ኮቪድ -19 (ሓድሽ ኮሮና-ቫይረስ)- ሓበሬታ፡ ኣገልግሎታትን ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዘሎ ምንጭታት

COVID-19 መስመር: ሰራሕተኛታት፣ ብዝነሳ፣ ክታበት፣ ናይ ክታበት ቆጸሮታትን ካልኦትን

ብዛዕባ COVID-19 ሕቶ እንተሊኩም ወይ ናይ ክታበት ቆጸሮኣብ ምሓዝ ሓገዝ ዘድሌኩም እንተኾይኑ፣ ብኽብረትኩም ናብ 1-800-525-0127 ደዊልኩም # ጠውቁ። ክምልሱ ከለዉ፣ ቋንቋኻ ተዛረብናይ ኣስተርጓሚ ኣገልግሎት ንምርካብ። እዚ ናይ ሓገዝ መስመር መዓልታዊ ክፍቲ እዩ ሰዓታቱ ድማ ኣብቲ Department of Health ዌብሳይት ምርካብ ይከኣል (ብእንግሊዝኛ ጥራሕ)። 

ናይ ንግዲ ጥሕሰት ሪፖርት ግበር

ንሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ኣግባባዊ ናይ ጥዕናን ደሕንነትን ስጉምቲታት ንምውሳድ ንግዲታት ኣገደስቲ እዮም። ጥሕሰት ሪፖርት ክትገብሩ እንተደሊኹም፣ ብኽብረትኩም ናብ ናይ COVID-19 ናይ ሓገዝ መስመር ብቋንቋኹም ሓገዝ ንምርካብ ደውሉ። ብዛዕባ እዚ ጥሕሰት ዝኾነ ሰብ ሕቶ ክሓተኩም እዩ ኣብ ክንዳኹም ድማ ጥርዓን ከእትወልኩም እዩ። ጥርዓን ንምእታው ሽምኩምን ናይ ኣድራሻ ሓበሬታኹምን ክተካፍሉ ኣይጽበየኩምን።

ብኢንግሊዝኛ እውን ኣብቲ ናይ ናይ COVID-19 ትሕሰት ሪፖርት ግበሩ ዝብል ገጽ ጥርዓን ምቅራብ ትኽእሉ

ሽምኩም ወይ ናይ ኣድራሻ ሓበሬታኹም እንተሂብኩም፣ ንቲ ሓበሬታ ንሱ ዝኾነ ሰብናይ ህዝቢ መዝገብ ሕቶ እንተቅሪቡ ክጋለጽ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ መንግስቲ ውልቃዊ ምልክታ (ብኢንግሊዝኛ ጥራሕ) ዝተገለጹ መዝገባት ከም ኣድላይነቶም ብናይቲ ግዝኣት ህዝባዊ ዓንቀጽ፣ RCW 42.56 መሰረት ክልቀቁ እዮም

ንሰራሕተኛታት፣ ንግዲታትን ትካላትን ዝበለጸ ሓገዝ

ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ብምጥቃም፣ እቲ ናይ ሓገዝ መስመር ናብ ሓፈሻዊ መምርሒን ሪሶርስን ክመርሐካ ይኽእል እዩ። ናይ COVID-19 ናይ ንግዲን ሰራሕተኛታትን ሕቶታት ቅጥዒ ክትመልኡ እውን ክሕግዝኹም ይኽእሉ ሕዚ እውን ሕቶ እንተሊኩም። መልሲ ንኽትረክብ ናይ ኣድራሻ ሓበሬታ ክትህብ ክትሕተት ኢኽ።

ክታበት ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19)

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19፡ ብኽብረትኩም ብጽሑ ናብ ናይ ኮቪድ-19 ገጽና

WA ነቲ ናይ ስማርትፎን ኣፕሊኬሽን ከም እተቓልዐ ዝሕብር ምልክታታት ኣፋለጠ

እንድሕር ዝያዳ ክትመሃር ደሊኻ ብዛዕባ WA Notify፡ ናብ ተሌፎንካ ብኸመይ ከምትጽዕኖ እውን ዘጠቓልል፡ ብጻሕ ናብ WANotify.org

ን ስራሕን ዋነኒ ትካላትን ዝምልከት ምንጭታት

ናይ ስራሕ ምስኣን ሓገዝ ምርካብ

ስራሕካ ምስ ትስእኖ፡ ምርካብ ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ክምልከተካ ይኽእል። ሓገዝ ስራሕ ምስኣን ንምርካብ ከመይ ገይርካ ሕቶኻ ትመልእ ሓበኤታ እንተደሊኻ ኣብ’ዚ ደውል፡ 1-800-318-6022። መልሲ ናይ ደወልካ ምስ ረኸብካ፡ ኣገልጉሎት ትርጉም ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር።

ሰራሕተኛታትን ወነንቲ ዋኒነ ትካላትን/ቢዝነሳት

ልብዒ ኮሮና ቫይረስ ንኣማኢት ኣሽሓት ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ግዝኣትና ተንኪፉ ኣሎ።

ንሰራሕተኛታት ንምውሓስ፡ ኣስራሕቲ ክገብርዎ ዘለዎም ከኣ፡

 • ብዝርደኦም ቋንቋ ን ሰራሕተኛታቶም ብዛዕባ ተርእዮታትን ምልክታትን ኮቪድ-19 ምስትምሃር።
 • ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት መደብ ምትግባር።
 • ቀጻሊ ጽሬትን ምንጻህን ምዝውታር።
 • ቀጻልን ግቡእ ምሕጻብ ኣኣዳው ምርግጋጽ።
 • ዝሓመሙ ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ከምዝጸንሑ ምግባር።

ብዛዕባ ደሞዝ ዝኽፈሎ ዕረፍቲ፣ ናይ ሰራሕተኛታት ካሕሳ ከምኡውን ብዛዕባ ድሕንነት ስራሕ ዝገልጽ ጽማቝ ሓሳባት ካብ Department of Labor & Industries (ክፍሊ ሸቃሎን ኢንዱስትሪታትን) ብብዙሕ ቋንቋታት ኪርከብ ይከኣል እዩ።

ብዛዕባ ውሕስነት ናይ ስራሕ ቦታኻ ስክፍታ ምስዝህልወካ፡ ቀጥታ ኣብ Department of Labor & Industries 800-423-7233 ደውልካ መረረኻ ኣቕርብ። ኣገልግሎት ትርጉም ተሌፎን ኣሎ።

ኣብ ግዜ ኮቪድ-19 ብዛዕባ ዋኒነ ትካልካን ሰራሕተኛታትካን ሕቶ ምስ ዝህልወካ፡ ናብ Employment Security Department ኣብ 855-829-9243 ደውል።

ናይ ክንክን ጥዕናን ኢንሹራንስን ምንጭታት

ናጻ ወይ ትሑት ዋጋ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ክትረክብ ክግባኣካ ይኽእል እዩ። ናብ Health Care Authority ኣብ’ዚ ደውል 1-855-923-4633. ምስ መለሱልካ ናይ ትርጉም ኣገልጉሎት ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር።

Alien Emergency Medical (AEM) ሸፈነ ማለት እዚ ፕሮግራም ናይ ህጹጽ ሕክምና ዝፍቀደሎም ግለሰባት ኮይኖም ናይ ዜግነት ወይ ኢሚግረሽን ግዴታ ዘየማልኡ ወይ ዝግበኦ ግለሰብ ኮይኑ ናይ 5 ዓምት ደረት ዘየማለአ።

Help Me Grow ዋሽንግተን ሆትላይን ኣብ 1-800-322-2588 ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን ንዓካ ዝግብኡኻ ዘበሉ ዝመሚ ኮይኑ ክትጥቀም ድማ ይሕግዘካ። እዚ ዝጠቓልሎም፡

 • WIC ( ናይ መግቢ ፕሮግራም ናይ ደቀንስትዮ፡ ህጻናትን ቆሎዑን
 • ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ን ቆልዑ፡ ነፍሰጾራትን ኣጉባዝን
 • ምቁጽጻር ወሊድ ኣብ’ዚ ናይ ሓለዋ ቐጽል ፕሮግራም
 • ናይ ጥዕናን ውጥን ስድራቤትን ክሊኒካት
 • ናይ ጥንስን ህጻንን ቀረባት
 • ናይ ምጥባው ደገፍ
 • ብተወሳኪ ናይ መግቢ ፕሮግራምን ትሕዝቶታትን ኣሎዎም።
ናይ ኢሚግራንትን ስደተኛን ሓበሬታን

Office of Immigrant and Refugee Affairs (ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ጽግዕተኛታትን፣ OIRA) ንስደተኛታት ብዛዕባ COVID-19 ከምኡውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዜተሓሳስቦም ኣገዳሲ ሓቅታት ንክርድኡ ይሕግዞም እዩ።

 • ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ዜግነት ወይ ደረጃ ኢሚግራንት ምስ ICE ክለዋወጣ ኣይግባእን።
 • መርመራ ኮቪድ-19 ምግባርን ሓገዝ ምርካብ ወይ ጎዶሎ ሕክምና ምርካብ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታት ትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።
 • ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ንምርካብ ሕጋዊ ሶሻል ሰኪሩቲ ቁጽሪ የድልየካ። ብዛዕባ ምርካብ ሓገዝ ናይ ስራሕ ምስኣን ክትዛረብ ምስ እትደሊ ናብ 1-800-318-6022 ደውል።
 • ብመሰረት ሕጋጋት ህዝባዊ ሓለዋ፡ ናይ ስራሕ ምስኣን ሓገዝ ምርካብ ን ግሪን ካርድ ወይ ዜግነት ንምሕታት ትገብሮ ጻዕሪ ኣይትንክፎን።
 • ኣብ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝክፈሎ ናይ ስድራቤት ወይ ሕክምናዊ ዕረፍቲ ን ሓደ ብ ኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ ከተልዕል ወይ ንስኻ በዚ ቫይረስ ኣንተድኣ ሓሚምካ ንገዛእ ርእስኻ ክትሕከም ብቑዕ ክትከውን ትክእል። ነዚ ሓገዝ ንምርካብ ሶሻል ሰኩሪቲ ቁጽሪ ኣየድልየካን። ESD ካልኦት ብዙሓት ዓይነትስነዳታት ይቕበል።
 • ሓገዝ እትደሊ ወናኒ ንግዲ እንተ ዄንካ ካብ ፈደራላዊ ምምሕዳር ንኣሽቱ ንግዲ ህጹጽ ልቓሕ ንምርካብ ምምልካትካ ናይ ተቐማጣይ ካርዲ ወይ ዜግነት ንምርካብ ዘሎካ ኽእለት ኣብ ሓደጋ ኣየእትዎን እዩ።

Office of Immigrant and Refugee Affairs (ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ስደተኛታትን ጽግዕተኛታትን፣ OIRA) ስለ ኩነታትካ ርግጸኛ እንተ ዘይዄንካ ወይ ኣባል ስድራ ቤትካ፣ ወይ ጥቕምታትካርግጸኛ እንተ ዘይዄንካ ምስ ጠበቓ ስደተኛታት ወይ ምስ ብዓል ስልጣን ስደተኛታት ወይ ምስ ሓደ Department of Justice (ብኽፍሊ ፍትሒ፣ DOJ) እተኣመነ ተወካሊ ኽትራኸብ ይመኽረካ። ብማሕበር ጠበቓታት ስደተኛታት ኣመሪካ ኣቢልካ ጠበቓ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ ወይ ከኣ ናብቲ DOJ-ዝመስከረሉ ውድብ መርበብ ብጻሕ ይከኣል።

OIRA ንሓተትቲ ዑቕባን ኢሚግራንትን ክሕግዝ መደብ ኣለዎ።

 • ስራሕ መድለይን መለማመድን።
 • ደገፍ ኢሚግረሽን።
 • ምስልጣን መንእሰያት።
 • ደገፍ ናይ ሽማግለታት ሓተትቲ ዑቕባ፡ ቆልዑ፡ ተምሃሮን ካልኦትን።
 • ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ናይ ርሑቕ ልሙድ ፕሮግራማት ክፉታት እዮም። እዚ ቤ/ጽሕፈት ንዓኻ ብዛዕባስራሕ ምርካብ፡ ስእነት ስራሕ፡ ደገፍ ናይ ትምህርቲን ቀረብ ገዛን ንምሕጋዝ ሓደሽቲ ኣገልግሎታትኣለዎ። ናይ ሓታቲ ዑቕባ ናይ ካሽ ሓገዝን ሓታቲ ዑቕባንን ሕክምናዊ ሓገዝ ዘለዎ ብቕዓት ዝምልከትናብ 30 መስከረም፡ 2020 ተሰጋጊሩ ኣሎ።
 • ን ኣገልግሎታትን ዝያዳ ሓቤረታን ዝምልከት ናብ 360-890-0691 ደውል።

ንመሰል ናይ ኢሚግራንትስ ዘሎካ ሕቶ ናይ ዝተኣስሩን ካልእ ሓበረታን ናይ ኣዝማድን/የዕሩኽን ሓገዝ ንምርካብን Washington Immigrant Solidarity Network hotline at 1-844-724-3737 ርኸቦም። ትርጉም ናይተለፎን ኣሎ።

ኣእሙራውን ስምዒታውን ጥዕና

እዚ እዋን ኣሸጋሪ ግዜ ክኸውን ይኽእል። ንስኻን ስድራኻን ጭንቀት፡ ጓሂ፡ ፍርሂ፡ ሕርቃን ክስመዓኩም ንቡር እዩ። በይንካ ኣይኮንካን። ሓገዝ ክትደልን ክትሓትትን ጸገም የብሉን።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ን ጸቕጢን ከቢድ ግዜን ብዝተፈላለየ መንገዲ ግብረ መልሲ ይህብ። እቲ ቀንዲ ነገር ክትገብሮ ዘሎካ ንገዛእ ርእኻ፡ ስድራካን ሕብረተሰብካን ብዝተኻእለ መጠን ምሕላይ እዩ።

ኣብ በዳሂ እዋን ክትቅጽል እንታይ ይሕግዘካ? ምስ ኣዕሩኽን ስድራቤትን ተራኺብኩምን ዳግም ምትእስሳር ፈጢርኩምን ዲኹም? ኣዕሚቕካ ብምስትንፋስን ብምዝርግጋሕ ኣካላት፡ ገለ ምንቅስቓስ ወይ ከኣ ጥዑም ድቃስ ለይቲ ኸ? ቀዳማይ ነገር ነብስኻ ንምእላይ ግዘ ምፍላይ ፡ እዚ ከኣ ዋላ’ኳ ከመይ ትርደኦ እምበር ጸቕጢ ንምጉዳል ይሕግዝ እዩ።

ኣብ ቅልውላም ምስ እትህልው እሞ ምኽሪ ንምርካብ ሰብ ከተዘራርብ ምስ እትደሊ ገለ ውሑዳት ኣማራጺታት ኣለው።

 • Disaster Distress Helpline ማለት ኣብ ስሚዒታዊ ጭንቀትምስ ባህርያውን ሰብ ዘምጸኦን ዝተሓሓዝ ሽግር ንዝርከቡ ሰባት ቀጥታዊ ናይ ቅልውላው ምኽሪ ዝህብ ኮይኑ ናብ 1-800-985-5990 ደውል። ደውልካ ምስ መለሱልካ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንምርካብ ቋንቋኻ ንገር። እዚ ናይ ሓገዝ መስመር ን 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ይርከብ።
 • Crisis Connections ኣብ ስሚዒታዊ ቅልውላው ንዝርከቡ ውልቀሰባት፡ ስድራቤትን ኣዕሩኽን ቀጥታዊ ሓገዝ ዝገብር ናይ 24 ሰዓት ናይ ቅልውላው መስመር ኣሎዎ። ኣብ ኣውራጃ King ን ዝርከቡ ሰባት የገልግል። ምቱርጓም ቋንቋ ኣሎ። ናብ’ዚ ደውል 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline of ነብሰ ቕትለት ንዝሓስቡ ሰባት ናይ ምክልኻልን ናይ ቅልውላውን ረዲኤት ይህብ። ንስድራቤትን ኣዕሩኽን ሓገዝ ንምርካብ ፈተውቶም’ውን ናብ’ዚ ላይፍላይን ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ናብ’ዚ ደውል 1-800-273-8255. እዚ ሆትላይን ኣብ መዓልቲ ን 24 ሰዓታትን፡ 7 መዓልታት ኣብ ሰሙን ክፉት እዩ። ን ገዳይም ሓርበኛታት ዝኸውን ናይ በይኖም ናይ ሓገዝ መስመር ኣሎ። ናብ 1-800-273-8255 ደውልካ 1 ጠውቕ። ጸማምን ናይ ምስማዕን ጸገም ምስ ዝህልወካ ናብ 1-800-799-4889 ደውል።
ናይ መግቢ ምንጭታት

ካብ 18 ዓምት ንታሕቲ ቆሎዓ ምስ ዝህልወካ ካብ ቤት ትምህርቶም ናይ ናጻ መግቢ ክረክቡ ይኽእሉ። ኣጉባዝ ኮይኖም ስንክልና ምስ ዝህልዎም እሞ ኣብ ትምህርታዊ ፕሮግራማት ዝተመዝገቡ ምስ ዝኾኑ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ ይግብኦም እዩ። ኣብ ብዙሓት ጉዳያት፡ እዞም መግብታት ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ከም ናይ ኣውቶቡስ ደው መበሊ እዮም ዝበጽሑን ዝግደፉን። ን ናይ ቤት ትምህርትኻ ምምሕዳር ናጻ መግቢ ይህቡ ኣንተኾይኖም ሕተቶም።

ን ነብሰጾራትን ሓደሽቲ ሓራሳትን ትሕቲ ሓሙሽተ ዓመት ቆልዑን ካብ Department of Health’s ናይ ደቀእንስትዮ፡ ህጻናትን ቆልዑን (WIC) ፕሮግራም መግቢክትረክብ ትኽእል። ናይ ቋንቋ ሓገዝ ምስ እትደሊ ናብ 1-866-632-9992 ደውል።

ናይ መግቢ ባንክታት ብሰንኪ ኣብ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ዝመጸ ጠለብ መግቢ ሰዓታተን ቀይረን ክኾና ይኽእላን ወይ ከኣ ዓጽየን ኣብ ናይ ትራፊክ ምንቅስቓስ ኣትየን ክህልዋ ይኽእላ። ብኽብረትካ ቅድሚ ምኻድካ ደውል። Northwest Harvest ናይ ስተይት ምሉእ ናይ ባንክ መርበብ እዩ። ሽም ናይ ከተማኻ ኣብ’ዚ መርበብ ኣብ’ቲ ጸጋማይ ሳንዱቕ ናይ ቀጠልያ ሳንዱቕ ዘሎ ጽሓፍ።

ኣብ ምብራቕ ዋሽንግተን ትነብር እንተኾንካ ዝርዝር ናይ መግቢ ባንክታት ኣብ Second Harvest ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ናይ መግቢ ባንክታት ዝርዝር ኣብ’ዚ ወብሳይት ናትካ ኣኣውራጃ ብምምራጽ ርኸቦም።

መሰረታዊ ጥቕሚ ምግቢ ካርድታት

መሰረታዊ ጥቕሚ ምግቢ (EBT) ካርድታት ምግቢ ንምዕዳግ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ውን ንእተፈላለዩ ሰባት ቅሩብ እዩ። ዜጋታት ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ነዚ ጥቕሚ እዚ ንምርካብ ኣብ መሰረታዊ ምግቢ ገጽ ኣብ ዝብል መርበብ ናይ ክፍለ-ሃገር Washington ናይ ማሕበራውን ጥዕናን ኽፍሊ (Department of Social and Health Services (DSHS) website) ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።

መዘኻኸሪ፦ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብዚ ናይ ቕልውላው እዋን እዚ ንገሊኦም ዓበይቲ ዝምልከት ናይ ስራሕ ብቕዓት ጠጠው ኣቢልዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ንስኻ ነዚ ጥቕሚ እዚ ንምርካብ ብቑዕ ንምዃንካ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዜጋ ክትከውን ይደልየካ።

ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዓይነት ዕዳ ዘለዎ ካርድታት ንዅሉ ነቲ ኻልእ መደብ ዜማልኡ ዜጋታት ንዘይኰኑ ብዙሓት ሰባት ቅሩብ እዩ። ነዚ ረብሓ እዚ ንምርካብ በቲ DSHS ናይ ክልል ናይ መግቢ ድጋፍ ፕሮግራም ክትሓትት ትኽእል ኢኻ (ብእንግሊዝኛ ጥራይ)።

ሓበሬታን ምንጭታትን ንስድራቤታት

እዚ እዋን ንኩሎም ስድራቤት ከቢድ እዩ። እንሆ ድማ ነዚ ኩነታት ምስ ደቅኻ ከመይ ገይርካ ተካውኖ ዝምልከት ገለ ነጥብታት:

ኣብ ምቹእ ቦታ ብሙዃን ናይ ስድራቤት ዘተ ኣካይድን ኣባልት ስድራ ሕቶታት ክሓቱ ኣተባብዕን። ዝርደኦም ቋንቋ ንምጥቃምን ዘለዎም ፍርህን ግጉይ መረዳእታን ንምምላስ ምስ ናኣሽቱ ቆሉዑ ናይ በይኖም ዘተ ኣካይድ።

ዋላ’ኳ ሓበሬታ የድልየካ ኣንተኾነ፡ ፍርህን ራዕድን ናብ ዘጋውሑ ናይ ሚዲያ ደገታትን ማሕበራዊ መዲያታትን ዘሎካ ምቅላዕ ኣጉድል። ብፍላይ ድማ ደቅኻ ብዛዕባ እዚ ለበዳ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ናይ መዲያ ሸፈነን ግዜን ነዚ ናይ ማሕበራዊ ሚዲያ ይህብዎ ኣስተውዕልን ኣጉድልን።

ሕቶታት ኽሓቱ ብምትብባዕን ነዚ ህልው ኩነታት ክርድእዎ ብምሕጋዝን ቆልዑ ኣብ ምሕጋዝ ኣቶኩር።

 • ብዛዕባ ስሚዒቶም ኣዘራርቦምን ዋጋ ሃቦን።
 • ብምስኣልን ካልኦት ንጥፈታትን ስሚዒቶም ክገልጹ ሓግዞም።
 • ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ከመይ ኢሉ ይዝርጋሕ ዘሎ ጉጉይ ሓበረታን መረዳእታን ከምኡ’ውን ኩሉ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ድማ እዚ ኮቪድ -19 ዘምጽእ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ከምዘይኮነ ኣብርህ።
 • ምድላው ምቹኡነትን ተወሳኺ ዓቕልን ከድሊ እዩ።
 • ኣዘውቲርካ ተመላሊስካ ድሃይ ደቅኻ ግበር ውላ ኩነታት ለውጢ ይግበር።
 • መደብ ናይ ድቃስ ሰዓታት፡ መግብን ምውስዋስን ናይ ስድራኻ ስሩዕ ይኹን።
 • ንዓኻን ንስድራኻን ዘዘናግዑ ኣብ ካልእ ከበድቲ እዋናት ትገብሮም ዝነበርካ ከም ምንባብ፡ ፊልም ምርኣይ፡ ሙዚቃ ምስማዕ፡ ጸወታታት ምጽዋት፡ ምውስዋሳት ወይ ኣብ ናይ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት (ጸሎት፡ ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎታት ምውሳእ) ግዜ ፍለ።
 • ናይ ጽምዋ፡ ምስልቻው፡ ስግኣት ምልካፍ ሕማም፡ ጭንቀት፡ ጸቕጢን ራዕድን ስሚዒታት ንቡራት ግብረመልስታት ናይ ከቢድ እዋን ናይ ከምዚ ዓይነት ለበዳ ሙዃኖም ተረዳእ።
 • ን ስድራኻ ምስ ናትካ ባህልን ውግዕታትን ዝሳነዩ ናይ ስድራ ኣብ ሰሓቕን ጠቓሚ ንጥፈታትን ንክጽመዱ ሓግዞም።
ተወሰኽቲ ምንጨታትን ሓበረታን

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)