COVID-19 (novel coronavirus) – Mga impormasyon, serbisyo, at sanggunian sa Estado ng Washington

COVID-19 Hotline: Tulong para sa mga manggagawa, negosyo, appointment sa bakuna at iba pa 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa COVID-19 o kailangan ng tulong para sa isang appointment ng bakuna, mangyaring tumawag sa 1-800-525-0127 at pindutin ang #. Kapag sumagot sila, sabihin mo ang iyong wika upang magkaroon ng access sa serbisyo ng taga pag-interpret. Ang hotline ay bukas araw-araw at ang mga oras nito ay nakalista sa website ng Department of Health (sa Ingles lang). 

Iulat ang paglabag sa negosyo

Kinakailangan ng mga negosyo na mag-adopt ng naaangkop na pag-iingat sa kalusugan at kaligtasan para sa mga mamimili at kawani. Kung nais mo na mag-ulat ng paglabag, mangyaring tawagan ang COVID-19 na hotline na numero sa itaas para sa tulong sa iyong wika. May taong magtatanong sa iyo ng mga katanungan tungkol sa paglabag at magsumite ng isang reklamo sa iyong ngalan. Hindi mo na kinakailangan na magsabi ng iyong pangalan o impormasyon sa pakikipag-ugnay upang magsumite ng isang reklamo.

Maaari ka rin na mag-file ng isang reklamo sa Ingles sa Pahina ng ulat sa paglabag sa COVID-19.

Pakitandaan kung magbibigay ka ng iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay, maaari iyong maisiwalat kung may mag-file ng mga pampublikong rekord na hiling para sa impormasyong iyon. Ang mga talaang inilarawan sa ang Abiso sa Pagkapribado ng gobernador (sa Ingles lang) ay ilalabas kung kinakailangan sa ilalim ng Batas Pampublikong mga Talaan ng estado, RCW 42.56.

Maraming tulong sa mga manggagawa, negosyo at organisasyon

Gamit ang mga serbisyo sa pagsasalin, maaaring idirekta ka sa hotline ng pangkalahatang patnubay at mapagkukunan. Maaari ka rin nilang tulungan na punan ang form ng COVID-19 sa Negosyo at Mga Katanungan ng Manggagawa kung may mga katanungan ka pa. Hihilingan ka ng impormasyon sa pakikipag-ugnay upang makakuha ka ng isang sagot.

Bakuna sa Coronavirus (COVID-19)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang aming page para sa Bakuna sa COVID-19.

WA smart app na nagbibigay ng notipikasyon sa pagkalantad
Image
ANO ANG PROSESO NG WA NOTIFY

Ang WA Notify (Abiso sa WA) (na tinatawag ding Washington Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad ng Washington)) ay isang libreng tool na gumagana sa mga smartphone para alertuhin ang mga user kung maaaring nalantad sila sa COVID-19, nang hindi nagbabahagi ng anumang personal na impormasyon.  Ganap na pribado ito at hindi nito alam o tina-track kung sino ka o saan ka pumupunta.

Paano ko madadagdag ang WA Notify sa aking telepono?

Sa iPhone, i-enable ang Exposure Notifications sa Mga Setting:

 • Pumunta sa Mga Setting
 • Mag-scroll pababa sa Exposure Notifications
 • I-click ang "I-on ang Exposure Notifications"
 • Piliin ang United States
 • Piliin ang Washington

Sa Android na telepono:

Sa Android o iPhone, i-scan ang QR code:

WA Notify QR code

Paano ito gumagana?

Kapag na-enable mo ang WA Notify, nakikipagpalitan ang telepono mo ng mga random at walang pagkakakilanlang code sa mga telepono ng mga taong malapit sa iyo na nag-enable din ng WA Notify. Gumagamit ang app ng Low Energy Bluetooth na teknolohiya na nagpapanatili ng privacy para makipagpalitan ng mga random na code na ito nang hindi nagbubunyag ng anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung ang ibang user ng WA Notify na naging malapit sa iyo sa nakaraang dalawang linggo ay masusuring positibo para sa COVID-19 sa kalaunan at susundin niya ang mga hakbang para abisuhan ang iba nang hindi nagpapakilala, makakakuha ka ng abisong walang impormasyon ng pagkakakilanlan na nagsasabing nagkaroon ka ng posibleng pagkakalantad. Nagbibigay-daan ito para makuha mo kaagad ang pangangalagang kailangan mo at pinipigilan ka nitong maikalat ang COVID-19 sa mga tao sa paligid mo.

Ginagawa ng isang algorithm ang matematika para tukuyin ang mga kaganapang maaaring magkalat ng COVID-19 mula sa mga taong nasa ligtas na distansiya o may sapat na tagal para hindi na kailanganing bigyan ka ng babala. Aalertuhin ka lang ng WA Notify kung posibleng nalantad ka. Kaya mabuting balita ang hindi makatanggap ng alerto.

Available ang WA Notify sa higit 30 wika para magamit ng maraming residente ng Washington hangga’t maaari ang tool na ito.

Paano iulat ang iyong mga positibong resulta ng pagsusuri sa bahay

Ang mga taong bumili ng mga over-the-counter na test kit at nakatanggap ng positibong resulta ay dapat na tumawag sa hotline ng estado para sa COVID-19, sa 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang # (pindutin ang 7 para sa Espanyol), sa oras na matanggap nila ang mga resulta. Available ang hotline tuwing Lunes mula 6 a.m. hanggang 10 p.m., at mula Martes hanggang Linggo (at mga kinikilalang holiday) mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Available ang tulong sa wika.

Kapag tumawag ka, tiyaking ipaalam sa kanila na isa kang user ng WA Notify (Pag-abiso ng WA). Makakapagbigay sa iyo ang tauhan ng hotline ng verification link na magagamit mo para alertuhin ang iba pang user ng WA Notify na maaaring nalantad sila.

Mangyaring tandaan: Ang WA Notify ay isang tool sa pag-abiso sa pagkakalantad. Hindi ito idinisenyo para ilagay ng mga user ang kanilang mga resulta ng pagsusuri.

Paano pinoprotektahan ang aking privacy?

Batay ang WA Notify sa teknolohiya ng Google Apple Exposure Notification, na idinisenyo para protektahan ang iyong privacy. Gumagana ito sa background nang hindi nagkokolekta o nagbubunyag ng anumang data sa lokasyon o personal na data, at hindi nito kailangang malaman kung sino ka o nasaan ka para epektibong gumana. Sa pamamagitan ng paggamit lamang ng paunti-unting Bluetooth, hindi nito naaapektuhan ang iyong baterya.

Ganap na boluntaryo ang pakikilahok. Puwedeng mag-opt in o mag-opt out ang mga user anumang oras. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano pinoprotektahan ang privacy ng user, tingnan ang patakaran sa privacy ng WA Exposure Notifications.

Ano ang hitsura ng mga notipikasyon?

Mayroong dalawang uri ng notipikasyon na maaaring matanggap mo. Makakatanggap ang mga masusuring positibo ng text message at/o pop-up na notipikasyon ng link sa pagberipika. Makakatanggap ng notipikasyon sa pagkakalantad ang mga user ng WA Notify na maaaring nalantad. Alamin ang higit pa tungkol sa mga notipikasyong ito at tingnan kung ano ang hitsura ng mga ito.

Paano ito makakatulong?

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral ngUniversity of Washington (Ingles lamang) na mas malaki ang benepisyo kapag mas maraming tao ang gumagamit ng notipikasyon sa pagkakalantad. Ipinakita ng mga resulta na nakapagligtas ang WA Notify ng tinatayang 40-115 buhay at maaaring nakapigil sa 5,500 kaso ng COVID-19 sa loob ng unang apat na buwan na ginamit ito. Ipinapakita ng mga modelo ng data na kahit ang kaunting bilang ng mga tao na gumagamit ng WA Notify ay makakabawas sa mga impeksiyon at pagkamatay dahil sa COVID-19, na pinapatunayan na napakahusay na tool ng WA Notify para pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Gusto mo bang tumulong sa pagkalat ng balita tungkol sa WA Notify (Pag-abiso ng WA)?

Tingnan ang aming toolkit sa WA Notify para sa pagmemensahe sa social media, mga poster, halimbawa ng patalastas sa radyo at TV, at higit pa.

Ibang madalas itanong

Nakatanggap ako ng notipikasyon mula sa Washington Department of Health (DOH, Departamento ng Kalusugan ng Washington). Bakit?

Nagpapadala ang DOH ng text message at/o pop-up na notipikasyon sa lahat ng tao na kamakailang nasuring positibo sa COVID-19 para maalertuhan ng mga user ng WA Notify ang ibang user tungkol sa posibleng pagkalantad, nang mabilis at hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan. Alamin ang higit pa tungkol sa mga notipikasyong ito at tingnan kung ano ang hitsura ng mga ito.

Kung matanggap mo ang pareho, kailangan mo lang i-tap ang notipikasyon o i-click ang link sa text message at sundin ang mga hakbang sa WA Notify para alertuhin tungkol sa posibleng pagkakalantad ang ibang mga user nang hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan.

Kailangan ko ba ang WA Notify kung nabakunahan na ako?

Oo. Kahit pagkatapos mong ganap na mabakunahan laban sa COVID-19, kailangan mo pa ring gawin ang mga karaniwang pag-iingat sa pandemya. Epektibong paraan ang mga bakuna para protektahan ang iyong sarili, pero may maliit na panganib pa rin na maaaring magkaroon ka ng impeksyon, o mahawahan mo ang ibang hindi pa nababakunahan.

Nakakuha ako ng notipikasyon tungkol sa pagbibigay ng aking data sa WA Notify sa pampublikong kalusugan. Bakit?

Nais malaman ng Washington State Department of Health kung gaano kahusay gumagana ang WA Notify upang makagawa kami ng mga kailangang pagpapahusay sa tool. Kung sumasang-ayon kang ibahagi ang iyong data sa WA Notify, ganap pa ring pinoprotektahan ang iyong privacy. Hindi nangongolekta o nagbabahagi ng personal na impormasyon at walang paraan para makilala ka. Ang DOH lamang ang maaaring maka-access sa data na ito at sa antas lamang ng estado.

Kung sasang-ayon ang mga user ng WA Notify na ibahagi ang kanilang data, ano ang kokolektahin?

Kung sumasang-ayon kang ibahagi ang iyong data, ganap pa ring pinoprotektahan ang iyong privacy. Hindi nangongolekta o nagbabahagi ng personal na impormasyon, kaya walang paraan para makilala ka. Ang Washington State Department of Health lamang ang makakakita ng data na ito sa antas ng estado, na kabilang ang:

 • Dami ng taong sumasang-ayong ibahagi ang kanilang data mula sa WA Notify. Nakakatulong ito para malaman namin kung gaano kabuti ang representasyon ng aming sample.
 • Dami ng mga Exposure Notification na natatanggap ng mga user ng WA Notify. Nakakatulong ito para makita namin ang mga trend sa pagkalat ng COVID-19.
 • Dami ng tao na nag-click sa isang notipikasyon sa pagkakalantad. Nakakatulong ito sa aming alamin kung gaano kahanda ang mga tao na isaalang-alang ang mga rekomendasyon sa pampublikong kalusugan.

Dami ng mga taong naging malapit sa taong nasuring positibo sa COVID-19, ngunit hindi ganoon kalapit o katagal na nakasalamuha para mabigyan ng notipikasyon sa pagkakalantad. Nakakatulong ito sa aming isaalang-alang kung dapat bang isaayos ang algorithm na nagtutukoy ng pagkakalantad sa WA Notify.

Kapag na-enable ko ang WA Notifysa aking iPhone, dapat bang naka-on o naka-off ang "Availability Alerts (Mga Alerto sa Pagiging Available)"?

Ok lang kapag naka-off ito. Ngunit inirererekomenda ang pag-on nito kung magbibiyahe ka sa labas ng estado ng Washington nang mahaba-habang panahon. Kapag naka-on ang Availability Alerts, makakatanggap ka ng notipikasyon kapag bumiyahe ka sa lokasyong may teknolohiya para sa notipikasyon sa pagkakalantad na iba sa WA Notify. Maaaring magdagdag ang mga user ng iPhone ng iba't ibang rehiyon ngunit maaari lamang magtalaga ng isang aktibong rehiyon sa isang panahon. Hindi mo kailangang tanggalin ang isang rehiyon para mag-activate ng bago. Maaari ding mag-install ang mga user ng Android ng mga app para sa notipikasyon sa pagkakalantad tulad ng WA Notify mula sa maraming estado ngunit isang app lamang na gumagamit ng teknolohiyang compatible sa WA Notify ang itinatakda bilang aktibo sa isang panahon.

Kailangan ko bang mag-opt in para magamit ang WA Notify?

Oo. Libre at boluntaryo ang paggamit sa WA Notify. Maaari kang mag-opt out anumang oras. I-off lamang ang feature o i-delete ang app. Ide-delete ang lahat ng mga random na code na na-store ng telepono mula sa ibang kalapit na user at hindi mababawi ang mga iyon.

Isa bang app para sa contact tracing (pagtukoy sa nakasalamuha) ang WA Notify?

Hindi. Hindi sinusubaybayan o hinahanap ng WA Notify ang impormasyon tungkol sa mga taong naging malapit sa iyo, kaya hindi ito gumagawa ng "contact tracing." Tinutukoy ng contact tracing ang sinumang maaaring nalantad sa sakit ng isang taong nasuring positibo sa COVID-19. Hindi nangongolekta o nakikipagpalitan ng anumang personal na impormasyon ang app, kaya hindi posible para sa sinuman na malaman kung sino ang nakasalamuha mo.

Ano ang isang "pagkakalantad"?

Nangyayari ang isang pagkakalantad kapag gumugol ka ng matagal na oras sa tabi ng isa pang user ng WA Notify na sa kalaunan ay nasuring positibo sa COVID-19. Sinusunod nito ang kasalukuyang gabay mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) (Ingles lamang) tungkol sa pagpapanatili ng pisikal na distansiya at pagkalat ng COVID-19. Para malaman kung nagkaroon ng pagkakalantad, gumagamit ang WA Notify ng algorithm na sumusunod sa paglalarawan ng CDC sa malapit na nakasalamuha – nasa loob ng 6 na talampakan (2 metro) na layo nang 15 minuto o higit pa sa oras na lubos na nakakahawa ito – at puwede itong isaayos ng mga opisyal ng pampublikong kalusugan.

Ano ang mangyayari kung sasabihin sa akin ng WA Notify na nalantad ako?

Kung natukoy ng WA Notify na maaaring nalantad ka, ididirekta ka ng isang notipikasyon sa iyong telepono sa isang website na may impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kasama rito ang kung paano at saan magpapasuri, impormasyon tungkol sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo, at mga mapagkukunan para sagutin ang iyong mga tanong. Mahalagang basahin at sundin ang mga direksiyon sa website nang mabuti.

Malalaman ba ng mga tao kung nasuri akong positibo sa COVID-19?

Hindi. Hindi nagbabahagi ang WA Notify ng anumang impormasyon tungkol sa iyo sa sinuman. Kapag nakatanggap ang isang tao ng notipikasyon tungkol sa posibleng pagkakalantad, malalaman lang nila na nasuring positibo sa COVID-19 ang isang taong naging malapit sa kanila sa loob ng nakaraang 14 na araw. Hindi nila malalaman kung sino ang taong iyon at kung saan naganap ang pagkakalantad.

Kailangan ko bang magbayad para magamit ang WA Notify?

Hindi. Libre ang WA Notify.

Paano matutulungan ng WA Notify ang estado ng Washington?

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral ngUniversity of Washington (Ingles lamang) na mas malaki ang benepisyo kapag mas maraming tao ang gumagamit ng exposure notification. Ipinakita ng mga resulta na nakapagligtas ang WA Notify ng tinatayang 40 hanggang 115 buhay at maaaring nakapigil sa 5,500 kaso ng COVID-19 sa loob ng unang apat na buwan na ginamit ito. Ipinapakita ng mga modelo ng data na kahit ang kaunting bilang ng mga tao na gumagamit ng WA Notify ay makakabawas sa mga impeksiyon at pagkamatay dahil sa COVID-19, na pinapatunayan na napakabuting tool ng WA Notify para pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Gumagana ba angWA Notifykung bibiyahe ako sa labas ng estado?

Oo. Kung maglalakbay ka sa isang estadong may app na gumagamit ng teknolohiya ng Apple/Google, patuloy na makikipagpalitan ang iyong telepono ng mga random na code sa mga user sa estadong iyon. Walang kailangang baguhin sa mga setting ng iyong app. Kung lalabas ka sa Washington para sa mas mahabang panahon, dapat mong suriin ang mga opsiyon sa iyong bagong estado para makakuha ng lokal na suporta at mga alerto.

Bakit natin kailangan ang parehong contact tracing at WA Notify?

Ang contact tracing ay naging isang epektibong interbensiyon sa pampublikong kalusugan sa loob ng ilang dekada. Sinusuportahan ng WA Notify ang gawaing ito sa paraang hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan. Narito ang isang halimbawa: Kung nasuri kang positibo sa COVID-19, maaaring tawagan ka ng mga opsiyal sa pampublikong kalusugan at hilingin sa iyo na ibahagi kung sino ang iyong mga malapit na nakasalamuha kamakailan. Hindi mo masasabi ang pangalan ng taong hindi mo kilala na nakatabi mo sa bus. Kung pareho ninyong ginagamit ang WA Notify, ang taong hindi mo kilala sa bus ay maaaring maabisuhan, nang hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan, tungkol sa posibleng pagkakalantad. Dahil dito ay maaari siyang gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Gaya ng nagagawang tulong ng paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng mask laban sa pagkalat ng COVID-19, mas epektibo ang mga iyon kung magkasamang gagamitin.

Gaano katagal bago abisuhan ng WA Notify ang iba pang user?

Ang mga user na maaaring nalantad sa COVID-19 mula sa iba pang user ay makakatanggap ng notipikasyon sa loob ng 24 na oras pagkatapos sundin ng user na nasuring positibo sa COVID ang mga hakbang sa WA Notify para alertuhin, sa paraang hindi nagpapakilala, ang ibang user ng WA Notify.

 Posible bang makatanggap ng maraming alerto mula sa WA Notify?

Ang mga user na maaaring nalantad sa COVID-19 mula sa iba pang user ay makakatanggap ng notipikasyon sa loob ng 24 na oras pagkatapos sundin ng user na nasuring positibo sa COVID ang mga hakbang sa WA Notify para alertuhin, sa paraang hindi nagpapakilala, ang ibang user ng WA Notify.

Paano ko sasabihin saWA Notifykung nasuri akong positibo sa COVID?

Kung nasuri kang positibo at nakipag-ugnayan sa iyo ang pampublikong kalusugan, tatanungin nila sa iyo kung gumagamit ka ng WA Notify. Kung oo, magpapadala sila sa iyo ng link sa pagberipika at/o notipikasyon at tutulungan ka nilang sundin ang mga hakbang para ilagay ito sa WA Notify. Hindi nauugnay ang link o notipikasyon sa iyong personal na impormasyon. Walang paraan ang pampublikong kalusugan para malaman kung sino ang aabisuhan ng app tungkol sa pagkakalantad kapag sinunod mo ang mga hakbang. Hindi isasama sa notipikasyon sa pagkakalantad ang anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung mas maraming tao ang magkukumpirma, nang hindi nagpapakilala, ng kanilang resulta sa WA Notify, mas mainam nating maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Kung nasuri kang positibo at kailangan mo pa ring kumpirmahin ang iyong resulta sa WA Notify, maaari mong tawagan ang hotline sa COVID-19 sa 1-800-525-0127, at pagkatapos ay pindutin ang # at sundin ang mga prompt para sa WA Notify.

Mayroon ba akong dapat gawin pagkatapos kong idagdag ang WA Notifysa aking telepono?

Kailangan lamang ng karagdagang pagkilos kung:

 1. Nasuri kang positibo sa COVID-19, o
 2. Nakatanggap ka ng notipikasyon na maaaring nalantad ka.

Kung nasuri kang positibo, at nakipag-ugnayan sa iyo ang pampublikong kalusugan, tatanungin nila sa iyo kung gumagamit ka ng WA Notify. Kung oo, magpapadala sila sa iyo ng link sa pagberipika at/o notipikasyon at tutulungan ka nilang sundin ang mga hakbang para ilagay ito sa WA Notify. Hindi nauugnay ang link o notipikasyon sa iyong personal na impormasyon. Walang paraan ang pampublikong kalusugan para malaman kung sino ang aabisuhan ng app tungkol sa pagkakalantad. Hindi isasama sa notipikasyon sa pagkakalantad ang anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung mas maraming tao ang magkukumpirma, nang hindi nagpapakilala, ng kanilang resulta sa WA Notify, mas mainam nating maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Kung natukoy ng WA Notify na maaaring nalantad ka, ididirekta ka ng isang notipikasyon sa iyong telepono sa isang website na may impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kasama rito ang kung paano at saan magpapasuri, impormasyon tungkol sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo, at mga mapagkukunan para sagutin ang iyong mga tanong. Mahalagang basahin at sundin ang mga direksiyon sa website nang mabuti. Hindi isasama sa notipikasyon ang impormasyon tungkol sa kung kanino at saan ka nalantad. Ganap na hindi ito tumutukoy ng pagkakakilanlan.

Kapag ginamit ko ang WA Notify, mauubos ba ang baterya ng telepono ko o gagamit ba ito ng maraming data?

Hindi. Idinisenyo ito para magkaroon ng kaunting epekto sa iyong data at tagal ng baterya sa pamamagitan ng paggamit ng Bluetooth Low Energy na teknolohiya.

Kailangan ko bang panatilihing naka-on ang Bluetooth para gumana ang WA Notify?

Oo. Gumagamit ang WA Notify ng Bluetooth Low Energy, kaya dapat na palaging aktibo ang Bluetooth para matukoy ng sistema ang iba pang user na malapit.

Kailangan ko bang buksan ang WA Notify sa aking telepono para gumana ito?

Hindi. Gagana ang WA Notify sa background.

Paano pinipigilan ng WA Notify ang mga hindi totoong pag-uulat ng pagsusuri?

Kailangan ng WA Notify na kumpirmahin ng mga user ang mga positibong pagsusuri, nang hindi nagpapakilala, gamit ang link sa pagberipika o notipikasyon na ibinibigay ng mga opisyal sa pampublikong kalusugan. Hindi nauugnay ang link o notipikasyon sa pagkakakilanlan ng isang tao. Pagkatapos mong i-click o i-tap ang link sa pagberipika o notipikasyon, maitutugma ng WA Notify ang mga random na code ng mga user na naging malapit at aabisuhan sila sa posibleng pagkakalantad. Hindi kasama sa notipikasyon ang anumang impormasyon tungkol sa kung kanino sila nalantad at kung saan nangyari ang pagkakalantad.

Gumagana ba ang WA Notify sa mga lumang smartphone?

Magagamit ng mga user ng iPhone ang WA Notify kung ang iyong operating system ay:

 • iOS version 13.7 o mas bago (para sa iPhone 6s, 6s Plus, SE o mas bago)
 • iOS version 12.5 (para sa iPhone 6, 6 plus, 5s)

Magagamit ng mga user ng Android ang WA Notify kung sinusuportahan ng Android smartphone ang Bluetooth Low Energy at Android Version 6 (API 23) o mas bago.

Kailangan bang 18 o pataas ang edad ko para magamit ang WA Notify?

Hindi. Hindi alam at hindi sinusuri ng WA Notify ang iyong edad.

Gagana ba ang teknolohiyang ito kung may ibang taong gumagamit ng telepono ko?

Hindi matutukoy ng WA Notify kung sino ang gumagamit ng telepono sa panahon ng posibleng pagkakalantad. Kung may ibang gumagamit ng telepono mo, kailangang sundin ng lahat ng gumagamit ng telepono ang mga instruksiyon ng pampublikong kalusugan kung natukoy ng WA Notify ang posibleng pagkakalantad sa COVID-19.

Gumagana ba ang WA Notify sa mga device gaya ng mga iPad o smart watch?

Hindi. Partikular na idinisenyo ang balangkas ng Exposure Notification para sa mga smartphone at hindi ito suportado sa mga iPad o tablet.

Ano ang ginagawa ng estado ng Washington para magbigay ng access sa teknolohiyang ito para sa mga taong walang smart phone?

Ang WA Notify ay hindi ang nag-iisang paraan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. May pakinabang ang contact tracing at iba pang pagsisikap para sa bawat residente ng Washington, kahit na wala silang smartphone. Ang mga bakuna ang pinakamainam na paraan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19, at ang pagsusuot ng mga mask, pagpapanatili ng pisikal na distansiya, at paglimita sa laki ng mga pagpupulong ay ang iba pang paraan kung saan makakatulong ang lahat na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Nagbibigay ang Lifeline program (Programang Lifeline) ng pederal na pamahalaan ng buwanang credit sa bill ng telepono para sa mga kwalipikado. Maaaring magbigay rin ng libreng smartphone ang ilang nakikilahok na wireless service provider. Alamin pa ang tungkol sa programa, sino ang kwalipikado, paano mag-apply, at mga nakikilahok na wireless provider (Ingles lamang).

Tandaan, ang pagkuha ng bakuna laban sa COVID-19 ang pinakamabuting paraan para pigilan ang pagkalat.

Bakit mukhang umuubos ng baterya ang WA Notify?

Sa katotohanan, malamang ay hindi. Ipinapakita ng paggamit ng baterya sa iyong device kung ilang porsiyento ng baterya ang nagagamit kada araw, kabilang ang mga app tulad ng WA Notify. Karamihan sa mga app ay hindi gumagana nang magdamag. Hindi rin ganito ang WA Notify, ngunit TINITINGNAN nito ang mga random na code kada ilang oras para sa mga match sa isang positibong user upang maalertuhan ka sa anumang posibleng pagkakalantad. Halimbawa, kung walang iba pang app na gumagana habang ikaw ay natutulog, lalabas na mataas ang porsiyento ng baterya na ginagamit ng WA Notify sa oras na iyon. Hindi ibig sabihin nito na gumagamit ng maraming baterya ang WA Notify – mataas lamang ang porsiyento sa kaunting dami ng nagamit na baterya.

Inilabas ng Washington ang WA Notify sa higit 30 wika, pero bakit nakikita ko lamang ito sa Ingles at Espanyol sa Google Play store?

Gumagana ang WA Notify ayon sa wikang nakatakda bilang default sa telepono ng user. Isa lamang ang bersiyon ng WA Notify, ngunit ang anumang pop-up – halimbawa, isang notipikasyon sa pagkakalantad – ay lalabas sa nais na wika ng user para sa higit 30 wika na ipinatupad ng estado ng Washington. 

Nakatanggap ako ng notipikasyon at/o text ngunit ang taong nasuri ay miyembro ng pamilya o sambahayan. Ano ang dapat kong gawin? 

Dapat sundin ng user ng WA Notify na nasuring positibo ang mga hakbang sa pag-alerto sa ibang maaaring nalantad nang hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan, kaya dapat mong ipagsawalang-bahala ang anumang text o notipikasyon na hindi para sa iyo.

Kung ang miyembro ng iyong pamilya o sambahayan ay user ng WA Notify, nasuring positibo, at kailangan pa ring kumpirmahin ang kaniyang resulta sa WA Notify, maaari niyang tawagan ang hotline sa COVID-19 sa 1-800-525-0127, at pagkatapos ay pindutin ang # at sundin ang mga tagubilin para sa WA Notify. Kapag sinagot ang tawag, humingi ng link sa pagberipika ng WA Notify.

Ilang oras ang mayroon ako para i-tap ang notipikasyon o i-activate ang verification link?

Mayroon kang 24 na oras pagkatapos matanggap ang notipikasyon o text message para sundin ang mga hakbang para abisuhan ang iba sa WA Notify. Kung hindi mo nagawang i-tap ang notipikasyon o i-click ang link sa pagberipika sa loob ng oras na iyon, mangyaring tawagan ang hotline sa COVID-19 sa 1-800-525-0127, at pagkatapos ay pindutin ang # at sundin ang mga tagubilin para sa WA Notify. Kapag sinagot ang tawag, humingi ng link sa pagberipika ng WA Notify. Maaari ka ring humiling ng link kapag nakipag-ugnayan sa iyo ang pampublikong kalusugan tungkol sa iyong mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19.

Bakit pinili ng Washington ang solusyong ito?

Bumuo ang Washington ng grupo sa pangangasiwa ng estado, kasama ang mga eksperto sa seguridad at mga kalayaang sibil at mga miyembro ng iba't ibang komunidad, para suriin ang solusyon ng Apple/Google. Inirekomenda ng grupo ang paggamit nito batay sa napatunayang pagkamaaasahan, matatag na proteksiyon ng data, at paggamit ng plataporma ng iba pang estado.

Mga Sangguang Kaugnay ns Trabaho at Negosyo

Mga Benepisyo sa Kawalan ng Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho, maaaring kuwalipkaodo ka para sa mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho. Kung kailangan mo ng impormasyon tngkol sa kung paano punan ang caim para sa mga benepisyo, tumawag sa 1-800-318-6022. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Mga Manggagawa at May-ari ng Negosyo

Naapektuhan ng pandemyang dulot ng coronavirus ang daan-libong manggagawa at employer sa estado.

Para manatiling ligtas ang mga manggagawa, ipinag-uutos sa mga employer na:

 • Ipaalam sa kanila ang mga palatandaan at sintomas ng COVID-19 sa wikang nauunawaan nila.
 • Magpatupad ng plano para sa pagdistansya sa kapwa.
 • Magsagawa ng madalas na paglilinis at pag-sanitize.
 • Tiyakin ang madalas at wastong paghuhugas ng. kamay.
 • Tiyaking nananatili sa bahay ang gma emleyading may sakit.

Sumagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa bayad sa pagliban sa pagkakasakit, bayad sa mga manggagawa at isang buod ng mga kinakailangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ay magagamit mula sa Department of Labor & Industries sa maraming mga wika.

Kung mayroon kang mga alalalahanin tungkol sa kaligtasa n ng iyong lugar ng trabaho, maaari kang magsumite ng reklamo sa pamamagitan direktang pagktawag sa Department of Labor & Industries sa 800-423-7233. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa negosyo at mga empleyado sa panahon ng COVID-19, maaari kang tumawag sa Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho sa 855-829-9243.

Mga Sanggunian ng Pangangalaga sa Kalusugan at Insurance sa Kalusugan

Maaaring kuwalipikado ka para sa libre o murang insurance sa kalusugan. Tumawag sa Health Care Authority sa 1-855-923-4633. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Ang Alien Emergency Medical (AEM) Coverage ay isang programa para sa mga indibiduwal na may kuwalipikadong medikal na emergency at hindi nakatutugon sa mga kinakailangan para sa pagkamamamayan o immigration, o isang kuwalipikasong indibiduwal na hindi pa nakatutugon sa 5-taong pananatili.

Matutukoy ng Help Me Grow Washington Hotline sa 1-800-322-2588 ang iba't ibang programa at serbisyong pangkalusugan na kuwalipikaso ka at tutulungan kang mag-apply. Kabilang dito ang:

 • WIC (Women, Infants & Children Nutrition Program)
 • Insurance sa kalusugan para sa mga bata, buntis, at nasa hustong gulang
 • Pagkontrol sa pagbubuntis sa pamamagitan ng Take Charge Program
 • Mga klinika para sa kalusugan at pagpaplano ng pamilya
 • Mga supply para sa pagbubuntis at mga sanggol
 • Suporta sa pagpapasuso
 • Mayroon din silang programa sa pagkain at mga mapagkukunan.
Impormasyon para sa mga Immigrant at Refugee

Ang Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) na tumutulong sa mga imigrante na maunawaan ang mahahalagang katotohanan tungkol sa COVID-19 at mga alalahanin ng imigrante. Iba pang mahalagang bagay na dapat malaman:

 • HIndi pinapayagan ang mga ospital at klinika na ibahagi ang estado ng pagkamamamayan o immigration sa ICE.
 • Hindi makakaapekto sa iyong kakayahang mag-apply para sa green car o pagkamamamayan ang pagpapasuri para sa COVID-19 at pag-access sa mura o may diskuwentong medikal na pangangalaga.
 • Kailangan mo ng wastong social security number para mag-apply ng mga benepisyo ng kawalan ng trabaho. Kung gusto mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagkuha ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, tumawag sa 1-800-318-6022.
 • Hindi magiging banta sa iyong kakayahang mag-apply para sa green card o pagkamamamayan ang pagtanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho batay sa mga panuntunan ng Public Charge.
 • Maaaring kuwalipikado ka para sa May bayad na Pampamilya at Medikal na Leave ng Estado ng Washington para pangalagaan ang isang taong may sakit na Covid-19 or alagaan ang iyong sarili kung may sakit ka dahil sa virus. Hindi mo na kailangan ng social security number para matanggap ang benepisyong ito. Tumatanggap ang ESD accepts ng iba't ibang uri ng dokumentasyon.
 • Kung ikaw ay may-ari ng negosyo na humihingi ng tulong, sa pag-apply para sa isang emergency loan mula sa Pederal na Pangangasiwa ng Maliliit na Negosyo ay hindi malalagay sa panganib ang iyong kakayahang makakuha ng isang resident card o nasyonalidad.

Ang Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) inirekomenda na kung hindi ka sigurado sa iyong lagay o ng isang miyembro ng pamilya, o iyong mga benepisyo, makipag-ugnay sa isang abugado sa imigrasyon, opisyal ng imigrasyon, o isang kinatawan na kinikilala ng Department of Justice (DOJ). Maaari kang makahanap ng isang abugado sa pamamagitan ng American Samahan ng Mga Abugado ng Imigrasyon (Immigration Lawyers Association), o maaari mong bisitahin ang DOJ-kinikilalang website ng samahan.

May mga programa ang OIRA para tulungan ang mga refugee at immigrant sa:

 • Paghahanap ng trabaho at pagsasanay.
 • Suporta sa immigration.
 • Pagtuturo sa kabataan.
 • Suporta sa mga nakatatandam bata, mag-aaral, at iba pang refugee.
 • Remote na bukas ang mga regular na programa sa panahon ng COVID-19. MAy mga bagong serbisyo ang opisina para tulungan kang mag-apply ng trabaho o kawalan ng trabaho, suporta sa iyong pag-aaral, at pagbibigay ng tulong sa pabahay. Binigyan ng palugit ang pagiging kuwalipikado sa Tulong na Cash para sa Refugee at Medikal na Tulong sa Refugee hanggang Setyembre 30, 2020.
 • Para sa mga serbisyo at higit pang impormasyon, tumawag sa 360-890-0691.

Para sa katanungan tungkol sa mga karapatan ng immmigrant, pagkuha ng tulong sa referral para sa mga kamag-anak/kaibigan na nakulong, at iba pang kaugnay na impormasyon, maaari kang makiapg-ugnayan sa Washington Immigrant Solidarity Network hotline sa 1-844-724-3737. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Mental at Emosyonal na Kalusugan

Magiging isa itong nakaka-stress na panahon. Normal lang na makaramdam ka o ang iyong mga mahal sa buhay ng pagkabalisa, lungkot, takot o galit. Hindi ka nag-iisa. Okay lang na maghanap ka at humingi ng tulong.

magkakaiba ang reaksyon ng lahat sa stress at mahihirap na sitwasyon. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ay alagaan ang iyong sarili, pamilya, at komunidad sa abot ng iyong makakaya.

Ano ang nakakatulong sa iyong makayanan ang mapanghamong panahong ito? Nakipag-ugnayan at muli ka na bang nakipag-usap sa iyong mga kaibigan at kapamilya? Maaaring ilang malalim na paghinga at pagbabanat ng katawan, ilang ehersisyo, o masarap na tulog? Makatutulong na mabawasan ang stress ang paglalaan ng oras para gawing priyoridad ang pangangalaga sa sarili, anuman ang kahulugan noon para sa iyo.

Tumawag sa Washington Listens sa 1-833-681-0211. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Bilang tugon sa pandemya sa COVID-19, inilunsad ng Washington ang isang programa sa suporta na tinatawag na Washington Linstens. Nakakatanggap ang mga taong gumagamit ng mga serbisyo ng Washington Listens ng suporta para pangasiwaan ang lumalalang stress at makayanan ang mga pagbabagong dulot ng COVID-19. Available ang Washington Listens sa sinuman sa Washington para makipag-usap sa isang espesyalista sa suporta. Nakakatanggap ng suporta at koneksyon sa mga panlipunang serbisyo sa kanilang lugar ang mga tumatawag. Hindi ka makikilala sa programa.

Kung nasa krisis ka at kailangan ng taong makakausap para makauha ng pagpapayo, may ilang osyon.

 • Nagbibigay ang Disaster Distress Helpline ng agarang pagpapayo sa krisis para sa mga taong nakararanas ng emosyonal na pagkabalisa kaugnay ng anumang likas o gawa ng tao na kalamidad Tumawag sa 1-800-985-5990. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon. Available ang helpline 24 na oras araw-araw.
 • Ang Crisis Connections ay may 24 na Oras na Crisis Line na nagbibigay ng agarang tulong sa mga indibiduwal, pamilya, at kaibigan ng mga taong nasa emosyonal na krisis. Nagbibigay ito ng serbsiyo sa mga taong nakatira sa King County. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Tumawag sa 1-866-427-4747.
 • Nagbibigay ang National Suicide Prevention Lifeline ng mga sanggunian sa pag-iwas at krisis para sa mga taong nag-iisip na magpakamatay. Maaari ding tumawag sa lifeline ang mga mahal sa buhay para makakuha ng mga sanggunian para tulungan ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Tumawag sa 1-800-273-8255. Available ang hotline 24 na oras kada araw, 7 linggo kada linggo. May partikular na helpline para sa mga beterano. Tumawag sa 1-800-273-8255 at pindutin ang 1. Kung may kapansanan ka sa pandinig at nahihirapang makarinig, tumawag sa 1-800-799-4889.
Mga Mapagkukunan ng Pagkain

Kung may anak ka na edad 18 o mas bata pa, maaari silang makatanggap ng libreng pagkain mula sa mga paaralan. Maaari ding maging kuwalipikado para sa mga pagkain sa paaralan ang mga nasa hustong gulang na may kapansanan at naka-enroll sa mga pang-edukasyong programa. Sa maraming pagkakataon, inihahatid o iniiwan ang mga pagkain sa mga lokasyon sa labas ng paaralan tulad ng mga himpilan ng bus. Makipag-ugnayan sa iyong distrito ng paaralan para malaman kung nagbibigay sila ng mga libreng pagkain.

Para sa mga buntism bagong panganak at bata na wala pang limang taong gulang, maaari kang makakuha ng pagkain sa pamamagitan Women, Infants and Children (WIC) program ng Department of Health. Para sa tulong sa wika, tumawag sa 1-866-632-9992.

Maaaring binago ng mga food bank ang kanilang mga oras o maaaring isinara para sa mga walk in na pagpunta dahil sa tumaas na pangangailangan sa pagkain sa panahon ng COVID-19. Tumawag muna bago pumunta. Ang Northwest Harvest ay isang network ng food bank sa buong estado. Ilagay ang pangalan ng iyong lungsod sa kahon sa kaliwa ng kulay berdeng kahon sa website na ito.

Kung nakatira ka sa Silangang Washington, makakakita ka ng listahan ng gma food bacnk sa Second Harvest. Piliin ang iyong county sa website na ito para sa listahan ng mga food bank sa iyong lugar.

Mga basic food benefit card

Ang mga Basic food benefit (EBT) card ay maaaring gamitin para ipambili ng pagkain at available ang mga ito para sa maraming tao. Maaaring mag-apply ang mga mamamayan ng U.S. para sa benepisyong ito sa page ng Basic Food sa website ng Washington State Department of Social and Health Services (DSHS).

Paalala: Sinuspinde ng pederal na pamahalaan ang iniaatas na trabaho na inilalapat sa ilang nasa hustong gulang sa panahon ng krisis na ito. Gayunman, iniaatas ng pederal na pamahalaan na dapat ay mamamayan ka ng U.S. para maging kwalipikado sa benepisyong ito.

Ang mga debit-style card gaya ng mga inilalarawan sa itaas ay available para sa maraming di‑mamamayan na nakakatugon sa lahat ng iba pang iniaatas ng programa. Maaari kang mag-apply para sa benepisyong ito sa DSHS State Food Assistance Program (English lamang).

Impormasyon at mga Sanggunian para sa mga Pamilya

Isa itong nakaka-stress na panahon para sa buong pamilya. Narito ang ilang tip kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon kasama ang iyong mga anak:

Magsagawa ng mga talakayan ng pamilya sa isang komportableng lugar at hikayatin ang mga kapamilya na magtanong. Pagg-isipan ang pagkakaroon ng hiwalay na talakayan sa iiyong maliliit na anak upang gumamit ng wikang nauunawaan nila at matugunan ang kanilang mga partikular na takot o maling pagtingin.

Bagamat kailangan mong manatiling may alam, bawasan ang pagkalantad sa mga media outlet o social media na maaaring nagpapalaganap ng takot at panic. Magkaroon ng higit na kamalayan (at limitahan) ang dami ng media coverage at oras sa social media na nalalantad ang iyong mga anak tungkol sa pandemya.

Pagtuunan ang pagsuporta sa mga bata sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang magtanong at tulungan silang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon.

 • Talakayin ang kanilang mga nararamdaman at iproseso ang mga ito.
 • Tulungan silang ipahayag ang kanilang mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagguhit at iba pang aktibidad.
 • Itama ang mga maling impormasyon at maling pag-unawa tungkol sa kung paani kumakalat ang virus at hindi lahat ng sakit sa paghinga ay ang novel coronavirus na dulot ng COVID-19.
 • Magbigay ng ginahawa at karagdagang pasensya.
 • Regular na alamin ang kalagayan ng iyong mga anak o kapag nagbago ang sitwasyon.
 • Panatilihing hindi nagbabago ang iskedyul ng pamilya sa pagtulog, pagkain, at pag-eehersisyo.
 • Maglaan ng oras na gawin ang mga bagay sa bahay na nakapagpapaganda ng iyong pakiramdam at ng iyong pamilya sa iba pang nakaka-stress na sitwasyon, tulad ng pagbabasa, panonood ng pelikula, pakikinig ng musika, paglalaro, pag-eehersisyo, o pakikilahok sa mga relihiyosong aktibidad (pagdarasal, pakikilahok sa mga serbisyo sa Internet).
 • Tanggapin na ang mga nararamdaman tulad ng pagkalungkot, pagkabagot, takot na mahawa ng sakit, pagkabaliksa, stress, at panic ay mga normal na reaksyon sa isang nakaka-stress na sitwasyon tulad ng isang pandemya.
 • Tulungan ang iyong pamilya na patuloy na lumahok sa mga kasiya-siya at makabuluhang aktibidad gamit ang inyong mga pampamilya at pangkulturang pagpapahalaga.
Mga Karagdagang Sanggunian at IMpormasyon

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)