ኮቪድ -19 (ሓድሽ ኮሮና-ቫይረስ)- ሓበሬታ፡ ኣገልግሎታትን ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዘሎ ምንጭታት

ኮቪድ -19 ሆትላይን

ብዛዕባ ኮቪድ -19 ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ናብ 1-800-525-0127 ደዊልካ # ጠውቕ። ምስ ተቐበሉኻ መልሲ ክትህብ ኮሎኻ፡ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ክትረክብ ቋንቋኻ ንገር። እዚ ሆትላይን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 6 ቅ/ቀ ክሳብ 10 ድ/ቀ፡ ቀዳመ ሰንበት ድማ ካብ 8 ቅ/ቀ ክሳብ 6 ድ/ቀ ክፉት እዩ።

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)

Image
Vaccine Locator Button Tigrinya

 

 

 

ከመይ ጌረ እየ ኣብ ቴለፎነይ WA Notify ዝረክብ።

ኣብ ሓደ iPhone ዝኾነ ቴለፎን ፡ ን Exposure Notifications ኣብ ሰቲንግስ ክፈትዎ፡

-    ናብ ሰቲንግስ ኪዱ
-    ናብ Exposure Notifications ውረዱ
-    ን “Turn On Exposure Notifications” ጠውቕዎ
-    United States ምረጹ
-    Washington ምረጹ

ኣብ ሓደ Android ዝኾነ ቴለፎን

-    ናብ Google Play Store ኪዱ
-    ንናይ Washington Exposure Notifications ኣፕ ኣውርድዎ (WA Notify)

Washington Exposure Notifications (ናይ ዋሽንግተን ናይ ምቅላዕ ሓበሬታታት) እንታይ እዩ?

Image
እቲ ናይ WA NOTIFY ብኸመይ ኢዩ ዝሰርሕ

 

 

Washington Exposure Notifications (ብተወሳኺ WA Notify (ናይ ዋሽንግተ ንመፍለጢ) ተባሂሉ ዝፍለጥ) ሓድሽ መሳርሒ ኮይኑ ንተጠቀምቲ ብ ኮቪድ -19 ተቓሊዕም ከይኮኑ ብምዕቡላት ቴለፎናት ብዘይ ዝኾነ ግላዊ ሓበሬታ ምልውዋጥ እዩ ዝሰርሕ። ንሱ ጠቕላላ ግላዊ እዩ ከምኡ ድማ መን ምዃንኩምን ናበይ ከምትኸዱን ኣይፈልጥን ወይ ኣይከታተለኩምን እዩ።

ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ?

ን WA Notify ምስ ከፈትክምዎ፡ ቴለፎንኩም ሃንደበት ብሃውሪ ምስ ናይ ካልኦት ኣብ ጥቖኦም ዘለኹም ንሳቶም’ውን ን WA Notify ዝኸፈትዎ ሰባት ምስ ናቶም ቴለፎናት ስም ዘይብሉ ኮዳት ትቀያየር። እቲ ኣፕ ነዞም ሃንደበታዊ ናይ ሃውሪ ኮዳት ንምቅይያር ናትኩም ዝኾነ ሓበሬታ ብዘይ ምቕላዕ Bluetooth Low Energy (BLE፡ ብሉቱዝ ትሑት ጸዓት) ተክኖሎጂ ይጥቀም። እንተድኣ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣብ ጥቑኡ ዝነበርኩም ካልእ ተጠቃሚ WA Notify ብኮቪድ -19 ፖዝቲቭ ከምዝኾኑ ወይ ከምዘለዎም ተመርሚሮም እሞ ናቶም መረጋገጺ ኮድ ናብ’ቲ ኣፕ እንተድኣ የእትዮሞ፡ ስም ዘይብሉ ተቓሊዕኩም ክትኮኑ ከምትኽሉ ዝሕብር ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም። እዚ ንዓኹም ቀልጢፍኩም ዘድልየኩም ክንክን ንክትረኽቡ ከምዘለኩም ክገብረኩም እዩ፡ ከምኡ ድማ ኮቪድ -19 ካብ ምስፍሕፋሕ ክትከላኸሉ ክሕግዘኩም እዩ።

ከመይ ጌሩ እዩ ዝሕግዝ?

መጽናዕትታት ከም ዝረኸብዎ፡ ሰባት ዝያዳ ናይ ምቅላዕ ሓበሬታ ክጥቀሙ ከለው፡ እቲ ረብሓ ድማ ዝያዳ ይኸውን። ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣብ ሰለስተ ካውንቲስ ዝተመስረተ ሞዴላት ከምዘመልክቶ ዋላ’ውን ኣብ’ኡ ውሑዳት WA Notify ዝጥቀሙ ሰባት ን መልከፍትን ሞትን የጉድሉ እዮም። ልክዕ ከም ምጥቃም ማስክታት፡ ኣካላዊ ምርሕሓቓትን ምግባር ውሑድ ምትእኽኻባት፡ WA Notify ድማ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ዝከላኸል ካልእ መሳርሒ እዩ።

ከመይ ኢሉ እዩ ናተይ ብሕታውነት ዝዕቀብ?

WA Notify ኣብ ናይ Google Apple Exposure Notification (ጎግል ኣፕ ናይ ምቅላዕ መሕበሪ) ተክኖሎጂ እዩ መሰረቱ፡ እዚ ከኣ ናይ ተጠቃሚ ብሕታውነት ንምክልኻል እዩ ተሃንዲሱ። እቲ ስርዓት ዝኾነ ናይ ቦታ ዳታ ወይ ግላዊ ሓበሬታ ፈጺሙ ኣይእክብን ወይ ምስ ጉግል፡ ኣፕል፡ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ክፍሊ ናይ ጥዕና Department of Health (DOH፡ ክፍሊ ጥዕና) ወይ ካልኦት ተጠቀምቲ ኣይካፈልን እዩ። ተሳታፍነት ጠቕላላ ወለንታዊ እዩ። ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክኣትዉ ወይ ክወጹ ክመርጹ ይኽእሉ።

ንምንታይ እያ ዋሽንግተን ነዚ ፍታሕ መሪጻ?

ዋሽንግተን ነዚ Apple/Google ፍታሕ ንምግምጋም ናይ ስተይት ጉጅለ ናይ ምክትታል ኣቑማ፡ እዚኣቶም ከኣ ናይ ጸጥታን ሲቪላዊ ናጽነተ ኪኢላታትን ከምኡ’ውን ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት የጠቓልል። እቲ ጉጅለ ኣብ’ቲ ናይ’ቲ መድርኽ ዝተረጋገጸ ኣተኣማማኒ፡ ሓያል ዳታ ናይ ምዕቃብን ከምኡ ድማ ብካልኦት ስተይታት ምጥቃም ዝተመስረተ ምርዓም ተማሕጺኑ።

ናይ ተቓላዕነት መሐበሪ ቀጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታት

1.    ኣነ WA Notify ክጥቀም ክመርጽ ክኣቱ ኣሎኒ ድዩ?

እወ። WA Notify ናጻን ወለንታውን እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትወጹ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ጥራይ ነቲ ፉውቸር ኣጥፍእዎ ወይ ነቲ ኣፕ ደምስስዎ። ኩሎም እታ ቴለፎን ካብ ካልኦት ኣብ ጥቓኣ ዘለው ተጠቀምቲ ዝሓዘቶም ናይ ወዝቢ ኮዳት ክድምሰስ እዩ ከምኡ ድማ ክምለስ ኣይክእልን እዩ።

2.    WA Notify ናይ ርክብ መድለዪ ኣፕ ድዩ?

ኣይፋል። ናይ ርክብ መድለዪ ሓደ ተመርሚሩ ኮቪድ-19 ዝተረኽቦ ሰብ ምስ መን ተራኺቡ ኔሩ እዩ ዘለሊ። WA Notify ብዛዕባ ንስኹም ረኺብኩሞም ዝነበርኩም ሰባት፡ ኣይከታተልን ወይ ሓበሬታ ኣይደልን፡ ስለዚ ናይ ርክብ ፈተሻ ኣይገብርን እዩ። እቲ ኣፕ ዝኾነ ግላዊ ሓበሬታ ኣይእክብን ወይ ኣይለዋወጥን እዩ፡ ስለዚ ዝኾነ ትካል ምስ መን ተራኺብኩም ኔርኩም ንክፈልጥ ኣይክኣልን እዩ።

3.    ተቓላዕነት እንታይ እዩ?

ተቓላዕነት፡ ብርክት ዝበለ ግዜ ምስ ካልእ ናይ WA Notify ተጠቃሚ ኮይኑ ድሓር ተመርሚሩ ኮቪድ-19 ዝተረኽቦ ግዜ ምስ ኣሕለፍኩም የጋጥም። እዚ ካብ’ቲ ህሉው መምርሒ ካብቲ CDC (ማእከላት ቁጽጽር ሕማም) ብዛዕባ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ከምኡ’ውን ምትሕልላፍ ናይ ኮቪድ-19 ይስዕብ።

4.    WA Notify እንተድኣ ኣነ ከምዝተቓላዕኩ ነጊሩኒ እንታይ የጋጥም?

እንተዳኣ WA Notify ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከይትኾኑ ኣለልይኩም፡ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ መሕበሪ ብዛዕባ ቀጺልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ክመርሓኩም እዩ። እዚ ከኣ ከመይን ኣበይን ክትምርመሩ ኣለኩም፡ ብዛዕባ ምሕላው ገዛእርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉን ከምኡ ድማ ሕቶታኩም ንምምላስ ምንጭታት የጠቓልል። ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ መምርሒታት ከተንብብዎምን ክትክተልዎምን ኣገዳሲ እዩ።

5.    ከመይ ኢሉ እዩ ናተይ ብሕታውነት ዝሕለው?

WA Notify ኣብ ናይ Google Apple Exposure Notification (ጎግል ኣፕ ናይ ምቅላዕ መሕበሪ) ተክኖሎጂ እዩ መሰረቱ፡ እዚ ከኣ ናይ ተጠቃሚ ብሕታውነት ንምክልኻል እዩ ተሃንዲሱ። እቲ ሲስተም ዝኾነ ናይ ቦታ ዳታ ወይ ግላዊ ሓበሬታ ፈጺሙ ኣይእክብን ወይ ምስ ጉግል፡ ኣፕል፡ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ክፍሊ ናይ ጥዕና Washington State Department of Health (DOH, ክፍሊ ጥዕና ዋሽንግተን) ወይ ካልኦት ተጠቀምቲ ኣይካፈልን እዩ። ተሳታፍነት ጠቕላላ ወለንታዊ እዩ። ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክኣትዉ ወይ ክወጹ ክመርጹ ይኽእሉ። ከመይ ኢሉ እዩ ናይ ተጠቃሚ ብሕታውነት ዝሕለው ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ነቲ WA Exposure Notifications privacy policy (ናይ ዋሽንግተን ናይ ተቓላዕነት መፍለጢ ናይ ብሕታውነት ፖሊሲ) ተመልከቱ።

6.    እንተድኣ ኣነ ኮቪድ-19 ከምዘሎኒ ወይ ፖዝቲቭ ሙዃነይ ተመርሚረ ሰባት ክፈልጡ ድዮም?

ኣይፋል። WA Notify ብዛዕባኹም ዝኾነ ሓበሬታ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ኣይህብን እዩ። እንተድኣ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ተኽእሎ ተቓላዕነት ሓበሬታ ተቐቢሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልትታት ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሰብ ተመርሚሩ ብ ኮቪድ -19 ከምዝተለኽፈ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ። እቲ ሰብ መን እዩ ወይ እቲ ተቓላዕነት ኣበይ ኣጋጢሙ ኣይክፈልጡን እዮም።

7.    ን WA Notify ክኸፍል ኣሎኒ ድዩ?

ኣይፋል። WA Notify ናጻ እዩ።

8.    ከመይ ጌሩ እዩ WA Notify ን ግዝኣት ዋሽንግተን ክሕግዛ?

መጽናዕትታት ከም ዝረኸብዎ፡ ሰባት ዝያዳ ናይ ምቅላዕ ሓበሬታ ክጥቀሙ ከለው፡ እቲ ረብሓ ድማ ዝያዳ ይኸውን። ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣብ ሰለስተ ካውንቲታት ዝተመስረተ ሞዴላት ከምዘመልክቶ ዋላ’ውን ኣብ’ኡ ውሑዳት WA Notify ዝጥቀሙ ሰባት ናይ ኮቪድ-19 መልከፍትን ሞትን የጉድሉ እዮም። ልክዕ ከም ምጥቃም ማስክታት፡ ኣካላዊ ምርሕሓቓትን ምግባር ውሑድ ምትእኽኻባት፡ WA Notify ድማ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ዝከላኸል ካልእ መሳርሒ እዩ።

9.    ካብ ስተይት እንተድኣ ወጺኤ WA Notify ይደርሕ ዶ?

እወ። እንተድኣ ናብ’ቲ Apple/Google ተክኖሎጂ ትጥቀም ስተይት ተጓዒዝኩም፡ ናትኩም ቴለፎን ምስ ኣብ’ታ ስተይት ዘለው ተጠቀምቲ ናይ ወዝቢ ኮዳት ምልውዋጥ ክትቅጽል እያ። ኣብ ናትኩም ናይ ኣፕ ሰቲንግ ዝኾነ ነገር ምልዋጥ ኣየድልየኩን እዩ። ንነዊሕ እዋን ካብ ዋሽንግተን እንተድኣ ወጺእኩም፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ ዘለኹሞ ስተይት ናይ’ቲ ቦታ ደገፍን መጠንቀቕታን ንምርካብ ኣማራጺታት ከተናድዩ ኣለኩም።

10.    ንምንታይ እዮም ንክልቲኦም ናይ ርክባት መድለይን WA Notify ዘድልዩና?

ናይ ርክባት መድለዪ ንዓሰርተታት ዓመታት ውጺኢታዊ ህዝባዊ ናይ ጥዕና ሞንጎኛ ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ። WA Notify ነዚ ስራሕ ብስቱር ስም ይድግፍ። ኣብ’ዚ ኣብነት ኣሎ፡ እንተድኣ ተመርሚርኩም ብ ኮቪድ-19 ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም፡ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰብ መዚ ክጽውዕኹምን ከምኡ ድማ ናይ ቀረባ ግዜ ጥቡቕ ርክባትኩም ክሓትኹም ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ጥቑኡ ኮፍ ዝበልኩሞ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ስሙ ክትፈልጥዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተድኣ ክልቴኹም WA Notify ትጥቀሙ ኮንኩም፡ እቲ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ስም ብዘይምሕባር ንተኽእሎ ተቓላዕነት መጠንቀቕታ ክረክብ ይኽእልን ከምኡ ድማ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ኣብ ዓርከ መሓዛን ስድራን ንምክልኻል ስጉምትታት ክወስድ እዩ፡ እዚ ከኣ ልክዕ ከም ኢድ ምሕጻብን ማስክ ምግባርን ክልቲኦም ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ይሕግዙ፡ ብሓባር ድማ ዝያዳ ኣድማዕቲ እዮም።

11.    WA Notify ንካልኦት ተጠቀምቲ ንክሕብር ክንደይ ግዜ ይወስደሉ?

ብኻልእ ሰብ ናብ ኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክኾኑ ዝኽእሉ ተጠቀምቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት እቲ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ድሕሪ ናቱ ናይ መረጋገጺ ኮድ ናብ WA Notify ምእታዉ ሓበሬታ ክቕበሉ እዮም።

12.    ካብ WA Notify ብዙሕ መጠንቀቕታታት ክትቅበል ይክኣል ድዩ?

እወ፡ ብዙሕ ግዜ ተቓሊዖም ኔሮም ክኾኑ ዝኽእሉ ተጠቀምቲ፡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ተቓላዕነት ክሕበሩ እዮም።

13.    ን WA Notify ከመይ ጌረ እየ እንተድኣ ብ ኮቪድ-19 ከምዝተለኸፍኩ ዝሕብራ?

እንተድኣ ተመርሚርኩም እሞ ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም እሞ ህዝባዊ ጥዕና ረኺቦሙኹም፡ WA Notify ትጥቀሙ እንተድኣ ሃሊኹም ክሓትኹም እዮም።  እንተዳኣ ትጥቀሙ ኮንኩም፡ ናይ መረጋገጺ ኮድ ኣበጊሶም ናብ WA Notify ንምእታው ክሕግዝኹም እዮም። እቲ ኮድ ምስ ናትኩም ውልቃዊ ሓበሬታ ኣይተኣሳሰርን እዩ። ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ኮድ ምሰኣእተኹሞ በቲ ኣፕ ብዛዕባ ተቓላዕነት መን’ዩ ዝሕበር ክፈልጥሉ ዝኽእሉሉ መንገዲ የሎን። እቲ መሕበሪ ብዛዕባ ናትኩም ዝኾነ ሓበሬታ ኣየእቱን እዩ። ሰባት ዝያዳ ናቶም ኮዳት ከካፍሉ ከለው፡ ዝሓሸ ድማ ንሕና ንምስፍሕፋሕ ናይ ኮቪድ-19 ንከላኸል።

14.    WA Notify ናብ ሞባይለይ ድሕሪ ምእታው ዝኾነ ክገብሮ ዘድልየኒ ኣሎ ድዩ?

ተወሳኺ ስጉምቲ ዘድሊ እንተድኣ፡
1.    ተመርሚርኩም ብኮቪድ-19 እንተተለኺፍኩም፡ ወይ
2.    ተለኺፍኩም ክትኮኑ ከምትኽእሉ ዝሕብር ሓበሬታ እንተዳኣ ተቐቢልኩም።

እንተድኣ ተመርሚርኩም እሞ ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም፡ ከምኡ ከኣ ህዝባዊ ጥዕና ረኺቦሙኹም፡ WA Notify ትጥቀሙ እንተድኣ ሃሊኹም ክሓትኹም እዮም። እንተዳኣ ትጥቀሙ ኮንኩም፡ ናይ መረጋገጺ ኮድ ኣበጊሶም ናብ WA Notify ንምእታው ክሕግዝኹም እዮም። እቲ ኮድ ምስ ናትኩም ውልቃዊ ሓበሬታ ኣይተኣሳሰርን እዩ። ህዝባዊ ጥዕና ነቲ ኮድ ምሰኣእተኹሞ በቲ ኣፕ ብዛዕባ ተቓላዕነት መን’ዩ ዝሕበር ክፈልጥሉ ዝኽእሉሉ መንገዲ የሎን። እቲ መሕበሪ ብዛዕባ ናትኩም ዝኾነ ሓበሬታ ኣየእቱን እዩ። ሰባት ዝያዳ ናቶም ኮዳት ከካፍሉ ከለው፡ ዝሓሰ ድማ ንሕና ንምስፍሕፋሕ ናይ ኮቪድ-19 ንከላኸል።

እንተዳኣ WA Notify ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከይትኾኑ ኣለልይኩም፡ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ መሕበሪ ብዛዕባ ቀጺልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ክመርሓኩም እዩ። እዚ ከኣ ከመይን ኣበይን ክትምርመሩ ኣለኩም፡ ብዛዕባ ምሕላው ገዛእርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉን ከምኡ ድማ ሕቶታኩም ንምምላስ ምንጭታት የጠቓልል። ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ መምርሒታት ከተንብብዎምን ክትክተልዎምን ኣገዳሲ እዩ። እቲ መሕበሪ ዝኾነ ብዛዕባ መን እዩ ኣቃሊዕኩም ወይ ኣበይ እዩ ሓበሬታ ኣየእቱን እዩ። እዚ ጠቕላላ ስም ኣይጠቅስን እዩ።

15.    WA Notify ምጥቃም ናተይ ባትሪ ይውድኦ ድዩ ወይ ብዙሕ ዳታ ይወስድ ድዩ?

ኣይፋል። Bluetooth Low Energy technology ብምጥቃም ኣብ ባትርኹምን ዳታኹምን ውሑድ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኮይኑ እዩ ተሃንዲሱ።

16.    WA Notify ንክሰርሕ ን Bluetooth ክኸፍቶ የድልየኒ ድዩ?

እወ። WA Notify ንክሰርሕ ንውሑድ ጽዓት ዘለዎ ናይ Bluetooth ተክኖሎጂ ይጥቀም፡ ስለዚ Bluetooth ንካልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለው ተጠቀምቲ መታን ኣለልዩ ክረኽቦም ኩሉግዜ ክኽፈት ኣለዎ።

17.    WA Notify ንክሰርሕ ኣብ ሞባይለይ ክኸፍቶ የድልየኒ ድዩ?

ኣይፋል። WA Notify ኣብ background (ባክግራውንድ) ክሰርሕ እዩ።

18.    ከመይ ገይሩ እዩ WA Notify ናይ ሓሶት ናይ መርመራ ውጺኢት ዝከላኸል?

WA Notify ንተጠቀምቲ ተመርሚሮም ፖዝቲቭ ሙዃኖም ወይ መልከፍቲ ንምርግጋጽ ብ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰብ መዚ ዝተዋህበ ናይ መረጋገጺ ኮድ ከእትዉ ይጠልብ። እቲ ኮድ ምስ ውልቃዊ መንነት ኣይተኣስሳሰርን እዩ። እቲ ኮድ ድሕሪ ምእታው WA Notify ነቲ ናይ ኣብ ጥቓኹም ዝነበሩ ተጠቀምቲ ናቶም ናይ ወዝቢ ኮዳት ከዛምዶ ይኽእልን ንተኽእሎ ተቓላዕነት ይሕብሮምን። እቲ መሕበሪ ብዛዕባ መን እዩ ኣቃሊዕዎምን ወይ ኣበይ እዩ እቲ ምቅላዕ ኣጋጢሙን ዝኾነ ሓበሬታ ኣየእትውን እዩ።

19.    እዚ ኣፕ ኣብ ናይ ቀደም ቴለፎና ይሰርሕ ድዩ?

እንተድኣ ቴለፎንኩም iOS version 13.7 ወይ ናይ ድሕሪኡ ኣለዋ ኮይኑ ተጠቀምቲ iPhone WA Notify ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እዘን ዝስዕባ iPhones ን iOS 13.7 ይድግፋ: ý11፣ 11 Pro፣ 11 Pro Max፣ Xr፣ Xs፣ Xs Max፣ X፣ SE (2nd generation) (2ይ ጀነረሽን)፣ 8፣ 8 Plus፣ 7፣ 7 Plus፣ 6s፣ 6s Plus፣ SE (1st generation) (1ይ ጀነረሽን)።

እንተድኣ ናትኩም ናይ Android (ኣንድሮይድ) ምዕብልቲ ተለፎን ን Bluetooth Low Energy ከምኡ’ውን Android Version 6 (API 23) ወይ ልዕሊኡ ዝድግፍ ኮይኑ፡ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ተጠቀምቲ WA Notify ክጥቀሙ ይኽእሉ።

20.    WA Notify ንምጥቃም 18 ዝዕድመይ ክኸውን ኣሎኒ ድዩ?

ኣይፋል። WA Notify ዕድሜኹም ኣይፈልጦን ወይ ኣይፍትሾን እዩ።

21.    ቴለፎን ምስ ካልእ ሰብ እንተድኣ ብሓባር ተጠቒመ እዚ ተክኖሎጂ ይሰርሕ ዶ?

WA Notify ኣብ እዋን ከጋጥም ዝኽእል ተቓላዕነት መን እዩ ነታ ቴለፎን ዝጥቀመላ ኔሩ ክሕብር ኣይክእልን እዩ። ቴለፎን እንተድኣ ብሓባር ተጠቒምኩም፡ እሞ እንተድኣ WA Notify ክኸውን ዝክእል ምቅላዕ ናብ ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ዝኾነ ነታ ቴለፎን ዝጥቀም ናይ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ክኽተል የድሊ።

22.    WA Notify ኣብ ከም ኣይፓዳት ወይ ምዕቡላት ሰዓታት ዝኣመሰሉ መሳርሒታ ይሰርሕ ዶ?

ኣይፋል። እቲ ናይ ተቓላዕነት መፍለጢ መሳርሒ ብፍሉይ ን ምዕቡላት ቴለፎናት እዩ ተሃንዲሱ እምበር ኣብ ኣይፓዳት ወይ ታብለታት ኣይሰርሕን እዩ።

23.    ንምንታይ እያ ዋሽንግተን ነዚ ፍታሕ መሪጻ?

ዋሽንግተን ነዚ Apple/Google ፍታሕ ንምግምጋም ናይ ስተይት ጉጅለ ናይ ምክትታል ኣቑማ፡ እዚኣቶም ከኣ ናይ ጸጥታን ሲቪላዊ ናጽነተ ኪኢላታትን ከምኡ’ውን ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት የጠቓልል። እቲ ጉጅለ ኣብ’ቲ ናይ’ቲ መድርኽ ዝተረጋገጸ ኣተኣማማኒ፡ ሓያል ዳታ ናይ ምዕቃብን ከምኡ ድማ ብካልኦት ስተይታት ምጥቃም ዝተመስረተ ምርዓም ተማሕጺኑ።

24.    ግዝኣት ዋሽንግተን ነቶም ምዕቡላት ቴለፎናት ዘይብሎም ነዚ ተክነሎጂ ክጥቀሙ ንክኽእሉ እንታይ ትገብር ኣላ?

ምስፍሕፋሕ ኮቪድ -19 ንምክልኻል WA Notify እቲ እንኮ መሳርሒ ኣይኮነን። ናይ ርክብ ምድላይን ካልኦት ጻዕርታት ንነፍሲ ወከፍ ተቐማጢ ዋሽንግተን የርብሑ፡ እዚ ከኣ ዋላ’ውን ምዕቡል ቴለፎን ኣይሃልዎም። ምጥቃም ማስክታት፡ ኣካላዊ ምርሕሓቓትን ዓቐን ናይ ምትእኽኻባት ምድራት ድማ ካልኦት መንገድታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ደው ኣብ ምባል ክሕግዘሎም ዝኽለለኦም እዮም።

ህሉው ምዕባለታት

ካብ 26 ሰነ፡ 2020 ጀሚሩ ኩሎም ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝርከቡ ሰባት ኣብ ውሽጢ ወይ ደገ ናይ ህዝባዊ ቦታ ምስ ዝህልዉ ናይ ገጽ መሸፈኒ ክገብሩ ይግባእን እንተዘይኪኢሎም ድማ 6 ጫማ ወይ 2 ሜተር ካብ ካልኦት ይርሕቁ። ገለ ሰባት ናይ ገጽ ማስክ ክገብሩ ናይ ጥዕና ኩነታቶም ጸገም ክህልዎም ይኽእል፡ ስለዚ ነዚ ናይ ጥዕና ጸገም ዝኸውን መረጋገጺ ከርእዩ ኣየድልን እዩ። ብተወሳኺ ኩሎም ኣስራሕቲ ነቶም በይኖም ዘይሰርሑ ሰራሕተኛታቶም ዝኸውን ናይ ገጽ መሸፈንን ማስክን ከዳልዉ ይድለ።

ኣብ 31 ግንቦት መንግስቲ። Inslee ኣወንዚፋቶ ዝነበረት ምቁራጽ ኣገልጉሎታትን ናይ ዶንጊኻ ምኽፋል ናይ ጽዓት፡ ናይ መሬት መስመር ተለፎንን ተጠቃምነት ማይን ኣናዊሓቶ። ነበርቲ ነቲ ኣገልግሎት ዝህቦም ትካል ብዛዕባ ኣከፋፍላ ወረቓቕቶም/ቢላት ቐጥታ ብምድዋል ክሓቱ ይኽእሉ።

ብተወሳኪ ኣመሓዳሪ ተወንዚፉ ዝነበረ ምስጓግ/ምውጻእ ካብ ገዛ ክሳብ 1 ነሓሰ ኣናዊሕዎ። ዋና ገዛኻ ወይ ኣካያዲ ንብረት ነዚ ምውንዛፍ ምስጓግ ምስ ዝጥሕስ፡ ናብ ናይ ግዝኣትና ዋና ኣኽባር ሕጊ ደውልካ መልእክቲ ኣብ’ዚ ግደፍ፡ (833) 660-4877 ከምኡ’ውን ኣማራጺ ሕረ 1. ምስ ደወልካ ኣባል ሰራሕተኛ ክምልሰልካ እዩ።

ኮቪድ-19 እንታይ እዩ?

ኮቪድ-19 ናይ ምስትንፋስ ሕማም እዩ። ብ ምህንጣስ፡ ሰዓልን ናይ ቀረባ ርክብ ምስ ካልኦት ከም ናይ ኢድ ሰላምታን መግብን መስተን ምክፋልን ይመሓላለፍ።

እንታይ ኣዮም ኣቶም ምልክታት?

እቶም ቀንዲ ምልክታት ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ ወይ ብውሕዱ ክልቲኦም እዞም ምልክታት ፡ ረስኒ፡ ምዝሓል፡ ዝመላለስ ምንግብጋብ ናይ ዛሕሊ፡ ቃንዛ ጭዋዳ፡ ሕማም ርእሲ፡ መሪር ጎሮሮ፡ ሓድሽ ምጉዳል ምስትምቓርን ጨናን።

መን እዩ ዝያዳ ንሓደጋ ዝቃላዕ?

ዓበይቲ፡ ናይ ሕክምናዊ ኩነታት ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ዕድመ ዝርከቡ ሰባትን ነብሰ ጾራት ኣብ ዝልዓለ ሓደጋ ናይ ከቢድ ሕማም ናይ ኮቪድ-19 ይርከቡ።

ገዛአ ርእስኻን ሕብረተሰብን ሓሉ፡

 • ብፍላይ እንተሓሚምካ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ገዛ ኣይትውጻእ።
 • ምስ ህዝቢ ምስ ትሕወስ ናይ ጨርቂ ናይ ገጽ መሸፈኒ ተጠቐም።
 • ካብ ካልኦት 6 ጫማ (2 ሜተር ) ርሓቕ።
 • ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ ወይ ከኣ መንጽሂ/ሳኒታይዘር ተጠቐም።
 • ክትስዕልን ክትህንጥስ ኣፍካ ሸፍን።
 • ገጽካ ኣይትሓዝ።
 • ኣብ ገዛኻ ዘሎ ባይታታት ናይ ነገራት ኣጽሪ።
 • ምልክታት ኮቪድ-19 ምስዝህልወካ ናይ ጥዕናኻ ክንክን ኣዳለውቲ ረኺብካ መርመራ ክትገብር ሕተቶም። ናይ ጥዕናካ ክንክን ኣዳላዊ እንተዘይብልካ ኣብ ጥቓኻ ንዝርከብ ማእከል ክንክን ጥዕና ብህጹጽ ርኸቦም። ኢንሹራንስ እንተዘይብልካ፡ ናይ ከባቢኻ ክፍሊ ጥዕና ርኸቦም።

ብዛዕባ ኮቪድ-19 ተወሳኺ ሓበሬታን ምንጭታትን ጥዕናኻ ምሕላውን፡

ዳግም ምኽፋት ዋሽንግተን፥ Safe Start Plan

ለብዒ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ንምሕጋዝ፡ ኣማሓዳሪ Inslee ንነበርቲ ዋሽንግተን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ክጸንሑ ሓቲቱ። ናይ ኣርባዕተ ገጽ መደብ ንዋኒነ ትካላትን ንጥፈታትን ዳግም ናይ ምኽፋት መደብ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ከተማ በዘን ኣርባዕተ መድረኻት ክትሓልፍ ኣሎዋ።

ንግዚኡ ዝተፈቕደለን ኣገደስቲ ንጥፈታት ከም፡

 • ኣገድሰቲ ንጥፈታት ከም ግሮሰሪ፡ ሸመታ፡ ምውሳድ ጋዝ፡ ምውሳድ መድሃኒት ወይ ናብ ቆጸራ ሕክምና ምኻድ።
 • ናብ ኣገዳሲ ትካል ወይ ብ ናይ ኣማሓዳሪ ውጥን Safe Start ዳግም ክኽፈት ዝተፈቕደሉ ትካል ክትሰርሕ ምኻድ።
 • ካብ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ቤት ብልዒ መግቢ ሕዝካ ምኻድ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ኣብያተ ብልዒ ውሱን ቁጽሪ ናይ ኮፍ ኢሎም ዝበልዑ ብምግባር ይኽፈታ።
 • ደገ ወጺኻ እግሪ ጉዕዞን ምንቅስቓሳትን ምግባር እዚ ድማ ናይ ሹድሽተ ጫማ (2 ሜተር) ርሕቀት ክሳብ ዝተሓለወ። ተኽእሎ ዝርገሐ ኮቪድ-19 ካብ ኮምካ ወጻኢንምዕጋት ኣብ ጥቓ ገዛካ ዘሎ ቦታታት ጥራይ ተዛወር።
 • ዓሳታት ምግፋፍ፡ ሃድንን ካልኦት ናይ ምዝንጋዕ መደባትን ኣብ ናይ ስተይት ፓርክታትን ህዝባዊ መሬትን ብ ቀትሪ ተጠቐም። ካምፒንግ ኣብ ናይ ስተይት ፓርክስ ብውሑዱ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ንዘለዋ ኣውራጃታት ይፍቀድ።

ን ስራሕን ዋነኒ ትካላትን ዝምልከት ምንጭታት

ናይ ስራሕ ምስኣን ሓገዝ ምርካብ

ስራሕካ ምስ ትስእኖ፡ ምርካብ ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ክምልከተካ ይኽእል። ሓገዝ ስራሕ ምስኣን ንምርካብ ከመይ ገይርካ ሕቶኻ ትመልእ ሓበኤታ እንተደሊኻ ኣብ’ዚ ደውል፡ 1-800-318-6022። መልሲ ናይ ደወልካ ምስ ረኸብካ፡ ኣገልጉሎት ትርጉም ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር።

ሰራሕተኛታትን ወነንቲ ዋኒነ ትካላትን/ቢዝነሳት

ልብዒ ኮሮና ቫይረስ ንኣማኢት ኣሽሓት ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ግዝኣትና ተንኪፉ ኣሎ።

ንሰራሕተኛታት ንምውሓስ፡ ኣስራሕቲ ክገብርዎ ዘለዎም ከኣ፡

 • ብዝርደኦም ቋንቋ ን ሰራሕተኛታቶም ብዛዕባ ተርእዮታትን ምልክታትን ኮቪድ-19 ምስትምሃር።
 • ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት መደብ ምትግባር።
 • ቀጻሊ ጽሬትን ምንጻህን ምዝውታር።
 • ቀጻልን ግቡእ ምሕጻብ ኣኣዳው ምርግጋጽ።
 • ዝሓመሙ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ከምዝጸንሑ ምግባር።

ብዛዕባ ውሕስነት ናይ ስራሕ ቦታኻ ስክፍታ ምስዝህልወካ፡ ቀጥታ ኣብ Department of Labor & Industries 800-423-7233 ደውልካ መረረኻ ኣቕርብ። ኣገልግሎት ትርጉም ተሌፎን ኣሎ።

ኣብ ግዜ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ዋኒነ ትካልካን ሰራሕተኛታትካን ሕቶ ምስ ዝህልወካ፡ ናብ Employment Security Department ኣብ 855-829-9243 ደውል።

ናይ ክንክን ጥዕናን ኢንሹራንስን ምንጭታት

ናጻ ወይ ትሑት ዋጋ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ክትረክብ ክግባኣካ ይኽእል እዩ። ናብ Health Care Authority ኣብ’ዚ ደውል 1-855-923-4633. ምስ መለሱልካ ናይ ትርጉም ኣገልጉሎት ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር።

Alien Emergency Medical (AEM) ሸፈነ ማለት እዚ ፕሮግራም ናይ ህጹጽ ሕክምና ዝፍቀደሎም ግለሰባት ኮይኖም ናይ ዜግነት ወይ ኢሚግረሽን ግዴታ ዘየማልኡ ወይ ዝግበኦ ግለሰብ ኮይኑ ናይ 5 ዓምት ደረት ዘየማለአ።

Help Me Grow ዋሽንግተን ሆትላይን ኣብ 1-800-322-2588 ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን ንዓካ ዝግብኡኻ ዘበሉ ዝመሚ ኮይኑ ክትጥቀም ድማ ይሕግዘካ። እዚ ዝጠቓልሎም፡

 • WIC ( ናይ መግቢ ፕሮግራም ናይ ደቀንስትዮ፡ ህጻናትን ቆሎዑን
 • ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ን ቆልዑ፡ ነፍሰጾራትን ኣጉባዝን
 • ምቁጽጻር ወሊድ ኣብ’ዚ ናይ ሓለዋ ቐጽል ፕሮግራም
 • ናይ ጥዕናን ውጥን ስድራቤትን ክሊኒካት
 • ናይ ጥንስን ህጻንን ቀረባት
 • ናይ ምጥባው ደገፍ
 • ብተወሳኪ ናይ መግቢ ፕሮግራምን ትሕዝቶታትን ኣሎዎም።

ናይ ኢሚግራንትን ስደተኛን ሓበሬታን

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ን ኢሚግራንትስ ኣገደስቲ ሓቅታት ን ክፈልጡ ይሕግዝ እዚ ከኣ ብዛዕባ ኮቪድ-19ን ናይ ኢሚግራንት ሓሳባትን ከም ህዝባዊ ሓለዋ። ገለ ክትፈልጦም ዘሎካ ኣገድሰቲነገራት፡

 • ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ዜግነት ወይ ደረጃ ኢሚግራንት ምስ ICE ክለዋወጣ ኣይግባእን።
 • መርመራ ኮቪድ-19 ምግባርን ሓገዝ ምርካብ ወይ ጎዶሎ ሕክምና ምርካብ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታት ትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።
 • ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ንምርካብ ሕጋዊ ሶሻል ሰኪሩቲ ቁጽሪ የድልየካ። ብዛዕባ ምርካብ ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ክትዛረብ ምስ እትደሊ ናብ 1-800-318-6022 ደውል።
 • ብመሰረት ሕጋጋት ህዝባዊ ሓለዋ፡ ናይ ስራሕ ምስኣን ሓገዝ ምርካብ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታት ትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።
 • ኣብ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝክፈሎ ናይ ስድራቤት ወይ ሕክምናዊ ዕረፍቲ ን ሓደ ብ ኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ ከተልዕል ወይ ንስኻ በዚ ቫይረስ ኣንተድኣ ሓሚምካ ንገዛእ ርእስኻ ክትሕከም ብቑዕ ክትከውን ትክእል። ነዚ ሓገዝ ንምርካብ ሶሻል ሰኩሪቲ ቁጽሪ ኣየድልየካን። ESD ካልኦት ብዙሓት ዓይነትስነዳታት ይቕበል።
 • ወናኒ ትካል ንግዲ ኮንካ ሓገዝ ተናዲ እንተሊኻ እሞ ን ፈደራል ናይ Small Business Administrationዕንወት ልቓሕ ምሕታት ብመሰረት ሓድሽ ሕጋጋት ህዝባዊ ሓለዋ፡ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታትትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።

ፍሉይ ሓበሬታ ብዛዕባ ህዝባዊ ሓለዋ፡ ብዙሓት ጠበቓታት ከምዝምዕድዎ ስድራቤታት ዝግበኦም ኣገልግሎታት ምውሳድ ከቋርጹ ኣይግባእን። ኮይኑ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኢሚግረሽን ኩነታት ይፈላለ እዩ። Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ከምዘተሓሳስቦ ብዛዕባ ኩነታትካ ወይ ኩነታት ስድራኻ ርግጸኛ ምስ ዘይትኸውን ከምኡ፡ውን ወይ ከኣ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ሓገዝ ምስ ናይ ኢሚግረሽን ጠበቓ ወይ ከኣ ምስ ናይ Department of Justice (DOJ)a ሕጋዊ ወኪል ተዘራረብ። ጠበቃ ክትረክብ ምስ እትደሊ ከኣብመንገዲ American Immigration Lawyers Association። ኣብ ናይ DOJ- ናይ ትካል ፍቓድ ዘለዎ ወብሳይት ክትረኽበና ትኽእል።

OIRA ንሓተትቲ ዑቕባን ኢሚግራንትን ክሕግዝ መደብ ኣለዎ።

 • ስራሕ መድለይን መለማመድን።
 • ደገፍ ኢሚግረሽን።
 • ምስልጣን መንእሰያት።
 • ደገፍ ናይ ሽማግለታት ሓተትቲ ዑቕባ፡ ቆልዑ፡ ተምሃሮን ካልኦትን።
 • ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ናይ ርሑቕ ልሙድ ፕሮግራማት ክፉታት እዮም። እዚ ቤ/ጽሕፈት ንዓኻ ብዛዕባስራሕ ምርካብ፡ ስእነት ስራሕ፡ ደገፍ ናይ ትምህርቲን ቀረብ ገዛን ንምሕጋዝ ሓደሽቲ ኣገልግሎታትኣለዎ። ናይ ሓታቲ ዑቕባ ናይ ካሽ ሓገዝን ሓታቲ ዑቕባንን ሕክምናዊ ሓገዝ ዘለዎ ብቕዓት ዝምልከትናብ 30 መስከረም፡ 2020 ተሰጋጊሩ ኣሎ።
 • ን ኣገልግሎታትን ዝያዳ ሓቤረታን ዝምልከት ናብ 360-890-0691 ደውል።

ንመሰል ናይ ኢሚግራንትስ ዘሎካ ሕቶ ናይ ዝተኣስሩን ካልእ ሓበረታን ናይ ኣዝማድን/የዕሩኽን ሓገዝ ንምርካብን Washington Immigrant Solidarity Network hotline at 1-844-724-3737 ርኸቦም። ትርጉም ናይተለፎን ኣሎ።

ኣእሙራውን ስምዒታውን ጥዕና

እዚ እዋን ኣሸጋሪ ግዜ ክኸውን ይኽእል። ንስኻን ስድራኻን ጭንቀት፡ ጓሂ፡ ፍርሂ፡ ሕርቃን ክስመዓኩም ንቡር እዩ። በይንካ ኣይኮንካን። ሓገዝ ክትደልን ክትሓትትን ጸገም የብሉን።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ን ጸቕጢን ከቢድ ግዜን ብዝተፈላለየ መንገዲ ግብረ መልሲ ይህብ። እቲ ቀንዲ ነገር ክትገብሮ ዘሎካ ንገዛእ ርእኻ፡ ስድራካን ሕብረተሰብካን ብዝተኻእለ መጠን ምሕላይ እዩ።

ኣብ በዳሂ እዋን ክትቅጽል እንታይ ይሕግዘካ? ምስ ኣዕሩኽን ስድራቤትን ተራኺብኩምን ዳግም ምትእስሳር ፈጢርኩምን ዲኹም? ኣዕሚቕካ ብምስትንፋስን ብምዝርግጋሕ ኣካላት፡ ገለ ምንቅስቓስ ወይ ከኣ ጥዑም ድቃስ ለይቲ ኸ? ቀዳማይ ነገር ነብስኻ ንምእላይ ግዘ ምፍላይ ፡ እዚ ከኣ ዋላ’ኳ ከመይ ትርደኦ እምበር ጸቕጢ ንምጉዳል ይሕግዝ እዩ።

ናብ Washington Listens ኣብ 1-833-681-0211 ደው። ናይ ተለፎን ኣገልግሎት ትርጉም ኣሎ። ዋሽንግተን ከም ግብረ መልሲ ናይ ለቦዒ ኮቪድ-19 Washington Listens ዝብሃል ናይ ደገፍ ፕሮግራም ኣውጺኣ ኣላ። ኣገልግሎት Washington Listens ዝጥቀሙ ሰባት እናወሰኸ ንዝመጽእ ጸቕጢ ንምቁጽጻርን ብምኽንያት ኮቪድ -19 ዝመጽእ ለውጥታት ንክለማመዱ ዝሕግዞም ደገፍ ይረኽቡ እዮም። Washington Listens ንዝኾነ ኣብ ዋሽንግተን ኮይኑ ን ኪኢላ ደገፍ ንክዛረብ ዝውሃብ እዩ። ደወልቲ ደገፍ ይረኽቡን ምስ ናይ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ምንጭታት ድማ ይተሓሓዙ። እዚ ፕሮግራም ስም ኣይገልጽን እዩ።

ኣብ ቅልውላም ምስ እትህልው እሞ ምኽሪ ንምርካብ ሰብ ከተዘራርብ ምስ እትደሊ ገለ ውሑዳት ኣማራጺታት ኣለው።

 • Disaster Distress Helpline ማለት ኣብ ስሚዒታዊ ጭንቀትምስ ባህርያውን ሰብ ዘምጸኦን ዝተሓሓዝ ሽግር ንዝርከቡ ሰባት ቀጥታዊ ናይ ቅልውላው ምኽሪ ዝህብ ኮይኑ ናብ 1-800-985-5990 ደውል። ደውልካ ምስ መለሱልካ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር። እዚ ናይ ሓገዝ መስመር ን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ይርከብ።
 • Crisis Connections ኣብ ስሚዒታዊ ቅልውላው ንዝርከቡ ውልቀሰባት፡ ስድራቤትን ኣዕሩኽን ቀጥታዊ ሓገዝ ዝገብር ናይ 24 ሰዓት ናይ ቅልውላው መስመር ኣሎዎ። ኣብ ኣውራጃ King ን ዝርከቡ ሰባት የገልግል። ምቱርጓም ቋንቋ ኣሎ። ናብ’ዚ ደውል 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline of ነብሰ ቕትለት ንዝሓስቡ ሰባት ናይ ምክልኻልን ናይ ቅልውላውን ረዲኤት ይህብ። ንስድራቤትን ኣዕሩኽን ሓገዝ ንምርካብ ፈተውቶም’ውን ናብ’ዚ ላይፍላይን ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ናብ’ዚ ደውል 1-800-273-8255. እዚ ሆትላይን ኣብ መዓልቲ ን 24 ሰዓታትን፡ 7 መዓልታት ኣብ ሰሙን ክፉት እዩ። ን ገዳይም ሓርበኛታት ዝኸውን ናይ በይኖም ናይ ሓገዝ መስመር ኣሎ። ናብ 1-800-273-8255 ደውልካ 1 ጠውቕ። ጸማምን ናይ ምስማዕን ጸገም ምስ ዝህልወካ ናብ 1-800-799-4889 ደውል።

ናይ መግቢ ምንጭታት

ካብ 18 ዓምት ንታሕቲ ቆሎዓ ምስ ዝህልወካ ካብ ቤት ትምህርቶም ናይ ናጻ መግቢ ክረክቡ ይኽእሉ። ኣጉባዝ ኮይኖም ስንክልና ምስ ዝህልዎም እሞ ኣብ ትምህርታዊ ፕሮግራማት ዝተመዝገቡ ምስ ዝኾኑ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ ይግብኦም እዩ። ኣብ ብዙሓት ጉዳያት፡ እዞም መግብታት ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ከም ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ እዮም ዝበጽሑን ዝግደፉን። ን ናይ ቤት ትምህርትኻ ምምሕዳር ናጻ መግቢ ይህቡ ኣንተኾይኖም ሕተቶም።

ን ነብሰጾራትን ሓደሽቲ ሓራሳትን ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ቆልዑን ካብ Department of Health’s ናይ ደቀእንስትዮ፡ ህጻናትን ቆልዑን (WIC) ፕሮግራም መግቢክትረክብ ትኽእል። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ምስ እትደሊ ናብ 1-866-632-9992 ደውል።

ናይ መግቢ ባንክታት ብሰንኪ ኣብ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ዝመጸ ጠለብ መግቢ ሰዓታተን ቀይረን ክኾና ይኽእላን ወይ ከኣ ዓጽየን ኣብ ናይ ትራፊክ ምንቅስቓስ ኣትየን ክህልዋ ይኽእላ። ብኽብረትካ ቅድሚ ምኻድካ ደውል። Northwest Harvest ናይ ስተይት ምሉእ ናይ ባንክ መርበብ እዩ። ሽም ናይ ከተማኻ ኣብ’ዚ መርበብ ኣብ’ቲ ጸጋማይ ሳንዱቕ ናይ ቀጠልያ ሳንዱቕ ዘሎ ጽሓፍ።

ኣብ ምብራቕ ዋሽንግተን ትነብር እንተኾንካ ዝርዝር ናይ መግቢ ባንክታት ኣብ Second Harvest ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናይ መግቢ ባንክታት ዝርዝር ኣብ’ዚ ወብሳይት ናትካ ኣኣውራጃ ብምምራጽ ርኸቦም።

ሓበሬታን ምንጭታትን ንስድራቤታት

እዚ እዋን ንኩሎም ስድራቤት ከቢድ እዩ። እንሆ ድማ ነዚ ኩነታት ምስ ደቅኻ ከመይ ገይርካ ተካውኖ ዝምልከት ገለ ነጥብታት:

ኣብ ምቹእ ቦታ ብሙዃን ናይ ስድራቤት ዘተ ኣካይድን ኣባልት ስድራ ሕቶታት ክሓቱ ኣተባብዕን። ዝርደኦም ቋንቋ ንምጥቃምን ዘለዎም ፍርህን ግጉይ መረዳእታን ንምምላስ ምስ ናኣሽቱ ቆሉዑ ናይ በይኖም ዘተ ኣካይድ።

ምስ ስድራቤትን ኣዕሩኽን ናይ ተለፎንን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ርክብ ኣይተቋርጽ።

ዋላ’ኳ ሓበሬታ የድልየካ ኣንተኾነ፡ ፍርህን ራዕድን ናብ ዘጋውሑ ናይ ሚዲያ ደገታትን ማሕበራዊ መዲያታትን ዘሎካ ምቅላዕ ኣጉድል። ብፍላይ ድማ ደቅኻ ብዛዕባ እዚ ለበዳ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ናይ መዲያ ሸፈነን ግዜን ነዚ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ይህብዎ ኣስተውዕልን ኣጉድልን።

ሕቶታት ኽሓቱ ብምትብባዕን ነዚ ህልው ኩነታት ክርድእዎ ብምሕጋዝን ቆልዑ ኣብ ምሕጋዝ ኣቶኩር።

 • ብዛዕባ ስሚዒቶም ኣዘራርቦምን ዋጋ ሃቦን።
 • ብምስኣልን ካልኦት ንጥፈታትን ስሚዒቶም ክገልጹ ሓግዞም።
 • ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ከመይ ኢሉ ይዝርጋሕ ዘሎ ጉጉይ ሓበረታን መረዳእታን ከምኡ’ውን ኩሉ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ድማ እዚ ኮቪድ -19 ዘምጽእ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ከምዘይኮነ ኣብርህ።
 • ምድላው ምቹኡነትን ተወሳኺ ዓቕልን ከድሊ እዩ።
 • ኣዘውቲርካ ተመላሊስካ ድሃይ ደቅኻ ግበር ውላ ኩነታት ለውጢ ይግበር።
 • መደብ ናይ ድቃስ ሰዓታት፡ መግብን ምውስዋስን ናይ ስድራኻ ስሩዕ ይኹን።
 • ንዓኻን ንስድራኻን ዘዘናግዑ ኣብ ካልእ ከበድቲ እዋናት ትገብሮም ዝነበርካ ከም ምንባብ፡ ፊልም ምርኣይ፡ ሙዚቃ ምስማዕ፡ ጸወታታት ምጽዋት፡ ምውስዋሳት ወይ ኣብ ናይ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት (ጸሎት፡ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎታት ምውሳእ) ግዜ ፍለ።
 • ናይ ጽምዋ፡ ምስልቻው፡ ስግኣት ምልካፍ ሕማም፡ ጭንቀት፡ ጸቕጢን ራዕድን ስሚዒታት ንቡራት ግብረመልስታት ናይ ከቢድ እዋን ናይ ከምዚ ዓይነት ለበዳ ሙዃኖም ተረዳእ።
 • ን ስድራኻ ምስ ናትካ ባህልን ውግዕታትን ዝሳነዩ ናይ ስድራ ኣብ ሰሓቕን ጠቓሚ ንጥፈታትን ንክጽመዱ ሓግዞም።

ልዕሊ 60 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ ዝልዓለ ሓደጋ ናይ ከቢድ ሕማም ናይ ኮቪድ-19 ይርከቡ። ካብ ስድራኻ ዕቤት ዘለዎም ምስ ዝህልዉ ንዚ ሓደጋ ተጉድለሉ መንገድታት ኣለሊ።

 • ናይ ግሮሰሪ ሸመታን ካልኦት ኣገደስቲ ንጥፈታትን ዝገብር ትሑት ስግኣት ዘለዎ ካብ ስድራኻ ግበር።
 • ኣብ ገዛ ምስ ኣተወ ነፍሲወከፍ ኢዱ ከምዝተሓጽበ ኣረጋግጽ። ናይ ሓባር ሰፈር፡ ባይታታትን ክፍልታትን ኣጽሪ።
 • ሓደ ካብ ስድራኻ እንተተቓሊዑ ወይ ምልክታት እንተሃልይዎ ብዝተኻእለ መጠን ፍለዮም። ናይ በይኖም ክፍልን መሕጸብ ነብስን ክህልዎም ዝበለጸ ይኸውን። ዝኾነ ሰብ ምስ ዝሓምም ወይ ከላግብ ተኽእሎ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ደጋጊምካ ናይ ሓባር ቦታታት ኣጽርን ነፍሲወከፍ ኣብ ስድራኻ ዘሎ ድማ ናይ ገጽ ማስክ ከምዝገበረ ኣረጋግጽ።

ተወሰኽቲ ምንጨታትን ሓበረታን