COVID-19 (novel coronavirus) – Mga impormasyon, serbisyo, at sanggunian sa Estado ng Washington

Hotline para sa COVID-19

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa COVID-19, tumawag sa 1-800-525-0127 at pindutin ang #. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon. Bukas ang hotline mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. tuwing Lunes-Biyernes at 8 a.m.-6 p.m. tuwing Sabado-Linggo.

Mga Kasalukuyang Update

Noong Hunyo 26, 2020, ipinag-utos na kailangang magsuot ng pantakip sa mukha ang lahat ng tao sa Estado ng Washington kung nasa loob sila ng isang panloob na pampublikong lugar o nasa labas at hindi makapagpanatili ng 6 na talampakang layo (2 metro) mula sa iba pa. Maaaring may mga pangkalusuganng kondisyon ang ilang tao na ginagawang hindi ligtas na magsuot ng pantakip sa mukha, ngunit hindi kailangang patunayan ninuman na mayroon siyang medikal na kondisyon. Ipinag-utos din sa lahat ng employer na magbigay ng mga pantakip sa mukha o mask sa lahat ng empleyado na may kasama sa pagtatrabaho.

Noong Mayo 31, binigyan ng palugit ni Gobernador Inslee ang moratorium sa pagpuputol ng serbisyo at mga huling bayarin hangang Hulyo 28 para sa kuryente, landline na telepono, at mga utility ng tubig. Hinihikayat ang mga residente na direktang tumawag sa kompanya ng kanilang utility para humingi ng tulong sa pagbabayad ng kanilang mga bayrain.

BIinigyan din ng gobernador ng palugit ang moratorium sa pagpapalayas hanggang Agosto 1. Kung nilalabag ng iyong kasero o manager ng ari-arian, puwede kang tumawag sa opisina ng Attorney General ng estado at mag-iwan ng mensahe sa (833) 660-4877 at piliin ang Opsyon 1. Tatawagan ka ng isa naming kawanil.

Ano ang COVID-19?

Isang sakit sa palahingahan ang COVID-19. Kumakalat ito sa pamamagitan ng pagbanging at pag-ubo, pakikihalubilo sa ibang tao, kabilang ang pakikipagkamay, at pagbabahagi ng pagkain at inumin.

Ano ang mga sintomas?

Ang mga pangunahing sintomas ng COVID-19 ay ubo, paghingal o kahit dalawa sa mga sintomas na ito: lagnat, panginginig, paulit-ulit na panginginig na may panlalamig, sakit ng kalamnan, sakit ng ulo, pamamaga ng lalamunan, bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy.

Sino ang pinaka nasa panganib?

Mga matatanda, taong may medikal na kondisyon anuman ang edad, at mga buntis na maaaring nasa may mas mataas na panganob sa mga malalang sakit na dulot ng COVID-19.

Protektahan ang iyong sarili at ang iyong komunidad.

 • Manatili sa bahay hanggang maaari, lalo na kung may sakit ka.
 • Gumamit ng telang pantakip sa mukha kapag nasa pampublikong lugar.
 • Panatilihin ang 6 na talampakang layo (2 metro) mula sa ibang tao.
 • Madalas na hugasan ang iyong mga kamay o gumamit ng hand sanitizer.
 • Takpan ang iyong mga pag-ubo at pagbahing.
 • HUwag hawakan ang iyong mukha.
 • Linisin ang mga ibabaw sa inyong bahay.
 • Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagnag pangkalusugan at hilinging makapagpasuri. Kung wala kang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, makipag-ugnayan sa kagyat na sentro sa pangangalaga na malapit sa iyo. Kung wala kang insurance, makipag-ugnayan sa iyong lokal na kagawaran ng kalusugan.

Karagdagang impormasyon at mga sa nggunian tungkol sa COVID-19 at sa pananatiling malusog:

Muling Pagbubukas ng Washington: Safe Start Plan

Para tulungang pigilan ang pagkalat ng COVID-19, hiniling ni Gobernador Inslee sa mga residente ng Washington na manatili sa bahay hangga't maaari. May apat na yugtong plano para sa muling pagbubukas ng mga negosyo at aktibidad. Kailangang dumaan sa bawat yugto ang bawat county.

Kabilang sa mahahalagang aktibidad na kasalukuyang pinapayagan ang:

 • Mahahalagang aktibidad tulad ng pamimili ng grocery, pagpapagasolina, pagbili ng gamot o pagpunta sa medikal na appointment.
 • Pagpunta sa trabaho sa isang mahalagang negosyo o negosyong pinayagang muling magbukas batay sa Safe Start plan ng gobernador.
 • Pagkuha ng takeout na pagkain mula sa isang kalapit na restawran. Bukas ang mga restawran para sa limitadong pagkain sa loob nito sa Ika-2 Yugto.
 • Pananatilihin ang paglabas para maglakad-lakad at mag-ehersisyo, hangga't napapanatili ang pisikal na pagdistansya nang anim na talampakan (2 metro) ang layo. Maglibang sa mga lugar na malapit sa bahay para iwasan ang potensyal na pagkalat ng COVID-19 sa labas ng iyong komunidad.
 • Pumunta sa mga parke ng estado at mga pampublikong lupain para mangisda, mangaso at magsagawa ng iba pang gawaing nakakalibang kapag araw. Pinapayagan ang pagka-camping sa mga parke ng estado sa mga county na nasa Ika-2 Yugto na o higit pa.

Mga Sangguang Kaugnay ns Trabaho at Negosyo

Mga Benepisyo sa Kawalan ng Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho, maaaring kuwalipkaodo ka para sa mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho. Kung kailangan mo ng impormasyon tngkol sa kung paano punan ang caim para sa mga benepisyo, tumawag sa 1-800-318-6022. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Mga Manggagawa at May-ari ng Negosyo

Naapektuhan ng pandemyang dulot ng coronavirus ang daan-libong manggagawa at employer sa estado.

Para manatiling ligtas ang mga manggagawa, ipinag-uutos sa mga employer na:

 • Ipaalam sa kanila ang mga palatandaan at sintomas ng COVID-19 sa wikang nauunawaan nila.
 • Magpatupad ng plano para sa pagdistansya sa kapwa.
 • Magsagawa ng madalas na paglilinis at pag-sanitize.
 • Tiyakin ang madalas at wastong paghuhugas ng. kamay.
 • Tiyaking nananatili sa bahay ang gma emleyading may sakit.

Kung mayroon kang mga alalalahanin tungkol sa kaligtasa n ng iyong lugar ng trabaho, maaari kang magsumite ng reklamo sa pamamagitan direktang pagktawag sa Department of Labor & Industries sa 800-423-7233. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa negosyo at mga empleyado sa panahon ng COVID-19, maaari kang tumawag sa Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho sa 855-829-9243.

Mga Sanggunian ng Pangangalaga sa Kalusugan at Insurance sa Kalusugan

Maaaring kuwalipikado ka para sa libre o murang insurance sa kalusugan. Tumawag sa Health Care Authority sa 1-855-923-4633. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Ang Alien Emergency Medical (AEM) Coverage ay isang programa para sa mga indibiduwal na may kuwalipikadong medikal na emergency at hindi nakatutugon sa mga kinakailangan para sa pagkamamamayan o immigration, o isang kuwalipikasong indibiduwal na hindi pa nakatutugon sa 5-taong pananatili.

Matutukoy ng Help Me Grow Washington Hotline sa 1-800-322-2588 ang iba't ibang programa at serbisyong pangkalusugan na kuwalipikaso ka at tutulungan kang mag-apply. Kabilang dito ang:

 • WIC (Women, Infants & Children Nutrition Program)
 • Insurance sa kalusugan para sa mga bata, buntis, at nasa hustong gulang
 • Pagkontrol sa pagbubuntis sa pamamagitan ng Take Charge Program
 • Mga klinika para sa kalusugan at pagpaplano ng pamilya
 • Mga supply para sa pagbubuntis at mga sanggol
 • Suporta sa pagpapasuso
 • Mayroon din silang programa sa pagkain at mga mapagkukunan.

Impormasyon para sa mga Immigrant at Refugee

Tinutulungan ng Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ang mga immigrant na maunawaan ang mahahalagang kaalaman tungkol sa Covid-19 at mga alalahanin ng mga immigrant, tulad ng Public Charge. Iba pang mahalagang bagay na dapat malaman:

 • HIndi pinapayagan ang mga ospital at klinika na ibahagi ang estado ng pagkamamamayan o immigration sa ICE.
 • Hindi makakaapekto sa iyong kakayahang mag-apply para sa green car o pagkamamamayan ang pagpapasuri para sa COVID-19 at pag-access sa mura o may diskuwentong medikal na pangangalaga.
 • Kailangan mo ng wastong social security number para mag-apply ng mga benepisyo ng kawalan ng trabaho. Kung gusto mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagkuha ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, tumawag sa 1-800-318-6022.
 • Hindi magiging banta sa iyong kakayahang mag-apply para sa green card o pagkamamamayan ang pagtanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho batay sa mga panuntunan ng Public Charge.
 • Maaaring kuwalipikado ka para sa May bayad na Pampamilya at Medikal na Leave ng Estado ng Washington para pangalagaan ang isang taong may sakit na Covid-19 or alagaan ang iyong sarili kung may sakit ka dahil sa virus. Hindi mo na kailangan ng social security number para matanggap ang benepisyong ito. Tumatanggap ang ESD accepts ng iba't ibang uri ng dokumentasyon.
 • Kung isa kang may-ari ng negosyo na naghahanap ng tulong, hindi magiging banta sa iyong kakayahang mag-apply para sa green card o pagkamamamayan ang pag-a-apply para sa pederal na Small Business Administration Disaster Loan batay sa mga bagong batas ng Public Charge.

Espesyal na tala tungkol sa Public Charge: inirerekomenda ng maraming tagapagtaguyod na dapat ipagpatuloy ng mga pamilya ang paggamit ng mga serbisyo na kuwalipikado sila. Gayunpaman, natatangi ang bawat sitwasyon ng immigration. Inirerekomenda ng Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) na kung hindi ka sigurado sa iyong estado o sa estado ng isang kapamilya at/o paggamit ng mga benepisyo, dapat kang makipag-usap sa isang abogado sa immigration o sa kinikilalang kinatawan ng Department of Justice (DOJ). Maaari kang makahanap ng abogado sa pamamagitan ng American Immigration Lawyers Association. O puwede kang bumisita sa website ng kinikilalang organisasyon ng DOJ.

May mga programa ang OIRA para tulungan ang mga refugee at immigrant sa:

 • Paghahanap ng trabaho at pagsasanay.
 • Suporta sa immigration.
 • Pagtuturo sa kabataan.
 • Suporta sa mga nakatatandam bata, mag-aaral, at iba pang refugee.
 • Remote na bukas ang mga regular na programa sa panahon ng COVID-19. MAy mga bagong serbisyo ang opisina para tulungan kang mag-apply ng trabaho o kawalan ng trabaho, suporta sa iyong pag-aaral, at pagbibigay ng tulong sa pabahay. Binigyan ng palugit ang pagiging kuwalipikado sa Tulong na Cash para sa Refugee at Medikal na Tulong sa Refugee hanggang Setyembre 30, 2020.
 • Para sa mga serbisyo at higit pang impormasyon, tumawag sa 360-890-0691.

Para sa katanungan tungkol sa mga karapatan ng immmigrant, pagkuha ng tulong sa referral para sa mga kamag-anak/kaibigan na nakulong, at iba pang kaugnay na impormasyon, maaari kang makiapg-ugnayan sa Washington Immigrant Solidarity Network hotline sa 1-844-724-3737. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Mental at Emosyonal na Kalusugan

Magiging isa itong nakaka-stress na panahon. Normal lang na makaramdam ka o ang iyong mga mahal sa buhay ng pagkabalisa, lungkot, takot o galit. Hindi ka nag-iisa. Okay lang na maghanap ka at humingi ng tulong.

magkakaiba ang reaksyon ng lahat sa stress at mahihirap na sitwasyon. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ay alagaan ang iyong sarili, pamilya, at komunidad sa abot ng iyong makakaya.

Ano ang nakakatulong sa iyong makayanan ang mapanghamong panahong ito? Nakipag-ugnayan at muli ka na bang nakipag-usap sa iyong mga kaibigan at kapamilya? Maaaring ilang malalim na paghinga at pagbabanat ng katawan, ilang ehersisyo, o masarap na tulog? Makatutulong na mabawasan ang stress ang paglalaan ng oras para gawing priyoridad ang pangangalaga sa sarili, anuman ang kahulugan noon para sa iyo.

Tumawag sa Washington Listens sa 1-833-681-0211. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Bilang tugon sa pandemya sa COVID-19, inilunsad ng Washington ang isang programa sa suporta na tinatawag na Washington Linstens. Nakakatanggap ang mga taong gumagamit ng mga serbisyo ng Washington Listens ng suporta para pangasiwaan ang lumalalang stress at makayanan ang mga pagbabagong dulot ng COVID-19. Available ang Washington Listens sa sinuman sa Washington para makipag-usap sa isang espesyalista sa suporta. Nakakatanggap ng suporta at koneksyon sa mga panlipunang serbisyo sa kanilang lugar ang mga tumatawag. Hindi ka makikilala sa programa.

Kung nasa krisis ka at kailangan ng taong makakausap para makauha ng pagpapayo, may ilang osyon.

 • Nagbibigay ang Disaster Distress Helpline ng agarang pagpapayo sa krisis para sa mga taong nakararanas ng emosyonal na pagkabalisa kaugnay ng anumang likas o gawa ng tao na kalamidad Tumawag sa 1-800-985-5990. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon. Available ang helpline 24 na oras araw-araw.
 • Ang Crisis Connections ay may 24 na Oras na Crisis Line na nagbibigay ng agarang tulong sa mga indibiduwal, pamilya, at kaibigan ng mga taong nasa emosyonal na krisis. Nagbibigay ito ng serbsiyo sa mga taong nakatira sa King County. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Tumawag sa 1-866-427-4747.
 • Nagbibigay ang National Suicide Prevention Lifeline ng mga sanggunian sa pag-iwas at krisis para sa mga taong nag-iisip na magpakamatay. Maaari ding tumawag sa lifeline ang mga mahal sa buhay para makakuha ng mga sanggunian para tulungan ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Tumawag sa 1-800-273-8255. Available ang hotline 24 na oras kada araw, 7 linggo kada linggo. May partikular na helpline para sa mga beterano. Tumawag sa 1-800-273-8255 at pindutin ang 1. Kung may kapansanan ka sa pandinig at nahihirapang makarinig, tumawag sa 1-800-799-4889.

Mga Mapagkukunan ng Pagkain

Kung may anak ka na edad 18 o mas bata pa, maaari silang makatanggap ng libreng pagkain mula sa mga paaralan. Maaari ding maging kuwalipikado para sa mga pagkain sa paaralan ang mga nasa hustong gulang na may kapansanan at naka-enroll sa mga pang-edukasyong programa. Sa maraming pagkakataon, inihahatid o iniiwan ang mga pagkain sa mga lokasyon sa labas ng paaralan tulad ng mga himpilan ng bus. Makipag-ugnayan sa iyong distrito ng paaralan para malaman kung nagbibigay sila ng mga libreng pagkain.

Para sa mga buntism bagong panganak at bata na wala pang limang taong gulang, maaari kang makakuha ng pagkain sa pamamagitan Women, Infants and Children (WIC) program ng Department of Health. Para sa tulong sa wika, tumawag sa 1-866-632-9992.

Maaaring binago ng mga food bank ang kanilang mga oras o maaaring isinara para sa mga walk in na pagpunta dahil sa tumaas na pangangailangan sa pagkain sa panahon ng COVID-19. Tumawag muna bago pumunta. Ang Northwest Harvest ay isang network ng food bank sa buong estado. Ilagay ang pangalan ng iyong lungsod sa kahon sa kaliwa ng kulay berdeng kahon sa website na ito.

Kung nakatira ka sa Silangang Washington, makakakita ka ng listahan ng gma food bacnk sa Second Harvest. Piliin ang iyong county sa website na ito para sa listahan ng mga food bank sa iyong lugar.

Impormasyon at mga Sanggunian para sa mga Pamilya

Isa itong nakaka-stress na panahon para sa buong pamilya. Narito ang ilang tip kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon kasama ang iyong mga anak:

Magsagawa ng mga talakayan ng pamilya sa isang komportableng lugar at hikayatin ang mga kapamilya na magtanong. Pagg-isipan ang pagkakaroon ng hiwalay na talakayan sa iiyong maliliit na anak upang gumamit ng wikang nauunawaan nila at matugunan ang kanilang mga partikular na takot o maling pagtingin.

Makipag-ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng telepono at mga online na serbisyo.

Bagamat kailangan mong manatiling may alam, bawasan ang pagkalantad sa mga media outlet o social media na maaaring nagpapalaganap ng takot at panic. Magkaroon ng higit na kamalayan (at limitahan) ang dami ng media coverage at oras sa social media na nalalantad ang iyong mga anak tungkol sa pandemya.

Pagtuunan ang pagsuporta sa mga bata sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang magtanong at tulungan silang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon.

 • Talakayin ang kanilang mga nararamdaman at iproseso ang mga ito.
 • Tulungan silang ipahayag ang kanilang mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagguhit at iba pang aktibidad.
 • Itama ang mga maling impormasyon at maling pag-unawa tungkol sa kung paani kumakalat ang virus at hindi lahat ng sakit sa paghinga ay ang novel coronavirus na dulot ng COVID-19.
 • Magbigay ng ginahawa at karagdagang pasensya.
 • Regular na alamin ang kalagayan ng iyong mga anak o kapag nagbago ang sitwasyon.
 • Panatilihing hindi nagbabago ang iskedyul ng pamilya sa pagtulog, pagkain, at pag-eehersisyo.
 • Maglaan ng oras na gawin ang mga bagay sa bahay na nakapagpapaganda ng iyong pakiramdam at ng iyong pamilya sa iba pang nakaka-stress na sitwasyon, tulad ng pagbabasa, panonood ng pelikula, pakikinig ng musika, paglalaro, pag-eehersisyo, o pakikilahok sa mga relihiyosong aktibidad (pagdarasal, pakikilahok sa mga serbisyo sa Internet).
 • Tanggapin na ang mga nararamdaman tulad ng pagkalungkot, pagkabagot, takot na mahawa ng sakit, pagkabaliksa, stress, at panic ay mga normal na reaksyon sa isang nakaka-stress na sitwasyon tulad ng isang pandemya.
 • Tulungan ang iyong pamilya na patuloy na lumahok sa mga kasiya-siya at makabuluhang aktibidad gamit ang inyong mga pampamilya at pangkulturang pagpapahalaga.

May mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19 ang mga matatandang edad 60 pataas. Kung mayroon kang mas matatandang miyembro ng iyong pamilya na kasama mo sa bahay, tumukoy ng mga paraan para mabawasan ang panganib.

 • Hayaan ang kapamilyang may mas mababang panganib na magsagawa ng pamimili ng grocery at iba pang mahalagang gawain.
 • Tiyakin na lahat ay naghuhugas ng kanilang mga kamay sa sandaling makauwi sila ng bahay. Madalas na linisin ang mga lugar, ibabaw, at kuwartong ginagamit ng marami.
 • Kung may isang tao sa inyong sambahayan na nalantad o may mga sintomas, ihiwalay sila sa abot ng iyong makakaya. Pinakamainam kung mayroon silang sariling kuwarto at banyo. Madalas na linisin ang mga lugar na ginagamit ng marami at tiyakin na nakasuot ng mask ang lahat ng tao sa sambahayan habang may sakit o posibleng nakakahawa ang isang tao sa sambahayan.

Mga Karagdagang Sanggunian at IMpormasyon