Kue̠‘e̠ COVID-19 (kue̠‘e̠ naní coronavirus) – Ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún xa̠‘á-ña̠ xí‘in nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-ún ná chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ntíkaa̠ estado Washington

Ná ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠ tá xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19: Chíntieé tá’án-ntu̠ xí’in na̠ sáchiñu xí’in na̠ xi̠tǒ’o xí‘in tá kuu nti‘i na̠ kûni̠ tíku ra íyo ka ña̠‘a kuvi taxi-ntu̠

Átu kûni̠-ún ntaka̠tú’un-ún iin tu̠’un xí’in-ntu̠ xa̠’á kue̠’e̠ coronavirus naní COVID-19 á kûni̠-ún chintieé tá’án-ntu̠ xí’in-ún ná ntukú-ún nu̠ú kuvi ku̠’u̠n-ún ná kani-na̠ tíku nta’á-ún, ná ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠ 1-800-525-0127 ra saá kata̠vi̠-ún #. Tá ntakuiin-na̠ yu’ú-ún, ná kachi-ún na̠xa naní tu̠’un ká’a̠n-ún ra saá ntukú-na̠ na̠ ká’a̠n tu̠’un-ún. Íyo-ntu̠ ntisaá ki̠í ra nu̠ú tutu internet vechiñu Department of Health kuvi ka’vi-ún xa̠’á-ntu̠ (xí’in tu̠’un inglés).

Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ntu̠ átu íyo na̠ xi̠tǒ‘o na̠ kökûni̠ kuntiaa-na̠ na̠ yuví

Mií na̠ xi̠tǒ’o xíniñú’u kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu xí’in-na̠ xí’in na̠ yuví na̠ xíka-na̠ xíin-na̠ ña̠’a ve’e ikán. Átu kûni̠-ún ka̠’a̠n-ún xí’in-ntu̠, kuvi kachi-ún xí’in-ntu̠ xa̠’á na̠ xi̠tǒ’o na̠ kökántixa tu̠’un na̠ vechiñu. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in número xa̠ ni̠ka̠‘a̠n-ntu̠ tutu yó‘o. Íyo na̠ ntaka̠tú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á-ña̠ ra mií-na̠ kuvi sákutú-na̠ tutu xa̠‘á-ña̠. Köxíniñú‘u-ún kachi-ún ki̠ví-ún ra köxíniñú‘u-ún kachi-ún ntáa íyo-ún átu kökûni̠-ún.

Saá tu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ntu̠ xí‘in tu̠‘un inglés nu̠ú tutu internet yó‘o xa̠‘á na̠ xi̠tǒ‘o na̠ kökûni̠ kantíxa-na̠ tu̠‘un na̠ vechiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19.

Ná kunta̠a̠ ini-ún ña̠ átu kachi-ún ki̠ví-ún á número-ún, mií na̠ yuví kuvi ntukú kunta̠a̠ ini-ún ntáa na̠ yuví ni̠ka̠‘a̠n xa̠‘á-ña̠. Kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á tutu tia̠a ra gobernador xa̠‘á na̠xa ká‘a̠n na̠ vechiñu xa̠‘á na̠ yuví nu̠ú tutu yó‘o ra tu̠‘un inglés kúú-a̠. Tutu tia̠a na̠ vechiñu naní Public Records Act, RCW 42.56 ká‘a̠n xa̠‘á na̠xa kuvi ntukú na̠ yuví kunta̠a̠ ini-na̠ ntáa tu̠‘un ni̠ka̠‘a̠n iin na̠ yuví tá tu̠‘un iin na̠ vechiñu.

Chíntieé tá‘án-ntu̠ xí‘in na̠ sáchiñu, na̠ xi̠tǒ‘o, xí‘in iinka na̠ ve‘e

Tá ka̠‘a̠n-ún xí‘in-ún, kuvi ntukú-ntu̠ na̠ sántikó tu̠‘un, ra saá kuvi chintieé tá‘án-ntu̠ xí‘in-ún á ntantukú-ntu̠ na̠ kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Saá tu kuvi chintieé tá‘án-ntu̠ xí‘in-ún ná sákutú-ún tutu naní COVID-19 tutu xa̠‘á na̠ xi̠tǒ‘o xí‘in na̠ sáchiñu átu íyvo tu̠‘un kûni̠-ún ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún. Ntaka̠tú‘un-ntu̠ xí‘in-ún ki̠ví-ún xí‘in na̠xa kuvi ka̠‘a̠n-ntu̠ xí‘in-ún, saá kuvi ka̠‘a̠n tuku-ntu̠ xí‘in-ún.

Vakuna ja kundeé nuu Coronavirus (COVID-19)

Tágua ni’in ka ní tu’un siki nda vacuna COVID-19, kunde’e ní nuu Página vacuna COVID-19.

WA Notify kúú iin programa ña̠ kuvi sánuu-ún ti̠xin celular ra saá kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu ku̠yachin-ún nu̠ú iin na̠ kú‘vi̠ kue̠‘e̠ coronavirus

Tú jiniñu’un ka ní tu’un siki WA Notify, ji siki nasa kuu chi’in ni nuu yokaa ní, kunde’e ní nuu WANotify.org

Xa̠‘á chiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Xa̠‘á xǔ‘un naní desempleo

Á nti̠‘i chiñu sa̠chiñu-ún, átu kuvi ntaki‘in-ún xǔ‘un naní desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á na̠xa sákutú tutu desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-318-6022. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ sántikó tu̠‘un.

Na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Ntíkaa̠ estado yó‘o, íyo kua̠‘á ka u̠‘u̠n xiko mil na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ntó‘o-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus.

Ntúxá xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu:

 • Ná sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ sáchiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19 ra xíniñú‘u-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ tu̠‘un kúnta̠a̠ ini na̠ sáchiñu. Xíniñú‘u-na̠ sána̠‘a̠-na̠ xa̠‘á na̠xa kunta̠a̠ ini na̠ yuví tá kú‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19.
 • Ná taxi-na̠ kutia̠‘a tá iin na̠ yuví nu̠ú iinka na̠ yuví ná sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠.
 • Tótóo ntakatia-na̠ ve‘e xí‘in na̠má va̠‘a ná nti‘i kue̠‘e̠.
 • Ná taxi-na̠ tótóo ntakatia na̠ sáchiñu nta‘á-na̠ xí‘in na̠má.
 • Ná taxi-na̠ kinto̠o na̠ kú‘vi̠ ve‘e-na̠.

Tutu internet yó‘o kúú iin tutu nu̠ú kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa kuvi ntukú-ún ná cha‘vi na̠ xi̠tǒ‘o óra köníkuvi kachiñu-ún chi ni̠ku̠‘vi̠-ún átu ni̠ku̠‘vi̠ na̠ válí se̠‘e-ún átu ni̠xa̠‘a̠n-ún veta̠tán. Saá tu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa ntukú-ún ná cha‘vi na̠ vechiñu óra köníkuvi kachiñu-ún chi tá sa̠chiñu-ún, ta̠kue̠‘e̠-ún. Saá tu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á na̠xa xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu xí‘in-na̠. Tia̠a na̠ Department of Labor & Industries tutu xí‘in kua̠‘á tu̠‘un ña̠kán kuvi ntukú-ún ka‘vi-ún tutu tu̠‘un ntá‘vi á iinka tu̠‘un.

Átu ntí‘i ini-ún xa̠‘á nu̠ú sáchiñu-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Labor y Industria (Department of Labor & Industries) ra kuvi ntukú-ún kua̠chi xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún 800-423-7233. Íyo na̠ kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un-ún.

Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á chiñu-ún á xa̠‘á na̠ sáchiñu chi ntí‘i ini-ún xa̠‘á COVID-19, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Employment Security Department 855-829-9243.

Xa̠‘á veta̠tán xí‘in seguro médico (aseguranza)

Átu kuvi ntaki‘in-ún seguro médico (aseguranza), ra átu lo‘o va cha‘vi-ún xa̠‘á-ña̠ á chä‘vi-ún xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Health Care Authority 1-855-923-4633. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ na̠ sántikó tu̠‘un.

Íyo iinka-ña̠ naní Alien Emergency Medical (AEM) ra ña̠ ikán kuvi cha‘vi-ña̠ kuénta veta̠tán á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠ iin na̠ yuví ra küvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi köo tutu va̠‘a-na̠. Íyo iinka na̠ yuví xí‘in tutu va̠‘a ra kúma̠ní kuvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi kúma̠ní ya̠‘a 5 kui̠ya̠ ra saá tu na̠ ikán kuvi ntukú-na̠-ña̠ á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠-na̠.

Íyo iinka-ña̠ naní Help Me Grow ra kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-322-2588. Mií-na̠ kuvi ntukú-na̠ ntáa veta̠tán kuvi kuntiaa-na̠ mií-ún ra iinka ve‘e kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Íyo ña̠‘a tá tu̠‘un:

 • Ve‘e chéke leche
 • Seguro médico (aseguranza) kuvi ntaki‘in na̠ válí, ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná, xí‘in iinka na̠ yuví
 • Ta̠tán ná käku ka lěe na̠ yuví xí‘in iin seguro médico naní Take Charge
 • Veta̠tán nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á ta̠tán xíniñú‘u-na̠ átu kú‘vi̠-na̠ átu kökûni̠-na̠ kaku lěe
 • Ña̠‘a xíniñú‘u ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná xí‘in ña̠‘á xíniñú‘u lěe
 • Na̠ yuví chíntieé tá‘án xí‘in ná sí‘i tá chíchin lěe se̠‘e-ná
 • Xíni-na̠ nu̠ú kuvi ntukú na̠ yuví ña̠‘a kuxi-na̠.
Xa̠‘á na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in na̠ küvi ntikó-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu

Mií na̠ vechiñu naní Office of Immigranta and Refugee Affairs (OIRA) kúú na̠ yuví na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ ki̠xi iinka xiyo ra yó‘o íyo tutu kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á COVID-19 ra na̠xa ntó‘o na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in-ña̠. Ña̠‘a ntuta‘an kunta̠a̠ ini-ún:

 • Na̠ sáchiñu veta̠tán ná‘nu xí‘in veta̠tán válí küvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in ICE (na̠ mígra) xa̠‘á á íyo tutu va̠‘a-ún.
 • Á koto ntosó-na̠ mií-ún ná kunta̠a̠ ini-na̠ á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠ COVID-19, á taxi-na köxíniñú‘u-ún cha‘vi-ún veta̠tán á lo‘o va cha‘vi-ún, köo kua̠chi xí‘in na̠ vechiñu tá ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia á ciudadania.
 • Xíniñú‘u-ún tutu va̠‘a xí‘in número seguro social átu kûni̠-ún ntukú-ún xǔ‘un desempleo. Á kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví xa̠‘á xǔ‘un desempleo, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-318-6022.
 • Xa̠‘á tu̠‘un vechiñu naní Carga Pública, köo kua̠chi á ntaki‘in-ún xǔ‘un desempleo ra ikán ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia a ciudadania.
 • Á küvi sáchiñu chi kú‘vi̠ na̠ tá‘án-ún kue̠‘e̠ COVID-19 á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠, kuvi ntukú-ún xǔ‘un xí‘in na̠ vechiñu ra köxíniñú‘u-ún tutu va̠‘a ná ntaki‘in-ún xǔ‘un ikán. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu desempleo (ESD) ra kuvi chinta‘á-ún nǎ‘na tutu-ún tá tu̠‘un credencial á iinka tutu.
 • Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra kûni̠-ún ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ vechiñu xí‘in-ún, kuvi ntukú-ún ña̠ maní ná taxi tóo vechiñu naní Federal Small Business Administration xǔ‘un nta‘á-ún ra tá ntukú-ún tutu va̠‘a, köo kua̠chi̠ xa̠‘á-ña̠.

Na̠ vechiñu naní Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) kûni̠-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ iin tu̠‘un ntíchi xí‘in tá kúú nti‘i na̠ yuví. Átu köxíni̠-ún xa̠‘á tutu va̠‘a mií-ún á tutu va̠‘a iinka na̠ tá‘án-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin abogado, na̠ kuvi kuntichi xa̠‘á-ún ra ná koo ntiǎyu-na̠ kuvi kuntichi-na̠ xa̠‘á-ún nu̠ú Department of Justice (DOJ). Kuvi ntukú-ún ki̠ví abogado xí‘in na̠ American Immigration Lawyers Association, saá tu kuvi ka‘vi-ún tutu internet ña̠ íyo ntiǎyu DOJ.

Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ki̠xi iinka xiyo:

 • Xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ntukú-na̠ chiñu ra ntáa nu̠ú kuvi sákua‘a-na̠.
 • Xa̠‘á tutu va̠‘a.
 • Sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ kuáchi xa̠‘á ichí va̠‘a.
 • Chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ka̠na-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu ra vichin ntée-na̠ yó‘o, na̠ chêé xí‘in na̠ válí xí‘in na̠ sákua‘a, xí‘in iinka na̠ yuví.
 • Sáchiñu-na̠ xí‘in na̠ yuví ní xíku̠n va kue̠‘e̠ COVID-19, ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xí‘in teléfono saá sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19. Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ná ntantukú chiñu á xǔ‘un desempleo, ná sákua‘a-ún, á ná ntantukú-ún ve‘e. Íyo xǔ‘un vechiñu naní Refugee Cash Assistance xí‘in Refugee Medical Assistance nta̠ ki̠í 30 ntíkaa̠ yo̠ó septiembre, kui̠ya̠ 2020. Xǔ‘un ikán kuvi ntaki‘in-na̠ ni̠ka̠ku xa̠‘á kua̠chi ni̠xi̠yo ñuu-na̠ xí‘in iinka ñuu ra ikán ki̠xa̠a̠-na̠ yó‘o.
 • Átu kûni̠-ún chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ra átu íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xí‘in-na̠, ná ka̠‘a̠n-ún 360-890-0691.

Átu kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á ntiǎyu íyo na̠ ki̠xi iinka xiyo, á kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á na̠ tá‘án-ún á na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, na̠ ntíkaa̠ veka̠a̠ migra, á íyo iinka ña̠‘a kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuvi Washington Immigrant Solidarity Network 1-844-724-3737. Íyo na̠ yuví kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un.

Ná va̠‘a koo ini-yó

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin. Átu kuénta ntí‘i ini-ún, átu kúsuchi ini-ún, átu kama sâá ini-ún, ra átu saá tu na̠ tá‘án-ún. Saá ntó‘o ntikuǐi na̠ yuví vichin. Kuvi ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ yuví xí‘in-ún.

Síín kúú tá iin na̠ yuví tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó. Ná kuntiaa-ún yó‘o̠, xí‘in na̠ tá‘án-ún, tá kúú kuvi sa‘a-ún.

Na̠xa kuvi kuntiaa-ún mií-ún? Átu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, á xí‘in na̠ tá‘án-ún, na̠ kâní ntée, ná ntatú‘un-ún xí‘in-na̠. Átu kuvi kana-ún ná kaka nuu-ún ná ntaki‘in-ún ta̠chí va̠‘a. Ná kuntiaa va̠‘a-ún mií-ún, ra ikán átu lo‘o va kunti‘i ini-ún.

Ntí‘i ini na̠ vechiñu estado Washington xa̠‘á na̠ yuví chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19, ña̠kán kuná-na̠ iin ve‘e naní Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in na̠ ve‘e Washington Listens, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ná künti‘i ini-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi tu̠ntó‘ó xí‘in kue̠‘e̠ COVID-19. Nti̠kuǐi na̠ ntée estado Washington kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in iin na̠ ve‘e Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-na̠ átu íyo ña̠‘a xíniñú‘u-na̠. Kä‘a̠n-na̠ xí‘in iinka na̠ yuví xa̠‘á-ún.

Átu kuénta ntí‘i ini-ún vichin ra kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví, iin na̠ kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuví yó‘o.

 • Íyo iinka na̠ naní Disaster Distress Helpline ra kuvi ka̠‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi nto̠‘o-na̠ tu̠ntó‘ó. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-985-5990. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ kuvi sántikó tu̠‘un. Íyo na̠ ntuví ñǔu.
 • Íyo iinka na̠ naní Crisis Connections ra ntuví ñǔu íyo-na̠ átu kuénta ntí‘i ini iin na̠ yuví, átu kuénta kúsuchi ini-na̠. Kuvi ka̠‘a̠n na̠ ntó‘o á kuvi ka̠‘a̠n na̠ tá‘án-na̠. Chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ntée-na̠ condado King County. Íyo na̠ sántikó tu̠‘un. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-866-427-4747
 • Íyo na̠ naní National Suicide Prevention Lifeline na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ kûni̠-na̠ ka‘ní-na̠ mií-na̠. Átu saá ntó‘o iin na̠ tá‘án-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255. Íyo-na̠ ntuví ñǔu. Íyo iinka na̠ kuvi ka̠‘a̠n-ún átu na̠ lápa xi̠ku̠u-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255 ra ikán kata̠vi̠-ún 1. Átu só‘o-ún, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-799-4889.
Xa̠‘á ña̠‘a kuxi-yó

Á íyo na̠ válí ve‘e-ún, na̠ kúma̠ní xi̠nu 18 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ ve‘e skuéla. Íyo na̠ chêé, na̠ kú‘vi̠-na̠, na̠ sákua‘a-na̠, kuvi ntaki‘in tu-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠. Íyo na̠ skuéla yâ‘a-na̠ ve‘e na̠ yuví á iinka ve‘e nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á leka lo‘o xí‘in ña̠‘a kuxi-na̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ ve‘e skuéla na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á-ña̠.

Átu ñú‘u lěe ti̠xin-ún, átu sa̠kán ka̠ku lěe se̠‘e-ún, átu íyo na̠ válí se̠‘e-ún ra kúma̠ní xi̠nu-na̠ 5 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-ún ña̠‘a kuxi-ún xí‘in na̠ ve‘e chéke leche (Department of Health’s Women, Infants and Children program) ña̠ naní tu̠‘un inglés WIC. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra íyo na̠ sántikó tu̠‘un 1-866-632-9992.

Sa̠ma óra Íyo na̠ banco comida chi íyo kua̠‘á na̠ yuví xíniñú‘u-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ chi küvi sáchiñu-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ná kunta̠a̠ ini-ún ntáa óra koo-na̠. Northwest Harvest kúú na̠ sáchiñu xí‘in tá iin banco comida estado yó‘o. Ná ka‘vi-ún tutu internet-na̠. Kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún. Ná ntukú-ún botón kuîí, iin xiyo kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún.

Átu íyo-ún xiyo este estado Washington kuvi ka‘vi-ún tutu internet Second Harvest ra nu̠ú tutu ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á banco comida. Ná ntukú-ún condado nu̠ú íyo-ún ra ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á ntáa nu̠ú íyo banco comida.

Tarjeta xí’in estampilla ná cha’vi-ntó xa̠’á ña̠’a kuxi-ntó

Íyo tarjeta xí’in estampilla ra xí’in-ña̠ kuvi cha’vi na̠ yuví xa̠’á ña̠’a kuxi-na̠. Íyo kua̠’á na̠ yuví na̠ kuvi ntaki’in-na̠-ña̠. Na̠ kúú ciudadano Estados Unidos kuvi sákutú tutu yó’o xa̠’á estampilla nu̠ú tutu internet Washington State Department of Social and Health Services (DSHS).

Ná kunta̠a̠ ini-ntó: Ya̠chi̠ ni̠ka̠’a̠n na̠ vechiñu federal ña xíniñú’u na̠ yuví ntukú-na̠ chiñu kachiñu-na̠ á kûni̠-na̠ ntaki’in-na̠ estampilla ra vichin ni̠ka̠’a̠n tuku-na̠ ra ka̠chi-na̠ köxíniñú’u na̠ yuví ntukú-na̠ chiñu chi lo’o chiñu íyo vichin. Nina na̠ ciudadano kuvi ntukú-na̠ estampilla yó’o.

Íyo iinka tarjeta kuvi ntaki’in kua̠’á na̠ yuví xí’in tutu va̠’a átu lo’o va̠’a sákanáa-na̠. Kuvi ntukú-ún estampilla ikán xí’in tutu internet yó’o: DSHS State Food Assistance Program (nina tu̠’un inglés kúú-a̠).

Xa̠‘á na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin ra ntó‘o ntikuǐi-yó. Ná kunta̠a̠ ini-ún na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí se̠‘e-ún:

Ná ntatú‘un-ún xí‘in na̠ válí ra taxi-ún ntakatú‘un-na̠ ña̠‘a xí‘in-ún. Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠ tu̠‘un-ún. Saá kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á ña̠‘a ntí‘i ini-na̠ ra kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu kántíxa-na̠ iin tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin. Átu saá, kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in-na̠ ná kutu‘va-na̠ ña̠ nta̠a̠.

Va̠‘a kúú kutu‘va-yó xa̠‘á na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠, ra kökûni̠-yó kuntie‘é-yó kua̠‘á video vatiá á ka‘vi-yo tutu internet xí‘in tu̠‘un vatiá. Ná koto-ún ntáa ña̠‘a xíntie‘é na̠ válí se̠‘e-ún nu̠ú internet, ra täxi-ún sásikí-na̠ nu̠ú internet kua̠‘á óra, saáchi íyo kua̠‘á tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin.

Ná chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí, ná taxi-ún ntakatú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á kue̠‘e̠, xa̠‘á tu̠ntó‘ó, ná kunta̠a̠ ini-na̠ xa̠‘á-ña̠.

 • Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí xa̠‘á ña̠ ntákani ini-na̠.
 • Átu köxíni-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ xa̠‘á ntáa ña̠‘a ntí‘i ini-na̠, va̠‘a ka sána̠na-na̠ nǎ‘na xa̠‘á-ña̠ á xí‘in iinka ña̠‘a.
 • Ná sákunta̠a̠ ini-ún na̠ válí na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠ ra ná kunta̠a̠ ini-na̠ tá kú‘vi̠ na̠ yuví átu kú‘vi̠-na̠ iinka kue̠‘e̠ tá tu̠‘un kue̠‘e̠ sa̠yu̠ ra átu kü‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19.
 • Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí, ra ná kunumi-ún-na̠.
 • Tá sáma ña̠‘a, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠.
 • Tá kíxi̠ na̠ válí iin ñǔu, ná saá ku̠su̠n-na̠ iinka ñǔu, saá tu óra kuxi-na̠ xí‘in óra sásikí-na̠.
 • Ná taxi-ún sásikí na̠ válí, ra va̠‘a kaka nuu-ún xí‘in-na̠. Ná ntakani ini-ún xa̠‘á ntáa ña̠‘a kuvi sa‘a-ntó ná va̠‘a koo-ntó. Ná kuni so̠‘o-ntó yaa, ná kusikí-ntó, ná kuntie‘é-ntó película, ná ka̠‘a̠n-ntó xí‘in Ntióxi̠. Ná va̠‘a koo-ntó.
 • Tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó, kuénta ntí‘i ini-yó. Íyo na̠ yuví kúsuchi ini-na̠, íyo na̠ yuví sâá ini-na̠, íyo iinka na̠ kútáti ini-na̠ xa̠‘á na̠ tá‘án-na̠. Saá ntó‘o-yó tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó tá tu̠‘un kue̠‘e̠ xíku̠n ñuu-yó.
 • Ná ntukú-ún na̠xa kuvi kusǐi ini na̠ ve‘e-ún, ná va̠‘a koo-ntó, ra ná tiaa so̠‘o-ntó tu̠‘un ntíchi na̠ chêé xa̠‘a ichí va̠‘a.
Iinka ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún

Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs (CAPAA)