ਕੋਵਿਡ-19 (ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) – ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ

COVID-19 ਹਾਟਲਾਈਨ: ਵਰਕਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ COVID-19 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-525-0127 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ # ਦਬਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਟਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੰਟੇ Department of Health’s ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ COVID -19 ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, RCW 42.56 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਟਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ COVID-19 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਵੈਕਸਿਨ

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ 

WA Notify ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਐਪ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮੇਤ WA Notify ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ WANotify.org ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਾਧਨ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-800-318-6022 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

 • ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੋ।
 • ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ Department of Labor & Industries ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਸਥਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Department of Labor & Industries ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 800-423-7233 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 855-829-9243 ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੰਸਾਧਨ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। Health Care Authority ਨੂੰ 1-855-923-4633 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ।

Alien Emergency Medical (AEM) ਕਵਰੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਵਰਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Help Me Grow ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹਾਟਲਾਇਨ 1-800-322-2588 ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:

 • ਡਬਲਯੂਆਈਸੀ (ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸਣ ਪਰੋਗਰਾਮ)
 • ਬੱਚੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
 • ਟੇਕ ਚਾਰਜ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ
 • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਲੀਨਿਕ
 • ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
 • ਸਤਣਪਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ।
ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) COVID-19 ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ:

 • ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਵਾਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ICE ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
 • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1-800-318-6022 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪੇਡ ਫੈਮਲੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ESD ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐੱਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ Department of Justice (DOJ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਰਿਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ DOJ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

OIRA ਕੋਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ:

 • ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ।
 • ਆਵਰਜਣ ਸਮਰਥਨ।
 • ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ
 • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੱਢੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
 • ਨੇਮੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 360-890-0691

ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੇਫਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ1-844-724-3737 ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਾਟ ਲਾਇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ

ਇਹ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਚਿੰਤਤ, ਉਦਾਸ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ਼ੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਝ ਕਸਰਤ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ? ਆਤਮ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1-833-681-0211 ਉੱਤੇ Washington Listens ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ Washington Listens ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋ ਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Washington Listens ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Washington Listens ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਕਲਪ ਹੋ।

 • Disaster Distress Helpline ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੰਕਟ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ-ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਜਾਸਟਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-985-5990। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ। ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਹਰ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 • Crisis Connections 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ King ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-427-4747 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • National Suicide Prevention Lifeline ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1-800-273-8255 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਟਲਾਇਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਇਨ ਹੈ। 1-800-273-8255 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1-800-799-4889 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪਰਜਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਬਾਲਗ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਵੰਡਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫ਼-ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੋ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ Department of Health’s ਵਿਮਨ, ਇਨਫੈਂਟ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ WIC ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 1-866-632-9992 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦਿਅ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। Northwest Harvest ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ Second Harvest। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਕਾਰਡਸ

ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਬੈਨੇਫਿਟਸ (EBT) ਕਾਰਡਸ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ Department of Social and Health Services (DSHS) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਪੇਜ ’ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੋ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ-ਸਟਾਈਲ ਕਾਰਡਸ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਡਸ ਵਾਂਗ, ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ DSHS ਸਟੇਟ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ

ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇੱਕ ਅਰਾਮਦੇਹ ਜਗਾ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਡਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਕਣ ਲਈ ਊਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਡਰ ਜਾਂ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਾਗਰੁਕ ਰਹੋ (ਅਤੇ ਸੀਮਾ) ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਦਰ ਯੋਗ ਕਰੋ।
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
 • ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਚੋ।
 • ਬਿਸਤਰਾ, ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ।
 • ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ, ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ (ਅਰਦਾਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ)।
 • ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਕੇਲਾਪਨ, ਬੋਰੀਅਤ, ਸਿਕੁੜਨ ਰੋਗ ਦਾ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ।
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)