COVID-19 (xudunta karoonafayras) – Macluumaadka, Adeegyada, iyo khayraadka Gobolka Washington

COVID-19 Khadka

Hadii aad wax su'aala ka qabtid COVID-19, fadlan wac 1-800-525-0127 oo taabo #. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada. Khadku wuxuu furan yahay laga bilaabo 6 a.m. ilaa 10 p.m. Isniinta-Jimcaha iyo 8 a.m.-6 p.m. Sabtida-Axada.

Warbixinaha Hada

Laga bilaabo Juun 26, 2020, dhamaan dadka degan Gobolka Washington waxa looga baahan yahay in ay xirtaan daboolka wajiga hadii ay joogaan goob dadweyne dhexdeeda ama dibada oo aanay awoodin in ay ka fogaadaan 6 feet (2 mitiris) dadka kale. Dadka waxay yeelan karaan xaalado caafimaad oo keeni kara khatar inaanu qof ku xiran daboolka wajiga, lakiin qofna loogama baahna inuu cadeyn keeno haduu qabo xaalad caafimaad. Sidoo kale, dhamaan shaqaaleysiiyayaasha waxa looga baahan yahay in ay siiyaan daboolka wajiga iyo maaskara dhamaan shaqaalaha aan kali shaqeyn.

May 31, Barasaab Inslee wuxuu kordhiyey joojinta ku meel gaarka ah ee adeega khadka iyo habsanka khidmada ee Julaay 28 dhamaan xarumaha tamarta, tilifoonada, iyo biyaha. Dadka degan waxa lagu dhiiri galinayaa in ay wacaan shirkadooda adeegyada asaasiga ah si toos ugu weydiiyaan caawimada bixinta biilasha.

Barasaabku wuxuu sidoo kale kordhiyey joojinta ku meel gaarka ah ee kiro kasaarista ilaa Ogos 1. Hadii xaqlaha gurigaaga ama maamulaha hantidu uu jabinaayo joojinta ku meel gaarka ah, waxaad wici kartaa Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee gobolka oo fariin uga tag (833) 660-4877 oo dooro khiyaarka 1. Xubin shaqaalaha ah ayaa dib kuusoo wici doona.

Waa maxay COVID-19?

COVID-19 waa xanuun hawo-mareenka ku dhaca. Wuxuu ku fidaa hindhisada iyo qufaca, ku dhawaanshaha dadka kale, oo ay ku jiraan gacmo qaadista, iyo cunto ama cabitaank wadaagista.

Waa maxay astaamuhu?

Astaamaha guud ee COVID-19 waa qufac, neefsasho adkaan ama ugu yaraan labo ka mid ah astaamahan: Xumad, Xumadaran, gariir joogto ah oo xumad leh, muruq xanaan, madax xanuun, cuno xanuun, dhadhan cusub ama ur cusub.

Yaa khatarta ugu badan ugu jira?

Dadka waaweyn, dadka da'kasta ah ee leh xanuuno kale, iyo dumarka xaamilada ah ayaa khatar badan ugu jiri kara xanuunka daran ee COVID-19.

Badbaadi naftaada iyo bulshadaada:

 • Joog guriga intii macquula, gaar ahaan hadii aad xanuusaneysid.
 • Ku isticmaal marada daboolka wajiga meelaha dadweynaha.
 • Ka fogow lix feet (2 mitir) dadka kale.
 • U dhaq gacmahaaga si joogto ah ama isticmaal gacmo nadiifiye.
 • Dabool qufacaaga iyo hindhisadaada.
 • Ha taaban wajigaaga.
 • Nadiifi oogada gurigaaga.
 • Hadii aad leedahay astaamaha COVID-19, la xiriir daryeel caafimaad bixiyahaaga oo weydiiso in lagu baaro. Hadii aanad lahayn daryeel caafimaad bixiye, la xiriir xarunta daryeelka degdega ah ee kuugu dhow. Hadii aanad lahayn caymis, la xiriir waaxda caafimaadka ee deegaankaaga.

Macluumaad dheeraada iyo xog ku sahabsan COVID-19 iyo ilaalinta caafimaadka:

Dib u Furista Washington: Safe Start Plan

Si loo joojiyo fiditaanka COVID-19, Barasaab Inslee wuxuu weydiistay dadka degan Washington in ay guriga joogaan intii macquula. Waxa jira qorshe afar waji oo dib loogu furaayo ganacsiyada iyo dhaqdhaqaaqyada. Degmada kastaaba waa in ay martaa afarta waji.

Dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah ee hada la ogol yahay waxa ku jira:

 • Dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah sida dukaamaysiga khudaarta, helida gaaska, soo qaadashada daawada ama tagida balan caafimaad.
 • Tagida shaqadat ganacsi muhiima ama ganacsi loo ogol dib u furis marka la eego qorshaha barasaabka ee Safe Start.
 • Kasoo qaadashada cunto hudheel dhow. Hudheeladu waxay furan yihiin mudo xadidan in lagu cunteeyo oo ka bilaabmaysa Wajiga 2.
 • Ubax socod iyo jimicsi dibada, ilaa iyo inta kala fogaansho lix feet ah (2 mitiris) la sameynayo. Ku naso meelaha u dhow guriga si aad iskaga ilaalisid fiditaanka COVID-19 ka baxsan bulshadaada.
 • Isticmaalka maalintii ee baaraha dalxiiska iyo meelaha dadweynuhu ka kaluumaystaan, u gaadhsadaan ama ujeedooyinka kale ee madadaalada. Dalxiiska dibada waxa la ogol yahay beeraha dalxiiska ee degmooyinka ku jira ugu yaraan Wajiga 2.

Macluumaadka la Xiriira Shaqaaleysiinta & Ganacsiga

Kabka Shaqo La'aanta

Hadii aad weydo shaqadaada, waxaad heli kartaa kabka shaqo la'aanta. Hadii aad u baahan tahay macluumaad ku sahabsan sida loo buuxiyo codsiga kabka shaqo la'aanta, waxaad wici kartaa 1-800-318-6022. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada.

Shaqaalaha iyo Xaqlayaasha Ganacsiga

Xanuunka karoonafayras wuxuu saameeyey boqolaal kun oo shaqaale iyo shaqaaleysiiyayaal gobolkeena ah.

Si loo badbaadiyo shaqaalaha, shaqaaleysiiyayaasha waxa looga baahan yahay in ay:

 • Wax kaga baraan shaqaalahooda calaamadaha iyo astaamaha COVID-19 luuqad ay fahmayaan.
 • Hirgaliyaan qorshe kala fogaansho bulsho.
 • Fuliyaan nadiifin iyo neermis dilis joogto ah.
 • Hubiyaan gacmo dhaqis joogto ah oo saxa.
 • Hubiyaan in shaqaalaha bukaa guryaha joogaan.

Hadii aad ka qabto walaacyo badqabka goobtaada shaqada, waxaad gudbin kartaa cabasho adoo u wacaya si toosa Department of Labor & Industries 800-423-7233. Adeegyada turjumaada tilifoonku waa diyaar.

Hadii aad su'aalo ka qabtid ganacsigaaga iyo shaqaalahaaga inta lagu jiro COVID-19, waxaad ka wici kartaa Waaxda Amniga Shaqaalaha 855-829-9243.

Macluumaadka Caymiska Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka

Waxaad bilaash ama qiime hoose ku heli kartaa caymiska caafimaadka. Ka wac Health Care Authority 1-855-923-4633. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada.

Alien Emergency Medical (AEM) Caymiska waa barnaamij loogu talo galay shakhsiyaadka leh xaalad caafimaad oo ku haboon oo aan buuxin shuruudaha muwaadinimo ama muhaarijinimo, ama ku haboon dadka aan buuxin shuruuda 5-sano.

Khadka Help Me Grow Washington ee 1-800-322-2588 wuxuu aqoonsan karaa barnaamijyada caafimaadka kala duwan iyo adeegyada aad ku haboon tahay wuxuuna kaa caawinaya inaad codsatid. Tani waxa ku jirta:

 • WIC (Barnaamijka Dumarka, Caruurta & Nafaqda Caruurta)
 • Caymiska Caafimaadka Caruurta, dumarka xaamilada ah iyo dadka waaweyn
 • Xakameynta dhalmada ee Barnaamijka Kamasuul noqo
 • Shaybaadhada caafimaadka iyo kala korinta qoyska
 • Alaabta xaamilada iyo cunuga
 • Caawimada naasnuujinta
 • Waxay sidoo kale hayaan barnaamijyo cunto iyo macluumaad.

Macluumaadka Muhaajiriinta iyo Qaxootiga

Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) wuxuu ka caawiyaa muhaajiriintu in ay fahmaan xaqiiqooyinka COVID-19 iyo walaacyada muhaajiriinta, sida Lacagta Dadweynaha. Waxyaabo kale oo muhiim ah inaad igaatid:

The Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) helps immigrants understand important facts about Covid-19 and immigrant concerns, such as Public Charge. Some other important things to know:

 

 • Cisbitaalada iyo shaybaadhada looma ogola in ay la wadaagaan xaalada muwaadiniinta iyo muhaajiriinta ICE.
 • Helida baadhista COVID-19 iyo helitaanka daryeelka saqada ama qiimo dhismista ah ee caafimaad ma saameyn doonaan awoodaada inaad codsatid kaadhka cagaaran ama muwaadinimo.
 • Waxaad u baahan tahay lambarka adeegyada asaasiga ah ee bulshada si aad u codsatid kabka shaqo la'aanta. Hadii aad rabtid inaad qof kala hadashid helitaanka kabka shaqo la'aanta wac 1-800-318-6022.
 • Helitaanka kabka shaqo la'aantu ma khatar galin doono awoodaada codsashada kaadhka cagaaran ama muwaadinimada ee hoos yimaada Shuruucda Lacagaha Dadweynaha.
 • Waxaad ku haboonaan kartaa Fasaxa Mushaharka leh ee Caafimaadka iyo Qoyska ee Gobolka Washington si aad u daryeeshid qof u xanuusanaya COVID-19 ama u daryeeshid naftaada hadii aad qabtid fayraska. Uma baahnid lambarka adeega asaasiga ah ee bulshada si aad u heshid kabkan. ESD waxay aqbashaa noocyo badan oo dukumentiyo ah.
 • Hadii aad tahay xaqle ganacsi oo raadinaya caawimo, codsashada daynta Small Business Administration Masiibada ee fadaraalka ma saameyn doonto awoodaada inaad codsatid kaadhka cagaaran ama muwaadinimada ee hoos yimaada Sharciyada Dadweynaha.

Ogeysiis gaar u ah Dadweynaha: Ololeeyayaal badan ayaa kula taliya qoysasku in ay sii wadaan in ay isticmaalaan adeegyada ay ku haboon yihiin. Haseyeeshee, xaalad kasta oo muhaajirnimo waa gaar. Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) wuxuu ku talinayaa hadii aanad hubin xaaladaada ama xubin ka tirsan qoyska iyo/ama isticmaalka kabka, waa inaad la hadashaa xeer ilaaliyaha muhaajirnimada ama Department of Justice (DOJ) wakiil la ansixiyey. Waxaad awoodi doontaa inaad ka heshid looyar American Immigration Lawyers Association. ama waxaad booqan kartaa DOJ-shabakada ururka la ansixiyey.

OIRA wuxuu leeyahay barnaamijyo lagaga caawinayo qaxootiga iyo muhaajiriinta:

 • Shaqo raadinta iyo tababaro:
 • Taageerada Socdaalka.
 • Tababo barida Dhalinyarada.
 • Caawimada qaxootiga dadka waaweyn ah, caruurta, ardeyda, iyo dadka kale.
 • Barnaamijyo joogto ah oo u furan qaabka onlaaynka ah inta lagu jiro COVID-19. Xafiisku wuxuu leeyahay adeegyo cusub si oo kaaga caawiyo inaad codsatid shaqooyinka ama shaqo la'aanta, taageerada waxbarashada, iyo caawinta kirada. Ku haboonaanshaha Caawimada Lacagta ee Qaxootiga iyo Caawimada Qaxxotiga ee Caafimaadka waxa la kordhiyey ilaa Sabteembar 30, 2020.
 • Adeegyada iyo macluumaad dheeriya, wac 360-890-0691.

Su'aalaha ku sahabsan xuquuqda muhaajiriinta, helida caawimada gudbinta ee qaraabada/ asxaabta la xiray, iyo macluumaadka kale ee la xiriira, waxaad la xiriiri kartaa Khadka Shabakada Muhaajiriinta ee Washington 1-844-724-3737. Turjumaada tilifoonku waa diyaar.

Caafimaadka Maskaxda iyo Dareenka

Wakhtigani wuxuu noqon karaa mid warwar leh. Waa caadi in adiga ama kuwa aad jeceshahay ay dareemaan walaac, murugo, cabsi ama cadho. Kaligaa ma tihid. Waa caadi inaad raadisid oo weydiisid caawimo.

Qofkastaaba si khaasa ayuu uga falceliyaa walaaca iyo xaaladaha adag. Shayga ugu muhiimsan ee aad sameyn kartaa waa inaad daryeeshid naftaada, qoyskaaga, iyo bulshadaada intii aad awoodid.

Maxaa kaa caawiya inaad la tacaashid wakhtiyadan adag inta lagu jiro? Miyaad la xiriirtay oo la hadashay asxaabta iyo qoyska? Laga yaabaa neef qaadasho dheer iyo iskala bixin, waxoogaa jimicsi ah, ama hurdo kugu filan? Wakhti u sameynta daryeelka naftaada, haseyeeshee taasi way ku daryeeli kartaa, waxayna kaa yareyn kartaa walaaca.

Ka wac Washington Listens 1-833-681-0211. Adeegyada turjumaada tilifoonku waa diyaar. Iyadoo laga jawaabayo xanuunka COVID-19, Washington waxay bilowday barnaamijka caawimada ee loogu yeedho Washington Listens. Dadka isticmaala adeegyada Washington Listens waxay helaan caawimo si ay u maamulaan warwarka ulana tacaalaan isbadalan uu keenay COVID-19. Washington Listens wuxuu diyaar u yahay qofkasta oo ku nool Washington inuu la hadlo khabiir taageera. Soo wacayaashu waxay helaan caawimo iyo isku xidh macluumaadka bulshada goobta ah. Barnaamijku waa qarsoodi.

Hadii aad mushkilad ku jirtid oo aad u baahan tahay inaad la hadashid qof si aad u heshid talo, waxa jira ikhtiyaaro kooban.

 • Disaster Distress Helpline wuxuu bixiyaa la talin mushkiladaha degdega ah ee dadka waajahaya walaac dareen oo la xiriira masiibo dabiiciya ama binaadam sababay Wac 1 800-985-5990. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada. Khadka caawimadu waa diyaar 24 saac maalin kasta.
 • Crisis Connections waxay leedahay 24 saac oo Khadka Mushkilad xalinta ah oo siiya caawimo degdega shakhsiyaadka, qoysaska, iyo asxaabta dadka ku jira mushkilado dareen. Waxay u adeegtaa dadka ku nool Degmada King. Turjumaada luuqadu waa diyaar. Wac 1-866-427-4747.
 • National Suicide Prevention Lifeline wuxuu siiyaa ka hortaga iyo macluumaadka mushkiladaha dadka ka fikiraaya isbiimaynta. Kuwa aad jeceshahay waxay sidoo kale wici karaan khadka caawimada si ay helaan macluumaad ay ku caawiyaan qoysaskooda iyo asxaabtooda. Wac 1-800-273-8255. Khadkan caawimadu wuxuu diyaar yahay 24 saac maalintiiba, 7 cisho todobaadkiiba. Waxa jira khad gaara oo loogu talo galay caawimada shaqaalaha dawlada. Wac 1-800-273-8255 oo ka dib taabo 1. Hadii aad naafo ka tahay maqalka, wac1-800-799-4889.

Khayraadka Cuntada

Hadii aad leedahay ilmo dadiisu tahay 18 ama ka yar waxay ka heli karaan cunto bilaasha dugsiyada. Dadka waaweyn ee naafada ah ee ka diwaan gashan barnaamijyada waxbarashadu waxay sidoo kale ku haboonaan karaan cuntooyinka dugsiyada. Xaalado badan, cuntooyinkani waxa la keenaa ama la soo dhigaa goobaha dugsiga sida istaanka baska. La xiriir degmada dugsigaaga si aad u ogaatid in ay bixiyaan cuntooyin bilaasha.

Kuwa xaamilada ah, hooyooyinka cusub iyo caruurta ka yar da'da shan sano, waxaad awoodi kartaa inaad ka heshid cunto Barnaamijka Department of Health’s Dumarka, Sabiyada iyo Caruurta (WIC). Caawimada luuqada, wac 1-866-632-9992.

Goobaha cuntooyinku waxay badeleen saacadahooda ama waxay u guureen in socodka laga qaato maxaa yeelay dalab cuntoo kordhay intii lagu jiray COVID-19. Fadlan wac ka hor intaanad tagin. Northwest Harvest waa shabakad cuntoo wadankoo dhan ah. Ku qor magaca magaaladaada sanduuqa dhanka bidix ee sanduuqa giriinka shabakada.

Hadii aad ku nooshahay Bariga Washington waxaad ka heli kartaa liiska goobaha cuntooyinka Second Harvest. Ka dooro degmadaada shabakadan liiska goobaha cuntada ee goobtaada.

Macluumaadka iyo Khayraadka Qoysaska

Kani waa wakhti warwar ku leh dhamaan qoyska. Halkan waxa ah waxoogaa talooyinka sida loola tacaalayo xaaladan iyo caruurtaada.

Ku qabo doodo qoys meel ku haboon oo ku dhiiri gali xubnaha qoysku in ay su'aalo is weydiiyaan. Tixgali la yeelashada doodo gaara caruurta yaryar si ay u isticmaalaan luuqada ay fahmi karaan oo ay wax uga taabtaan meela u gaarka ah iyo fahanka khaldan.

Kala soco qoyska iyo asxaabta tilifoonka ama adeegyada onlaanka ah.

Inkastoo aad u baahan tahay inaad wax ogaatid, yaree isticmaalka warbaahinta ama baraha bulshada ee keeni kara baqdin ama argagax. Si gaara uga war hay (oo xadid) sida wakhtiga warbaahinta ama baraha bulshada caruurtaadu u isticmaalayso ee khuseysa xanuunka.

Diirada saar caawimada carruurta adigoo ku dhiiragelinaya inay su'aalo kana caawinaya inay fahmaan xaalada hadda jirta:

 • Kala hadal dareenkooda oo u sax.
 • Ka caawi inay muujiyaan dareenkooda iyagoo isticmaalaya sawirro ama nashaadyo kale.
 • U caddeey faahfaahinada khaldan ama isfaham la'aanta ku saabsan sida fayrasku uu u fido iyo in cudur kasta oo neefmareenka ku dhaca uusan ahayn xudunta karoonafayras COVID-19.
 • U nasteexeey oo sii dulqaad yar oo dheeraad ah.
 • Si joogto ah oo dhow ula soco ama u hubi carruurtaada ama marka ay xaaladdu isbaddesho.
 • Ka dhig jadwalka qoyskaaga mid joogto ah hadday tahay wakhtiga jiifka, cuntada iyo jimicsiga.
 • Waqti u keydi oo aad ku samaysaan waxyabaha adiga iyo qoyskaagaba idin dareensiiya marka aad ku jirtiin xaaladaha kale ee walaaca leh, sida aqriska, daawashada filimada, dhageysiga muusikada, ciyaarista ciyaaro, jimicsiga ama ka qeybqaadashada howlaha diinta (salaadda, ka qeybqaadashada adeegyada interneetka).
 • Ogoow in dareenada ay ka mid yihiin keli ahaanta, caajisnimada, cabsida ah in cudurka la qaado, welwel, walaac iyo argagaxa ay yihiin falcelin iskacaadiga ah oo ku aadan xaalad welwel leh sida xanuunka.
 • Ka caawi qoyskaaga in ay ku lugyeeshaan dhaqdhaqaaqyo farxad leh oo micno leh joogtana u ah qoyskaaga iyo qiimaha dhaqankaaga.

Dadka ka waaweyn 60 sano ayaa halis ugu jira xanuunka daran ee COVID-19. Hadii aad leedahay xubno qoyska ah oo kula nool adiga, aqoonso hababka loo yareeyo khatarta.

 • Qoyska khatarta aan ugu jirin way dukaanmaysan karaan sameyna karaan dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah.
 • Hubi inuu qofkastaa dhaqo gacmihiisa markuu guriga yimaadaba. Nadiifi meelaha la wadaago, oogooyinka, iyo qololka badanaa.
 • Hadii hal qof oo qoyskaaga ah halis u galo ama yeesho astaamaha, karintimee intaad kartid. Waxay aad u fiican hadii ay heli karaan qol gooniya iyo suuli. Nadiifi goobaha badanaa oo hubi in qofkasta oo qoyska ka tirsan xirto maaskaro inta lagu jiro wakhtiga qoskastaaba xanuusanaayo ama khatar ugu jiro.

Khayraad iyo Macluumaad Dheeraada