COVID-19 (novel coronavirus) – Mga impormasyon, serbisyo, at sanggunian sa Estado ng Washington

Hotline para sa COVID-19

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa COVID-19, tumawag sa 1-800-525-0127 at pindutin ang #. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon. Bukas ang hotline mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. tuwing Lunes-Biyernes at 8 a.m.-6 p.m. tuwing Sabado-Linggo.

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)

Paano ko makukuha ang WA Notify sa aking telepono?

Sa iPhone, i-enable ang Mga Exposure Notification sa Mga Setting:

-    Pumunta sa Mga Setting
-    Mag-scroll pababa sa Mga Exposure Notification
-    I-click ang "I-on ang Mga Exposure Notification"
-    Piliin ang United States
-    Piliin ang Washington

Sa Android na telepono:

-    pumunta sa Google Play Store
-    I-download ang app na Washington Exposure Notifications (WA Notify)

Ano ang Washington Exposure Notifications?

Image
ANO ANG PROSESO NG WA NOTIFY

 

Ang Washington Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad ng Washington) (kilala ring WA Notify (Pag-abiso ng WA)) ay isang bagong tool na gumana sa mga smartphone, nang hindi nagbabahagi ng anumang personal na impormasyon, para abisuhan ang mga user kung nalantad sila sa COVID-19.  Ganap na pribado ito at hindi nito alam o sinusubaybayan kung sino ka o saan ka pumupunta.

Paano ito gumagana?

Kapag na-enable mo ang WA Notify, nakikipagpalitan ang telepono mo ng mga random at walang pagkakakilanlang code sa mga taong malapit sa iyo na nag-enable din ng WA Notfiy. Gumagamit ang app ng teknolohiya ng Bluetooth Low Energy (BLE, Mababang Enerhiya ng Bluetooth) para makipagpalitan ng mga random na code na ito nang hindi ibinubunyag ang anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung ang ibang user ng WA Notify na naging malapit sa iyo sa nakaraang dalawang linggo ay masusuring positibo para sa COVID-19 sa kalaunan at idinagdag nila sa app ang kanilang code sa pagberipika, makakakuha ka ng abisong walang impormasyon ng pagkakakilanlan na nagsasabing nagkaroon ka ng posibleng pagkakalantad. Nagbibigay-daan ito para makuha mo kaagad ang pangangalagang kailangan mo at pinipigilan ka nitong maihawa ang COVID-19 sa mga tao sa paligid mo.

Paano ito makakatulong?

Natuklasan sa mga pag-aaral na mas marami ang benepisyo kapag mas maraming tao ang gumagamit ng notipikasyon sa pagkakalantad. Ipinapakita ng mga modelo batay sa tatlong county sa estado ng Washington na kahit ang maliit na bilang ng mga tao doon na gumagamit ng WA Notify ay makakabawas sa mga impeksiyon at pagkamatay. Gaya ng pagsusuot ng mga mask, pisikal na distansiya sa iba, at pananatiling maliit ang mga pagpupulong, ang WA Notify ay isa pang paraan para makatulong na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Paano pinoprotektahan ang privacy ko?

Ang WA Notify ay batay sa teknolohiya ng Notipikasyon sa Pagkakalantad ng Google/Apple, na idinisenyo para protektahan ang privacy ng user. Hindi kailanman nangongolekta o nagbabahagi ang sistema ng anumang data ng lokasyon o personal na impormasyon sa Google, Apple, Washington State Department of Health (DOH, Departamento ng Kalusugan ng Estado ng Washington), o iba pang user. Ganap na boluntaryo ang iyong pakikilahok. Puwedeng mag-opt in o mag-opt out ang mga user anumang oras.

Bakit pinili ng Washington ang solusyong ito?

Bumuo ang Washington ng grupo sa pangangasiwa ng estado, kasama ang mga eksperto sa seguridad at mga kalayaang sibil at mga miyembro ng iba't ibang komunidad, para suriin ang solusyon ng Apple/Google. Inirekomenda ng grupo ang paggamit nito batay sa napatunayan ng pagiging maaasahan, matatag na proteksiyon ng data, at paggamit ng plataporma ng iba pang estado.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Notipikasyon sa Pagkakalantad

1.    Kailangan ko bang mag-opt in para magamit ang WA Notify?

Oo. Libre at boluntaryo ang paggamit sa WA Notify. Maaari kang mag-opt out anumang oras. I-off lamang ang feature o i-delete ang app. Ide-delete ang lahat ng mga random na code na na-store ng telepono mula sa ibang kalapit na user at hindi mababawi ang mga iyon.

2.    Isa bang app para sa contact tracing (paghahanap ng mga nakasalamuha) ang WA Notify?

Hindi. Tinutukoy sa contact tracing kung sino ang mga nakasalamuha ng isang taong nasuring positibo para sa COVID-19. Hindi sinusubaybayan o hinahanap ng WA Notify ang impormasyon tungkol sa mga taong nakasalamuha mo, kaya hindi ito gumagawa ng "contact tracing." Hindi nangongolekta o nakikipagpalitan ng anumang personal na impormasyon ang app, kaya hindi posible para sa sinuman o anumang entidad na malaman kung sino ang nakasalamuha mo.

3.    Ano ang isang "pagkakalantad"?

Nangyayari ang isang pagkakalantad kapag gumugol ka ng matagal na oras sa tabi ng isa pang user ng WA Notify na sa kalaunan ay nasuring positibo para sa COVID-19. Sinusunod nito ang kasalukuyang gabay mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) tungkol sa pagpapanatili ng pisikal na distansiya at pagkahawa ng COVID-19.

4.    Ano ang mangyayari kung sasabihin sa akin ng WA Notfiy na nalantad ako?

Kung natukoy ng WA Notify na maaaring nalantad ka, ididirekta ka ng isang notpikasyon sa iyong telepono sa isang website na may impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kasama rito ang kung paano at saan magpapasuri, impormasyon tungkol sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo, at mga mapagkukunan para sagutin ang iyong mga tanong. Mahalagang maingat na basahin at sundin ang mga direksiyon sa website.

5.    Paano pinoprotektahan ang aking pagkapribado?

Ang WA Notify ay batay sa teknolohiya ng Notipikasyon sa Pagkakalantad ng Google/Apple, na idinisenyo para protektahan ang pagkapribado ng user. Hindi kailanman nangongolekta o nagbabahagi ang sistema ng anumang data ng lokasyon o personal na impormasyon sa Google, Apple, Washington State Department of Health (DOH, Departamento ng Kalusugan ng Estado ng Washington), o iba pang user. Ganap na boluntaryo ang iyong pakikilahok. Puwedeng mag-opt in o mag-opt out ang mga user anumang oras. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano pinoprotektahan ang privacy ng user, tingnan ang patakaran sa pagkapribado ng WA Exposure Notifications.

6.    Malalaman ba ng mga tao kung nasuri akong positibo para sa COVID-19?

Hindi. Hindi nagbabahagi ang WA Notify ng anumang impormasyon tungkol sa iyo sa sinuman. Kapag nakatanggap ang isang tao ng notipikasyon tungkol sa posibleng pagkakalantad, malalaman lang nila na nasuring positibo sa COVID-19 ang isang taong naging malapit sa kanila sa loob ng nakaraang 14 na araw. Hindi nila malalaman kung sino ang taong iyon at kung saan naganap ang pagkakalantad.

7.    Kailangan ko bang magbayad para magamit ang WA Notify?

Hindi. Libre ang WA Notify.

8.    Paano matutulungan ng WA Notify ang estado ng Washington?

Natuklasan sa mga pag-aaral na mas marami ang benepisyo kapag mas maraming tao ang gumagamit ng notipikasyon sa pagkakalantad. Ipinapakita ng mga modelo mula sa tatlong county sa estado ng Washington na kahit ang kaunting bilang ng mga tao doon na gumagamit ng WA Notify ay makakabawas sa mga impeksiyon at pagkamatay dahil sa COVID-19. Gaya ng pagsusuot ng mga mask, pisikal na distansiya sa iba, at pananatiling maliit ang mga pagpupulong, ang WA Notify ay isa pang paraan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

9.    Gumagana ba ang WA Notify kung bibiyahe ako sa labas ng estado?

Oo. Kung maglalakbay ka sa isang estadong may app na gumagamit ng teknolohiya ng Apple/Google, patuloy na makikipagpalitan ang iyong telepono ng mga random na code sa mga user sa estadong iyon. Walang kailangang baguhin sa mga setting ng iyong app. Kung lalabas ka sa Washington para sa mas mahabang panahon, dapat mong suriin ang mga opsiyon sa iyong bagong estado para makakuha ng lokal na suporta at mga alerto.

10.    Bakit natin kailangan ang parehong contact tracing at WA Notify?

Ang contact tracing ay naging isang epektibong interbensiyon sa pampublikong kalusugan sa loob ng ilang dekada. Sinusuportahan ng WA Notify ang gawaing ito sa paraang hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan. Narito ang isang halimbawa: Kung nasuri kang positibo para sa COVID-19, maaaring tawagan ka ng mga opsiyal sa pampublikong kalusugan at hilingin sa iyo na ibahagi kung sino ang iyong mga malapit na nakasalamuha kamakailan. Hindi mo masasabi ang pangalan ng taong hindi mo kilala na nakatabi mo sa bus. Kung pareho ninyong ginagamit ang WA Notify, ang taong hindi mo kilala sa bus ay maaaring maabisuhan, nang hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan, tungkol sa posibleng pagkakalantad. Dahil dito ay maaari siyang gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Gaya ng nagagawang tulong ng paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng mask, mas epektibo ang mga iyon kung magkasamang gagamitin.

11.    Gaano katagal bago abisuhan ng WA Notify ang iba pang user?

Ang mga user na maaaring nalantad sa COVID-19 mula sa iba pang user ay makakatanggap ng notipikasyon sa loob ng 24 na oras pagkatapos ilagay ng user na nasuring positibo sa COVID ang kanyang code sa pagberipika sa WA Notify.

12.    Posible bang makatanggap ng maraming alerto mula sa WA Notify?

Oo, ang mga user na maaaring nalantad nang maraming beses ay aabisuhan sa bawat pagkakalantad.

13.    Paano ko sasabihin sa WA Notify kung nasuri akong positibo para sa COVID?

Kung nasuri kang positibo at nakipag-ugnayan sa iyo ang pampublikong kalusugan, tatanungin nila sa iyo kung gumagamit ka ng WA Notify.  Kung oo, gagawa sila ng code sa pagberipika at tutulungan ka nilang ilagay ito sa WA Notify. Hindi nauugnay ang code sa iyong personal na impormasyon. Walang paraan ang pampublikong kalusugan para malaman kung sino ang aabisuhan ng app tungkol sa pagkakalantad kapag inilagay mo na ang code. Hindi isasama sa notipikasyon ang anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung mas maraming tao ang magbabahagi ng kanilang code, mas mainam nating maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

14.    Mayroon ba akong dapat gawin pagkatapos kong idagdag ang WA Notify sa aking telepono?

Kailangan lamang ng karagdagang pagkilos kung:
1.    Nasuri kang positibo para sa COVID-19, o
2.    Nakatanggap ka ng notipikasyon na maaaring nalantad ka.

Kung nasuri kang positibo, at nakipag-ugnayan sa iyo ang pampublikong kalusugan, tatanungin nila sa iyo kung gumagamit ka ng WA Notify. Kung oo, gagawa sila ng code sa pagberipika at tutulungan ka nilang ilagay ito sa WA Notify. Hindi nauugnay ang code sa iyong personal na impormasyon. Walang paraan ang pampublikong kalusugan para malaman kung sino ang aabisuhan ng app tungkol sa pagkakalantad kapag inilagay mo na ang code. Hindi isasama sa notipikasyon ang anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung mas maraming tao ang magbabahagi ng kanilang code, mas mainam nating maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Kung natukoy ng WA Notify na maaaring nalantad ka, ididirekta ka ng isang notpikasyon sa iyong telepono sa isang website na may impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kasama rito ang kung paano at saan magpapasuri, impormasyon tungkol sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo, at mga mapagkukunan para sagutin ang iyong mga tanong. Mahalagang maingat na basahin at sundin ang mga direksiyon sa website. Hindi isasama sa notipikasyon ang impormasyon tungkol sa kung kanino at saan ka nalantad. Ganap na hindi ito nagbibigay ng pagkakakilanlan.

15.    Kapag ginamit ko ang WA Notify, mauubos ba ang baterya ng telepono ko o gagamit ba ito ng maraming data?

Hindi. Idinisenyo ito para magkaroon ng kaunting epekto sa iyong data at tagal ng baterya sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang Bluetooth Low Energy.

16.    Kailangan ko bang panatilihing naka-on ang Bluetooth para gumana ang WA Notify?

Oo. Gumagamit ang WA Notify ng Bluetooth Low Energy, kaya dapat na palaging aktibo ang Bluetooth para matukoy ng sistema ang iba pang user na malapit.

17.    Kailangan ko bang buksan ang WA Notify sa aking telepono para gumana ito?

Hindi. Gagana ang WA Notify sa background.

18.    Paano pinipigilan ng WA Notify ang mga hindi totoong pag-uulat ng pagsusuri?

Kailangan ng WA Notify na kumpirmahin ng mga user ang mga positibong pagsusuri gamit ang code sa pagberipika na ibinigay ng mga opisyal sa pampublikong kalusugan. Hindi nauugnay ang code sa pagkakakilanlan ng isang tao. Pagkatapos ilagay ang code, maitutugma ng WA Notify ang mga random na code ng mga user na naging malapit at aabisuhan sila sa posibleng pagkakalantad. Hindi kasama sa notipikasyon ang anumang impormasyon tungkol sa kung kanino sila nalantad at kung saan nangyari ang pagkakalantad.

19.    Gumagana ba ang WA Notify sa mga lumang smartphone?

Magagamit ng mga user ng iPhone ang WA Notify kung ang iyong operating system ay:

 • iOS version 13.7 o mas bago (para sa iPhone 6s, 6s Plus, SE o mas bago)
 • iOS version 12.5 (para sa iPhone 6, 6 plus, 5s)

Magagamit ng mga user ng Android ang WA Notify kung sinusuportahan ng Android smartphone ang Bluetooth Low Energy at Android na Version 6 (API 23) o mas bago.

20.    Kailangan bang 18 o pataas ang edad ko para magamit ang WA Notify?

Hindi. Hindi alam at hindi sinusuri ng WA Notify ang iyong edad.

21.    Gagana ba ang teknolohiyang ito kung may ibang tao akong kabahagi sa telepono?

Hindi matutukoy ng WA Notify kung sino ang gumagamit ng telepono sa panahon ng potensiyal na pagkakalantad. Kung may kabahagi ka sa telepono, kailangang sundin ng lahat ng gumagamit ng telepono ang mga instruksiyon ng pampublikong kalusugan kung natukoy ng WA Notify ang posibleng pagkakalantad sa COVID-19.

22.    Gumagana ba ang WA Notify sa mga device gaya ng mga iPad o smart watch?

Hindi. Partikular na idinisenyo ang balangkas ng Exposure Notification para sa mga smartphone at hindi ito suportado sa mga iPad o tablet.

23.    Bakit pinili ng Washington ang solusyong ito?

Bumuo ang Washington ng grupo sa pangangasiwa ng estado, kasama ang mga eksperto sa seguridad at mga kalayaang sibil at mga miyembro ng iba't ibang komunidad, para suriin ang solusyon ng Apple/Google. Inirekomenda ng grupo ang paggamit nito batay sa napatunayan ng pagiging maaasahan, matatag na proteksiyon ng data, at paggamit ng plataporma ng iba pang estado.

24.    Ano ang ginagawa ng estado ng Washington para magbigay ng access sa teknolohiyang ito para sa mga taong walang smart phone?

Ang WA Notify ay hindi ang tanging paraan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. May pakinabang ang contact tracing at iba pang pagsisikap para sa bawat residente ng Washington, kahit na wala silang smartphone. Ang pagsusuot ng mga mask, pagpapanatili ng pisikal na distansiya, at paglimita sa laki ng mga pagpupulong ay ang iba pang paraan kung saan makakatulong ang lahat na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

25.    Nakakuha ako ng notipikasyon tungkol sa pagbibigay ng aking data sa WA Notify (Pag-abiso ng WA) sa pampublikong kalusugan. Bakit?

Nais malaman ng Washington State Department of Health (DOH, Departamento ng Kalusugan ng Estado ng Washington) kung maayos ang paggana ng WA Notify upang makagawa kami ng mga kailangang pagpapahusay para sa tool. Kung sumasang-ayon kang ibahagi ang iyong data sa WA Notify, lubos pa ring protektado ang iyong privacy. Hindi nangongolekta o nagbabahagi ng personal na impormasyon at walang paraan para makilala ka. Ang DOH lamang ang maaaring maka-access sa data na ito at sa pang-estadong antas lamang.

26.    Kung sasang-ayon ang mga user ng WA Notify na ibahagi ang kanilang data, ano ang kokolektahin?

Kung sumasang-ayon kang ibahagi ang iyong data, lubos pa rin na protektado ang iyong privacy. Hindi nangongolekta o nagbabahagi ng personal na impormasyon, kaya walang paraan para makilala ka. Ang Washington State Department of Health lamang ang makakakita ng pang-estadong antas na data na ito, na kabilang ang:

 • Dami ng taong sumasang-ayong ibahagi ang kanilang data mula sa WA Notify. Nakakatulong ito para malaman namin kung paano ang representasyon ng aming sample.
 • Dami ng mga notipikasyon sa pagkalantad na natatanggap ng mga user ng WA Notify. Nakakatulong ito para makita namin ang mga trend sa pagkalat ng COVID-19.
 • Dami ng tao na nag-click sa isang notipikasyon sa pagkalantad. Nakakatulong ito sa aming alamin kung gaano kahanda ang mga tao na isaalang-alang ang mga rekomendasyon sa pampublikong kalusugan. 
 • Dami ng mga taong naging malapit sa taong naging positibo sa COVID-19, ngunit hindi gaano kalapit o katagal na nakasalamuha para mabigyan ng notipikasyon ng pagkakalantad. Nakakatulong ito sa aming isaalang-alang kung dapat bang baguhin ang algorithim na nagtutukoy ng pagkakalantad sa WA Notify. 

27.    Kapag nag-enable ako ng WA Notify sa aking iPhone, dapat bang naka-on o naka-off ang "Availability Alerts"? 

Okay lang kung ito ay naka-off, ngunit inirererekomenda ang pag-on kung magbabiyahe ka sa labas ng estado ng Washington nang mahaba-habang panahon. Kapag naka-on ang Availability Alerts, makakatanggap ka ng notipikasyon kapag bumiyahe ka sa lokasyong may teknolohiya para sa notipikasyon ng pagkakalantad na iba sa WA Notify. Maaaring magdagdag ang mga user ng iPhone ng iba't ibang rehiyon ngunit maaari lamang magtalaga ng isang aktibong rehiyon sa isang panahon. Hindi mo kailangang tanggalin ang isang rehiyon para mag-activate ng bago. Maaari din mag-install ang mga user ng Android ng mga app para sa notipikasyon ng pagkakalantad tulad ng WA Notify mula sa maraming estado ngunit ang isa lamang na gumagamit ng teknolohiyang compatible sa WA Notify ang itinatakda bilang aktibo sa isang panahon.

28.    Bakit mukhang umuubos ng baterya ang WA Notify?

Maaaring hindi ito umuubos ng baterya. Ipinapakita ng paggamit ng baterya sa iyong device kung ilang porsiyento ng baterya ang nagagamit kada araw, kabilang ang mga app tulad ng WA Notify. Karamihan sa mga app ay hindi gumagana nang magdamag. Hindi rin ganito ang WA Notify, ngunit NAG-CHE-CHECK ito ng mga random na code kada ilang oras para sa mga match sa isang positibong user upang maalertuhan ka sa anumang posibleng pagkakalantad. Halimbawa, kung walang iba pang app na gumagana habang ikaw ay natutulog, lalabas na mataas ang porsiyento ng baterya na ginagamit ng WA Notify sa oras na iyon. Hindi ibig sabihin nito na gumagamit ng maraming baterya ang WA Notify – mataas lamang ang porsiyento sa kaunting dami ng nagamit na baterya. 

29.    Maaari ba akong makakuha ng teknikal na suporta para sa WA Notify app para sa mga Android na telepono?

Oo. Nag-set up ang Google ng email para sa mga taong mayroong problema sa hardware para humiling ng payo o karagdagang direksiyon. Email exposure-notifications-api-support@google.com

30.    Inilabas ng Washington ang WA Notify sa 29 na wika, bakit nakikita ko lamang ito sa Ingles at Espanyol sa Google Play store?

Gumagana ang WA Notify ayon sa wikang default sa telepono ng user. Isa lamang ang bersiyon ng WA Notify, ngunit ang anumang pop-up – halimbawa, isang notipikasyon sa pagkakalantad – ay lalabas sa nais na wika para sa 29 wika na ipinatupad ng estado ng Washington. 

Mga Kasalukuyang Update

Noong Hunyo 26, 2020, ipinag-utos na kailangang magsuot ng pantakip sa mukha ang lahat ng tao sa Estado ng Washington kung nasa loob sila ng isang panloob na pampublikong lugar o nasa labas at hindi makapagpanatili ng 6 na talampakang layo (2 metro) mula sa iba pa. Maaaring may mga pangkalusuganng kondisyon ang ilang tao na ginagawang hindi ligtas na magsuot ng pantakip sa mukha, ngunit hindi kailangang patunayan ninuman na mayroon siyang medikal na kondisyon. Ipinag-utos din sa lahat ng employer na magbigay ng mga pantakip sa mukha o mask sa lahat ng empleyado na may kasama sa pagtatrabaho.

Noong Mayo 31, binigyan ng palugit ni Gobernador Inslee ang moratorium sa pagpuputol ng serbisyo at mga huling bayarin hangang Hulyo 28 para sa kuryente, landline na telepono, at mga utility ng tubig. Hinihikayat ang mga residente na direktang tumawag sa kompanya ng kanilang utility para humingi ng tulong sa pagbabayad ng kanilang mga bayrain.

BIinigyan din ng gobernador ng palugit ang moratorium sa pagpapalayas hanggang Agosto 1. Kung nilalabag ng iyong kasero o manager ng ari-arian, puwede kang tumawag sa opisina ng Attorney General ng estado at mag-iwan ng mensahe sa (833) 660-4877 at piliin ang Opsyon 1. Tatawagan ka ng isa naming kawanil.

Ano ang COVID-19?

Isang sakit sa palahingahan ang COVID-19. Kumakalat ito sa pamamagitan ng pagbanging at pag-ubo, pakikihalubilo sa ibang tao, kabilang ang pakikipagkamay, at pagbabahagi ng pagkain at inumin.

Ano ang mga sintomas?

Ang mga pangunahing sintomas ng COVID-19 ay ubo, paghingal o kahit dalawa sa mga sintomas na ito: lagnat, panginginig, paulit-ulit na panginginig na may panlalamig, sakit ng kalamnan, sakit ng ulo, pamamaga ng lalamunan, bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy.

Sino ang pinaka nasa panganib?

Mga matatanda, taong may medikal na kondisyon anuman ang edad, at mga buntis na maaaring nasa may mas mataas na panganob sa mga malalang sakit na dulot ng COVID-19.

Protektahan ang iyong sarili at ang iyong komunidad.

 • Manatili sa bahay hanggang maaari, lalo na kung may sakit ka.
 • Gumamit ng telang pantakip sa mukha kapag nasa pampublikong lugar.
 • Panatilihin ang 6 na talampakang layo (2 metro) mula sa ibang tao.
 • Madalas na hugasan ang iyong mga kamay o gumamit ng hand sanitizer.
 • Takpan ang iyong mga pag-ubo at pagbahing.
 • HUwag hawakan ang iyong mukha.
 • Linisin ang mga ibabaw sa inyong bahay.
 • Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagnag pangkalusugan at hilinging makapagpasuri. Kung wala kang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, makipag-ugnayan sa kagyat na sentro sa pangangalaga na malapit sa iyo. Kung wala kang insurance, makipag-ugnayan sa iyong lokal na kagawaran ng kalusugan.

Karagdagang impormasyon at mga sa nggunian tungkol sa COVID-19 at sa pananatiling malusog:

Muling Pagbubukas ng Washington: Safe Start Plan

Para tulungang pigilan ang pagkalat ng COVID-19, hiniling ni Gobernador Inslee sa mga residente ng Washington na manatili sa bahay hangga't maaari. May apat na yugtong plano para sa muling pagbubukas ng mga negosyo at aktibidad. Kailangang dumaan sa bawat yugto ang bawat county.

Kabilang sa mahahalagang aktibidad na kasalukuyang pinapayagan ang:

 • Mahahalagang aktibidad tulad ng pamimili ng grocery, pagpapagasolina, pagbili ng gamot o pagpunta sa medikal na appointment.
 • Pagpunta sa trabaho sa isang mahalagang negosyo o negosyong pinayagang muling magbukas batay sa Safe Start plan ng gobernador.
 • Pagkuha ng takeout na pagkain mula sa isang kalapit na restawran. Bukas ang mga restawran para sa limitadong pagkain sa loob nito sa Ika-2 Yugto.
 • Pananatilihin ang paglabas para maglakad-lakad at mag-ehersisyo, hangga't napapanatili ang pisikal na pagdistansya nang anim na talampakan (2 metro) ang layo. Maglibang sa mga lugar na malapit sa bahay para iwasan ang potensyal na pagkalat ng COVID-19 sa labas ng iyong komunidad.
 • Pumunta sa mga parke ng estado at mga pampublikong lupain para mangisda, mangaso at magsagawa ng iba pang gawaing nakakalibang kapag araw. Pinapayagan ang pagka-camping sa mga parke ng estado sa mga county na nasa Ika-2 Yugto na o higit pa.

Mga Sangguang Kaugnay ns Trabaho at Negosyo

Mga Benepisyo sa Kawalan ng Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho, maaaring kuwalipkaodo ka para sa mga benepisyo para sa kawalan ng trabaho. Kung kailangan mo ng impormasyon tngkol sa kung paano punan ang caim para sa mga benepisyo, tumawag sa 1-800-318-6022. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Mga Manggagawa at May-ari ng Negosyo

Naapektuhan ng pandemyang dulot ng coronavirus ang daan-libong manggagawa at employer sa estado.

Para manatiling ligtas ang mga manggagawa, ipinag-uutos sa mga employer na:

 • Ipaalam sa kanila ang mga palatandaan at sintomas ng COVID-19 sa wikang nauunawaan nila.
 • Magpatupad ng plano para sa pagdistansya sa kapwa.
 • Magsagawa ng madalas na paglilinis at pag-sanitize.
 • Tiyakin ang madalas at wastong paghuhugas ng. kamay.
 • Tiyaking nananatili sa bahay ang gma emleyading may sakit.

Kung mayroon kang mga alalalahanin tungkol sa kaligtasa n ng iyong lugar ng trabaho, maaari kang magsumite ng reklamo sa pamamagitan direktang pagktawag sa Department of Labor & Industries sa 800-423-7233. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa negosyo at mga empleyado sa panahon ng COVID-19, maaari kang tumawag sa Kagawaran ng Seguridad ng Trabaho sa 855-829-9243.

Mga Sanggunian ng Pangangalaga sa Kalusugan at Insurance sa Kalusugan

Maaaring kuwalipikado ka para sa libre o murang insurance sa kalusugan. Tumawag sa Health Care Authority sa 1-855-923-4633. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon.

Ang Alien Emergency Medical (AEM) Coverage ay isang programa para sa mga indibiduwal na may kuwalipikadong medikal na emergency at hindi nakatutugon sa mga kinakailangan para sa pagkamamamayan o immigration, o isang kuwalipikasong indibiduwal na hindi pa nakatutugon sa 5-taong pananatili.

Matutukoy ng Help Me Grow Washington Hotline sa 1-800-322-2588 ang iba't ibang programa at serbisyong pangkalusugan na kuwalipikaso ka at tutulungan kang mag-apply. Kabilang dito ang:

 • WIC (Women, Infants & Children Nutrition Program)
 • Insurance sa kalusugan para sa mga bata, buntis, at nasa hustong gulang
 • Pagkontrol sa pagbubuntis sa pamamagitan ng Take Charge Program
 • Mga klinika para sa kalusugan at pagpaplano ng pamilya
 • Mga supply para sa pagbubuntis at mga sanggol
 • Suporta sa pagpapasuso
 • Mayroon din silang programa sa pagkain at mga mapagkukunan.

Impormasyon para sa mga Immigrant at Refugee

Tinutulungan ng Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ang mga immigrant na maunawaan ang mahahalagang kaalaman tungkol sa Covid-19 at mga alalahanin ng mga immigrant, tulad ng Public Charge. Iba pang mahalagang bagay na dapat malaman:

 • HIndi pinapayagan ang mga ospital at klinika na ibahagi ang estado ng pagkamamamayan o immigration sa ICE.
 • Hindi makakaapekto sa iyong kakayahang mag-apply para sa green car o pagkamamamayan ang pagpapasuri para sa COVID-19 at pag-access sa mura o may diskuwentong medikal na pangangalaga.
 • Kailangan mo ng wastong social security number para mag-apply ng mga benepisyo ng kawalan ng trabaho. Kung gusto mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagkuha ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, tumawag sa 1-800-318-6022.
 • Hindi magiging banta sa iyong kakayahang mag-apply para sa green card o pagkamamamayan ang pagtanggap ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho batay sa mga panuntunan ng Public Charge.
 • Maaaring kuwalipikado ka para sa May bayad na Pampamilya at Medikal na Leave ng Estado ng Washington para pangalagaan ang isang taong may sakit na Covid-19 or alagaan ang iyong sarili kung may sakit ka dahil sa virus. Hindi mo na kailangan ng social security number para matanggap ang benepisyong ito. Tumatanggap ang ESD accepts ng iba't ibang uri ng dokumentasyon.
 • Kung isa kang may-ari ng negosyo na naghahanap ng tulong, hindi magiging banta sa iyong kakayahang mag-apply para sa green card o pagkamamamayan ang pag-a-apply para sa pederal na Small Business Administration Disaster Loan batay sa mga bagong batas ng Public Charge.

Espesyal na tala tungkol sa Public Charge: inirerekomenda ng maraming tagapagtaguyod na dapat ipagpatuloy ng mga pamilya ang paggamit ng mga serbisyo na kuwalipikado sila. Gayunpaman, natatangi ang bawat sitwasyon ng immigration. Inirerekomenda ng Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) na kung hindi ka sigurado sa iyong estado o sa estado ng isang kapamilya at/o paggamit ng mga benepisyo, dapat kang makipag-usap sa isang abogado sa immigration o sa kinikilalang kinatawan ng Department of Justice (DOJ). Maaari kang makahanap ng abogado sa pamamagitan ng American Immigration Lawyers Association. O puwede kang bumisita sa website ng kinikilalang organisasyon ng DOJ.

May mga programa ang OIRA para tulungan ang mga refugee at immigrant sa:

 • Paghahanap ng trabaho at pagsasanay.
 • Suporta sa immigration.
 • Pagtuturo sa kabataan.
 • Suporta sa mga nakatatandam bata, mag-aaral, at iba pang refugee.
 • Remote na bukas ang mga regular na programa sa panahon ng COVID-19. MAy mga bagong serbisyo ang opisina para tulungan kang mag-apply ng trabaho o kawalan ng trabaho, suporta sa iyong pag-aaral, at pagbibigay ng tulong sa pabahay. Binigyan ng palugit ang pagiging kuwalipikado sa Tulong na Cash para sa Refugee at Medikal na Tulong sa Refugee hanggang Setyembre 30, 2020.
 • Para sa mga serbisyo at higit pang impormasyon, tumawag sa 360-890-0691.

Para sa katanungan tungkol sa mga karapatan ng immmigrant, pagkuha ng tulong sa referral para sa mga kamag-anak/kaibigan na nakulong, at iba pang kaugnay na impormasyon, maaari kang makiapg-ugnayan sa Washington Immigrant Solidarity Network hotline sa 1-844-724-3737. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon.

Mental at Emosyonal na Kalusugan

Magiging isa itong nakaka-stress na panahon. Normal lang na makaramdam ka o ang iyong mga mahal sa buhay ng pagkabalisa, lungkot, takot o galit. Hindi ka nag-iisa. Okay lang na maghanap ka at humingi ng tulong.

magkakaiba ang reaksyon ng lahat sa stress at mahihirap na sitwasyon. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ay alagaan ang iyong sarili, pamilya, at komunidad sa abot ng iyong makakaya.

Ano ang nakakatulong sa iyong makayanan ang mapanghamong panahong ito? Nakipag-ugnayan at muli ka na bang nakipag-usap sa iyong mga kaibigan at kapamilya? Maaaring ilang malalim na paghinga at pagbabanat ng katawan, ilang ehersisyo, o masarap na tulog? Makatutulong na mabawasan ang stress ang paglalaan ng oras para gawing priyoridad ang pangangalaga sa sarili, anuman ang kahulugan noon para sa iyo.

Tumawag sa Washington Listens sa 1-833-681-0211. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Bilang tugon sa pandemya sa COVID-19, inilunsad ng Washington ang isang programa sa suporta na tinatawag na Washington Linstens. Nakakatanggap ang mga taong gumagamit ng mga serbisyo ng Washington Listens ng suporta para pangasiwaan ang lumalalang stress at makayanan ang mga pagbabagong dulot ng COVID-19. Available ang Washington Listens sa sinuman sa Washington para makipag-usap sa isang espesyalista sa suporta. Nakakatanggap ng suporta at koneksyon sa mga panlipunang serbisyo sa kanilang lugar ang mga tumatawag. Hindi ka makikilala sa programa.

Kung nasa krisis ka at kailangan ng taong makakausap para makauha ng pagpapayo, may ilang osyon.

 • Nagbibigay ang Disaster Distress Helpline ng agarang pagpapayo sa krisis para sa mga taong nakararanas ng emosyonal na pagkabalisa kaugnay ng anumang likas o gawa ng tao na kalamidad Tumawag sa 1-800-985-5990. Kapag may sumagot, sabihin ang iyong wika para ma-access ang mga serbsiyo sa interpretasyon. Available ang helpline 24 na oras araw-araw.
 • Ang Crisis Connections ay may 24 na Oras na Crisis Line na nagbibigay ng agarang tulong sa mga indibiduwal, pamilya, at kaibigan ng mga taong nasa emosyonal na krisis. Nagbibigay ito ng serbsiyo sa mga taong nakatira sa King County. Available ang mga serbisyo ng interpretasyon. Tumawag sa 1-866-427-4747.
 • Nagbibigay ang National Suicide Prevention Lifeline ng mga sanggunian sa pag-iwas at krisis para sa mga taong nag-iisip na magpakamatay. Maaari ding tumawag sa lifeline ang mga mahal sa buhay para makakuha ng mga sanggunian para tulungan ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Tumawag sa 1-800-273-8255. Available ang hotline 24 na oras kada araw, 7 linggo kada linggo. May partikular na helpline para sa mga beterano. Tumawag sa 1-800-273-8255 at pindutin ang 1. Kung may kapansanan ka sa pandinig at nahihirapang makarinig, tumawag sa 1-800-799-4889.

Mga Mapagkukunan ng Pagkain

Kung may anak ka na edad 18 o mas bata pa, maaari silang makatanggap ng libreng pagkain mula sa mga paaralan. Maaari ding maging kuwalipikado para sa mga pagkain sa paaralan ang mga nasa hustong gulang na may kapansanan at naka-enroll sa mga pang-edukasyong programa. Sa maraming pagkakataon, inihahatid o iniiwan ang mga pagkain sa mga lokasyon sa labas ng paaralan tulad ng mga himpilan ng bus. Makipag-ugnayan sa iyong distrito ng paaralan para malaman kung nagbibigay sila ng mga libreng pagkain.

Para sa mga buntism bagong panganak at bata na wala pang limang taong gulang, maaari kang makakuha ng pagkain sa pamamagitan Women, Infants and Children (WIC) program ng Department of Health. Para sa tulong sa wika, tumawag sa 1-866-632-9992.

Maaaring binago ng mga food bank ang kanilang mga oras o maaaring isinara para sa mga walk in na pagpunta dahil sa tumaas na pangangailangan sa pagkain sa panahon ng COVID-19. Tumawag muna bago pumunta. Ang Northwest Harvest ay isang network ng food bank sa buong estado. Ilagay ang pangalan ng iyong lungsod sa kahon sa kaliwa ng kulay berdeng kahon sa website na ito.

Kung nakatira ka sa Silangang Washington, makakakita ka ng listahan ng gma food bacnk sa Second Harvest. Piliin ang iyong county sa website na ito para sa listahan ng mga food bank sa iyong lugar.

Impormasyon at mga Sanggunian para sa mga Pamilya

Isa itong nakaka-stress na panahon para sa buong pamilya. Narito ang ilang tip kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon kasama ang iyong mga anak:

Magsagawa ng mga talakayan ng pamilya sa isang komportableng lugar at hikayatin ang mga kapamilya na magtanong. Pagg-isipan ang pagkakaroon ng hiwalay na talakayan sa iiyong maliliit na anak upang gumamit ng wikang nauunawaan nila at matugunan ang kanilang mga partikular na takot o maling pagtingin.

Makipag-ugnayan sa iyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng telepono at mga online na serbisyo.

Bagamat kailangan mong manatiling may alam, bawasan ang pagkalantad sa mga media outlet o social media na maaaring nagpapalaganap ng takot at panic. Magkaroon ng higit na kamalayan (at limitahan) ang dami ng media coverage at oras sa social media na nalalantad ang iyong mga anak tungkol sa pandemya.

Pagtuunan ang pagsuporta sa mga bata sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang magtanong at tulungan silang maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon.

 • Talakayin ang kanilang mga nararamdaman at iproseso ang mga ito.
 • Tulungan silang ipahayag ang kanilang mga nararamdaman sa pamamagitan ng pagguhit at iba pang aktibidad.
 • Itama ang mga maling impormasyon at maling pag-unawa tungkol sa kung paani kumakalat ang virus at hindi lahat ng sakit sa paghinga ay ang novel coronavirus na dulot ng COVID-19.
 • Magbigay ng ginahawa at karagdagang pasensya.
 • Regular na alamin ang kalagayan ng iyong mga anak o kapag nagbago ang sitwasyon.
 • Panatilihing hindi nagbabago ang iskedyul ng pamilya sa pagtulog, pagkain, at pag-eehersisyo.
 • Maglaan ng oras na gawin ang mga bagay sa bahay na nakapagpapaganda ng iyong pakiramdam at ng iyong pamilya sa iba pang nakaka-stress na sitwasyon, tulad ng pagbabasa, panonood ng pelikula, pakikinig ng musika, paglalaro, pag-eehersisyo, o pakikilahok sa mga relihiyosong aktibidad (pagdarasal, pakikilahok sa mga serbisyo sa Internet).
 • Tanggapin na ang mga nararamdaman tulad ng pagkalungkot, pagkabagot, takot na mahawa ng sakit, pagkabaliksa, stress, at panic ay mga normal na reaksyon sa isang nakaka-stress na sitwasyon tulad ng isang pandemya.
 • Tulungan ang iyong pamilya na patuloy na lumahok sa mga kasiya-siya at makabuluhang aktibidad gamit ang inyong mga pampamilya at pangkulturang pagpapahalaga.

May mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19 ang mga matatandang edad 60 pataas. Kung mayroon kang mas matatandang miyembro ng iyong pamilya na kasama mo sa bahay, tumukoy ng mga paraan para mabawasan ang panganib.

 • Hayaan ang kapamilyang may mas mababang panganib na magsagawa ng pamimili ng grocery at iba pang mahalagang gawain.
 • Tiyakin na lahat ay naghuhugas ng kanilang mga kamay sa sandaling makauwi sila ng bahay. Madalas na linisin ang mga lugar, ibabaw, at kuwartong ginagamit ng marami.
 • Kung may isang tao sa inyong sambahayan na nalantad o may mga sintomas, ihiwalay sila sa abot ng iyong makakaya. Pinakamainam kung mayroon silang sariling kuwarto at banyo. Madalas na linisin ang mga lugar na ginagamit ng marami at tiyakin na nakasuot ng mask ang lahat ng tao sa sambahayan habang may sakit o posibleng nakakahawa ang isang tao sa sambahayan.

Mga Karagdagang Sanggunian at IMpormasyon