Tu'un siki nasa kuu ndututu iini iyo COVID-19

Multilingual Resources

Image

Va'a ni tú ja ni ni'in ní vacuna axi nduu, de kúni ní ndututu ní jín nda ta'an ve'e ní axi inka ñayiví nuu nda yoo vijin ya'a, kani ini ní naguá kuu sa'a ní tágua koto ní maa ní ji ñayiví ve'e ní nuu COVID-19.

Ja kani ní vacuna maa ní kuu ja va'a ka ja koto ní maa ní ji ja koto ní ta'an ve'e ní, vi'i ka nda ñayiví ja ncha'a kani vacuna ji. Nda vacuna va'a tuni ji tágua ma kundo'o xeen yo kue'e ji ja ma kuu yo, de tú ni jani ini ní ja ndututu ní, va'a ni tú ja ni ni'in ní vacuna axi nduu, sanaa kuu skuikin ta'an ní COVID-19. Ja kani ní vacuna maa ní, kasi ní nuu ní, kindoo ní ve'e ní tú ku'u ní kuu ja va'a ka ja sa'a ní tágua koto ní sava ka ñayiví.

Nuu ndututu ñayiví ñuu

Tú ndututu ni nda kivi mita:

 • Ja kani vacuna kuu ja va'a ka tágua ma kundo'o xeen ní kue'e, ma ki'in ní hospital, ji ma kuu ní ja siki COVID-19.
 • Kasi nuu. Ni kani vacuna axi nduu, nada ñayiví ja iyo ji u'un kuiya axi kua'a ka jiniñu'un ja kasi ji nuu ji tú iyo ji ini ve'e nuu iyo kua'a ñayiví axi tú iyo ji nuu nune nu iyo vi'i ka 500 ñayiví, tanu kuu nuu nda viko axi nuu kasiki. Suni ka jikan sa ja nda suchí luli ja iyo ji 2 ji 4 kuiya suni kasi ji nuu ji.
 • Kindasi ní ini ve'e ní tú ku'u ní axi ndo'o ní jaku kue'e.
 • Xi'na sa'a tu'va ní. Skanda maa ní kaa ní axi ndukú ni nasa ndikó ní ve'e tú sanaa iyo ní nuu yika iyo, tanu nuu kuya'vi ndixi nuu nduu na jasi yu'u.  
 • Xnuu ní WA Notify nuu yokaa ní. Ya'a sa'a ja kuni ní tú sanaa ni iyo ñati ní nuu COVID-19 de suni kachi tu'un nuu sava ka ñayiví tú ni kee ja ndo'o ní kue'e. WA Notify satiñu yu'u ji de nduu jini ji na ñayiví kuu ni ni na ndenu jikonuu ní.

Nuu ndututu jaku ñayiví

Ja xinañu'un ja sa'a tu'va ní tú kana ní ñayiví

 • Kunde'e ní nasaa ñayiví kana ní. Kani ini ní na ñayiví kana ní, a iyo ji ja kuu kundo'o xeen ji COVID-19, tanu kuu nda suchí luli ja ncha'a kani vacuna ji, a jini ní tú nda ñayiví kana ní ja ni kani vacuna ji, tú nduu jini ní, jiniñu'un ja katu'un ní taguá sukua kuní naguá sa'a ní.
 • Xinañu'un va'a sa'a tu'va ní. Tú ke'en ve'e nduu na vacuna kani ji, axi nani ve'e ja iyo ñayiví ja nduu ni kani vacuna ji sanaa kuu kudo'o xeen ji COVID-19, ja va'a ka kuu ja ndututu ní jín ji nu in videoconferencia. tú kuni ní ja kenda ji nuu iyo ní, kanuu ja kachi kaji ní nuu ji nasa kúni ní koto ta'an ní ta kivi ndututu ní jín ji.
 • Koto ní maa ní tú jikonuu ní. Tú kee jika ní tágua ndututu ní jín nda ta'an ní, koo va'a ini ní sa'a ni ja kachi tutu CDC siki nasa koto ní maa ní. Tíin kuenta ní ja tú ki'in ni nuu iyo kua'a kue'e COVID-19, kanuu ja kasi ní nuu ní ji koo jika ní 6 pie (2 metro) nuu sava ka ñayiví.
 • Sa'a ní tave'e. Iyo va'a ka ja ndututu ní tave'e ma sú ichi ini ve'e, tú jiniñu'un ndututu ní ini ve'e kaji ni in nuu kani va'a tachi, tanu kuu nuu nune nda ventana.
 • Sa'a luli ní. Va'a tuni ka ja jaku ni ñayiví ndututu, vi'i ka tú nduu kuu ji in ni ñayiví ve'e.
 • Ma sa'a na'an ní. Tú nduu na'an ndututu ní chindeé ja ma kutenuu tuni COVID-19. Suni tú jaku ni ní ndututu kuu sa'a ndoo ka ní ndatiñu ji nda'a ñayiví.
 • Tíin kuenta ní ja kuu suchí luli. Vijín kuu ja nda suchí luli koo jika ji iñu pie, siki ñukua kuu ja kanuu nanda'a ji de kasi ji nuu ji. Kuna'a ní. Nda suchí luli ja ncha'a koo ji 2 kuiya ma kuu kasi ji nuu ji. Ma kana ní nda ñayiví ja nduu ni kani vacuna axi ja nduu jini ní tú ja ni kani ji axi nduu.
 • Kunde'e ní tú iyo va'a ji. Katu'un ní tú sanaa nde ni in ji ni ndo'o kue'e kayu, ka'ni axi nduu ni kuu xtaa tachi va'a nuu 2 semana ja ni ya'a. Kachi ní nuu nda ñayiví ja ná kunde'e ji tu iyo va'a ka'ni ji. Naani ñayiví ja ni chi'in ka'ni ji —axi ni ndo'o ji inka kue'e axi ni iyo ñati ji nuu COVID-19 nuu uu seman ichi yata— jiniñu'un ja kindoo ji ve'e ji.
 • Sa'a ní prueba. Va'a ni ja ni kani vacuna ní axi nduu, kuu chindeé ní ja ma kutenu kue'e tú sa'a ní in prueba ta kumaa ní 72 hora ja ndututu ní. Nda prueba ja sa'a ini ve'e kuu sa'a kivi saa, kanuu ja kandija ní nda tu'un ja siki nasa koto ní maa ní ja ndiso nuu tutu ya'a.
 • Xnuu ní WA Notify nuu yokaa ní. Ya'a sa'a ja kuni ní tú sanaa ni iyo ñati ní nuu COVID-19 de suni kachi tu'un nuu sava ka ñayiví tú ni kee ja ndo'o ní kue'e. WA Notify satiñu yu'u ji de nduu jini ji na ñayiví kuu ni ni na ndenu jikonuu ní.

Tú ndututu jaku ñayiví

 • Kasi ní nuu ní. Tú ndututu ní ini ve'e jín ñayiví ja nduu kuu ji ta'an ve'e ní, jikan ta'vi ja ndi'i ní kundasi nuu, nduu jiniñu'un ja kuu sukua tú ñati ndi'i ñayiví ja ni kani vacuna. Kuneva'a tu'va ní ja kundasi nuu tú sanaa in ñayiví ni naa ji kuenta ji.
 • Nanda'a ní. Tú sanaa nduu iyo in nuu nada'a ñayiví, kua'a ní in ja kuu sa'a ndoo ji nda'a ji.
 • Kunde'e ní tú iyo ñati nuu ta'an ji de ma sa'a ní ja kuñati nuu ta'an ji. Tú kuu, koo jika nuu ta'an ní 6 pie, vi'i ka nda ñayiví ja sanaa kundo'o xeen ji COVID-19 axi ja ncha'a kani ndi'i vacunaji.
 • Nakune ní nda ventana. Nakune ní nda ventana nuu ndututu ñayiví tágua sukua kunu tachi ini ve'e.
 • Sa'a ndoo ní. Sa'a ndoo ní nuu ke'en ka ta ncha'a, ta ja ni kije'e ji ta ni ni jinu ja ndututu ní.

Ta ja ni jinu nuu ndututu jaku ñayiví

 • Nanda'a ní (inka jichi). Nanda'a ní ñati 20 segundo jín nama jín ndute.
 • Nasa'a ndoo ní. Nasa'a ndoo ní ndi'i nuu ja ni ke'en ñayiví tanu kuu, nda mesa, yu'u vie'e, ini bañu, xinañu'un jín ndute jín nama de tú ni kuu jín ndute xeen ka.
 • Koto ní tu sanaa xtuu kue'e. Tú sanaa ni xtuu nde ni in kue'e, sa'a ní in prueba. Kachi ní nuu nda ñayiví ja ni ndututu ja iyo in ñayiví ja ni kee ja ndo'o ji kue'e. Ka'vi ka ní tu'un siki naguá jiniñu'un sa'a ní tú ni iyo ñati ní nuu kue'e.