Gabay para sa Pagtitipon

Image

Ito ang alam natin: ang pakikipagtipon sa mga taong hindi natin kasama sa bahay—kahit malapit na kaibigan at kapamilya—ay puwedeng magpakalat ng COVID-19. Kapag mas maraming tao ang nakakasalamuha natin sa isang pagtitipon at mas matagal ang pakikisalamuha, mas mataas ang panganib na mahawa.

Bagama't available na ang bakuna na laban sa COVID-19, aabutin pa nang ilang buwan bago magkaroon ng oportunidad na mabakunahan ang lahat sa ating estado. Lalong mas mahalaga ngayon na patuloy tayong magsuot ng mga mask, panatilihin ang 6 na talampakang (2 metro) distansya sa isa't isa, at iwasan ang mga pakikipagtipon sa mga taong hindi natin kasama sa bahay.

MGA PAGDIRIWANG HABANG MAY COVID

Kailangang maging iba ang mga pagdiriwang natin sa pandemya. At mahirap iyon. Pero maraming paraan para maging magkakasama, kahit magkakalayo tayo.

Pagtitipon sa screen | Totoo, kakaiba pa rin ito, pero maiibsan ang pangungulila kung magsasaayos ng ilang virtual na pagtitipon para sa pista opisyal. Ang online na pagtitipon para magluto, magkuwentuhan habang umiinom ng kape o tsaa, gumawa ng craft project, makinig ng musika, o magbasa ng mga kuwento ay magpapadama na sama-sama tayo. Isaalang-alang ang mga time zone kapag nag-i-iskedyul, at tiyakin na tulungan ang mga hindi magagaling sa teknolohiya para makasali sila.

Pagpapakita ng pagpapahalaga | Sa mahihirap na panahon, makabubuti na huminto saglit at isipin ang mga bagay na ipinagpapasalamat natin, ito man ay tao, alagang hayop, lugar o bagay. I-highlight ang mga ito sa pamamagitan ng paglilista ng mga ito o pagpapadala ng mga tala, text o email sa mga tao sa buhay mo para ipahayag kung bakit mo sila ipinagpapasalamat.

Remote potluck | Sa halip na magtipon-tipon, magtakda ng putahe sa mga kaibigan o kapamilya at ipa-deliver ito sa bahay ng isa't isa. O ipa-deliver ang mga rekado para sa isang pagkain. Pagkatapos, mag-log in sa iyong paboritong video chat app para lutuin o kainin ito.

Magkakasamang matuto ng isang recipe | Pumili ng isang paboritong recipe ng pamilya, maagang ibahagi ang listahan ng rekado sa mga kaibigan o kapamilya, at virtual na magtipon-tipon para lutuin o i-bake ito.

Gabi ng palaro | Kung mahilig kayo sa paligsahan, huwag lang basta magkuwentuhan sa inyong mga virtual na pagtitipon. Maglaro, subukan ang virtual na paligsahan sa pagbe-bake, talent show o scavenger hunt kung saan paunahan ang bawat team sa paghahanap ng mga pangkaraniwan at di-pangkaraniwang item sa loob ng kanilang bahay.

CHECKLIST PARA KALIGTASAN SA PAGTITIPON

Pinakaligtas na gawin ang huwag makipagtipon sa mga taong hindi kasama sa bahay. Sa paggawa nito, tutulong ka sa pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19. Kung makikipagtipon ka sa hindi mo kasama sa bahay, palaging may tsansa na maikalat ang COVID-19. Ang sumusunod na mga tip ay makakatulong, pero palaging may panganib.

At tandaan, bago magtipon-tipon, sumangguni sa mga kailangan sa paghihigpit sa iyong rehiyon (website na nasa wikang English).

Bago kayo magtipon-tipon

 • Maagang magplano. Pinakaligtas na makipagtipon virtually sa mga hindi mo kasama sa bahay, Kung personal kang makikipagtipon, linawin sa mga kaibigan at kapamilya kung paano ninyo gagawing priyoridad ang kaligtasan habang nagtitipon. Magtakda ng mga tuntunin na tutulong sa lahat na malaman kung ano ang aasahan.
 • Suriin ang iyong listahan ng mga bisita.
  • Una, tiyaking maliit ang grupo – hindi hihigit sa limang tao na hindi mo kasama sa bahay. Tiyakin na may lugar para mapanatili ng lahat ang anim na talampakang distansya sa isa't isa.
  • Pagkatapos, isipin kung sino ang iimbitahan mo. May mga tao ba na maituturing na may mataas na panganib o mga bata? Pag-isipang isama sa iyong pagpaplano ang mga espesyal na pangangailangan o pag-iingat. Tandaan, pagpapakita ng pagmamalasakit ang hindi pag-imbita sa mga taong may mas mataas na panganib na mahawa ng COVID-19. Humanap ng ibang paraan para makakonekta virtually.
 • Maging mapamaraan. Mag-isip ng mas ligtas na paraan para magtipon-tipon nang hindi kinakailangang kumain nang magkakasama. Magkita-kita para maglakad o gumawa ng iba pang panlabas na gawain—tandaan na dumistansya nang anim na talampakan sa isa't isa (2m).
 • Huwag magdikit-dikit. Maglagay ng mauupuan para matiyak na may anim na talampakan (2m) ang distansya ng bawat isa sa lahat ng panahon. Iwasang magtipon-tipon sa iisang mesa.
 • Panatilihing maliit ang grupo. Limitahan ang bilang ng mga bisita na hindi mo kasama sa bahay sa lima o mas mababa pa. Tiyakin na may lugar para mapanatili ang lahat na may anim na talampakang distansya (2m) sa isa't isa .
 • Panatilihin itong maiksi. Magtipon-tipon nang mas mababa pa sa dalawang oras. Kung mas maiksi ang pagtitipon, mas mababa ang posibilidad na kumalat ang COVID-19, at mas hindi kakailanganin ng sinuman na gumamit ng banyo. Mas madaling mapanatiling malinis ang mga kamay at gamit kung maigsi ang mga pagtitipon.
 • Suriin ang kalusugan. Itanong kung may sinumang nagkasintomas gaya ng ubo, lagnat o pangangapos ng hininga, sa nakalipas na 2 linggo. Pakisuyuan ang mga bisita na i-check ang temperatura nila bago dumating. Ang sinuman na may lagnat—o iba pang sintomas o alam na nalantad sila sa taong may COVID-19 sa nakalipas na 2 linggo—ay dapat na manatili sa bahay.
 • Isaalang-alang ang mga bata. Hirap ang mga bata na maglaro na may distansyang anim na talampakan sa isa't isa, kaya ang pagsusuot ng mask at hindi pagpapahiram ng laruan o pagkain ang pinakaligtas na gawin. Tandaan: ang mga bata na wala pang 2 taong gulang ay hindi dapat magsuot ng mask!
 • Gumawa ng plano sa pagkain. Pinakaligtas na magtipon-tipon kapag hindi oras ng pagkain. Kung plano mong maghain ng pagkain, maagang ibukod ang pagkain para sa bawat tao para maiwasan ang paggamit ng iisang mangkok o kubyertos.
 • Magpasuri. Magpasuri sa COVID-19 para matiyak na negatibo ka. Puwedeng ilang araw ang lumipas bago mo makuha ang mga resulta ng pagpapasuri, at dapat kang mag-quarantine sa bahay habang naghihintay. Kung nasuri kang negatibo, kailangan mo pa ring magsuot ng mask at dumistansya kapag nakikisalamuha sa iba.
 • Mga kailangan para sa panloob na pagtitipon. Kung iniisip mong mag-imbita ng mga bisita sa bahay mo, dapat na nasunod nila ang mga kailangan sa pag-quarantine para sa kasalukuyang yugto ng iyong rehiyon (website na nasa wikang English). Maganda rin ito para sa mga panlabas na pagtitipon.

Habang nagtitipon

 • Maaga at madalas na maghugas. Linisin ang mga kamay. Kung walang lababo, maglaan ng hand sanitizer.
 • Magsuot ng mask. Magsuot ng face mask sa lahat ng panahon. Maghanda ng mga karagdagang mask para sa mga taong nakalimot magdala.
  • Mga bata at mga mask. Hindi dapat mag-mask ang mga bata na wala pang 2 taon. Kapag may mga taong hindi kasama sa bahay, ang mga bata na 2 hanggang 4 na taon ay dapat na magsuot ng face mask sa tulong ng isang matanda, at ang mga bata na 5 taon pataas ay hinihilingang magsuot ng face mask. (Kung may anak ka na may kondisyong medikal at mahihirapang mag-mask, magtanong sa iyong doktor.)
 • Huwag magbahagi o magpagamit ng mga bagay. Iwasan ang mga potluck, buffet o iba pang pinaghahatiang pagkain. Pakisuyuan ang mga bisita na magdala ng sariling baso, pinggan at kubyertos. O, mas maganda, magtipon-tipon kapag hindi oras ng pagkain. At tandaan, iwasang mangpahiram ng mga laruan o iba pang gamit, at iwasang magpasa-pasa ng gamit.
 • Maglinis, maglinis, maglinis. Paulit-ulit na i-disinfect ang mga ibabaw ng gamit bago, habang at pagkatapos ng pagtitipon.
 • Iwasang masyadong magkakalapit. Ngumiti at magyakapan na lang sa hangin sa mga taong hindi mo kasama sa bahay. Ipatupad din ang patakaran sa anim na talampakang distansya sa mga batang hindi mo kasama sa bahay. Muli, ngumiti at magyakapan na lang sa hangin! At huwag magpagamit ng laruan o maghati ng pagkain. Mahirap ito, pero ihanda ang mga bata—at mga lolo at lola—nang maaga.
 • Buksan ang mga bintana. Kung nakasunod ang mga bisita mo sa lahat ng paghihigpit sa pagtitipon at nagpasiya ka na magkaroon ng panloob na pagtitipon, panatilihing nakabukas ang mga bintana kung saan magtitipon ang mga tao para sa maayos na daloy ng hangin. Sabihan ang iyong mga bisita na mainit na damit ang isuot!

Pagkatapos magtipon

 • Maghugas ng mga kamay (muli). Maghugas sa loob ng 20 segundo gamit ang sabon at tubig.
 • Mag-sanitize. Linisin ang bawat ibabaw na nahawakan ng mga bisita gaya ng mesa, mga counter, doorknob at mga gamit sa banyo, gamit ang sabon at tubig, at pagkatapos gumamit ng disinfecting agent.
 • Bantayan ang mga sintomas. Sabihan ang mga dumalo kung may sinumang nagpositibo sa mga bisita. Matuto pa tungkol sa kung ano ang gagawin kung nalantad ka.

Kung may kilala kang nahihirapan...

Makipag-ugnayan. Tiyakin sa kanila na susuportahan mo sila. Ilang ideya kung paano makapagbibigay ng suporta habang pinapanatili ang physical distance:

 • Magtakda ng regular na araw o oras ng pagtawag o pag-video chat
 • Magpadala ng sulat na nagpapahayag ng pagpapalakas ng loob at pagmamahal
 • Mag-iwan ng nilutong pagkain, binili mula sa paborito nilang restaurant, o isang paboritong aklat.
 • Makinig nang walang panghuhusga.
 • Tiyakin sa kanila na ayos lang na malungkot, mag-alala at makaramdam ng pag-iisa sa panahong ito, at na hindi naman iyon magtatagal. Ipaalala rin na may nakahandang tumulong kung kailangan nila.
 • Kung maaari, isaayos na magkasama kayong magpasuri, at mag-quarantine ng sarili sa loob ng dalawang linggo. Puwede ka ring magplano na bumisita nang mas mahabang panahon para suportahan at aliwin sila ngayong taon.

Kung naii-stress ka dahil sa COVID-19, tawagan ang linya ng Washington Listens sa 833-681-0211 para sa suporta at impormasyon. May available na libreng tulong sa wika. I-dial ang 711 para sa Washington Relay Service.