COVID-19 (novel coronavirus) – Mga impormasyon, serbisyo, at sanggunian sa Estado ng Washington

COVID-19 Hotline: Tulong para sa mga manggagawa, negosyo, appointment sa bakuna at iba pa 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa COVID-19 o kailangan ng tulong para sa isang appointment ng bakuna, mangyaring tumawag sa 1-800-525-0127 at pindutin ang #. Kapag sumagot sila, sabihin mo ang iyong wika upang magkaroon ng access sa serbisyo ng taga pag-interpret. Ang hotline ay bukas araw-araw at ang mga oras nito ay nakalista sa website ng Department of Health (sa Ingles lang). 

Iulat ang paglabag sa negosyo

Kinakailangan ng mga negosyo na mag-adopt ng naaangkop na pag-iingat sa kalusugan at kaligtasan para sa mga mamimili at kawani. Kung nais mo na mag-ulat ng paglabag, mangyaring tawagan ang COVID-19 na hotline na numero sa itaas para sa tulong sa iyong wika. May taong magtatanong sa iyo ng mga katanungan tungkol sa paglabag at magsumite ng isang reklamo sa iyong ngalan. Hindi mo na kinakailangan na magsabi ng iyong pangalan o impormasyon sa pakikipag-ugnay upang magsumite ng isang reklamo.

Maaari ka rin na mag-file ng isang reklamo sa Ingles sa Pahina ng ulat sa paglabag sa COVID-19.

Pakitandaan kung magbibigay ka ng iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay, maaari iyong maisiwalat kung may mag-file ng mga pampublikong rekord na hiling para sa impormasyong iyon. Ang mga talaang inilarawan sa ang Abiso sa Pagkapribado ng gobernador (sa Ingles lang) ay ilalabas kung kinakailangan sa ilalim ng Batas Pampublikong mga Talaan ng estado, RCW 42.56.

Maraming tulong sa mga manggagawa, negosyo at organisasyon

Gamit ang mga serbisyo sa pagsasalin, maaaring idirekta ka sa hotline ng pangkalahatang patnubay at mapagkukunan. Maaari ka rin nilang tulungan na punan ang form ng COVID-19 sa Negosyo at Mga Katanungan ng Manggagawa kung may mga katanungan ka pa. Hihilingan ka ng impormasyon sa pakikipag-ugnay upang makakuha ka ng isang sagot.

Bakuna sa Coronavirus (COVID-19)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang aming page para sa Bakuna sa COVID-19.

WA smart app na nagbibigay ng notipikasyon sa pagkalantad

Kung gusto mong matuto pa tungkol sa WA Notify, kabilang ang kung paano idagdag ito sa iyong telepono, bisitahin ang WANotify.org

Mga Sangguang Kaugnay ns Trabaho at Negosyo

Mga Benepisyo sa Kawalan ng Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho, maaaring kuwalipkaodo ka para sa mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho. Kung kailangan mo ng impormasyon tngkol sa kung paano punan ang caim para sa mga benepisyo, tumawag sa 1-800-318-6022. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Mga Manggagawa at May-ari ng Negosyo

Naapektuhan ng pandemyang dulot ng coronavirus ang daan-libong manggagawa at employer sa estado.

Para manatiling ligtas ang mga manggagawa, ipinag-uutos sa mga employer na:

 • Ipaalam sa kanila ang mga palatandaan at sintomas ng COVID-19 sa wikang nauunawaan nila.
 • Magpatupad ng plano para sa pagdistansya sa kapwa.
 • Magsagawa ng madalas na paglilinis at pag-sanitize.
 • Tiyakin ang madalas at wastong paghuhugas ng. kamay.
 • Tiyaking nananatili sa bahay ang gma emleyading may sakit.

Sumagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa bayad sa pagliban sa pagkakasakit, bayad sa mga manggagawa at isang buod ng mga kinakailangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ay magagamit mula sa Department of Labor & Industries sa maraming mga wika.

Kung mayroon kang mga alalalahanin tungkol sa kaligtasa n ng iyong lugar ng trabaho, maaari kang magsumite ng reklamo sa pamamagitan direktang pagktawag sa Department of Labor & Industries sa 800-423-7233. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa negosyo at mga empleyado sa panahon ng COVID-19, maaari kang tumawag sa Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho sa 855-829-9243.

Mga Sanggunian ng Pangangalaga sa Kalusugan at Insurance sa Kalusugan

Maaaring kuwalipikado ka para sa libre o murang insurance sa kalusugan. Tumawag sa Health Care Authority sa 1-855-923-4633. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Ang Alien Emergency Medical (AEM) Coverage ay isang programa para sa mga indibiduwal na may kuwalipikadong medikal na emergency at hindi nakatutugon sa mga kinakailangan para sa pagkamamamayan o immigration, o isang kuwalipikasong indibiduwal na hindi pa nakatutugon sa 5-taong pananatili.

Matutukoy ng Help Me Grow Washington Hotline sa 1-800-322-2588 ang iba't ibang programa at serbisyong pangkalusugan na kuwalipikaso ka at tutulungan kang mag-apply. Kabilang dito ang:

 • WIC (Women, Infants & Children Nutrition Program)
 • Insurance sa kalusugan para sa mga bata, buntis, at nasa hustong gulang
 • Pagkontrol sa pagbubuntis sa pamamagitan ng Take Charge Program
 • Mga klinika para sa kalusugan at pagpaplano ng pamilya
 • Mga supply para sa pagbubuntis at mga sanggol
 • Suporta sa pagpapasuso
 • Mayroon din silang programa sa pagkain at mga mapagkukunan.
Impormasyon para sa mga Immigrant at Refugee

Ang Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) na tumutulong sa mga imigrante na maunawaan ang mahahalagang katotohanan tungkol sa COVID-19 at mga alalahanin ng imigrante. Iba pang mahalagang bagay na dapat malaman:

 • HIndi pinapayagan ang mga ospital at klinika na ibahagi ang estado ng pagkamamamayan o immigration sa ICE.
 • Hindi makakaapekto sa iyong kakayahang mag-apply para sa green car o pagkamamamayan ang pagpapasuri para sa COVID-19 at pag-access sa mura o may diskuwentong medikal na pangangalaga.
 • Kailangan mo ng wastong social security number para mag-apply ng mga benepisyo ng kawalan ng trabaho. Kung gusto mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagkuha ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, tumawag sa 1-800-318-6022.
 • Hindi magiging banta sa iyong kakayahang mag-apply para sa green card o pagkamamamayan ang pagtanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho batay sa mga panuntunan ng Public Charge.
 • Maaaring kuwalipikado ka para sa May bayad na Pampamilya at Medikal na Leave ng Estado ng Washington para pangalagaan ang isang taong may sakit na Covid-19 or alagaan ang iyong sarili kung may sakit ka dahil sa virus. Hindi mo na kailangan ng social security number para matanggap ang benepisyong ito. Tumatanggap ang ESD accepts ng iba't ibang uri ng dokumentasyon.
 • Kung ikaw ay may-ari ng negosyo na humihingi ng tulong, sa pag-apply para sa isang emergency loan mula sa Pederal na Pangangasiwa ng Maliliit na Negosyo ay hindi malalagay sa panganib ang iyong kakayahang makakuha ng isang resident card o nasyonalidad.

Ang Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) inirekomenda na kung hindi ka sigurado sa iyong lagay o ng isang miyembro ng pamilya, o iyong mga benepisyo, makipag-ugnay sa isang abugado sa imigrasyon, opisyal ng imigrasyon, o isang kinatawan na kinikilala ng Department of Justice (DOJ). Maaari kang makahanap ng isang abugado sa pamamagitan ng American Samahan ng Mga Abugado ng Imigrasyon (Immigration Lawyers Association), o maaari mong bisitahin ang DOJ-kinikilalang website ng samahan.

May mga programa ang OIRA para tulungan ang mga refugee at immigrant sa:

 • Paghahanap ng trabaho at pagsasanay.
 • Suporta sa immigration.
 • Pagtuturo sa kabataan.
 • Suporta sa mga nakatatandam bata, mag-aaral, at iba pang refugee.
 • Remote na bukas ang mga regular na programa sa panahon ng COVID-19. MAy mga bagong serbisyo ang opisina para tulungan kang mag-apply ng trabaho o kawalan ng trabaho, suporta sa iyong pag-aaral, at pagbibigay ng tulong sa pabahay. Binigyan ng palugit ang pagiging kuwalipikado sa Tulong na Cash para sa Refugee at Medikal na Tulong sa Refugee hanggang Setyembre 30, 2020.
 • Para sa mga serbisyo at higit pang impormasyon, tumawag sa 360-890-0691.

Para sa katanungan tungkol sa mga karapatan ng immmigrant, pagkuha ng tulong sa referral para sa mga kamag-anak/kaibigan na nakulong, at iba pang kaugnay na impormasyon, maaari kang makiapg-ugnayan sa Washington Immigrant Solidarity Network hotline sa 1-844-724-3737. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Mental at Emosyonal na Kalusugan

Magiging isa itong nakaka-stress na panahon. Normal lang na makaramdam ka o ang iyong mga mahal sa buhay ng pagkabalisa, lungkot, takot o galit. Hindi ka nag-iisa. Okay lang na maghanap ka at humingi ng tulong.

magkakaiba ang reaksyon ng lahat sa stress at mahihirap na sitwasyon. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ay alagaan ang iyong sarili, pamilya, at komunidad sa abot ng iyong makakaya.

Ano ang nakakatulong sa iyong makayanan ang mapanghamong panahong ito? Nakipag-ugnayan at muli ka na bang nakipag-usap sa iyong mga kaibigan at kapamilya? Maaaring ilang malalim na paghinga at pagbabanat ng katawan, ilang ehersisyo, o masarap na tulog? Makatutulong na mabawasan ang stress ang paglalaan ng oras para gawing priyoridad ang pangangalaga sa sarili, anuman ang kahulugan noon para sa iyo.

Tumawag sa Washington Listens sa 1-833-681-0211. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Bilang tugon sa pandemya sa COVID-19, inilunsad ng Washington ang isang programa sa suporta na tinatawag na Washington Linstens. Nakakatanggap ang mga taong gumagamit ng mga serbisyo ng Washington Listens ng suporta para pangasiwaan ang lumalalang stress at makayanan ang mga pagbabagong dulot ng COVID-19. Available ang Washington Listens sa sinuman sa Washington para makipag-usap sa isang espesyalista sa suporta. Nakakatanggap ng suporta at koneksyon sa mga panlipunang serbisyo sa kanilang lugar ang mga tumatawag. Hindi ka makikilala sa programa.

Kung nasa krisis ka at kailangan ng taong makakausap para makauha ng pagpapayo, may ilang osyon.

 • Nagbibigay ang Disaster Distress Helpline ng agarang pagpapayo sa krisis para sa mga taong nakararanas ng emosyonal na pagkabalisa kaugnay ng anumang likas o gawa ng tao na kalamidad Tumawag sa 1-800-985-5990. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon. Available ang helpline 24 na oras araw-araw.
 • Ang Crisis Connections ay may 24 na Oras na Crisis Line na nagbibigay ng agarang tulong sa mga indibiduwal, pamilya, at kaibigan ng mga taong nasa emosyonal na krisis. Nagbibigay ito ng serbsiyo sa mga taong nakatira sa King County. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Tumawag sa 1-866-427-4747.
 • Nagbibigay ang National Suicide Prevention Lifeline ng mga sanggunian sa pag-iwas at krisis para sa mga taong nag-iisip na magpakamatay. Maaari ding tumawag sa lifeline ang mga mahal sa buhay para makakuha ng mga sanggunian para tulungan ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Tumawag sa 1-800-273-8255. Available ang hotline 24 na oras kada araw, 7 linggo kada linggo. May partikular na helpline para sa mga beterano. Tumawag sa 1-800-273-8255 at pindutin ang 1. Kung may kapansanan ka sa pandinig at nahihirapang makarinig, tumawag sa 1-800-799-4889.
Mga Mapagkukunan ng Pagkain

Kung may anak ka na edad 18 o mas bata pa, maaari silang makatanggap ng libreng pagkain mula sa mga paaralan. Maaari ding maging kuwalipikado para sa mga pagkain sa paaralan ang mga nasa hustong gulang na may kapansanan at naka-enroll sa mga pang-edukasyong programa. Sa maraming pagkakataon, inihahatid o iniiwan ang mga pagkain sa mga lokasyon sa labas ng paaralan tulad ng mga himpilan ng bus. Makipag-ugnayan sa iyong distrito ng paaralan para malaman kung nagbibigay sila ng mga libreng pagkain.

Para sa mga buntism bagong panganak at bata na wala pang limang taong gulang, maaari kang makakuha ng pagkain sa pamamagitan Women, Infants and Children (WIC) program ng Department of Health. Para sa tulong sa wika, tumawag sa 1-866-632-9992.

Maaaring binago ng mga food bank ang kanilang mga oras o maaaring isinara para sa mga walk in na pagpunta dahil sa tumaas na pangangailangan sa pagkain sa panahon ng COVID-19. Tumawag muna bago pumunta. Ang Northwest Harvest ay isang network ng food bank sa buong estado. Ilagay ang pangalan ng iyong lungsod sa kahon sa kaliwa ng kulay berdeng kahon sa website na ito.

Kung nakatira ka sa Silangang Washington, makakakita ka ng listahan ng gma food bacnk sa Second Harvest. Piliin ang iyong county sa website na ito para sa listahan ng mga food bank sa iyong lugar.

Mga basic food benefit card

Ang mga Basic food benefit (EBT) card ay maaaring gamitin para ipambili ng pagkain at available ang mga ito para sa maraming tao. Maaaring mag-apply ang mga mamamayan ng U.S. para sa benepisyong ito sa page ng Basic Food sa website ng Washington State Department of Social and Health Services (DSHS).

Paalala: Sinuspinde ng pederal na pamahalaan ang iniaatas na trabaho na inilalapat sa ilang nasa hustong gulang sa panahon ng krisis na ito. Gayunman, iniaatas ng pederal na pamahalaan na dapat ay mamamayan ka ng U.S. para maging kwalipikado sa benepisyong ito.

Ang mga debit-style card gaya ng mga inilalarawan sa itaas ay available para sa maraming di‑mamamayan na nakakatugon sa lahat ng iba pang iniaatas ng programa. Maaari kang mag-apply para sa benepisyong ito sa DSHS State Food Assistance Program (English lamang).

Impormasyon at mga Sanggunian para sa mga Pamilya

Isa itong nakaka-stress na panahon para sa buong pamilya. Narito ang ilang tip kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon kasama ang iyong mga anak:

Magsagawa ng mga talakayan ng pamilya sa isang komportableng lugar at hikayatin ang mga kapamilya na magtanong. Pagg-isipan ang pagkakaroon ng hiwalay na talakayan sa iiyong maliliit na anak upang gumamit ng wikang nauunawaan nila at matugunan ang kanilang mga partikular na takot o maling pagtingin.

Bagamat kailangan mong manatiling may alam, bawasan ang pagkalantad sa mga media outlet o social media na maaaring nagpapalaganap ng takot at panic. Magkaroon ng higit na kamalayan (at limitahan) ang dami ng media coverage at oras sa social media na nalalantad ang iyong mga anak tungkol sa pandemya.

Pagtuunan ang pagsuporta sa mga bata sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang magtanong at tulungan silang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon.

 • Talakayin ang kanilang mga nararamdaman at iproseso ang mga ito.
 • Tulungan silang ipahayag ang kanilang mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagguhit at iba pang aktibidad.
 • Itama ang mga maling impormasyon at maling pag-unawa tungkol sa kung paani kumakalat ang virus at hindi lahat ng sakit sa paghinga ay ang novel coronavirus na dulot ng COVID-19.
 • Magbigay ng ginahawa at karagdagang pasensya.
 • Regular na alamin ang kalagayan ng iyong mga anak o kapag nagbago ang sitwasyon.
 • Panatilihing hindi nagbabago ang iskedyul ng pamilya sa pagtulog, pagkain, at pag-eehersisyo.
 • Maglaan ng oras na gawin ang mga bagay sa bahay na nakapagpapaganda ng iyong pakiramdam at ng iyong pamilya sa iba pang nakaka-stress na sitwasyon, tulad ng pagbabasa, panonood ng pelikula, pakikinig ng musika, paglalaro, pag-eehersisyo, o pakikilahok sa mga relihiyosong aktibidad (pagdarasal, pakikilahok sa mga serbisyo sa Internet).
 • Tanggapin na ang mga nararamdaman tulad ng pagkalungkot, pagkabagot, takot na mahawa ng sakit, pagkabaliksa, stress, at panic ay mga normal na reaksyon sa isang nakaka-stress na sitwasyon tulad ng isang pandemya.
 • Tulungan ang iyong pamilya na patuloy na lumahok sa mga kasiya-siya at makabuluhang aktibidad gamit ang inyong mga pampamilya at pangkulturang pagpapahalaga.
Mga Karagdagang Sanggunian at IMpormasyon

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)