Kue̠‘e̠ COVID-19 (kue̠‘e̠ naní coronavirus) – Ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún xa̠‘á-ña̠ xí‘in nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-ún ná chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ntíkaa̠ estado Washington

Nu̠ú kuvi ka̠‘a̠n-ún ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19

Átu íyo ña̠’a kûni̠-ún ntakatú’un-ún xa̠’á COVID-19, ná ka̠’a̠n-ún 1-800-525-0127 ra kata̠vi̠-ún #. Tá ntakuiin-na̠ yu’ú-ún, ná ka̠’a̠n-ún na̠xa naní tu̠’un-ún ra saá ntukú-na̠ iin na̠ sántikó tu̠’un. Íyo na̠ nta̠ ka̠a̠ 6 chí na‘a nta̠ ka̠a̠ 10 chí ñǔu, luni nta̠ vierne ra tuku nta̠ ka̠a̠ 8 chí na‘a nta̠ ka̠a̠ 6 chí xi̠kuaá ki̠í sáto̠ xí‘in domingo.

Ntáa kúú-ña̠ vichin?

Xa̠‘á 26 ntíkaa̠ yo̠ó junio, kui̠ya̠ 2020, ki̠xaá-ña̠ ntikuǐi na̠ yuví estado Washington xíniñú‘u-na̠ ntakasi-na̠ yu‘ú-na̠ tá kana-na̠ ve‘e-na̠, tá xíka-na̠ nu̠ú íyo iinka na̠ yuví, ra kuyachin-na̠ nta̠ 6 xa̠‘á (2 metro) nu̠ú íyo iinka na̠ yuví. Íyo na̠ kú‘vi̠ na̠ küvi ntakasi-na̠ yu‘ú-na̠ ra köxíniñú‘u-na̠ sána̠‘a̠-na̠ iin tutu veta̠tán nta‘á iinka na̠ yuví. Ntúxá xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o taxi uun-na̠ sa‘má yu‘ú nta‘á na̠ sáchiñu átu sáchiñu-na̠ xí‘in iinka na̠ yuví.

Ki̠í 31 ntíkaa̠ yo̠ó mayo, ra̠ gobernador Inslee ka̠chi-ra̠ ña nta̠ ki̠í 28 yo̠ó julio, küvi nta‘va na̠ compañía ñu‘u á teléfono ve‘e nu̠ú ntée na̠ yuví, ra saá tu küvi ntakasi-na̠ gas á ti̠kuǐi ve‘e nu̠ú ntée na̠ yuví. Saá tu küvi chika̠a̠ na̠ compañía ka xǔ‘un nu̠ú xǔ‘un níka na̠ yuví átu köníkuvi cha‘vi-na̠ kuénta-na̠. Ná ka̠‘a̠n na̠ yuví xí‘in na̠ compañía ná ntukú-na̠ ña̠ ma̠ní ná sánuu-na̠ na̠xa cha‘vi-na̠.

Iinka-ña̠ ka̠chi ra̠ gobernador kúú-ña̠ küvi tavá na̠ xi̠tǒ‘o na̠ yuví ntée-na̠ ve‘e nta̠ ki̠í 1 ntíkaa̠ yo̠ó agosto. Átu mií na̠ xi̠tǒ‘o ve‘e-ún ntúkú-na̠ tavá-na̠ mií-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ chêé nu̠ú na̠ íntichi xa̠‘á ña̠ vechiñu ra tá ntakuiin iin mákina̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní-ún xí‘in na̠xa kúú número teléfono ra ikán ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún. Kuvi ka̠‘a̠n-ún (833) 660-4877 ra kata̠vi̠-ún 1. Ra ikán, iinka ki̠í ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún ra ntukú-na̠ chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún.

Ntáa kúú kue̠‘e̠ COVID-19?

Kue̠‘e̠ COVID-19 kúú kue̠‘e̠ ntíkaa̠ na̠ñu̠ na̠ yuví. Xíku̠n-ña̠ tá kaxán na̠ yuví, tá kata su̠kún-na̠, tá kuyachin-na̠ nu̠ú iinka-na̠, tá kata̠vi̠ tá‘án-na̠ nta‘á-na̠, tá kuxi-na̠ iin ko̠‘ó á ko‘o-na̠ iin yaxín.

Tá kú‘vi̠ na̠ yuví kue̠‘e̠ ikán, na̠xa kú‘vi̠-na̠?

Tá kú‘vi̠ na̠ yuví kue̠‘e̠ COVID-19, káta su̠kún-na̠, u̠‘vi̠ ntáki‘in-na̠ ta̠chí-na̠, ra íyo-na̠ kú‘vi̠-na̠ u̠vi̠ ka-ña̠ tá tu̠‘un: íyo ka‘ní xí‘in-na̠, ntátu̠vi-ña̠ xí‘in-na̠, kú‘vi̠ ku̠ñu̠-na̠, kú‘vi̠ xi̠ní-na̠, kú‘vi̠ ki̠yôó-na̠, küvi ta‘mi-na̠, ra tá yáxí-na̠, katí yáxí-ña̠, káchi-na̠.

Yoo kúú-na̠ i̠yo-na̠ xí‘in kue̠‘e̠ ikán?

Na̠ yuví i̠yo-na̠ xí‘in kue̠‘e̠ COVID-19 kúú na̠ chêé xí‘in na̠ kú‘vi̠ iinka kue̠‘e̠ xí‘in ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná.

Ná kuntiaa-ún mií-ún xí‘in na̠ tá‘án-ún:

 • Tá köxíniñú‘u-ún kana-ún, va̠‘a ka kinto̠o-ún ve‘e, ra tá kú‘vi̠-ún, ná kinto̠o-ún ve‘e.
 • Tá kana-ún ve‘e, ná ntakasi-ún yu‘ú-ún xí‘in xi̠tín-ún xí‘in sa‘má.
 • Ná kutia̠‘a-ún nu̠ú iinka na̠ yuví. Ná koo i̠ñu̠ xa̠‘á (2 metro) tiañu yó‘o xí‘in iinka-na̠.
 • Tótóo ntakatia-ún nta‘á-ún xí‘in na̠má á ntutiá rá xá‘ní kue̠‘e̠.
 • Ntakasi-ún yu‘ú-ún xí‘in xi̠tín-ún tá kaxán-ún á kata su̠kún-ún.
 • Kë‘é-ún nu̠ú-ún.
 • Ná ntakatia-ún ve‘e-ún.
 • Átu kú‘vi̠-ún tá kú‘vi̠ na̠ kú‘vi̠ kue̠‘e̠ COVID-19, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ veta̠tán ná koto ntosó-na̠ mií-ún. Á köxá‘a̠n-ún iin veta̠tán, ná ntukú-ún iin veta̠tán nu̠ú xíto ntosó-na̠ na̠ kú‘vi̠. Á köo seguro médico (aseguranza), ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu ná ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún ntáa nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-ún ná chä‘vi-ún koto ntosó-na̠ yó‘o̠.

Iinka ña̠‘a kuvi ka‘vi-ún xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19 xí‘in ntáa na̠ yuví kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ná koo va̠‘a mií-ún:

Ná kuée nu̠ná ve‘e Washington: Safe Start Plan

Ra̠ gobernador Inslee kûni̠-ra̠ ntukui̠i̠n-yó kue̠‘e̠ COVID-19, ña̠kán, ntántukú-ra̠ xí‘in na̠ yuví ntée estado Washington ná kinto̠o-yó ve‘e tá köxíniñú‘u-yó kana-yó. Íyo ko̠mí chiñu xíniñú‘u kachiñu na̠ vechiñu tá iin condado ná kuée nu̠ná ve‘e. Tá iin condado xíniñú‘u-na̠ kachiñu-na̠ chiñu taxi na̠ vechiñu estado.

Ña̠‘a kuvi ikán na̠ yuví vichin:

 • Ntisaá ña̠‘a ntúxá xíniñú‘u na̠ yuví tá tu̠‘un ku̠‘u̠n xa̠‘á ña̠‘a kuxi-na̠, xa̠‘á gas carro, xa̠‘á ta̠tán, á ku̠‘u̠n-na̠ veta̠tán.
 • Ku̠‘u̠n-na̠ kachiñu-na̠ tá küvi kachiñu-na̠ ve‘e-na̠ á xa̠ ka̠chi ra̠ gobernador kuvi nu̠ná ve‘e nu̠ú sáchiñu-na̠ tá ni̠ka̠‘a̠n-ra̠ tu̠‘un-ra̠ naní Safe Start.
 • Ku̠‘u̠n-na̠ xa̠‘á ña̠‘a kuxi-na̠ nu̠ú ve‘e nu̠ú xíxi na̠ yuví. Nta̠ Chiñu 2 kuvi kuxi na̠ yuví ntíkaa̠ ve‘e ikán.
 • Kana-na̠ ve‘e ná kaka nuu-na̠ kě‘e, ra ná kutia̠‘a-na̠ nta̠ i̠ñu̠ xa̠‘á (2 metro) nu̠ú iinka na̠ yuví. Va̠‘a ka kana-na̠ yachin ve‘e-na̠ ra saá küvi sávi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19 nu̠ú na̠ yuví iinka ñuu.
 • Ku̠‘u̠n-na̠ yukú ña̠ ntíku̠n estado ná tiin-na̠ tia̠ká ra ka‘ní-na̠ kití yukú. Ku̠‘u̠n-na̠ yukú ná sásikí-na̠. Tá kixaá iin condado Chiñu 2, kuvi ku̠su̠n na̠ yuví yukú nu̠ú condado ikán.

Xa̠‘á chiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Xa̠‘á xǔ‘un naní desempleo

Á nti̠‘i chiñu sa̠chiñu-ún, átu kuvi ntaki‘in-ún xǔ‘un naní desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á na̠xa sákutú tutu desempleo. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-318-6022. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ sántikó tu̠‘un.

Na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o

Ntíkaa̠ estado yó‘o, íyo kua̠‘á ka u̠‘u̠n xiko mil na̠ sáchiñu xí‘in na̠ xi̠tǒ‘o ntó‘o-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ coronavirus.

Ntúxá xíniñú‘u na̠ xi̠tǒ‘o kuntiaa-na̠ na̠ sáchiñu:

 • Ná sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ sáchiñu xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19 ra xíniñú‘u-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ tu̠‘un kúnta̠a̠ ini na̠ sáchiñu. Xíniñú‘u-na̠ sána̠‘a̠-na̠ xa̠‘á na̠xa kunta̠a̠ ini na̠ yuví tá kú‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19.
 • Ná taxi-na̠ kutia̠‘a tá iin na̠ yuví nu̠ú iinka na̠ yuví ná sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠.
 • Tótóo ntakatia-na̠ ve‘e xí‘in na̠má va̠‘a ná nti‘i kue̠‘e̠.
 • Ná taxi-na̠ tótóo ntakatia na̠ sáchiñu nta‘á-na̠ xí‘in na̠má.
 • Ná taxi-na̠ kinto̠o na̠ kú‘vi̠ ve‘e-na̠.

Átu ntí‘i ini-ún xa̠‘á nu̠ú sáchiñu-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Labor y Industria (Department of Labor & Industries) ra kuvi ntukú-ún kua̠chi xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún 800-423-7233. Íyo na̠ kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un-ún.

Átu na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á chiñu-ún á xa̠‘á na̠ sáchiñu chi ntí‘i ini-ún xa̠‘á COVID-19, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Employment Security Department 855-829-9243.

Xa̠‘á veta̠tán xí‘in seguro médico (aseguranza)

Átu kuvi ntaki‘in-ún seguro médico (aseguranza), ra átu lo‘o va cha‘vi-ún xa̠‘á-ña̠ á chä‘vi-ún xa̠‘á-ña̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu naní Health Care Authority 1-855-923-4633. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ na̠ sántikó tu̠‘un.

Íyo iinka-ña̠ naní Alien Emergency Medical (AEM) ra ña̠ ikán kuvi cha‘vi-ña̠ kuénta veta̠tán á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠ iin na̠ yuví ra küvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi köo tutu va̠‘a-na̠. Íyo iinka na̠ yuví xí‘in tutu va̠‘a ra kúma̠ní kuvi ntaki‘in-na̠ seguro médico chi kúma̠ní ya̠‘a 5 kui̠ya̠ ra saá tu na̠ ikán kuvi ntukú-na̠-ña̠ á ya̠chi̠ ni̠ku̠‘vi̠-na̠.

Íyo iinka-ña̠ naní Help Me Grow ra kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ 1-800-322-2588. Mií-na̠ kuvi ntukú-na̠ ntáa veta̠tán kuvi kuntiaa-na̠ mií-ún ra iinka ve‘e kuvi chintieé tá‘án xí‘in-ún. Íyo ña̠‘a tá tu̠‘un:

 • Ve‘e chéke leche
 • Seguro médico (aseguranza) kuvi ntaki‘in na̠ válí, ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná, xí‘in iinka na̠ yuví
 • Ta̠tán ná käku ka lěe na̠ yuví xí‘in iin seguro médico naní Take Charge
 • Veta̠tán nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á ta̠tán xíniñú‘u-na̠ átu kú‘vi̠-na̠ átu kökûni̠-na̠ kaku lěe
 • Ña̠‘a xíniñú‘u ná sí‘i tá ñú‘u lěe ti̠xin-ná xí‘in ña̠‘á xíniñú‘u lěe
 • Na̠ yuví chíntieé tá‘án xí‘in ná sí‘i tá chíchin lěe se̠‘e-ná
 • Xíni-na̠ nu̠ú kuvi ntukú na̠ yuví ña̠‘a kuxi-na̠.

Xa̠‘á na̠ ki̠xi iinka xiyo xí‘in na̠ küvi ntikó-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu

Íyo iin vechiñu naní Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ra chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví na̠ ki̠xi iinka xiyo, ná kunta̠a̠ ini-na̠ xa̠‘á kue̠‘e̠ COVID-19 xí‘in na̠xa ntó‘o na̠ ki̠xi iinka xiyo, tá tu̠‘un á kuvi ntani̠‘í-na̠ tutu va̠‘a á ntaki‘in-na̠ xǔ‘un vechiñu (ña̠ naní Carga Pública tu̠‘un sá‘án). Ña̠‘a ntuta‘an kunta̠a̠ ini-ún:

 • Na̠ sáchiñu veta̠tán ná‘nu xí‘in veta̠tán válí küvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in ICE (na̠ mígra) xa̠‘á á íyo tutu va̠‘a-ún.
 • Á koto ntosó-na̠ mií-ún ná kunta̠a̠ ini-na̠ á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠ COVID-19, á taxi-na köxíniñú‘u-ún cha‘vi-ún veta̠tán á lo‘o va cha‘vi-ún, köo kua̠chi xí‘in na̠ vechiñu tá ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia á ciudadania.
 • Xíniñú‘u-ún tutu va̠‘a xí‘in número seguro social átu kûni̠-ún ntukú-ún xǔ‘un desempleo. Á kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví xa̠‘á xǔ‘un desempleo, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-318-6022.
 • Xa̠‘á tu̠‘un vechiñu naní Carga Pública, köo kua̠chi á ntaki‘in-ún xǔ‘un desempleo ra ikán ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia a ciudadania.
 • Á küvi sáchiñu chi kú‘vi̠ na̠ tá‘án-ún kue̠‘e̠ COVID-19 á kú‘vi̠-ún kue̠‘e̠, kuvi ntukú-ún xǔ‘un xí‘in na̠ vechiñu ra köxíniñú‘u-ún tutu va̠‘a ná ntaki‘in-ún xǔ‘un ikán. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ vechiñu desempleo (ESD) ra kuvi chinta‘á-ún nǎ‘na tutu-ún tá tu̠‘un credencial á iinka tutu.
 • Á na̠ xi̠tǒ‘o kúú-ún ra kûni̠-ún chintieé tá‘án na̠ vechiñu federal naní Small Business Administration xí‘in-ún, ná kunta̠a̠ ini-ún kuvi ntukú-ún taxi tóo na̠ vechiñu ikán xǔ‘un nta‘á-ún ra köo kua̠chi xa̠‘á tu̠‘un vechiñu naní Carga Pública átu ra ikán ntukú-ún ntani̠‘í-ún tutu va̠‘a tá tu̠‘un residencia á ciudadania.

Ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á tu̠‘un vechiñu naní Carga Pública: íyo kua̠‘á na̠ yuví ká‘a̠n-na̠ va̠‘a ka ntaki‘in na̠ yuví ña̠‘a xíniñú‘u-na̠, tá tu̠‘un xǔ‘un vechiñu. Ra tá iin na̠ yuví síín kúú ña̠‘a ntó‘o-na̠ xí‘in tutu-na̠. Na̠ vechiñu naní Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ká‘án-na̠ ña̠ átu köxíni-ún xa̠‘á tutu-ún xí‘in xǔ‘un ntaki‘in-ún xí‘in na̠ vechiñu, va̠‘a ka ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin abogado, na̠ kuvi kuntichi-na̠ xa̠‘á-ún, á xí‘in iin na̠ yuví sáchiñu-na̠ íntichi-na̠ xa̠‘á na̠ yuví, na̠ íyo ntiǎyu xí‘in Department of Justice (DOJ). Kuvi ntantukú-ún iin abogado nu̠ú American Immigration Lawyers Association. Iinka kuvi ntukú-ún na̠ sáchiñu xí‘in ntiǎyu Department of Justice (DOJ) nu̠ú tutu internet-na̠.

Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ki̠xi iinka xiyo:

 • Xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ntukú-na̠ chiñu ra ntáa nu̠ú kuvi sákua‘a-na̠.
 • Xa̠‘á tutu va̠‘a.
 • Sána̠‘a̠-na̠ xí‘in na̠ kuáchi xa̠‘á ichí va̠‘a.
 • Chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ka̠na-na̠ ñuu-na̠ chi íyo kua̠chi xí‘in iinka ñuu ra vichin ntée-na̠ yó‘o, na̠ chêé xí‘in na̠ válí xí‘in na̠ sákua‘a, xí‘in iinka na̠ yuví.
 • Sáchiñu-na̠ xí‘in na̠ yuví ní xíku̠n va kue̠‘e̠ COVID-19, ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xí‘in teléfono saá sävi̠ku̠n-na̠ kue̠‘e̠ COVID-19. Na̠ vechiñu OIRA kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ná ntantukú chiñu á xǔ‘un desempleo, ná sákua‘a-ún, á ná ntantukú-ún ve‘e. Íyo xǔ‘un vechiñu naní Refugee Cash Assistance xí‘in Refugee Medical Assistance nta̠ ki̠í 30 ntíkaa̠ yo̠ó septiembre, kui̠ya̠ 2020. Xǔ‘un ikán kuvi ntaki‘in-na̠ ni̠ka̠ku xa̠‘á kua̠chi ni̠xi̠yo ñuu-na̠ xí‘in iinka ñuu ra ikán ki̠xa̠a̠-na̠ yó‘o.
 • Átu kûni̠-ún chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún ra átu íyo ña̠‘a kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xí‘in-na̠, ná ka̠‘a̠n-ún 360-890-0691.

Átu kûni̠-ún ntakatú‘un-ún xa̠‘á ntiǎyu íyo na̠ ki̠xi iinka xiyo, á kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á na̠ tá‘án-ún á na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, na̠ ntíkaa̠ veka̠a̠ migra, á íyo iinka ña̠‘a kûni̠-ún kunta̠a̠ ini-ún, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuvi Washington Immigrant Solidarity Network 1-844-724-3737. Íyo na̠ yuví kuvi sántikó-na̠ tu̠‘un.

Ná va̠‘a koo ini-yó

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin. Átu kuénta ntí‘i ini-ún, átu kúsuchi ini-ún, átu kama sâá ini-ún, ra átu saá tu na̠ tá‘án-ún. Saá ntó‘o ntikuǐi na̠ yuví vichin. Kuvi ntukú-ún ná chintieé tá‘án na̠ yuví xí‘in-ún.

Síín kúú tá iin na̠ yuví tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó. Ná kuntiaa-ún yó‘o̠, xí‘in na̠ tá‘án-ún, tá kúú kuvi sa‘a-ún.

Na̠xa kuvi kuntiaa-ún mií-ún? Átu kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ xíni tá‘án-ún xí‘in, á xí‘in na̠ tá‘án-ún, na̠ kâní ntée, ná ntatú‘un-ún xí‘in-na̠. Átu kuvi kana-ún ná kaka nuu-ún ná ntaki‘in-ún ta̠chí va̠‘a. Ná kuntiaa va̠‘a-ún mií-ún, ra ikán átu lo‘o va kunti‘i ini-ún.

Ntí‘i ini na̠ vechiñu estado Washington xa̠‘á na̠ yuví chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19, ña̠kán kuná-na̠ iin ve‘e naní Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in na̠ ve‘e Washington Listens, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ná künti‘i ini-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi tu̠ntó‘ó xí‘in kue̠‘e̠ COVID-19. Nti̠kuǐi na̠ ntée estado Washington kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in iin na̠ ve‘e Washington Listens. Tá ká‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠, chíntieé tá‘án-na̠ xí‘in-na̠ ra ká‘a̠n-na̠ xí‘in-na̠ xa̠‘á ntáa nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n-na̠ átu íyo ña̠‘a xíniñú‘u-na̠. Kä‘a̠n-na̠ xí‘in iinka na̠ yuví xa̠‘á-ún.

Átu kuénta ntí‘i ini-ún vichin ra kûni̠-ún ka̠‘a̠n-ún xí‘in iin na̠ yuví, iin na̠ kuvi chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ yuví yó‘o.

 • Íyo iinka na̠ naní Disaster Distress Helpline ra kuvi ka̠‘a̠n na̠ yuví xí‘in-na̠ átu kuénta ntí‘i ini-na̠ saáchi nto̠‘o-na̠ tu̠ntó‘ó. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-985-5990. Tá ntakuiin-na̠ yu‘ú-ún, ná ka̠‘a̠n-ún na̠xa naní tu̠‘un-ún ra ikán ntukú-na̠ iin na̠ kuvi sántikó tu̠‘un. Íyo na̠ ntuví ñǔu.
 • Íyo iinka na̠ naní Crisis Connections ra ntuví ñǔu íyo-na̠ átu kuénta ntí‘i ini iin na̠ yuví, átu kuénta kúsuchi ini-na̠. Kuvi ka̠‘a̠n na̠ ntó‘o á kuvi ka̠‘a̠n na̠ tá‘án-na̠. Chintieé tá‘án-na̠ xí‘in na̠ yuví ntée-na̠ condado King County. Íyo na̠ sántikó tu̠‘un. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-866-427-4747
 • Íyo na̠ naní National Suicide Prevention Lifeline na̠ chíntieé tá‘án xí‘in na̠ kûni̠-na̠ ka‘ní-na̠ mií-na̠. Átu saá ntó‘o iin na̠ tá‘án-ún, kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra chintieé tá‘án-na̠ xí‘in-ún. Kuvi ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255. Íyo-na̠ ntuví ñǔu. Íyo iinka na̠ kuvi ka̠‘a̠n-ún átu na̠ lápa xi̠ku̠u-ún. Ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-273-8255 ra ikán kata̠vi̠-ún 1. Átu só‘o-ún, ná ka̠‘a̠n-ún 1-800-799-4889.

Xa̠‘á ña̠‘a kuxi-yó

Á íyo na̠ válí ve‘e-ún, na̠ kúma̠ní xi̠nu 18 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ ve‘e skuéla. Íyo na̠ chêé, na̠ kú‘vi̠-na̠, na̠ sákua‘a-na̠, kuvi ntaki‘in tu-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠. Íyo na̠ skuéla yâ‘a-na̠ ve‘e na̠ yuví á iinka ve‘e nu̠ú kuvi ku̠‘u̠n na̠ yuví xa̠‘á leka lo‘o xí‘in ña̠‘a kuxi-na̠. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ ve‘e skuéla na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á-ña̠.

Átu ñú‘u lěe ti̠xin-ún, átu sa̠kán ka̠ku lěe se̠‘e-ún, átu íyo na̠ válí se̠‘e-ún ra kúma̠ní xi̠nu-na̠ 5 kui̠ya̠, kuvi ntaki‘in-ún ña̠‘a kuxi-ún xí‘in na̠ ve‘e chéke leche (Department of Health’s Women, Infants and Children program) ña̠ naní tu̠‘un inglés WIC. Kuvi ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ra íyo na̠ sántikó tu̠‘un 1-866-632-9992.

Sa̠ma óra Íyo na̠ banco comida chi íyo kua̠‘á na̠ yuví xíniñú‘u-na̠ ña̠‘a kuxi-na̠ chi küvi sáchiñu-na̠ chi xíku̠n kue̠‘e̠ COVID-19. Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in-na̠ ná kunta̠a̠ ini-ún ntáa óra koo-na̠. Northwest Harvest kúú na̠ sáchiñu xí‘in tá iin banco comida estado yó‘o. Ná ka‘vi-ún tutu internet-na̠. Kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún. Ná ntukú-ún botón kuîí, iin xiyo kuvi tiaa-ún ntáa ñuu íyo-ún.

Átu íyo-ún xiyo este estado Washington kuvi ka‘vi-ún tutu internet Second Harvest ra nu̠ú tutu ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á banco comida. Ná ntukú-ún condado nu̠ú íyo-ún ra ikán kuvi kunta̠a̠ ini-ún xa̠‘á ntáa nu̠ú íyo banco comida.

Xa̠‘á na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí

Yánká kúú ntisaá ña̠‘a vichin ra ntó‘o ntikuǐi-yó. Ná kunta̠a̠ ini-ún na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí se̠‘e-ún:

Ná ntatú‘un-ún xí‘in na̠ válí ra taxi-ún ntakatú‘un-na̠ ña̠‘a xí‘in-ún. Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠ tu̠‘un-ún. Saá kuvi ka̠‘a̠n-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á ña̠‘a ntí‘i ini-na̠ ra kuvi kunta̠a̠ ini-ún átu kántíxa-na̠ iin tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin. Átu saá, kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in-na̠ ná kutu‘va-na̠ ña̠ nta̠a̠.

Ná ntatú‘un-ún xí‘in na̠ tá‘án-ún xí‘in teléfono átu xí‘in computadora.

Va̠‘a kúú kutu‘va-yó xa̠‘á na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠, ra kökûni̠-yó kuntie‘é-yó kua̠‘á video vatiá á ka‘vi-yo tutu internet xí‘in tu̠‘un vatiá. Ná koto-ún ntáa ña̠‘a xíntie‘é na̠ válí se̠‘e-ún nu̠ú internet, ra täxi-ún sásikí-na̠ nu̠ú internet kua̠‘á óra, saáchi íyo kua̠‘á tu̠‘un vatiá xa̠‘á kue̠‘e̠ xíku̠n vichin.

Ná chintieé tá‘án-ún xí‘in na̠ válí, ná taxi-ún ntakatú‘un-na̠ xí‘in-ún xa̠‘á kue̠‘e̠, xa̠‘á tu̠ntó‘ó, ná kunta̠a̠ ini-na̠ xa̠‘á-ña̠.

 • Ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí xa̠‘á ña̠ ntákani ini-na̠.
 • Átu köxíni-na̠ ka̠‘a̠n-na̠ xa̠‘á ntáa ña̠‘a ntí‘i ini-na̠, va̠‘a ka sána̠na-na̠ nǎ‘na xa̠‘á-ña̠ á xí‘in iinka ña̠‘a.
 • Ná sákunta̠a̠ ini-ún na̠ válí na̠xa xíku̠n kue̠‘e̠ ra ná kunta̠a̠ ini-na̠ tá kú‘vi̠ na̠ yuví átu kú‘vi̠-na̠ iinka kue̠‘e̠ tá tu̠‘un kue̠‘e̠ sa̠yu̠ ra átu kü‘vi̠-na̠ kue̠‘e̠ coronavirus naní COVID-19.
 • Ná kuée ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí, ra ná kunumi-ún-na̠.
 • Tá sáma ña̠‘a, ná ka̠‘a̠n-ún xí‘in na̠ válí ná kunta̠a̠ ini-na̠.
 • Tá kíxi̠ na̠ válí iin ñǔu, ná saá ku̠su̠n-na̠ iinka ñǔu, saá tu óra kuxi-na̠ xí‘in óra sásikí-na̠.
 • Ná taxi-ún sásikí na̠ válí, ra va̠‘a kaka nuu-ún xí‘in-na̠. Ná ntakani ini-ún xa̠‘á ntáa ña̠‘a kuvi sa‘a-ntó ná va̠‘a koo-ntó. Ná kuni so̠‘o-ntó yaa, ná kusikí-ntó, ná kuntie‘é-ntó película, ná ka̠‘a̠n-ntó xí‘in Ntióxi̠. Ná va̠‘a koo-ntó.
 • Tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó, kuénta ntí‘i ini-yó. Íyo na̠ yuví kúsuchi ini-na̠, íyo na̠ yuví sâá ini-na̠, íyo iinka na̠ kútáti ini-na̠ xa̠‘á na̠ tá‘án-na̠. Saá ntó‘o-yó tá ntó‘o-yó tu̠ntó‘ó tá tu̠‘un kue̠‘e̠ xíku̠n ñuu-yó.
 • Ná ntukú-ún na̠xa kuvi kusǐi ini na̠ ve‘e-ún, ná va̠‘a koo-ntó, ra ná tiaa so̠‘o-ntó tu̠‘un ntíchi na̠ chêé xa̠‘a ichí va̠‘a.

Na̠ chêé, na̠ xa̠ ni̠xi̠nu 60 kui̠ya̠, i̠yo na̠ xí‘in kue̠‘e̠ COVID-19. Átu íyo na̠ chêé ve‘e-ún, ná ntukú-ún na̠xa kuvi chintieé tá‘án-ún xí‘in-na̠.

 • Have a family with lower risk do grocery shopping and other essential activities. Ná taxi-ún kana iinka na̠ yuví ve‘e saá kuvi kinto̠o na̠ chêé ve‘e, ná ku̠‘u̠n iinka na̠ yuví xa̠‘á ña̠‘a kuxi ña‘á.
 • Tá ntikó ve‘e iin na̠ yuví, ná ntakatia-na̠ nta‘á-na̠. Ná tótóo ntakatia-ún ve‘e nu̠ú ntákitá‘án na̠ yuví.
 • Átu kú‘vi̠ iin na̠ yuví ve‘e-ún ra átu ku̠yachin-na̠ nu̠ú iin na̠ kú‘vi̠, ná kutia̠‘a-na̠ nu̠ú iinka na̠ ve‘e. Ná kinto̠o-na̠ iin cuarto, nu̠ú köo iinka na̠ yuví, ra átu íyo u̠vi̠ baño ve‘e-ún, ná ku̠‘u̠n iin ntaá na̠ kú‘vi̠ iin baño. Ná tótóo ntakatia-ún ve‘e, ra ná ntakasi ntikuǐi na̠ ve‘e yu‘ú-na̠ xí‘in sa‘má nta̠ ntuva̠‘a na̠ kú‘vi̠.

Iinka ña̠‘a kuvi kutu‘va-ún