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်မံအဆၢကတီၢ် တၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကမၤဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်လၢအကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် နဟံၣ်ဖိဃီဖိအသးလၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးလၢတၢ်အိၣ်သးအဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဖးလံာ်လဲၢ် တၢ်ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူ တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် တၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် (တၢ်ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤလၢအ့ထၢၣ်နဲး) အဂီၢ်တက့ၢ်
 • သ့ၣ်ညါလၢတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးသယုၢ် တၢ်ဘျဲသး တၢ်ပျံၤလၢကဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါ တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်ပျံၤနါစိၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ခီၣ်ဆၢအညီနုၢ် လၢတၢ်သးဆီၣ်သနံးအတၢ်အိၣ်သးပူၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆါသတြိာ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဒုးပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ထွဲစၢၤနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအကဲဘျုးလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးလုၢ်လၢ်အလုၢ်အပှ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်လၢသးနံၣ် 60 ဆူဖီခိၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢကဆိးက့ဘၣ်နးနးကလဲၣ်ခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်လီၤႋ လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိပူၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤသူၣ်ခ့သးပှၢ်န့ၣ် ဃုသ့ၣ်ညါကျဲလၢကမၤစှၤ လီၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တက့ၢ်ႋ

 • မၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်စှၤလၢကလဲၤပှ့ၤဘၣ်တၢ်လၢပနံာ်ရိကျးဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကါဒိၣ်အဂုၤဂၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးသ့ကဆှီဘၣ်အစုတဘျီဃီဖဲအဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ မၤကဆှီဘၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢပှၤအါဂၤစူးကဃုာ်အီၤ တၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ် ဒီးဒၢးတဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်ႋ
 • ပှၤလၢနဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတဂၤမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါက့ၢ်ပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပာ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အီၤလၢနမၤအီၤသ့အဂ့ၤကတၢၢ်တက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်စူးကါဘၣ်အနီၢ်က စၢ်ဒၢးဒီးတၢ်လုၢ်ထံဒၢးလီၤဆီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤကဆှီဘၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ် လၢပှၤအါဂၤစူးကဃုာ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤဒီးမၤလီၤတံၢ်လၢပှၤလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤကိးဂၤဒဲးကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဖဲဆၢကတီၢ်လၢပှၤတဂၤဂၤဆိးက့ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ဂာ်န့ၢ်တၢ်ဆါလီၤတံၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤတဖၣ်