COVID-19 (coronavirus kaal) Melele, jiban, jerbal in kein jiban ilo Washington State

COVID-19 Hotline eo: Jibañ rijerbal ro, mon jerbal ko, im jikin wã ko im melele ko jet

Ñe ewor am kajitok ikijen COVID-19 ak kwoj aikuij jibañ kaman appointment kin wã ko, jouj im call e 1‑800-525-0127 im jibed #. Ñe renij uak kwe, kwon ba kajin eo am bwe kwon dreloñ ñan jibañ ko ikijen ukok. Hotline in ej bellok aolep raan im awa rej list ilo website eo an Department of Health (Kajin Pãlle wõt).

Report e juon joreen ilo Mon Jerbal

Businesses ko rej require bwe en wõr jibañ ko ikijen wawein kejbarok ejmour im bõbrae jān jorāān ko ñan rijerbal ro im customer ro aer. Ñe kwokanan report e juon jorāān, jouj call e COVID-19 hotline numba eo tuloñ ñan jibañ ikijen kajin eo am. Armej eo enij elewaj kajitok kin jorāān eo im lelak complaint eo ilo etam. Kwoban require in ajeej e etam ak melele ko ikijen kwe ñan am lelak complaint eo am.

Kwomaroñ bar file e complain in am ilo kajin Pālle ilo Report e COVID-19 Jorāān page eo.

Jouj kememej bwe ilo am letok etam im melele ikijen kwe make, jet armej remaroñ lale ñe renij kaman aer request ñan public record ko bwe ren loe melele ko. Record ko rebed ilo the governor’s Privacy Kojellā ro an governor eo (kajin pãlle wot) enij bellok ekar iumwin state eo Public Records Act, RCW 42.56.

Jibañ ko jet ñan rijerbal ro, mon jerbal im doulul ko

Ilo am kõjerbale jerbal ko an ukok, hotline eo enij boklak kwe nan kein jibañ im kein jerbal ko. Remaroñ bar jibañ kwe kanne koban COVID-19 Mon Jerbal im Rijerbal form ko ñe enij wor am kajitok. Renij kajitoke melele ko ikijen kwe im wawein tebed kwe bwe ren maroñ in elewaj am uak.

Wā in Bōbrae Coronavirus (COVID-19)

Ñan melele ko kin COVID-19 wã ko, jouj etal ñan COVID-19 page in wã eo.

Kein Kōjellā eo an WA ikijen kebaak nañinmij ilo app in smartphone

Ne kwokonaan bok melele ko relablok kin WA Notify, ekoba waween am likut ilo talebon eo am, lale WANotify.org

Kein jerbal in jiban ikijen Jikin jerbal im Bijnej

Jiban ikijen Ejellok Jerbal

Elañe ejako jerbal eo am, kwōmaron tōbrak ñan jiban ikijen ejellok jerbal. Elañe kwōaikuj melele kin wewein am kanne juon claim ñan jiban ikijen ejellok jerbal, kwōmaron kirlok 1-800-318-6022. Ilo ien aer uaak, ba kajin eo am ñan am maron ebōk jiban in ukok.

Riejrbal ro im Oner in Bijnej ko

Jorren in coronavirus eo elab im emoj an jelōte aoleben lal in emoj an jelōte taujin rijerbal im jikin jerbal ko ilo state in ad.

Ñan kejbarok rijerbal ro, jikin jerbal ko rej aikuj:

 • Katakin rijerbal ro aer kin kōkkaale im kakōlkōl in COVID-19 ilo kajin eo remelele.
 • Kōmmane im jinoe juon bebe ikijen kattolok an armij jen doon.
 • Kōmman bwe en ikut karreo im manman kij.
 • Loloorjak an ikut im jejet kwalkwol ba.
 • Loloorjak rijerbal ro renanninmij ren bed wot mweo mweer.

Uwaak ko ñan kajitōk ko rekūt kin kolla eo an kakkije in nañinmij, jibañ eo an rijerbal im melele eo emōj kakadu kin mennin aikuj ko ikijen kejbarok ilo jikin jerbal ewōr jen ibben Department of Labor & Industries ilo eloñ kajin ko.

Elañe ewor abōnōnō kin jikin jerbal eo am, kwōmaron baele juon abōnōnō ilo am kaju kirlok Department of Labor & Industries ilo 800-423-7233. Ewor jiban ikijen riukok ilo talebon.

Elañe ewor kajitok kin bijnej im rijerbal ro am ilo ien COVID-19, kwōmaron kirlok Employment Security Department ilo 855-829-9243.

Jerbal in jiban ikijen Kejbarok Ejmour im Joortoklik in Ejmour

Kwōmaron tōbrak ñan joortoklik in ejmour ejellok ak edrik wonnen. Kirlok Health Care Authority ilo 1-855-923-4633. Ilo ien renaj uaak, ba kajin eo am ñan ebōk jiban ikijen ukok.

Joortoklik in Alien Emergency Medical (AEM) ej juon burokraam an kajojo armij ewor aer idin takto emelim im rejab ioon aikuj ko ikijen citizenship ak immigration, ak rej juon armij emaron tōbrak im ejañin ioon jemlok in 5 yio eo.

Lain in kir eo an Help Me Grow ilo Washington ej 1-800-322-2588 emaron kalikar burokraam in ejmour ko roktak im jiban ko kwōmaron tōbrak ñani im jiban kwe kateruru. Mennin ekoba:

 • WIC (Women, Infants & Children Nutrition Program)
 • Joortoklik in ejmour ñan ajiri, kora ko rōbōrōrō im ritto
 • Kein bōbrae bōrōrō jen burokraam eo an Take Charge
 • Jikin takto ko an bebe ejmour im baamle
 • Men ko kōjerbali ilo ien bōrōrō im an ninnin
 • Jiban ikijen kaninnin
 • Ebar wor burokraam im jerbal in jiban ikijen mōñā.
Melele ko an Immigrant im Refugee ro

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ej jibañ an rilikin melele kin melele ko rejimwe im aurōk kin COVID-19 im abnōnō ko an rilikin. Jet bar men ko raurok ñan jelā:

 • Aujbitol im jikin takto ko rejab melim in kajeded jekjekin citizenship im immigration ibben ICE.
 • Ebōk teej ñan COVID-19 im ebōk jiban ak kejbarok in takto edrik wonnen eban jelōte am maron kateruru ñan juon kaat kureen ak citizenship.
 • Aikuj wor am nomba in social security ej jerbal ñan am kateruru ñan jikin ikijen ejellok jerbal. Elañe kwōkōnaan kenono ibben jabdrewot kin am ebōk jiban ikijen ejellok jerbal kirlok 1-800-318-6022.
 • Ebōk jiban ikijen ejellok jerbal ebañ kōbōjrak am maron kateruru ak juon kureen kaat ak citizenship iomwin kakien ko ikijen jiban in kien ñan rilikin.
 • Kwōmaron naj tōbrak ñan Washington State Paid Family and Medical Leave ñan lale juon armij eo enanninmij kin COVID-19 ak kejbarok kwe make elañe kwōnanninmij kin nanninmij eo. Kwōjab aikuj nomba in social security ñan bōk jiban in. ESD ej bōk elōñ kine beba ko.
 • Ñe kwe juon oner in bijnej ej kabōk jibañ, kateruru ñan juon loon an idin jorrāān jen Obij eo ej bōk eddon jibañ Bijnej ko redik an kien eo an Federal ebañ jelōte am maron bōke juon kaat in jokwe ak lal eo am.

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ej rōjañ ke elañe kwōjab jelā kin jekjek eo am ak an juon uwaan baamle eo, ak kin jibañ ko am, kebaak loar eo an rilikin, obij eo ej bōk eddon rilikin, ak bar juon eo emōj kile im ej jutak ikijen Department of Justice (DOJ). Kwōmaron loe juon loar ilo Doulul eo an Loar ro rej Bōk Edoon Rilikin an Amedka, ak kwōmaron lale website eo an doulul eo emōj an DOJ kile.

Ewor an OIRA burokraam in jiban refugee im immigrant ro kin:

 • Kabok jerbal im katak in kaminene.
 • Jiban ikijen immigration.
 • Katakin jodrikdrik.
 • Jiban refugee ro reritto, ajiri, rijikuul, im ro jet.
 • Burokraam ko rekkā rebellok jen jikin ettolok ilo ien COVID-19. Ewor an obij eo jiban kaal ñan jiban kwe kateruru ñan jerbal ak jiban ikijen an ejellok jerbal, jiban jelālokjen eo am, im lewaj jiban kin jikin jokwe. Maron tōbrak ñan jiban eo jaan im takto an Refugee emoj kaitoklok ñan Jebtomba 30, 2020.
 • Ñan jiban ko im melele ko relablok, kirlok 360-890-0691.

Ñan kajitok ko kin maron ko an immigrant, ebōk jerbal in lemaanlok ñan nukkum/mōttam ro emoj likit ilo kalbuuj, ak melele ko jet, kwōmaron kebaak lain in kir eo an Washington Immigrant Solidarity Network ilo 1-844-724-3737. Ewor riukok ilo talebon.

Ejmour in Kōmelij im Lomnak

Ien in emaron lab an kōmman inebata. Ekkā ke bwe kwe ak ro kwōj iakwe maron eñjaak ami kijoror, buromoj, mijak, ak ilu. Kwōjab make iam. Emmon bwe kwōn kabok im kajitok jiban.

Oktak an aoleb kōmadmōde inebata im jekjek ko rebin. Men eo auroktata kwōmaron kōmmane ej kejbarok kwe make, baamle eo am, im jukjukinbed eo am joñan wot am maron.

Ta eo ej jiban kwe ilo ien kein rebin? Emoj ke am kebaak ak kobalok ibben ro mōttam im baamle eo am? Bolen jet makūtkūt in emenono im elak, ak emmon am kiki in boñ? Bōk ien ñan kaurok am kejbarok kwe make, bōtab emaron bukote kwe, im emaron kadriklok am inebata.

Elañe kwōbed ilo jorren im kwōj aikuj kenono ibben juon ñan ebōk koonjel, eñin ej jet ekelel ko.

 • Disaster Distress Helpline ej lewaj koonjel ikijen jorren ej kab walok ñan armij ro rej ioon inebata ikijen jabrewot men eo ear make walok ak jen armij jorren Kirlok 1-800-985-5990. Ilo ien aer uaak, ba etan kajin eo am ñan am ebōk jiban ikijen riukok. Lain in jiban eo ebellok 24 awa ilo juon raan aoleb raan.
 • Crisis Connection ewor an lain in jorren 24 awa ej kaju lelok jiban ñan kajojo armij, baamle, im armij ro mōttan armj ro ewor aer jorren in lomnak. Ej jiban armij ro rej jokwe ilo King County. Ewor jiban ikijen riukok in kajin. Kirlok 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifelineej lelok jerbal in jiban ikijen bōbrae im jorren ñan armj ro rej lomnak in mañ er make. Armij ro rej iakwe armij eo remaron kirlok lifeline ñan ebōk jerbal in jiban ñan jiban baamle ko aer im ro mottaer. Kirlok 1-800-273-8255. Lain in kir eo ebojak 24 awa aoleb raan, 7 raan kajojo wiik. Ewor juon lain in jiban ejejjet ñan veteran ro. Kirlok 1-800-273-8255 innem jibed 1. Elañe kwōjaroñroñ im ebin am roñjake, kirlok 1-800-799-4889.
Jerbal in jiban ikijen Mōñā

Elañe ewor nejum ajiri 18 an yio ak driklok remaron ebōk mōñā ejellok wonnen jen jikuul ko. Ritto ro ewor aer utamwe im emoj kadrelon er ilo burokraam in jelālokjen remaron bar tōbrak ñan mōñā in jikuul. Elōñ keij, mōñā kein rej boklok ak likit ilo mōn jikuul ko einwot jikin baj ko. Kebaak bukon in jikuul eo am ñan lale elañe ewor mōñā ejellok wonnen.

Ñan ro rebōrōrō, kora ro ejkab wor nejeir im ajiri ro redriklok jen lalem yio, kwōmaron naj ebōk mōñā jen burokraam eo an Department of Health’s Women, Infants, and Children (WIC). Ñan jiban ikijen kajin, kirlok 1-866-632-9992.

Jikin ebōk mōñā ko ejellok wonneir emaron moj aer janiji awa ko aer ak remaron kilok ñan an armij etal kin an lablok aikuj in mōñā ilo ien Covid-19. Jouj im kirlok mokta jen am etal Northwest Harvest ej juon droulul in jikin mōñā ejellok wonnen ilo aoleben state eo. Taipwi etan city eo am ñan iloan bok eo itualmin in bok eo ekureen ilo website in.

Ñe kwōj jokwe ilo Eastern Washington kwōmaron loe laajrakin etan jikin mōñā ko ejellok wonneir ilo Second Harvest. Kelet county eo am ilo website eo ñan laajrakin etan jikin mōñā kein ilo jikin eo am.

Kaat in jibañ ko an mōñā basic

Kaat in jibañ eo an mōñā basic (EBT) emaron jerbal ñan wia mōñā im ewōr ñan elōñ armij ro. Citizen in Amedka remaron kateruru ñan jibañ in ilo beij eo an Mōñā Basic ilo website eo an Washington State Department of Social and Health Services (DSHS).

Kememej: Kien eo an federal ear jejbaane mennin aikuj eo ikijen jerbal im ear ekkar ñan jet rūtto ilo ien jorren in. Bōtab, kien eo an federal ej aikuj am citizen in Amedka ñan am maron tōbrak ñan jibañ in.

Kaat ko rej einwōt debit im emōj kalikar ijin lōñ ewōr ñan elōñ ro rejab citizen im rej ioon aoleb mennin aikuj ko jet an burokraam eo. Kwōmaron kateruru ñan jibañ in ibben DSHS Burokraam in Jibañ in Mōñā an State (Kajin Belle wōt).

Melele im Jerbal in Jiban ñan Baamle ko

Ien in elab an kōmman inebata ñan aoleben baamle eo. Eñin ej jet melele in jiban kin wewein am kōmadmōde jekjekin ibben ajiri ro nejum.

Kōmman ien kwelok ibben baamle eo am ilo juon jikin eo ekwon im rōjañ bwe ro uwaan baamle eo ren lelok kajitok. Lomnak in kōjenolok ien kenono ko ibben ajiri ro redrik bwe kwōn maron kōjerbal naan ko remelele im lale jejjetin men ko remijak ak ebwōd aer lomnak.

Jekdron ne kwōj aikuj bed ilo am jelā, ak kwōn kadriklok am kebaak jikin ko rej leto-letak melele im social media bwe remaron kōmman mennin am mijak im wiwijet. Kwōn lukkun jelā (kadriklok) joñan an ajiri ro lale jikin ko rej leto letak melele im social media kin jorren in elab emoj an jelōte aoleben lal in.

Lale am jiban ajiri ro ilo am rōjañ kin kajitok ko im jiban er melele kin jekjekin jebed ie kio.

 • Kenono kin lomnak ko aer im kamoole.
 • Jiban er kwalok lomnak ko aer kin bija am makūtkūt ko jet.
 • Kalikar melele ko rebwod im men ko rejab melele kin wewein an nanninmij eo ajeded im ke ejab aoleb nanninmij in emenono ej coronavirus eo ekaal im emaron kōmman COVID-19.
 • Lelok kwon im bar jidrik kijenmij.
 • Bar niknik in lale ibben ajiri ro nejum ak ilo ien ewor oktak ilo jekjek ko.
 • Niknik kin laajrak eo an baamle eo am ilo ien ej itok ñan ien kiki, mōñā, im makūtkūt.
 • Kōmman ien ñan kōmmane men ko mweo rej kōmman bwe en emmon lok am im an baamle eo am mour ilo ien ko ewor inebata, einwot riit, alwoj bija, roñjak al, ikkure, makūtkūt, jar (jar, bōk kwōnaam ilo jar ko rej kōmman ilo Internet).
 • Kile ke lomnak einwot am lomnak kwōj make iam, jalimo, mijak in bōk nanninmij eo, kijoror, inebata, im wiwijet rej wewein ko rekkā lomnaki ilo ien ko ewor mennin inebata einwot jorren in elab emoj an jelōte aoleben lal in.
 • Jiban an baamle eo am bōk kwōnaan ilo makūtkūt ko relimo im ewor tokjeir ibben baamle eo am im aurok ko an manit eo am.
Kein jerbal in jiban im Melele ko jet

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)