Kue̠‘e̠ COVID-19 (kue̠‘e̠ naní coronavirus) – Ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún xa̠‘á-ña̠ xí‘in nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-ún ná chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ntíkaa̠ estado Washington

Ná ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠ tá xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19: Chíntieé tá’án-ntu̠ xí’in na̠ sáchiñu xí’in na̠ xi̠tǒ’o xí‘in tá kuu nti‘i na̠ kûni̠ tíku ra íyo ka ña̠‘a kuvi taxi-ntu̠

Átu kûni̠-ún ntaka̠tú’un-ún iin tu̠’un xí’in-ntu̠ xa̠’á kue̠’e̠ coronavirus naní COVID-19 á kûni̠-ún chintieé tá’án-ntu̠ xí’in-ún ná ntukú-ún nu̠ú kuvi ku̠’u̠n-ún ná kani-na̠ tíku nta’á-ún, ná ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠ 1-800-525-0127 ra saá kata̠vi̠-ún #. Tá ntakuiin-na̠ yu’ú-ún, ná kachi-ún na̠xa naní tu̠’un ká’a̠n-ún ra saá ntukú-na̠ na̠ ká’a̠n tu̠’un-ún. Íyo-ntu̠ ntisaá ki̠í ra nu̠ú tutu internet vechiñu Department of Health kuvi ka’vi-ún xa̠’á-ntu̠ (xí’in tu̠’un inglés).

Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ntu̠ átu íyo na̠ xi̠tǒ‘o na̠ kökûni̠ kuntiaa-na̠ na̠ yuví

Mií na̠ xi̠tǒ’o xíniñú’u kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu xí’in-na̠ xí’in na̠ yuví na̠ xíka-na̠ xíin-na̠ ña̠’a ve’e ikán. Átu kûni̠-ún ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠, kuvi kachi-ún xí’in-ntu̠ xa̠’á na̠ xi̠tǒ’o na̠ kökántixa tu̠’un na̠ vechiñu. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in número xa̠ ni̠ka̠‘a̠n-ntu̠ tutu yó‘o. Íyo na̠ ntaka̠tú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á-ña̠ ra mií-na̠ kuvi sákutú-na̠ tutu xa̠‘á-ña̠. Köxíniñú‘u-ún kachi-ún ki̠ví-ún ra köxíniñú‘u-ún kachi-ún ntáa íyo-ún átu kökûni̠-ún.

Saá tu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ntu̠ xí‘in tu̠‘un inglés nu̠ú tutu internet yó‘o xa̠‘á na̠ xi̠tǒ‘o na̠ kökûni̠ kantíxa-na̠ tu̠‘un na̠ vechiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19.

Ná kunta̠a̠ ini-ún ña̠ átu kachi-ún ki̠ví-ún á número-ún, mií na̠ yuví kuvi ntukú kunta̠a̠ ini-ún ntáa na̠ yuví ni̠ka̠‘a̠n xa̠‘á-ña̠. Kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á tutu tia̠a ra gobernador xa̠‘á na̠xa ká‘a̠n na̠ vechiñu xa̠‘á na̠ yuví nu̠ú tutu yó‘o ra tu̠‘un inglés kúú-a̠. Tutu tia̠a na̠ vechiñu naní Public Records Act, RCW 42.56 ká‘a̠n xa̠‘á na̠xa kuvi ntukú na̠ yuví kunta̠a̠ ini-na̠ ntáa tu̠‘un ni̠ka̠‘a̠n iin na̠ yuví tá tu̠‘un iin na̠ vechiñu.

Chíntieé tá‘án-ntu̠ xí‘in na̠ sáchiñu, na̠ xi̠tǒ‘o, xí‘in iinka na̠ ve‘e

Tá ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ún, kuvi ntukú-ntu̠ na̠ sántikó tu̠‘un, ra saá kuvi chintieé tá‘án-ntu̠ xí‘in-ún á ntantukú-ntu̠ na̠ kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Saá tu kuvi chintieé tá‘án-ntu̠ xí‘in-ún ná sákutú-ún tutu naní COVID-19 tutu xa̠‘á na̠ xi̠tǒ‘o xí‘in na̠ sáchiñu átu íyvo tu̠‘un kûni̠-ún ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún. Ntaka̠tú‘un-ntu̠ xí‘in-ún ki̠ví-ún xí‘in na̠xa kuvi ka̠‘a̠n-ntu̠ xí‘in-ún, saá kuvi ka̠‘a̠n tuku-ntu̠ xí‘in-ún.

Vakuna ja kundeé nuu Coronavirus (COVID-19)

Tágua ni’in ka ní tu’un siki nda vacuna COVID-19, kunde’e ní nuu Página vacuna COVID-19.

WA Notify kúú iin programa ña̠ kuvi sánuu-ún ti̠xin celular ra saá kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu ku̠yachin-ún nu̠ú iin na̠ kú‘vi̠ kue̠‘e̠ coronavirus
Image
WA_Notify_FlowChart_MIXTECO FINAL.PNG

WA Notify (Tu’un ja kachi WA) (ja suni nani Washington Exposure Notifications (Tutu ja vaji nde Washington ja kachi tú ni iyo ñati ro nuu kue’e)) kuu in aplicación ja jatiñu nda yokaa ja ndichí de kuu kachi tu’un ji nuu nda ñayiví ja sanaa ni iyo ñati ji nuu COVID-19 de nduu skutenuu ji tu’un siki ñayiví.  Yu’u tuni satiñu de nduu jini ni nduu nandukú na ñayiví kuu ní axi ndenu jikonuu ní.

Nasa kuu xnuu sa WA Notify nuu yokaa sa.

Nuu in iPhone, naxtiín ní Exposure Notifications nuu configuración:

 • Kua’an ní nuu configuración
 • Xndaa ní nde nani’in ní Exposure Notifications
 • Sa’a ní click nuu kachi “naxtiín Exposure Notifications”
 • Kaji ní Estados Unidos
 • Kaji ní Washington

Nuu in yokaa Android:

Android axi nuu iPhone, sa’a escanear ní código QR:

WA Notify QR code

Nasa satiñu.

Ta chi’in ní WA Notify, nuu yokaa ní ka nasama ta’an ji nda código ja nasama ta’an ji ja yu’u ji sava ka yokaa nda ñayiví ja suni jatiñu ji WA Notify. Aplicación ya’a jatiñu ji Bluetooth ja jatiñu jaku pila tágua satiñu yu’u ji de sukua sa’a ji nda código ja nasama ta’an ja nduu kachi na ñayiví kuu ní. Tú in ñayiví ni kee ja ni jikin COVID-19 ji nuu xa’an kivi ichi yata de suni jatiñu ji WA Notify de ndiki ji nda tu’un ja kenda nuu ji tágua kachi tu’un ji nuu in ka ñayiví, kenda in tu’un nuu ní ja sanaa ni iyo ñati ní nuu kue’e. Ya’a sa’a ja ñama kani ini ní naguá sa’a ní de sukua ma kuitenuu ka ní COVID-19 nuu nda ñayiví ja iyo ñati ji nuu ní.

Kaa ndichí ya’a ka nde’e ji de sukua jini ji na ñayiví sanaa ni jikin kue’e COVID-19 ji siki ja ni iyo ñati tuni ji axi ni iyo na’an ji ni iyo ñayiví ja ndo’o kue’e de suni jini ji tú nduu jiniñu’un ja kenda tu’un ya’a nuu in ñayiví. WA Notify vachi ni tetiñu tu’un nuu ní tu ni iyo ñati ní nuu kue’e. Tú nduu kenda tu’un nuu ní kuni ka’an ja ndi’i iyo va’a.

WA Notify iyo ji nuu ñati 30 yu’u ñayiví tágua sukua kua’a ka ñayiví ja ndee ini ñuu Washington kuu kuatiñu ji aplicación ya’a.

Nasa ste’en ní ja ni kee nuu pruba ja ni sa’a ní ve’e ní ja ndo’o ní kue’e

Nda ñayiví ja ke’en ji nda prueba ja kuya’vi nda ve’e xiko de kee ja ndo’o ji kue’e jiniñu’un ka’an ji nuu yokaa COVID-19, nuu 1-800-525-0127 ñukua de kuaxin ji # (kuaxin ní 7 tágua kunini ní tu’un stila), sukua kachi ñama ji ja ndo’o ji kue’e. Kuu ka’an ní nuu yokaa ya’a nuu nda lunes nde 6 a.m. jonde 10 p.m., de nda martes nde domingo kuu ka’an ní nde 6 a.m. jonde 6 p.m.Iyo ji nuu ke’en yu’u.

Ta ka’an ní, kuna’an ní kachi ní ja jetiñu ní WA Notify (Tu’un ja kachi WA). Sukua ñayiví ja ka’an jín ní kuu taji ji in link ja kachi nasa iyo tágua kuu kuatiñu ní de sukua kenda tu’un nuu sava ka nda ñayiví ja jetiñu ji WA Notify ja sanaa ni iyo ñati ji nuu ní iyo ní.

Kuna’an ní ja ya’a: WA Notify kuu in ndatiñu ja kachi tu’un nuu ñayiví ja sanaa ni iyo ñati ji nuu kue’e. Nduu ni jekoo ji tágua ñukua chu’un ní tu’un siki naguá ni kee nuu prueba ní.

Nasa jito tu’un siki maa sa.

WA Notify ni ka kuu tu’va ji tanu ka’an tu’un Google Apple ja jiniñu’un satiñu in kaa ndichí, de iyo ji ja koto ji tu’un siki maa ní. Satiñu yu’u ji de nduu satiñu ji ja nadukú ji ndekuu ní axi na ndenu iyo ní, nduu jiniñu’un ji kuni ji ndekuu ní axi ndenu iyo ní tágua satiñu va’a ji. Siki ja jaku ni Bluetooth jatiñu ji, ñukua sa’a ja nduu ndi’i pila ní.

Maa ní kachi nú kuatiñu ní axi nduu. Maa ñayiví kachi ji na hora kuu ja kuatiñu ji axi nduu. Tu kúni ka ní kuni ní tu’un siki nasa jito tu’un siki maa ní, kunde’e ní nuu WA Exposure Notifications tu’un tatuni nasa satiñu.

Nasa kaa nda tu’un ya’a.

Iyo uu tu’un ja kuu kenda nuu ní. Tú in ñayiví ni kee ja ndo’o ji kue’e kenda in tu’un ji/axi tuu in tu’un nuu yokaa ji. Nda ñayiví ja jatiñu WA Notify ji kenda in tu’un nuu ji ja kachi ja ni iyo ñati ji nuu kue’e. Ya’a ni’in ka ní tu’un siki nda tu’un ja kenda nuu yokaa ní kunde’e ní nasa na’an.

Nasa chindeé nuu ní.

Nuu in tiñu ja ni jitotuni University of Washington (vachi ni nuu yu’u Inglés) ni kee ja tú kua’a ka ñayiví jatiñu ji aplicación ya’a, ñama ka jekituu kue’e. Nda tu’un ja ni kee siki tiñu ja ni sa’a WA Notify ni kee ja nuu kumi ni yoo ja ni jatiñu ji ni skaku ji ñati 40-115 ñayiví, de ñati 5,500 ñayiví nduu ni jikin ji COVID-19. Ya’a ste’en ja vese jaku ni ñayiví jatiñu ji WA Notify kuu sa’a ja ma kuu kua’a ka ñayiví ja siki kue’e COVID-19, de ya’a ste’en ja WA Notify kuu in ndatiñu va’a tuni ja sa’a ja jekituu kue’e COVID-19.

A kúni ní skaka ní tu’un siki WA Notify (Tu’un ja kachi WA)

Kunde’e ní nuu nda ndatiñu ja iyo nuu WA Notify tágua kuetiñu nuu nda redes sociales, nuu nda carteles, tu’un ja tetiñu nuu radio ji, kua’a ka.

Inka ka tu’un jikatu’un

Ni kuenda in tu’un nuu yokaa sa ja ni tetiñuWashington State Department of Health (DOH, Ve’e nuu jito ja Sa’a tátan ñuu Washington). Nakú.

DOH tetiñu ji in tu’un nuu yokaa ñayiví axi ja tuu nuu yokaa ji tágua kachi tu’un nuu ji ja ni kee ja ndo’o ji COVID-19 sa’a ji sukua jín di’i nda ñayiví ja jatiñu WA Notify sukua kuu ni’in ñama ji tu’un ja ni iyo ñati ji nuu kue’e. Ya’a ni’in ka ní tu’un siki nda tu’un ja kenda nuu yokaa ní kunde’e ní nasa na’an.

Tú ni kenda nduu tu’un ya’a nuu ní, vachi ni jiniñu’un kuaxin ní nda’an ní nuu tu’un ya’a axi nuu link enlace ja kenda nuu yokaa ní de kundiki ní tu’un tatuni WA Notify tágua sukua tetiñu yu’u ní tu’un nuu nda ñayiví ja sanaa ni iyo ñati ji nuu kue’e.

A jiniñu’un sa WA Notify tú ja ni kani vacuna sa’án.

Saa. Viso ja ni kani ndi’i vacuna COVID-19 ní, jiniñu’un ja koto ka ní maa nuu ke’e ja jikonuu. Ja kani yo vacuna maa yo kuu in ja va’a tuni ka ja sa’a yo, de vese saa suni sanaa kuu jikin ka kue’e ya’a yo’o ji kuu sa’a yo ja kuikin kue’e nuu inka ñayiví ja ncha’a kani vacuna ji.

Ni kenda in tu’un nuu sa ja ni tetiñu WA Notify de kachi ja kanuu tetiñu sivi sa ji nde kuu sa nuu ve’e satatan nu ñuu. Nakú.

Ja kúni Washington State Department of Health (DOH) kuu nasa satiñu WA Notify tágua sukua ka kuni ji tú jiniñu’un ndasa’a va’a. Tú jinu ini ní ja chu’un ní tu’un siki maa ní ja yi’i nuu WA Notify koo yu’u ji. Nduu nadukú tu’un siki maa ní de suni nduu skutenuu siki ñukua kuu ja nduu na jini na kuu ní. Vachi ní DOH kuu ja jetiñu nda tu’un ya’a ini ñuu ji.

Tú nda ñayiví ja jatiñu WA Notify ni chu’un ji tu’un siki maa ji, na tu’un kuu ja jetiñu.

Tú jinu ini ní ja chu’un ní tu’un siki maa ní koo yu’u ji. Nduu naxtutu ni nduu skutenuu tu’un siki maa ní, siki ñukua kuu ja nduu na kuu kuni nde in kuu ní. Vachi ni Washington State Department of Health kuu ja kuni nda tu’un ya’a de vachi ni kuu sa’a ji nuu ñuu maa ji, nda tu’un ya’a kuu:

 • Ndesaa ñayiví ka chu’un ji tu’un siki maa ji nuu WA Notify. Ya’a ste’e nuu sa tú ndaa tu’un ja ni chu’un ji.
 • Ndesaa jichi Exposure Notifications kenda nuu WA Notify ja jatiñu nda ñayiví. Ya’a chindeé ja kuni sa nasa jitenuu COVID-19.
 • Ja kuni sa nasaa ñayiví sa’a ji click nuu tu’un ja kenda nuu yokaa ji. Ya’a chindeé nuu sa ja kuni sa ndesaa ñayiví kandija ji tu’un ja tetiñu ve’e ja satatan nuu ñuu.

Ja kuni sa ndesaa nañiyí ja ndo’o ji COVID-19 iyo ji nuu iyo sava ka ñayiví, va’a ni tú nduu ni ní iyo ñati ji axi tu na’an tun ini iyo ji de sukua kuu tetiñu in tu’un nuu ji ja ni iyo ñati ji nuu kue’e. Ya’a suni chindeé nu sa ja kuni sa tú jiniñu’un ja ndasa’a va’a tágua sukua satiñu va’a in WA Notify.

Tú ni naxtiín sa WA Notify nuu iPhone sa, a jiniñu’un ja "Availability Alerts (tu’un ja kachi tu’un)" natiín ji axi nda’va ji.

Iyo va’a tú nda’va ji. Vese saa jiniñu’un ja kuu naxtín ní tu kee ña’an ní ini ñuu Washington. Ta naxtiín ní nda tu’un ja kachi tu’un, kuu ni’in ní tu’un tú nuu kua’an ní suni jatiñu ji jín inka ndatiñu ja nduu kuu WA Notify. Nda ja jatiñu iPhone kuu chisó ji ke’en ñuu, vese saa jiniñu’un ja kaji ji in ñuu nuu ndee ji axi nuu iyo ji. Nduu jiniñu’un ja xndoo ji in ñuu tágua chizó ji inka. Nda ja jatiñu Android kuu snuu ji ke’en nda aplicación ja kachi tu’un tanu kuu WA Notify ja suni jatiñu inka ñuu, de vachi ni nda aplicación ja in ni tecnología jetiñu jín WA Notify kuu ja satiñu.

A jiniñu’un ja chi’in sa sivi sa ta tágua kuatiñu sa WA Notify.

Saa. Nduu na xu’un ke’en ji nduu na xnumi ní ja kuatiñi ní WA Notify. Kuu kee ní naani kivi kúni ní. Vachi ni xda’va ní axi xndoo ní aplicación. Ndi’i nda código ja nasama ta’an ja ni tetiñu in ka yokaa nuu ní naa ji de ma kuu ka ja ndani’in ní.

A kuu WA Notify in aplicación ja ndukú tu’un siki ñayiví.

Nduu. WA Notify nduu naxtutu axi skutenuu tu’un siki nda ñayiví ja ni iyo ñati nuu ni iyo ní, siki ñukua kuu ja “nduu nandukú ji ñayiví”. Ja sa’a ji kuu ja nde’e ji na ñayiví kuu ja ni iyo ñati nuu in ñayiví ja ni kee ja ndo’o ji COVID-19. Aplicación ya’a nduu naxtutu ji ni nduu skutenuu ji tu’un siki ñayiví, siki ñukua kuu ja nduu na jini na ñayiví kuu ja ni iyo ñati nuu ní.

Naguá kuu ja iyo “ñati”.

Kachi ja ni iyo ñati ní tú ni iyo na’an tuni ní nuu inka ñayiví ja suni jatiñu ji WA Notify de ni kee ja ndo’o ji COVID-19. Ya’a ndiki tu’un ja kachi Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ve’e nuu jito ji jekani nda kue’e) (vachi ni nuu yu’u Inglés) siki ndesaa koo ñati ji nasa jikin kue’e COVID-19. Tágua kuni tú ni iyo ñayi in ñayiví, WA Notify jatiñu algoritmo ja keta’an ji tu’un ja kachi CDC ja iyo ñati in ñayiví, ñati 6 pie axi (2 metro) nuu ñati 15 minuto axi kua’a ka de sukua ni jikin kue’e ji suni kuu sama tú sukua kachi nda ñayí satatan nuu ñuu.

Naguá kuu tú WA Notify ni tetiñu tu’un nuu sa ja ni iyo ñati sa.

Tú WA Notify jini ja ni iyo ñati ní nuu kue’e, tetiñu ji in tu’un nuu yokaa ni ja tetiñu ní ja ki’in ní nuu in página internet nuu yoso tu’un siki naguá jiniñu’un sa’a ní. Ya’a kachi nasa ji ndenu sa’a ní in prueba, tu’un siki nasa koto ní maa ní ji ñayiví ve’e ní, iyo tu’un ja xndiko tu’un jikatu’un ní maa ní. Kanuu ja ka’vi ní ji kundiki ní tu’un ja ndiso ya’a nuu internet.

A kuni ñayiví ja ni kee ja ndo’o sa COVID-19.

Nduu. WA Notify nduu skutenuu ji tu’un siki maa ní jín inka ñayiví. Ta kenda in tu’un nuu in ñayiví ja sanaa ni iyo ñati ji nuu kue’e, tu’un ja kuni ji kuu ja sanaa nuu 14 kivi ichi yata ni iyo ñati ji nuu in ñayiví ja ni kee ja ndo’o ji COVID-19. Ma kuni ji ndekuu ñayiví ñukua axi nasa kuu ja ni kuu sakua.

A jiniñu’un chunaa sa tágua kuatiñu sa WA Notify.

Nduu. Kuu kuatiñu ní WA Notify sukua ni.

Nasa chindeé WA Notify nuu ñuu Washington.

Nuu in tiñu ja ni jitotuni University of Washington (vachi ni nuu yu’u Inglés) ni kee ja tú kua’a ka ñayiví jatiñu ji aplicación ya’a, ñama ka jekituu kue’e. Nda tu’un ja ni kee siki tiñu ja ni sa’a WA Notify ni kee ja nuu kumi ni yoo ja ni jatiñu ji ni skaku ji ñati 40 axi 115 ñayiví, de ñati 5,500 ñayiví nduu ni jikin ji COVID-19. Ya’a ste’en ja vese jaku ni ñayiví jatiñu ji WA Notify kuu sa’a ja ma kuu kua’a ka ñayiví ja siki kue’e COVID-19, de ya’a ste’en ja WA Notify kuu in ndatiñu va’a tuni ja sa’a ja jekituu kue’e COVID-19.

A tiñu WA Notify vese kee sa nuu ñuu.

Saa. Tú kua’an ní nuu in ñuu ja jatiñu tecnología Apple ji Google, yokaa ní nasama ta’an ji nda código yu’u ji nda yokaa ñayiví ñuu ñukua. Nduu jiniñu’un ja sama ní nuu configuración yokaa ní. Tú kee ní ini ñuu Washington de ki’in na’an ní, kanuu ja ndukú tu’un ní tágua sukua kuni ní nasa chindeé nuu ní.

Nakú jiniñu’un kuni sa siki ñayiví ji siki WA Notify.

Ja kuni tu’un siki ñayiví kuu in tiñu ja va’a chindeé ndi’i nda kuiya ichi yata. WA Notify sa’a yu’u ji tiñu ya’a. Ya’a iyo in ja ste’en: Tú ni kee ja ndo’o ní COVID-19, nda ñayíví ja satatan nuu ñuu kuu ka’an ji nuu ní de kakanji sivi ní ji sava ka tu’un siki ní. Ma kuu kachi ji nde kuu ñayiví ja ni ndee ñati nuu ni ini autobús. Tú nduu ní jatiñu WA Notify, kenda in tu’un nuu ñayiví ñukua ja sanaa ni iyo ñati ji nuu kue’e de sukua kuu jekani yo COVID-19 nuu nda ta’an ji ji nuu ñayiví ve’e ji. Tanu kuu ji ja nakete nda’a ji ja kasi yo nuu yo, suni chindeé ji ja jekituu COVID-19, nduu ji va’a ka satiñu.

Nisaa tiempo ya’a tágua WA Notify tetiñu tu’un nuu sava ka ñayiví.

Nda ñayiví ja ni iyo ñati ji nuu in ñayiví ja ndo’o COVID-19 ja siki inka ñayiví kenda in tu’un nuu ji nuu 24 hora sa’a ñayiví ja ni kee ja ndo’o COVID tú jatiñu ji WA Notify tágua tetiñu yu’u ji tu’un nuu in ka ñayiví ja jatiñu WA Notify.

A sanaa kuu tetiñu WA Notify kua’a tu’un nuu sa

Nda ñayiví ja ni iyo ñati ji nuu in ñayiví ja ndo’o COVID-19 ja siki inka ñayiví kenda in tu’un nuu ji nuu 24 hora sa’a ñayiví ja ni kee ja ndo’o COVID tú jatiñu ji WA Notify tágua tetiñu yu’u ji tu’un nuu in ka ñayiví ja jatiñu WA Notify.

Nasa kachi sa nuu WA Notify ja ni kee ja ndo’o sa COVID.

Tú ni kee ja ndo’o sa kue’e nda ñayiví ja satiñu nuu ñuu ka’an de jín maa ní de, de katu’un de tú jatiñu ní WA Notify. Tú sukua kuu, tetiñu de in tu’un nuu yokaa ji kachi de naguá jiniñu’un sa’a ní tágua kuu chi’in ní nuu WA Notify. Tu’un ja tetiñu de nuu ní nduu yita’an jín maa ní. Nda ñayiví ja satatan nuu ñuu nduu jini de na nuu ñayiví tetiñu aplicación ya’a tu’un nuu ji ta kuniki ji tu’un ja kachi nuu ji. Tu’un ja kenda nuu ji ma koso tu’un siki na ñayiví kuu ní. Tú kua’a ka ñayiví ka jatiñu ji WA Notify tágua kachi ji ja ni ke’en kue’e ji, va’a ka jekani yo kue’e COVID-19.

Tú ni kee ja ndo’o ní kue’e de jiniñu’un ní kachi ní nuu WA Notify, ka’an ní nuu número yokaa COVID-19 1-800-525-0127, ñukua de kuaxin ní # ji kundiki ní tu’un ja tetiñu WA Notify.

A iyo inka tiñu ja jiniñu’un sa’a tú ja ni chi’in sa WA Notify nuu yokaa sa.

Vachi ni jiniñu’un ja sa’a ní jaku ka tiñu ya’a:

 1. Ni kee ja ndo’o ní COVID-19, axi
 2. Ni kenda in tu’un nuu ní ja sanaa ni iyo ñati ní nuu kue’e.

Tú ni kee ja ndo’o ní kue’e, nda ñayiví ja satiñu nuu ñuu ka’an de jín maa ní de, de katu’un de tú jatiñu ní WA Notify. Tú sukua kuu, tetiñu de in tu’un nuu yokaa ji kachi de naguá jiniñu’un sa’a ní tágua kuu chi’in ní nuu WA Notify. Tu’un ja tetiñu de nuu ní nduu yita’an jín maa ní. Nda ñayiví ja satatan nuu ñuu nduu jini de na nuu ñayiví tetiñu aplicación ya’a. Tu’un ja kenda nuu ji ma koso tu’un siki na ñayiví kuu ní. Tú kua’a ka ñayiví ka jatiñu ji WA Notify tágua kachi ji ja ni ke’en kue’e ji, va’a ka jekani yo kue’e COVID-19.

Tú WA Notify jini ja ni iyo ñati ní nuu kue’e, tetiñu ji in tu’un nuu yokaa ni ja tetiñu ní ja ki’in ní nuu in página internet nuu yoso tu’un siki naguá jiniñu’un sa’a ní. Ya’a kachi nasa ji ndenu sa’a ní in prueba, tu’un siki nasa koto ní maa ní ji ñayiví ve’e ní, iyo tu’un ja xndiko tu’un jikatu’un ní maa ní. Kanuu ja ka’vi ní jí kundiki ní tu’un ja ndiso ya’a nuu internet. Tu’un ya’a ma kachi na ñayiví kuu ja ni skuikin kue’e nuu ní. Yu’u kuiti satiñu.

Ja kuatiñu sa WA Notify a kaxin tuni pila sa axi xu’un sa.

Nduu. Iyo ji ja kaxin ji jatu tuni ni xu’un ní axi pila yokaa ní chi jatiñu ji Bluetooth ja jaxin jaku tuni pila.

A jiniñu’un ja ndi’i ni hora naxtiín sa Bluetooth tágua sukua satiñu va’a WA Notify.

Saa. WA Notify jatiñu Bluetooth ja jaxin jaku pila, siki ñukua kuu ja jiniñu’un ja naxtiin ní Bluetooth ní tágua sukua ndandukú ji inka ñayiví.

A jiniñu’un ja nakune sa WA Notify ndaká hora nuu yokaa sa tágua satiñu ji.

Nduu. WA Notify satiñu yu’u ji.

Nasa sa’a WA Notify tágua ma kenda tu’un tu’ún nuu sa.

WA Notify jiniñu’un ji ja nda ñayiví ja ni kee ja ndo’o kue’e ya’a kuatiñu ji link ja kachi nasa iyo ja tetiñu nda ñayiví ja satatan nuu ñuu. Link ya’a nduu ndíso ji tu’un siki ñayiví ja ndo’o kue’e. Tá ja ni sa’a ji click nuu link ja kachi nasa iyo, WA Notify kuu sa’a ji ja kani ta’an nda código ja nasama ta’an ji ja neva’a inka ñayiví de sukua kuu tetiñu in tu’un nuu ní tú ni iyo ñati ní nuu kue’e. Tu’un ya’a ma kudiso ji tu’un siki ñayiví ja ni skukin ji ní axi siki ndenu ni kuu sukua.

A suni satiñu WA Notify jín nda yokaa jana’an.

Nda ñayiví ja neva’a iPhone kuu kuatiñu ji WA Notify tú yokaa ji satiñu ji ja jáá ka.

 • iOS versión 13.7 axi ja tu’u ka (tanu kuu iPhone 6s, 6s Plus, SE axi ja tu’u ka)
 • iOS versión 12.5 (tanu kuu iPhone 6, 6 plus, 5s)

Nda ja neva’a Android kuu kuatiñu ji WA Notify tú yokaa ji satiñu ji Bluetooth ja jaxin jaku pila ji ja satiñu ji versión 6 android (API 23) axi ja jáá ka.

A jiniñu’un koo sa 18 kuiya tágua kuu kuatiñu sa WA Notify.

Nduu. WA Notify nduu jini ji ni nduu nandikú ji nasaa kuiya ní.

A satiñu va’a ji tú uu taan sa jatiñu in ni yokaa.

WA Notify nduu jini ji nde in taan ní kuu ja jatiñu yokaa ní ta ni iyo ñati ji nuu kue’e. Tú ke’en ní jatiñu yokaa ya’a, kánuu ja ndi’i nda ní kundiki tu’un ja tetiñu nda ñayiví ja satatan nuu ñuu tú WA Notify ni tetiñu in tu’un nuu ní ja sanaa ni iyo ñati ní nuu COVID-19.

A satiñu WA Notify nuu nda iPad axi nuu nda reloj ndichí.

Nduu. Nda tu’un ya’a ja kenda nuu ní nduu ni jakoo ji ja kenda nuu nda iPad axi nuu nda tableta.

Naguá sa’a ñuu Washington tágua nda ñayiví ja nduu neva’a ji in yokaa ndichí kuu kuatiñu ji tecnología ya’a.

Ma sú matu’un WA Notify kuu ndatiñu ja sa’a ja jekituu COVID-19. Tiñu ja nandukú nayiví ji inka tiñu suni chindeé tuni nuu nda ñayiví ja ndee ini ñuu Washington, viso nduu neva’a ji in yokaa ndichí. Nda vacuna kuu ja va’a ka sa’a ja jekituu COVID-19, ja kasi yo nuu yo, ja koo jika nuu ta’an yo, ji ja ma ndututu kua’a yo suni chindeé ja ma kutenuu ka kue’e COVID-19.

In tiñu ja nani Lifeline program (programa ja taji de xu’un) ja sa’a tee netiñu nuu ñuu kuu ja je’e de xu’un nuu nda ñayiví ja ndo’o nda’vi tágua chunaa ji nuu yokaa ji ndaká yoo. Sava nda ñayiví ja xiko intenet de satiñu de ji nda tenetiñu kuu kunimade in yokaa ndichí nuu ñayiví. Ya’a ka’vi ka ní ja siki progarama ya’a, nde kuu nda ja ni’in, nasa kakan ji ndekuu nda ñayiví ja xiko interet ja satiñu ji nda tenetiñu (vachi ni nuu yu’u Inglés).

Kuna’an ní ja kani vacuna COVID-19 kuu ja va’a tuni ka tágua ma kutenuu kue’e.

Nakú kuni sa ja WA Notify jatiñu tuni ji pila yokaa sa.

Sanaa, ma sú sukua kuu. Nuu yokaa ní kuu nandukú ní nasaa pila ní jatiñu ndaká aplicación ja yi’i nuu ji tanu kuu WA Notify. Ñati ndi’i nda aplicación nduu satiñu ji ninduu axi nii jakua. Suni suku kuu ji WA Notify, vese SAA ka nandukú ji nda código ja nasama ta’an ji inka yokaa ñayiví nuu jaku hora, de sukua kuu kachi tu’un ji nuu ní tú sanaa ni iyo ñati ní nuu kue’e. Siki ñukua kuu ja, tú nda ka aplicación ja yi’i nuu yokaa ní nduu satiñu ji iini kixin ní, siki ñukua kuu ja kúni ní ja WA Notify jatiñu ji jaku pila ní ma sú tanu kuu ji sava ñukua. Ya’a nduu kúni ka’an ja WA Notify jatiñu ka ji pila ní, vachi ni kúni ka’an ja suu ji kuu ja satiñu ka jín pila ní.

Tú Washington ni tava ji WA Notify nuu ñati 30 yu’u ka’an ñayiví, tusaa naku vachi ni nde’e sa ja iyo nuu tu’un stila ji inglés nuu Google Play store.

Yu’u ja satiñu WA Notify kuu yu’u ja jatiñú ní jín yokaa ní. Vachi in ni WA Notify, kuu ja ni tava de vese saa tu’un ja kenda nuu ní, tanu kuu, tu’un ja kachi ja ni iyo ñati ní nuu kue’e, kenda ji nuu yu’u ja ni kaji ní ja kuu ñati 30 ji ja ni tava ñuu Washington.

Ni kenda in tu’un nuu yokaa sa de ñayiví ja ni sa’a prueba maa kuu in ta’an ve’e sa.30 Naguá jiniñu’un sa’a sa.

Ñayiví ja jatiñu ji WA Notify de ni kee ja ndo’o ji kue’e jiniñu’un ja tetiñu yu’u ji tu’un nuu nda ñayiví ja sanaa ni iyo ñati ji jín, siki ñukua kuu ja tú nsuu maa ní kuu nduu naguá jiniñu’un sa’a ní tú ni kenda tu’un ya’a nuu ní.

Tú ta’an ní axi in ñayiví ve’e ni jatiñu ji WA Notify, de ni kee ja ndo’o ji kue’e, de kumani ja kachi tu’un ji ja ndo’o ji kue’e nuu WA Notify, kanuu ja ka’an yokaa nuu número COVID-19 ja kuu 1-800-525-0127, ñukua de kuaxin ji # ji kundiki ji tu’un ja tetiñu WA Notify. Tú ni ka’an yokaa, kakan ní nuu WA Notify in link ja kachi nasa iyo.

Nasaa hora taji de tagua kuaxin sa nda’a sa nuu tu’un axi nuu link ja kachi nasa iyo.

Vachi ni iyo 24 hora tágua kuu kuatiñu ní tu’un ja kenda nuu yokaa de sukua kuu tetiñu ni tu’un nuu inka ñayiví ja jatiñu WA Notify. Tú nduu ni kuu ja kuatiñu ní link ja kachi nasa iyo axi tu’un ja kenda nuu ní nuu nda hora ñukua, ka’an ní yokaa nuu número COVID-19 ja kuu 1-800-525-0127, ñukua de kuaxin ji # ji kundiki ní tu’un ja tetiñu WA Notify. Tú ni ka’an yokaa, kakan ní nuu WA Notify in link ja kachi nasa iyo. Suni kuu kakan ní in link nuu nda ñayiví ja satatan tú ni ka’an de nuu ní tagua kachi de nasa ni kee prueba COVID-19 ní.

Naku ni kaji Washington sa’a tiñu ya’a.

Washington ni kúni ji koto ji ñayiví ñuu ji, de ni ndukú ji nda ñayiví ja jini sa’a tiñu ya’a ji ja tiín kuenta ja kuu nda ñayiví ji na ñuu ji, tágua sukua tava ji ndatiñu ya’a nuu Apple ji Google. Nda ñayiví ya’a ni kachi ji ja kaa ndichí ya’a va’a satiñu ji, jito ji tu’un siki ñayiví ji nduu je’e ji tu’un ja kuatiñi tu’un ya’a inka ñuu.

Xa̠‘á chiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Xa̠‘á xǔ‘un naní desempleo

Á nti̠‘i chiñu sa̠chiñu-ún, átu kuvi ntaki‘in-ún xǔ‘un naní desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á na̠xa sákutú tutu desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-318-6022. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ sántikó tu̠‘un.

Na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Ntíkaa̠ estado yó‘o, íyo kua̠‘á ka u̠‘u̠n xiko mil na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ntó‘o-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus.

Ntúxá xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu:

 • Ná sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ sáchiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19 ra xíniñú‘u-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ tu̠‘un kúnta̠a̠ ini na̠ sáchiñu. Xíniñú‘u-na̠ sána̠‘a̠-na̠ xa̠‘á na̠xa kunta̠a̠ ini na̠ yuví tá kú‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19.
 • Ná taxi-na̠ kutia̠‘a tá iin na̠ yuví nu̠ú iinka na̠ yuví ná sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠.
 • Tótóo ntakatia-na̠ ve‘e xí‘in na̠má va̠‘a ná nti‘i kue̠‘e̠.
 • Ná taxi-na̠ tótóo ntakatia na̠ sáchiñu nta‘á-na̠ xí‘in na̠má.
 • Ná taxi-na̠ kinto̠o na̠ kú‘vi̠ ve‘e-na̠.

Tutu internet yó‘o kúú iin tutu nu̠ú kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa kuvi ntukú-ún ná cha‘vi na̠ xi̠tǒ‘o óra köníkuvi kachiñu-ún chi ni̠ku̠‘vi̠-ún átu ni̠ku̠‘vi̠ na̠ válí se̠‘e-ún átu ni̠xa̠‘a̠n-ún veta̠tán. Saá tu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa ntukú-ún ná cha‘vi na̠ vechiñu óra köníkuvi kachiñu-ún chi tá sa̠chiñu-ún, ta̠kue̠‘e̠-ún. Saá tu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu xí‘in-na̠. Tia̠a na̠ Department of Labor & Industries tutu xí‘in kua̠‘á tu̠‘un ña̠kán kuvi ntukú-ún ka‘vi-ún tutu tu̠‘un ntá‘vi á iinka tu̠‘un.

Átu ntí‘i ini-ún xa̠‘á nu̠ú sáchiñu-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Labor y Industria (Department of Labor & Industries) ra kuvi ntukú-ún kua̠chi xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún 800-423-7233. Íyo na̠ kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un-ún.

Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á chiñu-ún á xa̠‘á na̠ sáchiñu chi ntí‘i ini-ún xa̠‘á COVID-19, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Employment Security Department 855-829-9243.

Xa̠‘á veta̠tán xí‘in seguro médico (aseguranza)

Átu kuvi ntaki‘in-ún seguro médico (aseguranza), ra átu lo‘o va cha‘vi-ún xa̠‘á-ña̠ á chä‘vi-ún xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Health Care Authority 1-855-923-4633. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ na̠ sántikó tu̠‘un.

Íyo iinka-ña̠ naní Alien Emergency Medical (AEM) ra ña̠ ikán kuvi cha‘vi-ña̠ kuénta veta̠tán á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠ iin na̠ yuví ra küvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi köo tutu va̠‘a-na̠. Íyo iinka na̠ yuví xí‘in tutu va̠‘a ra kúma̠ní kuvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi kúma̠ní ya̠‘a 5 kui̠ya̠ ra saá tu na̠ ikán kuvi ntukú-na̠-ña̠ á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠-na̠.

Íyo iinka-ña̠ naní Help Me Grow ra kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-322-2588. Mií-na̠ kuvi ntukú-na̠ ntáa veta̠tán kuvi kuntiaa-na̠ mií-ún ra iinka ve‘e kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Íyo ña̠‘a tá tu̠‘un:

 • Ve‘e chéke leche
 • Seguro médico (aseguranza) kuvi ntaki‘in na̠ válí, ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná, xí‘in iinka na̠ yuví
 • Ta̠tán ná käku ka lěe na̠ yuví xí‘in iin seguro médico naní Take Charge
 • Veta̠tán nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á ta̠tán xíniñú‘u-na̠ átu kú‘vi̠-na̠ átu kökûni̠-na̠ kaku lěe
 • Ña̠‘a xíniñú‘u ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná xí‘in ña̠‘á xíniñú‘u lěe
 • Na̠ yuví chíntieé tá‘án xí‘in ná sí‘i tá chíchin lěe se̠‘e-ná
 • Xíni-na̠ nu̠ú kuvi ntukú na̠ yuví ña̠‘a kuxi-na̠.
Xa̠‘á na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in na̠ küvi ntikó-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu

Mií na̠ vechiñu naní Office of Immigranta and Refugee Affairs (OIRA) kúú na̠ yuví na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ ki̠xi iinka xiyo ra yó‘o íyo tutu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á COVID-19 ra na̠xa ntó‘o na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in-ña̠. Ña̠‘a ntuta‘an kunta̠a̠ ini-ún:

 • Na̠ sáchiñu veta̠tán ná‘nu xí‘in veta̠tán válí küvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in ICE (na̠ mígra) xa̠‘á á íyo tutu va̠‘a-ún.
 • Á koto ntosó-na̠ mií-ún ná kunta̠a̠ ini-na̠ á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠ COVID-19, á taxi-na köxíniñú‘u-ún cha‘vi-ún veta̠tán á lo‘o va cha‘vi-ún, köo kua̠chi xí‘in na̠ vechiñu tá ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia á ciudadania.
 • Xíniñú‘u-ún tutu va̠‘a xí‘in número seguro social átu kûni̠-ún ntukú-ún xǔ‘un desempleo. Á kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví xa̠‘á xǔ‘un desempleo, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-318-6022.
 • Xa̠‘á tu̠‘un vechiñu naní Carga Pública, köo kua̠chi á ntaki‘in-ún xǔ‘un desempleo ra ikán ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia a ciudadania.
 • Á küvi sáchiñu chi kú‘vi̠ na̠ tá‘án-ún kue̠‘e̠ COVID-19 á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠, kuvi ntukú-ún xǔ‘un xí‘in na̠ vechiñu ra köxíniñú‘u-ún tutu va̠‘a ná ntaki‘in-ún xǔ‘un ikán. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu desempleo (ESD) ra kuvi chinta‘á-ún nǎ‘na tutu-ún tá tu̠‘un credencial á iinka tutu.
 • Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra kûni̠-ún ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ vechiñu xí‘in-ún, kuvi ntukú-ún ña̠ maní ná taxi tóo vechiñu naní Federal Small Business Administration xǔ‘un nta‘á-ún ra tá ntukú-ún tutu va̠‘a, köo kua̠chi̠ xa̠‘á-ña̠.

Na̠ vechiñu naní Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) kûni̠-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ iin tu̠‘un ntíchi xí‘in tá kúú nti‘i na̠ yuví. Átu köxíni̠-ún xa̠‘á tutu va̠‘a mií-ún á tutu va̠‘a iinka na̠ tá‘án-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin abogado, na̠ kuvi kuntichi xa̠‘á-ún ra ná koo ntiǎyu-na̠ kuvi kuntichi-na̠ xa̠‘á-ún nu̠ú Department of Justice (DOJ). Kuvi ntukú-ún ki̠ví abogado xí‘in na̠ American Immigration Lawyers Association, saá tu kuvi ka‘vi-ún tutu internet ña̠ íyo ntiǎyu DOJ.

Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ki̠xi iinka xiyo:

 • Xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ntukú-na̠ chiñu ra ntáa nu̠ú kuvi sákua‘a-na̠.
 • Xa̠‘á tutu va̠‘a.
 • Sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ kuáchi xa̠‘á ichí va̠‘a.
 • Chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ka̠na-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu ra vichin ntée-na̠ yó‘o, na̠ chêé xí‘in na̠ válí xí‘in na̠ sákua‘a, xí‘in iinka na̠ yuví.
 • Sáchiñu-na̠ xí‘in na̠ yuví ní xíku̠n va kue̠‘e̠ COVID-19, ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xí‘in teléfono saá sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19. Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ná ntantukú chiñu á xǔ‘un desempleo, ná sákua‘a-ún, á ná ntantukú-ún ve‘e. Íyo xǔ‘un vechiñu naní Refugee Cash Assistance xí‘in Refugee Medical Assistance nta̠ ki̠í 30 ntíkaa̠ yo̠ó septiembre, kui̠ya̠ 2020. Xǔ‘un ikán kuvi ntaki‘in-na̠ ni̠ka̠ku xa̠‘á kua̠chi ni̠xi̠yo ñuu-na̠ xí‘in iinka ñuu ra ikán ki̠xa̠a̠-na̠ yó‘o.
 • Átu kûni̠-ún chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ra átu íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xí‘in-na̠, ná ka̠‘a̠n-ún 360-890-0691.

Átu kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á ntiǎyu íyo na̠ ki̠xi iinka xiyo, á kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á na̠ tá‘án-ún á na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, na̠ ntíkaa̠ veka̠a̠ migra, á íyo iinka ña̠‘a kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuvi Washington Immigrant Solidarity Network 1-844-724-3737. Íyo na̠ yuví kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un.

Ná va̠‘a koo ini-yó

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin. Átu kuénta ntí‘i ini-ún, átu kúsuchi ini-ún, átu kama sâá ini-ún, ra átu saá tu na̠ tá‘án-ún. Saá ntó‘o ntikuǐi na̠ yuví vichin. Kuvi ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ yuví xí‘in-ún.

Síín kúú tá iin na̠ yuví tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó. Ná kuntiaa-ún yó‘o̠, xí‘in na̠ tá‘án-ún, tá kúú kuvi sa‘a-ún.

Na̠xa kuvi kuntiaa-ún mií-ún? Átu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, á xí‘in na̠ tá‘án-ún, na̠ kâní ntée, ná ntatú‘un-ún xí‘in-na̠. Átu kuvi kana-ún ná kaka nuu-ún ná ntaki‘in-ún ta̠chí va̠‘a. Ná kuntiaa va̠‘a-ún mií-ún, ra ikán átu lo‘o va kunti‘i ini-ún.

Ntí‘i ini na̠ vechiñu estado Washington xa̠‘á na̠ yuví chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19, ña̠kán kuná-na̠ iin ve‘e naní Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in na̠ ve‘e Washington Listens, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ná künti‘i ini-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi tu̠ntó‘ó xí‘in kue̠‘e̠ COVID-19. Nti̠kuǐi na̠ ntée estado Washington kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in iin na̠ ve‘e Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-na̠ átu íyo ña̠‘a xíniñú‘u-na̠. Kä‘a̠n-na̠ xí‘in iinka na̠ yuví xa̠‘á-ún.

Átu kuénta ntí‘i ini-ún vichin ra kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví, iin na̠ kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuví yó‘o.

 • Íyo iinka na̠ naní Disaster Distress Helpline ra kuvi ka̠‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi nto̠‘o-na̠ tu̠ntó‘ó. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-985-5990. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ kuvi sántikó tu̠‘un. Íyo na̠ ntuví ñǔu.
 • Íyo iinka na̠ naní Crisis Connections ra ntuví ñǔu íyo-na̠ átu kuénta ntí‘i ini iin na̠ yuví, átu kuénta kúsuchi ini-na̠. Kuvi ka̠‘a̠n na̠ ntó‘o á kuvi ka̠‘a̠n na̠ tá‘án-na̠. Chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ntée-na̠ condado King County. Íyo na̠ sántikó tu̠‘un. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-866-427-4747
 • Íyo na̠ naní National Suicide Prevention Lifeline na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ kûni̠-na̠ ka‘ní-na̠ mií-na̠. Átu saá ntó‘o iin na̠ tá‘án-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255. Íyo-na̠ ntuví ñǔu. Íyo iinka na̠ kuvi ka̠‘a̠n-ún átu na̠ lápa xi̠ku̠u-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255 ra ikán kata̠vi̠-ún 1. Átu só‘o-ún, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-799-4889.
Xa̠‘á ña̠‘a kuxi-yó

Á íyo na̠ válí ve‘e-ún, na̠ kúma̠ní xi̠nu 18 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ ve‘e skuéla. Íyo na̠ chêé, na̠ kú‘vi̠-na̠, na̠ sákua‘a-na̠, kuvi ntaki‘in tu-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠. Íyo na̠ skuéla yâ‘a-na̠ ve‘e na̠ yuví á iinka ve‘e nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á leka lo‘o xí‘in ña̠‘a kuxi-na̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ ve‘e skuéla na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á-ña̠.

Átu ñú‘u lěe ti̠xin-ún, átu sa̠kán ka̠ku lěe se̠‘e-ún, átu íyo na̠ válí se̠‘e-ún ra kúma̠ní xi̠nu-na̠ 5 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-ún ña̠‘a kuxi-ún xí‘in na̠ ve‘e chéke leche (Department of Health’s Women, Infants and Children program) ña̠ naní tu̠‘un inglés WIC. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra íyo na̠ sántikó tu̠‘un 1-866-632-9992.

Sa̠ma óra Íyo na̠ banco comida chi íyo kua̠‘á na̠ yuví xíniñú‘u-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ chi küvi sáchiñu-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ná kunta̠a̠ ini-ún ntáa óra koo-na̠. Northwest Harvest kúú na̠ sáchiñu xí‘in tá iin banco comida estado yó‘o. Ná ka‘vi-ún tutu internet-na̠. Kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún. Ná ntukú-ún botón kuîí, iin xiyo kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún.

Átu íyo-ún xiyo este estado Washington kuvi ka‘vi-ún tutu internet Second Harvest ra nu̠ú tutu ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á banco comida. Ná ntukú-ún condado nu̠ú íyo-ún ra ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á ntáa nu̠ú íyo banco comida.

Tarjeta xí’in estampilla ná cha’vi-ntó xa̠’á ña̠’a kuxi-ntó

Íyo tarjeta xí’in estampilla ra xí’in-ña̠ kuvi cha’vi na̠ yuví xa̠’á ña̠’a kuxi-na̠. Íyo kua̠’á na̠ yuví na̠ kuvi ntaki’in-na̠-ña̠. Na̠ kúú ciudadano Estados Unidos kuvi sákutú tutu yó’o xa̠’á estampilla nu̠ú tutu internet Washington State Department of Social and Health Services (DSHS).

Ná kunta̠a̠ ini-ntó: Ya̠chi̠ ni̠ka̠’a̠n na̠ vechiñu federal ña xíniñú’u na̠ yuví ntukú-na̠ chiñu kachiñu-na̠ á kûni̠-na̠ ntaki’in-na̠ estampilla ra vichin ni̠ka̠’a̠n tuku-na̠ ra ka̠chi-na̠ köxíniñú’u na̠ yuví ntukú-na̠ chiñu chi lo’o chiñu íyo vichin. Nina na̠ ciudadano kuvi ntukú-na̠ estampilla yó’o.

Íyo iinka tarjeta kuvi ntaki’in kua̠’á na̠ yuví xí’in tutu va̠’a átu lo’o va̠’a sákanáa-na̠. Kuvi ntukú-ún estampilla ikán xí’in tutu internet yó’o: DSHS State Food Assistance Program (nina tu̠’un inglés kúú-a̠).

Xa̠‘á na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin ra ntó‘o ntikuǐi-yó. Ná kunta̠a̠ ini-ún na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí se̠‘e-ún:

Ná ntatú‘un-ún xí‘in na̠ válí ra taxi-ún ntakatú‘un-na̠ ña̠‘a xí‘in-ún. Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠ tu̠‘un-ún. Saá kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á ña̠‘a ntí‘i ini-na̠ ra kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu kántíxa-na̠ iin tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin. Átu saá, kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in-na̠ ná kutu‘va-na̠ ña̠ nta̠a̠.

Va̠‘a kúú kutu‘va-yó xa̠‘á na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠, ra kökûni̠-yó kuntie‘é-yó kua̠‘á video vatiá á ka‘vi-yo tutu internet xí‘in tu̠‘un vatiá. Ná koto-ún ntáa ña̠‘a xíntie‘é na̠ válí se̠‘e-ún nu̠ú internet, ra täxi-ún sásikí-na̠ nu̠ú internet kua̠‘á óra, saáchi íyo kua̠‘á tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin.

Ná chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí, ná taxi-ún ntakatú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á kue̠‘e̠, xa̠‘á tu̠ntó‘ó, ná kunta̠a̠ ini-na̠ xa̠‘á-ña̠.

 • Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí xa̠‘á ña̠ ntákani ini-na̠.
 • Átu köxíni-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ xa̠‘á ntáa ña̠‘a ntí‘i ini-na̠, va̠‘a ka sána̠na-na̠ nǎ‘na xa̠‘á-ña̠ á xí‘in iinka ña̠‘a.
 • Ná sákunta̠a̠ ini-ún na̠ válí na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠ ra ná kunta̠a̠ ini-na̠ tá kú‘vi̠ na̠ yuví átu kú‘vi̠-na̠ iinka kue̠‘e̠ tá tu̠‘un kue̠‘e̠ sa̠yu̠ ra átu kü‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19.
 • Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí, ra ná kunumi-ún-na̠.
 • Tá sáma ña̠‘a, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠.
 • Tá kíxi̠ na̠ válí iin ñǔu, ná saá ku̠su̠n-na̠ iinka ñǔu, saá tu óra kuxi-na̠ xí‘in óra sásikí-na̠.
 • Ná taxi-ún sásikí na̠ válí, ra va̠‘a kaka nuu-ún xí‘in-na̠. Ná ntakani ini-ún xa̠‘á ntáa ña̠‘a kuvi sa‘a-ntó ná va̠‘a koo-ntó. Ná kuni so̠‘o-ntó yaa, ná kusikí-ntó, ná kuntie‘é-ntó película, ná ka̠‘a̠n-ntó xí‘in Ntióxi̠. Ná va̠‘a koo-ntó.
 • Tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó, kuénta ntí‘i ini-yó. Íyo na̠ yuví kúsuchi ini-na̠, íyo na̠ yuví sâá ini-na̠, íyo iinka na̠ kútáti ini-na̠ xa̠‘á na̠ tá‘án-na̠. Saá ntó‘o-yó tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó tá tu̠‘un kue̠‘e̠ xíku̠n ñuu-yó.
 • Ná ntukú-ún na̠xa kuvi kusǐi ini na̠ ve‘e-ún, ná va̠‘a koo-ntó, ra ná tiaa so̠‘o-ntó tu̠‘un ntíchi na̠ chêé xa̠‘a ichí va̠‘a.
Iinka ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)