ໂຄວິດ 19 (ໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ) – ຂໍ້ມູນ, ການບໍລິການ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນລັດວໍຊິງຕັນ

ສາຍດ່ວນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19: ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານ, ທຸລະກິດ, ການນັດສັກວັກຊີນ
ແລະ ອື່ນໆ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ-19 ຫຼື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການນັດສັກວັກຊີນ, ກະລຸນາ ໂທຫາ 1‑800‑525-0127 ແລະ ກົດ #. ເມື່ອມີພະນັກງານຮັບສາຍ, ໃຫ້ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການແປພາສາ. ເບີສາຍດ່ວນນີ້ແມ່ນໃຫ້ບໍລິການທຸກວັນ ແລະ ຊົ່ວໂມງບໍລີການແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງ Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ລາຍງານການລະເມີດທຸລະກິດ

ທຸລະກິດ ຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍງານການລະເມີດ, ກະລຸນາໂທຫາເບີສາຍດ່ວນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂ້າງເທິງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ຈະມີຄົນຖາມທ່ານກ່ຽວກັບການລະເມີດ ແລະ ສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກໃນນາມທ່ານ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນການສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກ.

ທ່ານຍັງສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກເປັນພາສາອັງກິດໃນ ໜ້າສຳລັບລາຍງານການລະເມີດສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຖ້າທ່ານບອກຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ມັນອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍ ຖ້າມີຄົນຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດ ເຜີຍຂໍ້ມູນປະຫວັດນັ້ນຕໍ່ທາລະນະ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນປະຫວັດ ທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ RCW 42.56 ຂອງລັດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບພະນັກງານ, ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນ

ໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການແປພາສາ, ສາຍດ່ວນນີ້ ສາມາດໂອນສາຍທ່ານໄປຍັງຄຳແນະນຳ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຕື່ມ ແບບຟອມສອບຖາມສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ຈະມີການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ທ່ານ.

ວັກແຊັງໂຄໂຣນ່າໄວຣັສ (ໂຄວິດ-19)

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ໜ້າກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຂອງພວກເຮົາ

ແຈ້ງການຂອງ WA ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສຳລັບແອັບສະມາດໂຟນ

ຖ້າທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ WA Notify, ລວມທັງວິທີເພີ່ມມັນໃສ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ WANotify.org

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ & ທຸລະກິດ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ

ຖ້າທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ທ່ານສາມາດ ໂທຫາເບີ 1-800-318-6022. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ການແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງໃນລັດພວກເຮົາ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງມີຄວາມປອດໄພ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້:

 • ສຶກສາລູກຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງໂຄວິດ 19 ເປັນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ.
 • ປະຕິບັດແຜນຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.
 • ດໍາເນີນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອເປັນປະຈໍາ.
 • ຮັບປະກັນການລ້າງມືເປັນປະຈໍາ ແລະ ເໝາະສົມ.
 • ຮັບປະກັນວ່າ ໃຫ້ລູກຈ້າງທີ່ເຈັບປ່ວຍໄດ້ພັກຢູ່ທີ່ບ້ານ.

ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການລາປ່ວຍແບບໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ທີ່ Department of Labor & Industries ເປັນຫຼາຍພາສາ.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາຍືນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ໂດຍການໂທຫາ Department of Labor & Industries ໂດຍກົງໄດ້ ທີ່ໝາຍເລກ 800-423-7233. ຈະມີ ການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ລູກຈ້າງຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19, ທ່ານສາມາດໂທ ຫາພະແນກປະກັນການຈ້າງງານ ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກ 855-829-9243.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ

ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂປະກັນສຸຂະພາບຟຣີ ຫລື ລາຄາຕໍ່າ. ໂທຫາ Health Care Authority ທີ່ໝາຍເລກ 1-855-923-4633. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ໂຄງການຄອບຄຸມ Alien Emergency Medical (AEM) ແມ່ນໂຄງການສໍາລັບບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີເຫດສຸກ ເສີນທາງການແພດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລື ເປັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດ 5 ປີ.

ເບີຮອດລາຍ Help Me Grow ລັດວໍຊິງຕັນ ຕາມໝາຍເລກ 1-800-322-2588 ສາມາດກໍານົດໂຄງການ ແລະ ບໍລິການສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຂໍສະໝັກເຂົ້າໂຄງການ. ນີ້ຈະລວມມີ:

 • WIC (ໂຄງການໂພສະນາການເດັກ, ເດັກແດງ & ແມ່ຍິງ)
 • ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ
 • ການຄວບຄຸມການເກີດ ຜ່ານໂຄງການເກັບຄ່າ
 • ຄຣີນິກວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບ
 • ເຄື່ອງອຸປະກອນຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການຊ່ວຍປ້ອນນົມລູກ
 • ເຂົາເຈົ້າຍັງມີໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານຕ່າງໆ.
ຂໍ້ມູນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ລີ້ໄພ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຂໍ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຊາວອົບພະຍົບ. ສິ່ງສໍາ ຄັນອື່ນໆບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຮູ້:

 • ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນິກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຊສະຖານະການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ກັບ ICE.
 • ການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ເຂົ້າເຖິງການກຸສົນ ຫລື ການຮັກສາທາງການແພດຫລຸດລາຄາ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການຂໍບັດຂຽວ ຫລື ການເປັນພົນລະເມືອງ.
 • ທ່ານຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ໃຫ້ໂທຫາໝ າຍເລກ 1-800-318-6022.
 • ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຂໍ ເອົາບັດຂຽວ ຫລື ພົນລະເມືອງ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄ່າສາທາລະນະ.
 • ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບໂຄງການພັກທາງການແພດ ແລະ ພັກເພື່ອຄອບຄົວລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອດູແລໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫລື ດູແລຕົວທ່ານເອງ ຖ້າທ່ານ ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງກ່າວນີ້. ESD ຈະຍອມຮັບເອົາເອກະສານປະເພດອື່ນໆຫລາຍເອກະສານ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສະໝັກຂໍເງິນກູ້ສຸກເສີນຈາກ ອົງການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Small Business Administration) ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບບັດຢູ່ອາໄສ ຫຼື ສັນຊາດ.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ແນະນຳວ່າ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງທ່ານ ຫຼື ສະຖານະຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ທະນາຍຄວາມສຳລັບຊາວອົບພະຍົບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຄົນອົບພະຍົບ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ Department of Justice (DOJ). ທ່ານອາດຈະສາມາດຊອກຫາທະນາຍຄວາມໄດ້ຜ່ານສະມາຄົມທະນາຍຄວາມສຳລັບຊາວອົບພະຍົບຂອງອາເມລິກາ ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ DOJ.

ORIA ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ດ້ວຍ:

 • ການຊອກຫາວຽກ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມວຽກ.
 • ການຊ່ວຍເຫລືອການຍ້າຍຖິ່ນຖານ.
 • ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເຍົາວະຊົນ.
 • ການຊ່່ວຍຜູ້ລີ້ໃພທີ່ເປັນຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກ, ນັກຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ໂຄງການປົກກະຕິ ຍັງເປີດແບບທາງໄກ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ຫ້ອງການມີບໍລິການໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານຂໍສະໝັກວຽກ ຫລື ຫວ່າງງານ, ຊ່ວຍການສຶກສາຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ທ່ານມີທີ່ພັກ. ມາດຖານ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງການແພດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອເງິນສົດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແມ່ນຈະ ຖືກຂະຫຍາຍໄປຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020.
 • ສໍາລັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໂທຫາໝາຍເລກ 360-890-0691.

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິດຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ສົ່ງຕົວພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ເບີຮອດລາຍເຄືອຂ່າຍຄວາມສາມັກຄີຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານວໍໍໍ ຊິງຕັນ ທີ່ໝາຍເລກ 1-844-724-3737. ຈະມີການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ສຸຂະພາບດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ

ນີ້ສາມາດເປັນເວລາທີ່ກົດດັນ. ເປັນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ວ່າ ທ່ານ ຫລື ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ອາດຈະຮູ້ສຶກກັງວົນ, ໂສກເສົ້າ, ຢ້ານ ຫລື ອາລົມເສຍ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ. ທາງທີ່ດີແມ່ນໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ.

ທຸກຄົນປະຕິບັດຕ່າງກັນ ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກົດດັນ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ແມ່ນດູແລຕົວທ່ານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດ.

ສິ່ງໃດທີ່ຊ່ວຍທ່ານ ຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຊ່ວງທ້າທາຍເຊັ່ນນີ້? ທ່ານໄດ້ໄປຫາ ແລະ ຕິດຕໍ່ຄືນກັບ ເພື່ອນຝູງ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່? ບາງທີ່ ຫາຍໃຈເລິກເລິກ ແລະ ຍຽດກາຍ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ນອກຫລັບ ຝັນດີ? ການໃຊ້ເວລາ ເພື່ອດູແລຕົວທ່ານເອງ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສຸດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ອາດຈະຄົ້ນຫາຕົວເອງ ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມກົດດັນໄດ້.

ໂທຫາ Washington Listens ທີ່ໝາຍເລກ 1-833-681-0211. ຈະມີການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານ ທາງໂທລະສັບ. ເພື່ອຕອບກັບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19, ລັດວໍຊິງຕັນ ຈະດໍາເນີນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອ ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ Washington Listens. ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂຄງການ Washington Listens ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄຽດທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ 19. ໂຄງການ Washington Listens ຈະມີໃຫ້ແກ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອລົມ ກັບຊ່ຽວຊານການຊ່ວຍເຫລືອ. ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພົວພັນກັບແຫລ່ງຂໍ້ມູນຊຸມຊົນ ໃນເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນວິກິດ ແລະ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ມີສອງສາມທາງເລືອກ.

 • Disaster Distress Helpline ແມ່ນຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຊ່ວງວິກິດການແບບທັນທີ່ ສໍາລັບຄົນ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະສົບບັນຫາຄວາມກົດດັນ ທາງອາລົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫລື ຈາກມືມະນຸດ ແມ່ນ ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-985-5990. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງ ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ. ສາຍຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທຸກວັນ.
 • Crisis Connections ແມ່ນມີສາຍໂທເລື່ອງວິກິດການ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ທັນທີ່ແກ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນວິກິດດ້ານອາລົມ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດມົນທົນ King. ຈະມີການແປປາກເປົ່າ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline ຈະໃຫ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ວິກິການ ສໍາລັບຄົນທີ່ຄິດຂ້າຕົວຕາຍ. ຄົນຮັກຍັງສາມາດໂທຫາສາຍຊ່ວຍຊີວິດ ເພື່ອເອົາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຝູງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255. ເບີຮອດລາຍນີ້ ແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. ຍັງມີສາຍຊ່ວຍເຫລືອສະເພາະແກ່ທະຫານ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກົດ 1. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຫູໜວກ ຫລື ບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ, ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-799-4889.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານ

ຖ້າທ່ານມີລູກອາຍຸ 18 ປີ ຫລື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາອາຫານໄດ້ຟຣີຈາກໂຮງຮຽນ. ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ພິການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫລັກສູດການສຶກສາ ຍັງສາມາດມີເງື່ອນໄຂກິນອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້. ໃນຫລາຍ ກໍລະນີ, ອາຫານເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາສົ່ງ ຫລື ຫວ່າງໄວ້ໃນຈຸດຂອງໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ປ້າຍລົດເມ. ຕິດຕໍ່ຫາ ເມືອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອາຫານຟຣີຫລືບໍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືພາ, ແມ່ໃໝ່ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ອາຫານ ຜ່ານໂຄງການເດັກ, ເດັກແດງ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງ Department of Health. ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານພາສາ, ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-632-9992.

ທະນາຄານອາຫານ ອາດຈະປ່ຽນຊົ່ວໂມງ ຫລື ອາດຈະປິດໃຫ້ເຂົ້າມາເອົາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ກະລຸນາ ໂທຫາໄປເອົາ. Northwest Harvest ແມ່ນເຄືອຂ່າຍ ທະນາຄານອາຫານທົ່ວລັດ. ພິມຊື່ເມືອງຂອງທ່ານ ໃນກ໋ອງດ້ານຊ້າຍຂອງກ໋ອງສີຂຽວ ເທິ່ງເວັບໄຊນີ້.

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນຕາເວັນອອກ ທ່ານສາມາດຊອກຫາທະນາຄານອາຫານໄດ້ທີ່ Second Harvest. ເລືອກເຂດມົນທົນຂອງທ່ານ ໃນເວັບໄຊນີ້ ສໍາລັບລາຍການທະນາຄານອາຫານ ໃນເຂດຂອງທ່ານ.

ບັດເງິນສົງເຄາະດ້ານອາຫານພື້ນຖານ

ບັດເງິນສົງເຄາະດ້ານອາຫານພື້ນຖານ (EBT) ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຊື້ອາຫານ ແລະ ມີໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍ. ພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ສາມາດສະໝັກຂໍເງິນສົງເຄາະນີ້ຢູ່ໃນ ໜ້າອາຫານພື້ນຖານ ໃນເວັບໄຊຂອງພະແນກ ບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ (Department of Social and Health Services, DSHS) ແຫ່ງກຸງວໍຊິງຕັນ.

ໝາຍເຫດ: ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ໂຈະຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ນຳໃຊ້ກັບບຸກຄົນທີ່ບັນລຸນິຕິພາວະແລ້ວບາງຄົນໃນຊ່ວງເກີດວິກິດການນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະນີ້.

ບັດໃນຮູບບແບບເດບິດດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນມີໄວ້ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງຈຳນວນຫຼາຍຄົນ ທີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມທຸກຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເອົາເງິນສົງເຄາະນີ້ກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາຫານປະຈຳລັດ ຂອງ DSHS (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ສໍາລັບຄອບຄົວ

ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບຄອບຄົວທັງໝົດ. ມີບາງເຄັບລັບກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມືກັບ ສະພາບການແບບນີ້ ກັບລູກໆຂອງທ່ານ:

ປຶກສາກັບຄອບຄົວໃນສະຖານທີ່ສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຖາມຄໍາຖາມ. ພິຈາລະນາ ການສົນທະນາແບບແຍກ ກັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ກ່າວເຖິງຄວາມຍ້ານ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຫລຸດຜ່ອນການເປີດຮັບສື່ ຫລື ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ອາດຈະ ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ ຫລື ຄວາມກົນລາຫົນ. ລະວັງເປັນພິເສດວ່າ (ແລະ ຈໍາກັດ) ການຄອບຄຸມຂອງສື່ສັງຄົມ ຫລື ສັງຄົມອອນລາຍຫລາຍປານໃດ ທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ເປີດຮັບ ກ່ຽບກັານລະບາດໃນຄັ້ງນີ້.

ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ໂດຍຄໍາຖາມທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ.

 • ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກວດເບິ່ງເຂົາເຈົ້າ.
 • ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຜ່ານກິດຈະກໍາການແຕ້ມຮູບ ຫລື ອື່ນໆ.
 • ຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໄວຣັສໄດ້ແພ່ເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈທັງໝົດ ທີ່ແມ່ນເຊື້ອໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ສາມາດເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດ ພະຍາດໂຄວິດ 19.
 • ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນເພີ່ມເລັກນ້ອຍ.
 • ກວດຄືນເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານ ຢ່າງປົກກະຕິ ຫລື ເມື່ອສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງ.
 • ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ສອດຄ່ອງກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂມງນອນ, ໂມງອາຫານ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍ.
 • ໃຫ້ມີເວລາເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ບ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ໃນສະຖານະ ການທີ່ກົດດັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການອ່ານໜັງສື, ເບິ່ງໜັງ, ຟັງເພັງ, ຫລີ້ນເກມ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາ (ການສວດມົນ, ການເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ).
 • ຮູ້ໄວ້ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊັ່ນ: ການຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຄວາມເບື່ອນາຍ, ຄວາມຍ້ານຕິດຕໍ່ພະຍາດ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມໂກລາຫົນ ແມ່ນປະຕິກິລິຍາປົກກະຕິ ຕໍ່ກັບສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດ.
 • ຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າວັດທະນາທໍາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)