ໂຄວິດ 19 (ໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ) – ຂໍ້ມູນ, ການບໍລິການ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນລັດວໍຊິງຕັນ

ເບີຮອດລາຍໂຄວິດ 19

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໂຄວິດ 19, ກະລຸນາໂທເບີ 1-800-525-0127 ແລະ ກົດ #. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ. ການບໍລິການຮອດລາຍ ແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 a.m. ເຖິງ 10 p.m. ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ແລະ 8 a.m.-6 p.m. on ວັນເສົາ-ວັນອາທິດ.

ຂໍ້ມູນອັບເດດປະຈຸບັນ

ຮອດວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2020, ປະຊາຊົນໃນລັດວໍຊິງຕັນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຜ້າປິດໜ້າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ໃນຮົ່ມ ຫລື ນອກເຂດສາທາລະນະ ແລະ ບໍ່ສາມາດຢູ່ຫ່າງກັນ 6 ຝຸດ (2 ແມັດ) ຈາກຄົນອື່ນ. ບາງຄົນອາດຈະມີເງື່ອນໄຂສຸຂະພາບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ປອດໄພ ທີ່ຈະໃສ່ຜ້າປິດໜ້າ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜທີ່ຕ້ອງ ໄດ້ສະແດງສິ່ງພິສູດ ວ່າເຂົາເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂທາງການແພດ. ນອກຈາກນີ້, ນາຍຈ້າງທັງໝົດແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງຜ້າປິດໜ້າ ຫລື ໜ້າກາກໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງ ຜູ້ທີີ່່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕົວຄົນດຽວ.

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຜູ້ວ່າການລັດ. Inslee ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາອະນຸຍາດເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ໃນການ ບໍລິການແຍກກັນ ແລະ ຄ່າຕ່າງໆທີ່ຊ້າ ຈົນເຖິງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ສໍາລັບຂະແໜງແຮງງານ, ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ນໍ້າປະປາ. ປະຊາຊົນແມ່ນຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ໂທຫາບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນູປະໂພກ ໂດຍກົງ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຈ່າຍຄ່າບໍລິການຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ວ່າການລັດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາອະນຸຍາດເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ໃນການຖອນສິດເຊົ່າ ຈົນເຖິງວັນທີ 1 ສິງຫາ. ຖ້າເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຫລື ຜູ້ຈັດການຊັບສິນ ກໍາລັງຝ່າຝືນກອບອະນຸຍາດເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສາມາດໂທຫາຫ້ອງການໄອຍະການສູງສຸດຂອງລັດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເບີ (833) 660-4877 ແລະ ເລືອກ ທາງເລືອກ 1. ສະມາຊິກພະນັກງານຈະໂທຫາກັບທ່ານເອງ.

ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ນພະຍາດແນວໃດ?

ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ນພະຍາດທີ່ເຈັບປ່ວຍທາງເດີນຫາຍໃຈ. ມັນເປັນເຊື້ອແຜ່ກະຈາຍ ຜ່ານການຈາມ ແລະ ໄອ, ການສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບບຸກຄົນອື່ນ ລວມທັງການຈັບມື ແລະ ກິນອາຫານ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມຮ່ວມກັນ.

ອາການພະຍາດຈະເປັນແນວໃດ?

ອາການຫລັກຂອງໂຄວິດ 19 ແມ່ນຈະມີອາການໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍມີອາການເຫລົ່ານີ້: ເປັນໄຂ້, ໜາວສັ່ນຊໍ້າຄືນ, ເຈັບກ້າມເນື້ອ, ເຈັບຫົວ, ເຈັບຄໍ, ສູນເສຍລົດຊາດ ຫລື ກິ່ນ.

ໃຜເປັນຜູ້ສ່ຽງສ່ວນໃຫຍ່?

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ, ຄົນໃນອາຍຸໃດໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທາງການແພດອື່ນໆ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ທີ່ອາດ ຈະມີຄວາມສ່ຽງກວ່າ ທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19.

ປ້ອງກັນຕົວເອງທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ:

 • ພັກຢູ່ທີ່ບ້ານ ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າທ່ານເຈັບປ່ວຍ.
 • ໃຊ້ຜ້າປິດໜ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ.
 • ຢູ່ຫາກຈາກຄົນອື່ນ 6 ຝຸດ (2 ແມັດ).
 • ລ້າງມືຂອງທ່ານເປັນປະຈໍາ ແລະ ໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອລ້າງມື້.
 • ປິດປາກເມື່ອໄອ ແລະ ຈາມ.
 • ຫ້າມສໍາຜັດກັບໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
 • ເຮັດຄວາມສະອາດຜີວໜ້າໃນບ້ານຂອງທ່ານ.
 • ຖ້າທ່ານມີອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍກວດພະຍາດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນຮັກສາສຸຂະພາບເລັ່ງດ່ວນ ໃກ້ກັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພ, ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ການພັກຢູ່ບ້ານແບບສຸຂະພາບດີ:

ການເປີດຄືນລັດວໍຊິງຕັນ: ແຜນ Safe Start

ເພື່ອຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ຂະຫຍາຍເຊື້ອໂຄວິດ 19, ຜູ້ວ່າການລັດ Inslee ໄດ້ຂໍໃຫ້ຊາວເມືອງວໍຊິງຕັນ ພັກຢູ່ທີ່ ບ້ານຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້. ມີແຜນ 4 ໄລຍະ ສໍາລັບການເປີດຄືນທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ແຕ່ລະ ເຂດມົນທົນ ຕ້ອງໄດ້ກ້າວຜ່ານສີ່ໄລຍະດັ່ງກ່າວ.

ກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນປະຈຸບັນ ຈະລວມມີ:

 • ກິດຈະກໍາທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຊໍາ, ການໄປຊື້ເກສ, ການໄປຮັບຢາ ຫລື ໄປຕາມນັດພົບທາງການແພດ.
 • ໄປເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ ຫລື ທຸລະກິດທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນ ຕາມແຜນ Safe Start ຂອງຜູ້ວ່າການລັດ.
 • ເອົາອາຫານກັບໄປກິນຢູ່ບ້ານ ຈາກຮ້ານອາຫານໃກ້ຄຽງ. ຮ້ານອາຫານທີ່ເປີດຄືນ ສໍາລັບການກິນ ອາຫານທີ່ນັ່ງຈໍາກັດ ເລີ່ມໃນໄລຍະ 2.
 • ອອກໄປຍ່າງ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍຂ້າງນອກ ຕາບເທົ່າທີ່ ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 6 ຝຸດ (2 ແມັດ). ສ້າງຄືນເຂດທີ່ໃກ້ກັບບ້ານ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19 ຢູ່ນອກຊຸມຊົນ ຂອງທ່ານ.
 • ໃຊ້ມື້ພັກຜ່ອນຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະ, ທີ່ດິນລັດ ເພື່ອຫາປາ, ລ່າສັດ ແລະ ຈຸດປະສັງພັກຜ່ອນຍ່ອນ ໃຈອື່ນໆ. ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງແຄ້ມຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະຂອງລັດ ໃນເຂດມົນທົນ ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ ຢູ່ໃນໄລຍະ 2.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ & ທຸລະກິດ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ

ຖ້າທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ທ່ານສາມາດ ໂທຫາເບີ 1-800-318-6022. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ

ການແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຄໂຣນາໄວຣັສແມ່ນມີຜົນຕໍ່ກັບລູກຈ້າງ ແລະ ນາຍຈ້າງໃນລັດພວກເຮົາ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງມີຄວາມປອດໄພ, ນາຍຈ້າງຕ້ອງໄດ້:

 • ສຶກສາລູກຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງໂຄວິດ 19 ເປັນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ.
 • ປະຕິບັດແຜນຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.
 • ດໍາເນີນການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອເປັນປະຈໍາ.
 • ຮັບປະກັນການລ້າງມືເປັນປະຈໍາ ແລະ ເໝາະສົມ.
 • ຮັບປະກັນວ່າ ໃຫ້ລູກຈ້າງທີ່ເຈັບປ່ວຍໄດ້ພັກຢູ່ທີ່ບ້ານ.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາຍືນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ໂດຍການໂທຫາ Department of Labor & Industries ໂດຍກົງໄດ້ ທີ່ໝາຍເລກ 800-423-7233. ຈະມີ ການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ລູກຈ້າງຂອງທ່ານ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19, ທ່ານສາມາດໂທ ຫາພະແນກປະກັນການຈ້າງງານ ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກ 855-829-9243.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ

ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂປະກັນສຸຂະພາບຟຣີ ຫລື ລາຄາຕໍ່າ. ໂທຫາ Health Care Authority ທີ່ໝາຍເລກ 1-855-923-4633. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ.

ໂຄງການຄອບຄຸມ Alien Emergency Medical (AEM) ແມ່ນໂຄງການສໍາລັບບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີເຫດສຸກ ເສີນທາງການແພດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລື ເປັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດ 5 ປີ.

ເບີຮອດລາຍ Help Me Grow ລັດວໍຊິງຕັນ ຕາມໝາຍເລກ 1-800-322-2588 ສາມາດກໍານົດໂຄງການ ແລະ ບໍລິການສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຂໍສະໝັກເຂົ້າໂຄງການ. ນີ້ຈະລວມມີ:

 • WIC (ໂຄງການໂພສະນາການເດັກ, ເດັກແດງ & ແມ່ຍິງ)
 • ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ
 • ການຄວບຄຸມການເກີດ ຜ່ານໂຄງການເກັບຄ່າ
 • ຄຣີນິກວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບ
 • ເຄື່ອງອຸປະກອນຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
 • ການຊ່ວຍປ້ອນນົມລູກ
 • ເຂົາເຈົ້າຍັງມີໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ລີ້ໄພ

ຫ້ອງການ Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເຂົາເຈົ້າປັດໃຈ ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ ບັນຫາການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຊັ່ນການເກັບຄ່າສາທາລະນະ. ສິ່ງສໍາ ຄັນອື່ນໆບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງຮູ້:

 • ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນິກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແຊສະຖານະການເປັນພົນລະເມືອງ ຫລື ການຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ກັບ ICE.
 • ການກວດຫາພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ເຂົ້າເຖິງການກຸສົນ ຫລື ການຮັກສາທາງການແພດຫລຸດລາຄາ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການຂໍບັດຂຽວ ຫລື ການເປັນພົນລະເມືອງ.
 • ທ່ານຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ, ໃຫ້ໂທຫາໝ າຍເລກ 1-800-318-6022.
 • ຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານ ຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຂໍ ເອົາບັດຂຽວ ຫລື ພົນລະເມືອງ ພາຍໃຕ້ລະບຽບການຄ່າສາທາລະນະ.
 • ທ່ານອາດຈະມີເງື່ອນໄຂ ສໍາລັບໂຄງການພັກທາງການແພດ ແລະ ພັກເພື່ອຄອບຄົວລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອດູແລໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມີອາການເຈັບປ່ວຍພະຍາດໂຄວິດ 19 ຫລື ດູແລຕົວທ່ານເອງ ຖ້າທ່ານ ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງກ່າວນີ້. ESD ຈະຍອມຮັບເອົາເອກະສານປະເພດອື່ນໆຫລາຍເອກະສານ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ທີ່ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫລືອ, ຂໍສະໝັກສໍາລັບເງິນກູ້ ໄພພິບັດ ຂອງອົງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ອາດຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການຂໍບັດຂຽວ ຫລື ການເປັນພົນລະເມືອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຄ່າສາທາລະນະໃໝ່.

ຂໍ້ພິເສດ ກ່ຽວກັບຄ່າສາທາລະນະ: ຜູ້ແນະນໍາຫລາຍທ່ານ ແນະນໍາວ່າ ຄອບຄົວຄວນຈະສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີເງື່ອນໄຂ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລະສະພາບການຍ້າຍຖິ່ນຖານຍັງເປັນອັນສະເພາະຢູ່. Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ແນະນໍາວ່າ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງ ຫລື ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ/ຫລື ນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ, ທ່ານຄວນຈະຖາມກັບທະນາຍຄວາມກາຍ ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫລື ຕົວແທນທີ່ຮັບຮອງໂດຍ Department of Justice (DOJ). ທ່ານອາດຈະສາມາດ ຊອກຫານັກກົດໝາຍ ຜ່ານ American Immigration Lawyers Association. ຫລື ທ່່ານສາມາດເຂົ້າ ເບິ່ງເວັບໄຊອົງກອນທີ່ຮັບຮອງໂດຍ DOJ.

ORIA ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ ດ້ວຍ:

 • ການຊອກຫາວຽກ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມວຽກ.
 • ການຊ່ວຍເຫລືອການຍ້າຍຖິ່ນຖານ.
 • ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເຍົາວະຊົນ.
 • ການຊ່່ວຍຜູ້ລີ້ໃພທີ່ເປັນຜູ້ເຖົ້າ, ເດັກ, ນັກຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ໂຄງການປົກກະຕິ ຍັງເປີດແບບທາງໄກ ໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ຫ້ອງການມີບໍລິການໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານຂໍສະໝັກວຽກ ຫລື ຫວ່າງງານ, ຊ່ວຍການສຶກສາຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ທ່ານມີທີ່ພັກ. ມາດຖານ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງການແພດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອເງິນສົດແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແມ່ນຈະ ຖືກຂະຫຍາຍໄປຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020.
 • ສໍາລັບບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໂທຫາໝາຍເລກ 360-890-0691.

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສິດຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ສົ່ງຕົວພີ່ນ້ອງ/ໝູ່ເພື່ອນ ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ເບີຮອດລາຍເຄືອຂ່າຍຄວາມສາມັກຄີຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານວໍໍໍ ຊິງຕັນ ທີ່ໝາຍເລກ 1-844-724-3737. ຈະມີການແປປາກເປົ່າຜ່ານທາງໂທລະສັບ.

ສຸຂະພາບດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ

ນີ້ສາມາດເປັນເວລາທີ່ກົດດັນ. ເປັນສິ່ງປົກກະຕິທີ່ວ່າ ທ່ານ ຫລື ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ອາດຈະຮູ້ສຶກກັງວົນ, ໂສກເສົ້າ, ຢ້ານ ຫລື ອາລົມເສຍ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕົວຄົນດຽວ. ທາງທີ່ດີແມ່ນໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ.

ທຸກຄົນປະຕິບັດຕ່າງກັນ ຕໍ່ກັບສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກົດດັນ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ແມ່ນດູແລຕົວທ່ານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ທ່ານສາມາດ.

ສິ່ງໃດທີ່ຊ່ວຍທ່ານ ຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຊ່ວງທ້າທາຍເຊັ່ນນີ້? ທ່ານໄດ້ໄປຫາ ແລະ ຕິດຕໍ່ຄືນກັບ ເພື່ອນຝູງ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່? ບາງທີ່ ຫາຍໃຈເລິກເລິກ ແລະ ຍຽດກາຍ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ນອກຫລັບ ຝັນດີ? ການໃຊ້ເວລາ ເພື່ອດູແລຕົວທ່ານເອງ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນສຸດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ອາດຈະຄົ້ນຫາຕົວເອງ ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມກົດດັນໄດ້.

ໂທຫາ Washington Listens ທີ່ໝາຍເລກ 1-833-681-0211. ຈະມີການບໍລິການແປປາກເປົ່າຜ່ານ ທາງໂທລະສັບ. ເພື່ອຕອບກັບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19, ລັດວໍຊິງຕັນ ຈະດໍາເນີນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອ ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ Washington Listens. ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂຄງການ Washington Listens ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄຽດທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ 19. ໂຄງການ Washington Listens ຈະມີໃຫ້ແກ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ເພື່ອລົມ ກັບຊ່ຽວຊານການຊ່ວຍເຫລືອ. ຜູ້ໂທຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພົວພັນກັບແຫລ່ງຂໍ້ມູນຊຸມຊົນ ໃນເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນວິກິດ ແລະ ຕ້ອງການລົມກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ມີສອງສາມທາງເລືອກ.

 • Disaster Distress Helpline ແມ່ນຈະໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນຊ່ວງວິກິດການແບບທັນທີ່ ສໍາລັບຄົນ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປະສົບບັນຫາຄວາມກົດດັນ ທາງອາລົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫລື ຈາກມືມະນຸດ ແມ່ນ ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-985-5990. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕອບ, ເວົ້າພາສາຂອງ ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ. ສາຍຊ່ວຍເຫລືອແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທຸກວັນ.
 • Crisis Connections ແມ່ນມີສາຍໂທເລື່ອງວິກິດການ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ທັນທີ່ແກ່ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນວິກິດດ້ານອາລົມ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດມົນທົນ King. ຈະມີການແປປາກເປົ່າ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline ຈະໃຫ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ວິກິການ ສໍາລັບຄົນທີ່ຄິດຂ້າຕົວຕາຍ. ຄົນຮັກຍັງສາມາດໂທຫາສາຍຊ່ວຍຊີວິດ ເພື່ອເອົາແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ຊ່ວຍຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຝູງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255. ເບີຮອດລາຍນີ້ ແມ່ນມີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. ຍັງມີສາຍຊ່ວຍເຫລືອສະເພາະແກ່ທະຫານ. ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-273-8255 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກົດ 1. ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຫູໜວກ ຫລື ບັນຫາດ້ານການໄດ້ຍິນ, ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ 1-800-799-4889.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນດ້ານອາຫານ

ຖ້າທ່ານມີລູກອາຍຸ 18 ປີ ຫລື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາອາຫານໄດ້ຟຣີຈາກໂຮງຮຽນ. ຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ພິການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫລັກສູດການສຶກສາ ຍັງສາມາດມີເງື່ອນໄຂກິນອາຫານຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້. ໃນຫລາຍ ກໍລະນີ, ອາຫານເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກນໍາສົ່ງ ຫລື ຫວ່າງໄວ້ໃນຈຸດຂອງໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນ: ປ້າຍລົດເມ. ຕິດຕໍ່ຫາ ເມືອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ອາຫານຟຣີຫລືບໍ່.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືພາ, ແມ່ໃໝ່ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ອາຫານ ຜ່ານໂຄງການເດັກ, ເດັກແດງ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງ Department of Health. ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານພາສາ, ໂທຫາໝາຍເລກ 1-866-632-9992.

ທະນາຄານອາຫານ ອາດຈະປ່ຽນຊົ່ວໂມງ ຫລື ອາດຈະປິດໃຫ້ເຂົ້າມາເອົາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19. ກະລຸນາ ໂທຫາໄປເອົາ. Northwest Harvest ແມ່ນເຄືອຂ່າຍ ທະນາຄານອາຫານທົ່ວລັດ. ພິມຊື່ເມືອງຂອງທ່ານ ໃນກ໋ອງດ້ານຊ້າຍຂອງກ໋ອງສີຂຽວ ເທິ່ງເວັບໄຊນີ້.

ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນຕາເວັນອອກ ທ່ານສາມາດຊອກຫາທະນາຄານອາຫານໄດ້ທີ່ Second Harvest. ເລືອກເຂດມົນທົນຂອງທ່ານ ໃນເວັບໄຊນີ້ ສໍາລັບລາຍການທະນາຄານອາຫານ ໃນເຂດຂອງທ່ານ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ສໍາລັບຄອບຄົວ

ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດ ສໍາລັບຄອບຄົວທັງໝົດ. ມີບາງເຄັບລັບກ່ຽວກັບວິທີການຮັບມືກັບ ສະພາບການແບບນີ້ ກັບລູກໆຂອງທ່ານ:

ປຶກສາກັບຄອບຄົວໃນສະຖານທີ່ສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຖາມຄໍາຖາມ. ພິຈາລະນາ ການສົນທະນາແບບແຍກ ກັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ກ່າວເຖິງຄວາມຍ້ານ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຕິດຕໍ່ກັບຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຝູງ ໂດຍການໂທລະສັບ ຫລື ບໍລິການອອນລາຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຫລຸດຜ່ອນການເປີດຮັບສື່ ຫລື ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ອາດຈະ ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວ ຫລື ຄວາມກົນລາຫົນ. ລະວັງເປັນພິເສດວ່າ (ແລະ ຈໍາກັດ) ການຄອບຄຸມຂອງສື່ສັງຄົມ ຫລື ສັງຄົມອອນລາຍຫລາຍປານໃດ ທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ເປີດຮັບ ກ່ຽບກັານລະບາດໃນຄັ້ງນີ້.

ແນ່ໃສ່ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ໂດຍຄໍາຖາມທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ.

 • ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກວດເບິ່ງເຂົາເຈົ້າ.
 • ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຜ່ານກິດຈະກໍາການແຕ້ມຮູບ ຫລື ອື່ນໆ.
 • ຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນ ຫລື ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ໄວຣັສໄດ້ແພ່ເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈທັງໝົດ ທີ່ແມ່ນເຊື້ອໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທີ່ສາມາດເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດ ພະຍາດໂຄວິດ 19.
 • ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມອົດທົນເພີ່ມເລັກນ້ອຍ.
 • ກວດຄືນເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານ ຢ່າງປົກກະຕິ ຫລື ເມື່ອສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງ.
 • ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ສອດຄ່ອງກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງໂມງນອນ, ໂມງອາຫານ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍ.
 • ໃຫ້ມີເວລາເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ບ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ ໃນສະຖານະ ການທີ່ກົດດັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການອ່ານໜັງສື, ເບິ່ງໜັງ, ຟັງເພັງ, ຫລີ້ນເກມ, ອອກກໍາລັງກາຍ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງສາດສະໜາ (ການສວດມົນ, ການເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການທາງອິນເຕີເນັດ).
 • ຮູ້ໄວ້ວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊັ່ນ: ການຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ຄວາມເບື່ອນາຍ, ຄວາມຍ້ານຕິດຕໍ່ພະຍາດ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມໂກລາຫົນ ແມ່ນປະຕິກິລິຍາປົກກະຕິ ຕໍ່ກັບສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດ.
 • ຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າວັດທະນາທໍາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ອາຍຸຫລາຍກວ່າ 60 ປີ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19. ຖ້າທ່ານມີສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ອາຍຸສູງກວ່າຢູ່ກັບທ່ານ, ລະບຸເຖິງວິທີທາງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

 • ໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າ ເຂົ້າໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ.
 • ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນລ້າງມືເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມາຮອດບ້ານ. ເຮັດຄວາມສະອາດສະຖານທີ່, ຜີວໜ້າ ແລະ ຫ້ອງທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນເປັນປະຈໍາ.
 • ຖ້າຄົນໜຶ່ງໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານຫາກມີການສໍາຜັດ ຫລື ມີອາການ, ໃຫ້ແຍກເຂົາເຈົ້າອອກໃຫ້ ດີທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານສາມາດ. ເປັນການດີທີ່ສຸດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າສາມາດມີຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າຂອງຕົວເອງ. ທໍາຄວາມສະອາດເຂດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນເປັນປະຈໍາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນໃສ່ໜ້າກາກ ລະຫວ່າງເວລາ ທີ່ໃຜຜູ້ໜຶ່ງເຈັບເປັນ ຫລື ອາດຕິດຕໍ່ກັນ.

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ